دانلود مقاله موزائیک

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان

موزائيك

تعريف:
موزائيك كف پوشي است متراكم از مصالح سنگي و سيماني كه با اشكال مختلف و ضخامت كم ساخته مي شود و كيفيت آن بستگي به خواص مصالح آن دارد.
تعيين ابعاد و وضعيت ظاهري موزائيك


اندازه گيري ابعاد در ضخامت موزائيك:
ابتدا طول و عرض نمونه ها را دوبار و ضخامت را سه بار در سه نقطه با دقت اندازه گيري نموده و ميانگين طول و عرضها و ضخامت به عنوان ابعاد موزائيك در نظر گرفته مي شود.
نتيجه آزمايش:
ميانگين ضخامت ميانگين عرض ميانگين طول وزن
نمونه يك Cm4/2 Cm01/31 Cm31 Gm4472
نمونه دو Cm37/2 Cm08/30 Cm31 Gm4547
وضعيت ظاهري: نمونه يك نمونه رادوم
1-خشك بودن موزائيك نم دارد نم دارد
2-ترك موئي ندارد ندارد


3-شبكه موئي ندارد ندارد
4-لب پريدگي ندارد ندارد
5-سوراخهاي سطحي دارد دارد
6-شوره زدگي دارد دارد
7-دندانه دندانه بودن ندارد ندارد
8-ترك دانه دارد دارد
9-يكنواخت بودن رنگ موزائيك مي باشد مي باشد


شرح آزمايش:
ابتدا لبه موزائيك با يك سانتي متر فاصله بر روي تكيه گاه دستگاه پرسي تاب خمشي قرار مي دهيم آنگاه آنقدر نيرو وارد مي كنيم تا نمونه بشكند كه از فرمول بدست مي آيد.
نتيجه:بر روي نمونه 2 با وارد كردن kg100 موزائيك گسيخته و شكست.
S: مقاومت خمشي بر حسب كيلوگرم بر سانتي متر مربع
M حداكثر لنگر خمشي مقطع
Yفاصله از تار خنثي در دورترين فاصله آت
I همان اينرسي يا گشتاور ماند سطح مقطع


P نيروي وارده
L= طول نمونه cm 65/27
B= عرض نمونه cm04/11
D= ضخامت نمونه cm43/2

وسائل مورد نياز:
اون- ترازو با دقت- 1/0 گرم- حوض آب- نمونه موزائيك
شرح آزمايش:
نمونه آزمايش را قبلاً در اون خشك و سپس در هواي آزمايشگاه قرار داده و سرد مي كنيم وزن نمونه را بدست آورده و به عنوان وزن خشك نمونه فرض مي كنيم. آنگاه نمونه را در حوض آب در درجه حرارت 25 الي 30 درجه سانتي گراد به مدت 24 ساعت قرار مي دهيم پس نمونه را از حوض در آورده رطوبت و نم سطحي توسط پارچه خشك كرده و وزني بدست آمده را به عنوان وزن اشباع قرار مي دهيم. كه درصد جذب آب موزائيك از رابطه زير بدست مي آيد.
نتايج:
=مقدار درصد جذب آب ــــــــــــــــــــــــــــــــ *

وزن نمونه خشك gr 4547
وزن نمونه اشباع يا مرطوب 4809
لوازم و مصالح مورد نياز:
اون- كوليس- تراز و با دقت 1/0 گرم- حوض آب
شرح آزمايش:
البته ابعاد نمونه را اندازه گيري نموده و حجم را بدست مي آوريم. سپس اوزان بدست آمده در حالت معمولي و خشك و اشباع را يادداشت نموده و منظور مي نمائيم. آنگاه اوزان مخصوص اشباع و خشك و ظاهري از روابط ذيل بدست خواهد آمد:
نتايج:
ــــــــــــــ = وزن ظاهري مخصوص
وزن ظاهري: gr4547
ــــــــــــــ = وزن ظاهري مخصوص
وزن خشك: gr4414
وزن اشباع:gr4809
ــــــــــــــ = وزن مخصوص اشباع
حجم ظاهري:
مصالح و لوازم مورد نياز:
اون- ترازو با دقت 1/0 گرم- حوض آب- سنگ نمونه ساختماني
شرح آزمايش:


اين آزمايش جهت تعيين جذب آب مصالح سنگي كه در روي نماي ساختمان بكار مي‌رود. ابتدا نمونه را در اون تا رسيدن به وزن ثابت نگهداشته و با ترازو با دقت 1/0 گرم وزن مي كنيم و سپس در مدت 48 ساعت نمونه را در حوض آب قرار مي دهيم و پس آنها را از حوض در آورده و با پارچه سطح خيس آنها را پاك مي كنيم و سپس آنها را وزن مي كنيم.


نتايج:
= درصد وزني جذب آب قالب كوچك
قالب كوچك
وزن نمونه در حالت خشك gr146
وزن نمونه در حالت اشباع gr149
نمونه قالب بزرگ
وزن نمونه در حالت خشك: gr591
وزني نمونه در حالت اشباع:gr593
درصد جذب آب قاب بزرگ
لوازم و مصالح مورد نياز:
كوليس-تراز و با دقت 1/0 گرم- نمونه سنگ
شرح آزمايش:
ابتدا اضلاع نمونه ها را با كوليس با دقت اندازه گرفته و حجم هر كدام را مشخص كرده و سپس در سه حالت خشك و اشباع و ظاهري وزن نمونه ها را با ترازو اندازه مي‌گيريم و سپس طبق روابط ذيل وزن مخصوص هر كدام را با دست مي آوريم: نتايج


وزن ظاهري نمونه قالب كوچك gr 146
= وزن مخصوص ظاهري
وزن خشك نمونه قالب كوچك gr145
= وزن مخصوص ظاهري
وزن اشباع نمونه قالب كوچك gr 149
= وزن مخصوص ظاهري
حجم نمونه قالب كوچك:

وزن ظاهري نمونه قالب بزرگ: gr591
= وزن مخصوص ظاهري
وزن خشك نمونه قالب بزرگ: gr5/588
= وزن مخصوص ظاهري

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله موزائیک

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
موزائيكتعريف:موزائيك كف پوشي است متراكم از مصالح سنگي و سيماني كه با اشكال مختلف و ضخامت كم ساخته مي شود و كيفيت آن بستگي به خواص مصالح آن دارد.تعيين ابعاد و وضعيت ظاهري موزائيكاندازه گيري ابعاد در ضخامت موزائيك:ابتدا طول و عرض نمونه ها را دوبار و ضخامت را سه بار در سه نقطه با دقت اندازه گيري نموده و ميانگين ...

دانلود پاورپوینت ویروس موزائیک خیار و کدو

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
23700 تومان
ويروس موزائیک خیار و كدواین ویروس دارای دامنه میزبان وسیعی است و در تمام دنیا گسترش دارد . صدها گونه گیاهی و تقریباً 50 خانواده بعنوان میزبان آن گزارش شده اند . تمام کدوئیان به این ویروس حساس می‌باشند . مانند کدو ، هنئوانه ، طالبی ، خربزه ، انواع گیاهان زینتی نیز مورد حمله این ویروس واقع می‌شوند.این ویروس در ...

دانلود فایل پاورپوینت ویروس موزائیک خیار و کدو

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : این ویروس دارای دامنه میزبان وسیعی است و در تمام دنیا گسترش دارد . صدها گونه گیاهی و تقریباً 50 خانواده بعنوان میزبان آن گزارش شده اند . تمام کدوئیان به این ویروس حساس می‌باشند . مانند کدو ، هنئوانه ، طالبی ، خربزه ، انواع گیاهان زینتی نیز مورد حمله این ویروس ...