بخشی از مقاله

1 مقدمه :


در دهه اخیر، تعداد ساختمانهای بلند احداث شده همانند ارتفاعشان، افزایش یافت. میانگین ارتفاع ده تا از بلندترین ساختمانهای تکمیل شده در هر سال ، در هر دهه افزایش یافته است که از حدود 150m در دهه 1960 تا 420m در

2009 بوده است. [1] در کل، به دلیل افزایش ، در تکنولوژی مصالح ، و مهندسی سازه ، سازه های بتن تقویت شده، که به طورقابل توجهی ارزانتر از هر دوی سازه های فولاد و بتن آرمه است که اخیراً بیشترین تمایل در ساخت ساختمانهای بلند در کشورکره بوده است.

در ساخت ساختمانهای بلند با سازههای بلند با سازه های تقویت شده، انتخاب مناسب روش قالب عاملی ضروری برای تکمیل موفق پروژه است. عملکردهای قالب محاسبه شده برای تناسب بالای هزینه سازه ساختمان، حدود %60-40 هزینه بتن قالب و %10 هزینه کل ساختمان را تشکیل می دهد.[2] علاوه بر این روش قالب، نقش مهمی در زمانهای سیکل طبقه در پروژه ساخت ساختمان دارد.[3] بنابراین ، انتخاب روش قالب مناسب تنها بر مدت کل ساخت و هزینه اثر می گذارد بلکه بر فعالیت های ساخت جانشین از قبیل برقی ، مکانیکی و کارهای نهایی ، نیز اثر می گذارد .4[] امّا ، در عمل انتخاب روش قالب تقریبی به طور عمده وابسته به هدف و حالت شهودی پیش بینی کنندگان با تجارب مستحکم است ، حتی اگر روشهای ساخت تغییر کنند همانطور که تکنولوژی پیشرفت می کند .

تکنیک های استخراج داده برای دستیابی برنامه ریز به انتخاب روش ، قالب مناسب ، ایجاد طبقه بندی مسأله،استفاده شده است. سیستم های مشخص[5] مانند شبکه های عصبی مصنوعی[ 4 , 6 ] درختان هدف[7] به دلیل پیچیدگی انتخاب روش های قالب استفاده شدهاند و عوامل متعددی بر هدف اثر گذاشته است. سیستم های متخصص، تکنیکهای محبوب در مهندسی و مدیریت ساخت است . امّا ، آنها معایبی از قبیل کمبود درک شخصی مصرف زمان پروسه نقش استفاده دارند9]،[8 شبکههای عصبی اغلب نتایج بهتری در مقایسه با تکنیک درختی معمول مرسوم فرآهم میآورند[ .10 ]امّا این روش تکنیکی جعبه سیاه بوده[11]، پس این با قابلیت تغییر انسانی کمی روبه رو است . مدل تصمیم گیری درختی پیشرفته،

تکنیک قابل درکی انسانی و قدرتمند هستند که به دلیل ساختار بر پایه قاعده " اگر-سپس " دوتایی است.[12] امّا، یک محدودیت به خوبی شناخته شده مدل تصمیم گیری درختی پیشرفته عدم پایداریشان است، زیرا تغییری کوچک در نمونه آموزش دیده می تواند منجر به تغییری بزرگ در درخت و نتایج شود .[10]

پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه 3 و 4 اردیبهشت ماه1393 ، جهاد دانشگاهی استان کرمان

روش تحقیق بر روی روش های استخراج داده برای مسئله طبقه بندی ، روش افزایشی، که توسط Freund و Schapire در سال 1995 مطرح شده[13]، توجهات بسیاری را جلب کرد که به دلیل بدون عیب بودن و کاربری سادهاش بوده است. در مطالعات قبلی، عملکرد طبقه بندی افزایشی، در برابرمجموعه داده کوچک یا معیوب یا مطابقت ، به طور قابل توجهی بهتر از تکنیک های رقابتی از قبیل شبکه های عصبی ، استقلال بر پایه مورد و ماشین های برداری ، حمایتی هستند. ]

15 و . [ 14 روش افزایشی همچنین به طور گسترده تری قابل کارگیری نسبت به تکنیک های رقابتی است که به دلیل پارامتر منفرد آن است. [15 ] علاوه بر این عدم پایداری مدلهای تصمیمگیری درختی پیشرفته می تواند بر روش افزایشی غلبه کند که شامل رشد یک پیش بینی مدل تصمیم گیری درختی پیشرفته و طبقه بندی نمونه بارای اکثریت به طبقه بندی داده شده در درخت اختصاصی بوده است .[16]

ما عمل انتخاب روش قالب را بر اساس درخت (مدل تصمیم گیری درختی پیشرفته) را مطرح کردیم تا به هدف پیش بینی کنندگان، ایجاد شده در انتخاب روش قالب مناسب در ساخت ساختمانهای بلند برسیم و مسئله انتخاب روش ساخت آزمایش شود . مدل تصمیم گیری درختی پیشرفته تکنیکی قدرتمند ادراکی است که مجموعه درختی پیشرفته به شکل طبقه-
بندی سازماندهی شده که بر اساس رای حداکثر با استفاده مجموعه های آموزشی بازتوزین شده است . اگر یک گروه به غلط با یک درخت طبقه بندی شود ، وزنش افزتیش مییابد . تبعاً ، برتری مجموعه طبقه بندی شده در نمونه آموزش دیده، با تعداد درختان پرورش یافته، افزایش می یابد .

در بخش بعد روش قالب درکره معرفی شده است و مدل تصمیم گیری درختی پیشرفته برای انتخاب روش قالب در بخش سوم بازبینی می شود . عملکرد مدل تصمیم گیری درختی پیشرفته با استفادع داده های موردی واقعی ساخت ساختمان بلند در کره ارزیابی شده و در بخش چهارم با درختی پیشرفته و شبکههای عصبیمقایسه می شود. نهایتاً، نتایج و پیشنهادات

برای مطالعات بیشتر ارائه می شود .

.2 روش های قالب در کشورکره :


در سالهای اخیرساخت ساختمانهای بلند،عمدتاً به سازه های بتن تقویت شده تغییر کرده است که دارای فواید کارایی اقتصادی در سایر سازه ها است. همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده است، ساخت ساختمانهای بلند با سازه های همچنـین


پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه 3 و 4 اردیبهشت ماه1393 ، جهاد دانشگاهی استان کرمان

به طور جایگزین در کشور کره افزیش یافته است. در مرحله اخیر ساخت سازه های بلند، اکثر ساختمانها با سازههای بتن آرمه جهت کاهش مدت ساخت ، ساخته شده اند. امّا، پیشرفت های اخیر در روشی ساخت و مصالح منجر به کاهش مدت سـاخت برای ساختمانهای بلند سازه های می شود. Choiو Shin نتایج کمی را با مقایسه وآنالیز اقتصادی بر روی سیسـتم هـای سـقف سازه ساختمانهای بلند ارائه کردند . مقایسه هزینه های ساخت برای قالب سازه در سازه فولادی ( بادال عرضه کمپوزیت ) با سازه، هزینه ها برای سازه بتن سطح با سقف دال صفحه ای و سیسـتم شـکل حـدود 7.5 بیلیـون

کرهای کمتر بوده است . مطالعه ها همچنین نشان می دهد که زمان ساخت هر طبقه در سازه می تواند تا یک روز در مقایسه با سازه فولادی کاهش یابد با ملاحظه این سودها ، تعداد ساختمانهای بلند با سازه افزایش خواهد یافت .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید