دانلود مقاله هسته سلول

word قابل ویرایش
54 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

هسته سلول

هسته محل ذخیره اطلاعات ژنتیکی و مرکز کنترل یوکاریوتی است. محتویات هسته در یوکاریوتها توسط غشای هسته احاطه شده است و اندامکی به نام هسته را بوجود آورده است. ولی چون سلولهای پروکاریوتی فاقد غشای هسته هستند بدون هسته محسوب می شوند.
اطلاعات اولیه

هسته در سال ۱۸۳۱ توسط Robert Brown در سلولهای اپیدرمی تعلبیان کشف شد و به عنوان بخشی متراکم، پایدار و موجود در همه سلولها در نظر گرفته شد. هسته یک ساختار فشرده با پیچ و تابهای زیادی را داراست و با پروتئین همراه می باشد. به چنین مجموعه فشرده ای همراه با پروتئین، کروماتین می گویند. هسته واجد غشای دو لایه ای موسوم به پوشش هسته ای است و در این پوشش حفره ها یا روزنه هایی موسوم به منفذ پیچیده هسته ای است که از طریق آنها عمل تبادل مواد بین هسته و سیتوپلاسم انجام می گیرد. برای بررسی ساختمان عمومی هسته می توان از میکروسکوپ الکترونی استفاده کرد.
شکل و محل و تعداد هسته در سلولها

هسته در بیشتر سلولها کروی با بیضوی است. در سلولهای پارانشیمی بالغ گیاهان عدسی شکل، در سلولهای عضلانی مخطط جانوران و سلولهای پروکامبیومی گیاهان استوانه ای شکل، در سلولهای آبکش بالغ و سلولهای انگل زده چند بخشی است. در عده ای از سلولهای هسته چند بخشی است. مثل گویچه های سفید خون چند هسته ای و یا سلولهای استئوکلاست (استخوان خوار). در بیشتر سلولها هسته در مرکز قرار دارد. در سلولهای گیاهی به علت رشد واکوئلها، هسته در کنار غشا قرار می گیرد و در سلولهای عضلانی مخطط هسته در بخشهای کناری قرار دارد.

در جلبک استابولاریا هسته در بخش ریزوئیدی (ریشه نما) با مجاور با آن قرار دارد. اغلب سلولها دارای یک هسته هستند. با وجود این برخی جانداران ابتدایی ویا سلولهای جانداران پیشرفته بیش از یک هسته دارند. برای مثال حدود ۲۰ درصد از سلولهای کبدی و یا عده زیادی از سلولهای ریشه قارچها دو هسته ای هستند. سلولهای عضلانی مخطط ساختمان سنوسیتی دارند یعنی در یک سیتوپلاسم مشترک چندین هسته پراکنده است. این سلولها ابتدا یک هسته ای بوده اند که به دلیل تقسیمات مکرر هسته بودن آنکه سیتوپلاسم تقسیم شود به حالت سنوسیتی درامده اند.

نسبت حجم هسته به حجم سیتوپلاسم را نسبت نوکلئوپلاسمی می گویند. این نسبت برای سلولهایی که در یک مرحله رشد و در شرایط مشابه باشند ثابت است.
هسته شامل پوشش هسته ای، شیره هسته، اسکلت هسته ای، کروماتین و بالاخره هستک می باشد.
پوشش هسته ای

اطراف هسته سلولهای یوکاریوتی را پوشش هسته ای شامل غشای بیرونی، غشای درونی، فضای بین دو غشا و منافذ هسته ای پوشانیده است.
غشای بیرونی
از دو لایه فسفولیپیدی و پروتئینهای پراکنده در بین آنها تشکیل شده است که شباهت زیادی به غشای شبکه آندوپلاسمی دارد و در سطح آن ریبوزومها قرار گرفته اند.بخشهایی از غشای بیرونی با شبکه آندوپلاسمی دانه دار ، پیوستگی دارد و منشا غشای هسته نیز از شبکه آندوپلاسمی دانه دار است.
فضای بین دو غشا
فضای بین دو غشای یا فضای دور هسته ای فضایی به وسعت ۶۰ تا ۱۰۰ آنگستروم است که وسعت آن در همه جای پوشش هسته ای یکنواخت نیست. در برخی نواحی وسیع تر و در محل منافذ با سوراخهای هسته ای که دو غشا پوشش هسته ای بهم می رسند وسعت فضای دور هسته ای به صفر می رسد.
غشای داخلی
غشایی زیستی به ضخامت حدود ۶۰ تا ۷۰ آنگستروم، شبیه غشای شبکه آندوپلاسمی و فاقد ریبوزوم است. غشای داخلی با واسطه پروتئینهای لامینایی با کروماتین ارتباط دارد.
منافذ غشای هسته

در پوشش هسته ای ساختمانهای پروتئینی فعال و ویژه ای به اسم منافذ هسته ای وجود دارد. وجود این منافذ بوسیله هرتویگ در سال ۱۸۷۶ برای اولین بار پیش بینی شد. قطر منافذ به اندازه ای است که به مولکولهای پروتئین ، انواع RNA ها و حتی زیر واحدهای ریبوزومی اجازه عبور می دهد. پروتئینهای سیتوپلاسمی که وارد هسته می شوند از جمله پروتئینهای هستونی دارای یک بخش نشانه هستند که به کمک آن از بازگشت آنها به سیتوپلاسم جلوگیری می شود. منافذ هسته ای عبور یونهای منفی را تسهیل می کنند.
منافذ هسته ای ساختمانهای دائمی و پایدار نیستند و متناسب با نیاز سلول ایجاد یا ناپدید می شوند. در سلولهای با فعالیت متابولیکی بالا که مبادله مواد بین هسته و سیتوپلاسم زیاد است تعداد منافذ هسته نیز زیاد است و در سلولهایی که تبادلات هسته و سیتوپلاسم کم است تعداد منافذ کاهش می یابد. هر منفذ بوسیله مجموعه ای از ذرات متراکم احاطه شده است. این ساختمان های پروتئینی را بر روی هم مجموعه منفذی یا منفذ پیچیده هسته ای می نامند که شامل بخشهای زیر است.
یک حلقه یا آنولوس که از ۸ پروتئین گرانولی کناری تشکیل شده است و در سطح سیتوزولی قرار دارد.

یک حلقه یا آنولوس که این هم از ۸ پروتئین گرانولی کناری تشکیل شده است و در سطح نوکلئوپلاسمی قرار دارد.
کانال مرکزی یا درپوش که این کانال محل عبور مواد می باشد و در مرکز منفذ قرار دارد.
منفذ از ترکیباتی به نام Annular Material پر شده و به سمت نوکلئوپلاسم (شیره هسته)و سیتوپلاسم بیرون زده است.
شیره هسته(نوکلئوپلاسم یا کاریولنف)

شیره هسته مایعی است که درون هسته را پرکرده است و از نظر کلی شبیه سیتوزول و کمی متراکم تر از آن با PH اسیدی است شیره هسته یا ماتریکس هسته حاوی آب ۱۰ درصد از کل پروتئینهای هسته ای ، ۳۰ درصد از کل RNA و ۲ تا ۵ درصد از کل فسفولیپیدهای هسته ای را شامل می شود. مقدار کمی لیپید و نیز مقداری گلوسیدهای (قندها) موثر در تشکیل نوکلئوتید مثل ریبوز و دزوکسی ریبوز در آن وجود دارند.

یونهای موجود در شیره هسته
در شیره هسته یونهای وجود دارد. یونهای موجود در هسته ده برابر بیشتر از یونهای موجود در سیتوپلاسم می باشد. و از این لحاظ مساوی محیط خارج سلول است. یون و اثری در جهت فعال کردن تنظیم بیان ژن و افزایش نسخه برداری دارد.
پروتئینهای شیره هسته

این پروتئینها به دو گروه ساختمانی شامل هیستونها و تنظیمی شامل انواع غیرهیستونی و آنزیمی تقسیم می شوند.
پروتامینها: از مهمترین پروتئینهای موجود در شیره هسته سلولهای جنسی و زایشی هستند که خاصیت قلیایی دارند.
پروتئینهای هیستونی: با دارا بودن خاصیت قلیایی به DNA متصل شده و نوکلئوزومها با واحدهای تکراری DNA را می سازند.
پروتئینهای غیرهیستونی: دارای خاصیت اسیدی هستند.
-پروتئینهای آنزیمی:-پروتئینهای آنزیمی شیره هسته شامل DNA پلیمرازها، RNA پلیمرازها، لیگازها، DNase و RNase و GTPase و ATPase و نوکلئوزید فسفرپلاز است.
ساختمان شیره هسته
شیره هسته یا نوکلئوپلاسم حاوی انواع گوناگونی از گرانولهای بین کروماتینی و گرانولهای اطراف کروماتینی است.
گرانولهای بین کروماتینی(ICG): ذراتی است به قطر ۲۰ تا ۳۵ نانومتر که توسط رشته هایی به یکدیگر متصل شده اند و به فرم دستجاتی در فضای بین کروماتین اکثر هسته ها دیده می شود.
گرانولهای اطراف کروماتینی(PCG): در اطراف هتروکروماتین متراکم قرار داشته و مانند گرانولهای منفرد به نظر می آیند. این گرانولها به قطر ۳۰ تا ۵۰ نانومتر بوده و توسط گرانولهایی به قطر ۲۵ نانومتر احاطه شده اند. این گرانولها در بسیاری از هسته سلولها دیده شده و از تراکم فیبرهای بسته بندی شده به قطر ۳ نانومتر تشکیل شده اند. این گرانولها از RNA دارای وزن مولکولی کم و ضریب رسوب V و ۴ S و حداقل ۲ پروتئین تشکیل شده است.
اسکلت هسته ای
مجموعه منفذی شبکه لامینایی به علاوه اسکلت هسته ای درونی را روی هم اسکلت هسته ای گویند.
شبکه لامینایی
شبکه لامینائی یا لامینا پروتئنیهای خاصی هستند که تریمرهایی تشکیل می دهند متشکل از سه مونومر که با C,B,A یا c,b,a معرفی می شوند. تریمرهای لامینایی که از سه مونومر C,B,A تشکیل یافته اند همانند شبکه تورینه ای بهم می پیوندند و اسکلت هسته ای را می سازند بخش محیطی (اطرافی) اسکلت هسته ای تراکم بیشتری دارد و بخش درونی آن کم تراکمتر و دارای حالت اسفنجی است. شبکه لامینایی را اغلب شبکه بسیار ظریفی می دانند که در مقابل سطح درونی پوشش هسته ای قرار گرفته اند و با مجموعه های منفذی اتصالهایی دارد. شبکه لامینایی ساختمانی ظریف اما چسبیده دارد که پس از حذف پوشش هسته ای و حل کردن پروتئین و DNA ی موجود در کروماتین بصورت پاکت نازکی باقی می ماند و اندازه و حالت هسته را حفظ می کند.
لامین نقش ساختمانی مهمی در تعیین شکل و وضعیت هسته بازی می کند. لامینها مولکولهای بسیار پایداری هستند. به حسب وضع لامینها در طول تقسیم سلولی دو نوع لامین در نظر می گیرند. لامینایی که همیشه چسبیده به پوشش هسته ای باقی می ماند (لامین B در پستانداران) و آنهایی که هنگام تقسیم در سیتوپلاسم حل می شوند (لامین C,A در پستانداران). لامینها به اندازه کافی بخشهای آبگریز برای نفوذ به دو لایه لیپیدی غشای داخل هسته را ندارند اما با واسطه یک نوع از پروتئینهای درون غشایی به آن متصلند.
اسکلت هسته ای درونی
هنگامی که هسته ها جدا شده از سلول بوسیله نوکلئازها از جمله RNase,DNase که به ترتیب RNA,DNA را هضم می کنند یا با محلولهای نمکی قوی که پروتئینهای کروی را حل می کنند. تیمار شوند یک شبکه سه بعدی درون هسته ای باقی می ماند که با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده است و در مجموعه شیره هسته پراکنده است. این ساختمان را اسکلت درونی هسته ای می گویند. به نظر می رسد که این شبکه برای سازمان یابی کروماتین مهم است. اسکلت هسته ای درونی از دو شبکه روی هم تشکیل شده است که عبارتند از:
شبکه اول از پروتئینهای رشته ای ساخته شده و نقش پشتیبان را برای شبکه دوم دارد.
شبکه دوم از پروتئینهای گویچه ای یا کروی ساخته شده که بین آنها پروتئینهای آنزیمی دخالت کننده در رونویسی و همانند سازی نیز در بین آنها وجود دارد.

هستک

هستک در هسته انترفاز دیده می شود از مرحله پروفاز تا اوایل تلوفاز دیده نمی شود. هستک یک اندامک درون هسته ای و بدون غشا در شیره هسته می باشد. تعداد معمول آن یک یا دو عدد در هسته هر سلول، گاهی چند عدد و در هسته اووسیت دوزیستان تعداد زیادی هستک وجود دارد هستک ها اغلب کروی شکل و به صورت ذرات متراکم هستند.
بین درشتی هستک و فعالیت بیوسنتزی پروتئینی سلول وابستگی وجود دارد. هرچه سلولها دارای سنتزپروتئین بیشتر باشند هستکهای درشت تری دارند مثل اووسیتها، سلولهای ترشحی و نورونها. در مقابل در اسپرماتیدها و سلولهای عضلانی هستکها کوچکترند. هستک حاوی RNA فراوان است. و یک منطقه کروماتینی متراکم و کم و بیش حلقه دار اطراف هستک را احاطه می کند هستک جایگاه تشکیل ریبوزوم است.

کروماتین
ترکیب اصلی هسته، کروماتین است شبکه کروماتینی از درهم رفتن رشته های کروماتینی تشکیل شده و این رشته ها در حقیقت حالت بسیار کم تراکم شده ای از کروموزوم هاهستند. رشد کروماتین یا DNA ی آنترفازی، مجموعه مولکولی پیچیده ای است که در آن DNA، دارای اطلاعات ژنتیکی و پروتئینهای مختلف وابسته به آن نقش ساختمانی با عملی و نیز مقداری از RNA ها وجود دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 54 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد