دانلود مقاله کلیات حسابداری بهای تمام شده

word قابل ویرایش
83 صفحه
9700 تومان

اول : مفاهیم حسابداری بهای تمام شده
۱ – حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )
آنچه که در کشور ما به عنوان حسابداری صنعتی خوانده می شود حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری و ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقدام بهای تمام شده سر و کار دارد .

۲ ـ موارد کاربرد حسابداری بهای تمام شده :
کاربرد اولیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده در تصمیم گیری ها و ارزیابی عملکردهای توسط مدیران است که در داخل ساختمان توسط مدیران به منظور ارزیابی فعالیتهای سازمان یا نیروی انسانی و یا به عنوان مبنای برای اتخاذ تصمیم بکار برده می شود .
۳ ـ حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده :

حسابداری مالی : با تهیه آن دسته از اطلاعات سر و کار دارد که برای استفاده کنندگان خارجی از مؤسسه نظیر سرمایه گذاران و بستانکاران و تحلیلگران مالی و اتحادیه های کارگری و علاقه مندان خارجی تهیه می شود .

حسابداری بهای تمام شده : با گردآوری و تحلیل اطللاعاتی در مورد بهای تمام شده کالا و خدمات مؤسسات سر و کار دارد که مورد استفاده مدیران مؤسسه در امر برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری واقع می شود .
۴ ـ هزینه برای بهای تمام شده :

بهای تمام شده به معنی منابع از دست رفته در برابر تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز هنگامیکه این منابع حاصل می شود بهای تمام شده تبدیل به هزینه می شود و آن دسته از اقلام بهای تمام شده که هنوز مورد منفعت قرار نگرفته به صورت دارایی در حسابها و صورتهای مالی نشان داده می شود .
۵ ـ تعریف زیان و تفاوت آن با هزینه :

هزینه ها در برابر درآمدها قرار می گیرند تا سود و زیان یک دوره مالی را مشخص سازند درآمد : قیمت کالایی است که فروخته می شود و یا خدمتی که عرضه می شود در برخی موارد کالاها و خدمات خریداری شده به قصد تحصیل انتفاعی بدون آنکه سودی از آنها حاصل شود ارزش خود را از دست
می دهند این گونه اقلام بهای تمام شده اصطلاحاً تبدیل به زیان شده و در صورت سود وزیان از درآمد کسر می شوند .

۶ ـ دستمزد و انواع آن :
۲ نوع دستمزد داریم : دستمزد مستقیم ، دستمزد غیر مستقیم
۱ ـ دستمزد مستقیم : آن دسته از کارگرانی را که مستقیماً در ارائه خدمات یا تبدیل مواد مستقیم به کالای ساخته شده دخالت دارند و بدون دخالت آنها تولید و ارائه خدمات امکان پذیر نیست ، دستمزد این گونه کارگران را به عنوان دستمزد مستقیم محاسبه می کنیم . مثال : کارگران خط تولید یا مونتاژ
یک کالا .
۲ ـ دستمزد غیرمستقیم : دستمزد آن دسته افراد که در تولید کالا و یا ارائه خدمات دخالت دارند اما بطور مستقیم حساب نمی شوند را می نامند : مانند سه کارگران یا بازرسان .
۷ ـ مواد و انواع آن :
به طور کلی ما ۲ نوع مواد داریم :
۱ ـ مواد مستقیم : آن دسته از موادی که در تولید کالا نقش اساسی را دارند
۲ ـ مواد غیر مستقیم : آن دسته از موادی که در تولید کالا نقش اساسی را ندارند
مثال مواد مستقیم مانند : چوب در مبلمان و یا پارچه در لباس و مواد غیر مستقیم مانند : روغن جلاء دهنده در مبلمان و غیره . . .
مواد مستقیم : محتوای اصلی محصول تولید شده را تشکیل می دهد
۸ ـ سر بار تولید : تمام اقلام بهای تمام شده محصول به استثنای مواد مستقیم و دستمزد مستقیم اصطلاحاً سر بار می نامند .
مهمترین اجزای سر بار عبارتند از : مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های عمومی کارخانه نظیر استهلاک ساختمان و تجهیزات کارخانه .

فصل دوم : روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده
گفتار ۱ : طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده محصول براساس عوامل و عناصر تشکیل دهنده محصول
عناصر تشکیل دهنده محصول را می توان به ۲ گروه تقسیم کرد :
۱ ـ عواملی که مستقیماً در امر تولید نقش دارند همچون دستمزد مستقیم و مواد مستقیم و سایر اقلام که تولید کالا مستقیماً به آنها وابسته نیست ولی استفاده از آنها اجتناب ناپذیر است این دسته را

سر بار تولید گویند که در فصل قبل توضیح داده شد .
مثال : فرض کنید شرکتی در طول یک دوره مالی معین اقلامی از بهای تمام شده به شرح زیر صرف تولید میز و صندلی کرده است .
مواد: ورق نئوپان ۰۰۰/۱۵۰ دستمزد: کارگران چوب بر ۰۰۰/۱۸۰
چوب ( الوار ) ۰۰۰/۱۱۰ کارگران مونتاژ قطعات میز ۰۰۰/۱۹۰
چسب ۸۰۰ کارگران نقاش ۰۰۰/۱۷۰
پیچ ومیخ ۰۰۰/۱ سرپرستان و سرکارگران ۰۰۰/۲۰
سرایدار و نگهبان ۰۰۰/۱۰
جمع مواد ۸۰۰/۲۶۱ جمع دستمزد ۰۰۰/۵۷۰
سایر اقلام بهای تمام شده :

اجاره ساختمان کارخانه : ۰۰۰/۷۰ حقوق کارکنان اداری ۰۰۰/۸۰ جمع کل سایر اقلام
آب و برق و گاز و تلفن : ۰۰۰/۲۰ استهلاک و تجهیزات کارخانه ۰۰۰/۲۱ ۰۰۰/۲۱۵
اجاره دفتر شرکت : ۰۰۰/۱۶ استهلاک و تجهیزات دفتری ۰۰۰/۸
در جدول ۲۰۱ اقلام مربوط به بهای تمام شده شرکت صنایع چوب نشان داده شده است .
مواد مستقیم دستمزدمستقیم سر بار جمع
ورق نئوپان
الوار چوب
چسب
میخ و پیچ
چوب بر
منتاژ کار
نقاش
سرکارگر
سرایدار و نگهبان
اجاره کارخانه
آب و برق کارخانه
استهلاک و تجهیزات کارخانه ۰۰۰/۱۵۰
۰۰۰/۱۱۰

۰۰۰/۱۸۰
۰۰۰/۱۹۰
۰۰۰/۱۷۰

۸۰۰
۰۰۰/۱

۰۰۰/۲۰
۰۰۰/۱۰
۰۰۰/۷۰
۰۰۰/۲۰
۰۰۰/۲۱ ۰۰۰/۱۵۰
۰۰۰/۱۱۰
۸۰۰
۰۰۰/۱
۰۰۰/۱۸۰
۰۰۰/۱۹۰
۰۰۰/۱۷۰
۰۰۰/۲۰
۰۰۰/۱۰
۰۰۰/۷۰
۰۰۰/۲۰
۰۰۰/۲۱
جمع ۰۰۰/۲۶۰ ۰۰۰/۵۴۰ ۸۰۰/۱۴۲ ۸۰۰/۹۴۲
۲ ـ طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده براساس ارتباط با فرآیند تولید: به ۲ قسمت تبدیل می شود :
۱ ) بهای تمام شده هزینه های تبدیل : اقلام از بهای تمام شده اند که برای تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده به کار می روند .
۲ ) بهای تمام شده هزینه های اولیه تولید : اقلامی از بهای تمام شده اند که مستقیماً در امر تولید دخالت دارند .
مثال : مثلاً اقلام بهای تمام شده در یک کارخانه به شرح زیر است .

مواد مستقیم : ۰۰۰/۸۰۰ دستمزد مستقیم : ۰۰۰/۹۰۰ سر بار : ۰۰۰/۳۰۰

هزینه تبدیل : ۰۰۰/۲۰۰/۱ = ۰۰۰/۳۰۰ + ۰۰۰/۹۰۰ = سر بار + دستمزد مستقیم
بهای تولید : ۰۰۰/۷۰۰/۱ = ۰۰۰/۸۰۰ + ۰۰۰/۹۰۰ = مواد مستقیم + دستمزد مستقیم
نکته : اما بهای تمام شده محصول فقط { ۰۰۰/۸۰۰ + ۰۰۰/۹۰۰ + ۰۰۰/۳۰۰ } می باشد .

۳ ـ طبقه بندی مفاهیم اقلام بهای تمام شده در رابطه با حجم تولید :
۱ ) اقلام متغیر بهای تمام شده که اقلامی هستند که با افزایش حجم تولید مقدار آنها نیز افزایش
می یابد مثلاً اگر درصورتیکه بهای تمام شده متغیر ( هزینه های متغیر ) مواد مستقیم برای هر واحد محصول ۱۰۰ ریال باشد هرگاه تعدادی از کالاهای ساخته شده ۱ واحد افزایش یابد جمع بهای متغیر نیز ۱۰۰ ریال افزایش می یابد .

۲ ) اقلام ثابت بهای تمام شده : آن دسته از اجزای بهای تمام شده را تشکیل می دهند که جمع آنها رابطه مستقیم با حجم تولید ندارند و در محدوده معینی از تولید مقدار آنها ثابت است .
مثال : فرض کنید بهای اجاره یک انبار در صورتی که حجم تولید شرکت بین ۵ تا ۱۵ هزار واحد باشد مبالغی در حدود ۰۰۰/۱۵ ریال در ماه باشد اما اگر پیش بینی می شود که حجم تولید کمتر از ۵ هزار واحد است می توان انبار کوچکتری با بهای اجاره ماهانه ۰۰۰/۱۰ ریال اجاره کرد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 83 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد