بخشی از مقاله

بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و عملكرد شركتها در صنايع مختلف شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران

چكيده
هدف اين پژوهش بررسي تاثير ساختار سرمايه بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضيه اهم تحقيق اين است كه رابطه معني داري بين ساختار سرمايه شركتها و عملكرد آنها وجود دارد چگونگي تركيب ساختار سرمايه: از يك طرف به ROA و از طرف ديگر به ROE و از سويي ديگر نيز به ROS تاثير گذار مي باشد.تصميم گيري در مورد ساختار سرمايه به معني نحوه تامين مالي شركت، همچون ساير تصميمات مديران مالي بر روي ارزش شركت تاثير مي‌گذارد. ارزش شركت، مانند هر دارايي سرمايه اي ، برابر ارزش فعلي بازدهي‌هاي آتي آن بر اساس يك نرخ تنزيل معين است. اين نرخ تنزيل براي بدست آوردن ارزش شركت، همان هزينه سرمايه است. مديران به عنوان نمايندگان صاحبان سهام مي‌بايست تلاش نمايند ، ساختار سرمايه شركت را به گونه اي تنظيم نمايند كه هزينه سرمايه شركت حداقل و در نتيجه ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گردد. در اين تحقيق از مدل‌هاي رگرسيوني تابلويي (Panel Data) استفاده شده است.در اين روش ، به صورت مدل رگرسيوني اثرات متغيرهاي نسبت بدهي به دارايي ، نسبت بدهي بلند مدت به دارايي، نسبت بدهي جاري به دارايي بر عملكرد صنايع مختلف بر ROE, ROS, ROA مورد آزمون قرار مي‌گيرند . براي اين منظور از داده‌هاي سري زماني 5 ساله (85-80 ) صنايع مختلف پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد. در اين تحقيق جامعه مورد مطالعه ، شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار بودندکه 241شرکت انتخاب شدندكه نتايج آزمون آماري ساليانه تقريبا با نتيجه آزمون ميانگين 5 ساله و با در نظر گرفتن دو روش محاسبه يكسان بوده و منجر به رد فرضيه H0 و پذيرش فرضيه H1 شده است. به عبارت دیگر بين ساختار سرمايه و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

مقدمه
تصميم‌هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در شركت‌ها، تصميم‌هايي هستند كه هر دو با آينده نگري اتخاذ مي‌شوند. در تصميم‌هاي تامين مالي، شركت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به كار مي‌گيرد تا در آينده بتواند به تعهدات خود در قبال تامين كنندگان منابع مالي عمل كند. در تصميم‌هاي سرمايه گذاري، شركت از بعضي از مزاياي فعلي به اميد تحصيل مزاياي بيش‌تر در آينده چشم پوشي مي‌كند. سرمايه گذري در ماشين آلات و تجهيزات مي‌تواند مصداق آينده نگري در كسب سود و بازده سرمايه گذاري باشد منابع تامين مالي شركت‌ها بر اساس تامين مالي آن‌ها به دو بخش منابع مالي دروني و منابع مالي بيروني شركت‌ تقسيم مي‌شوند. در منابع مالي دروني، شركت از محل سود كسب شده اقدام به تامين مالي مي‌كند ، يعني به جاي تقسيم سود بين سهامداران ، سود را در فعاليت‌هاي عمدتاً عملياتي شركت براي كسب بازده بيش‌تر به كار مي‌گيرد و در منابع مالي بيروني از محل بدهي‌ها و سهام، اقدام به تامين مالي مي‌كند
بيان مسئله
يكي از پيچيده ترين مساله هايي كه دامنگير مديران مالي كنوني است، رابطه بين اجزاي تشكيل دهنده و ساختار سرمايه است و آن عبارت است از آميزه‌اي از بدهيها و سهام براي تامين مالي و قيمت سهام شركت .پرسش اصلي اين است كه كدام آميزه مطلوب است؟
شركت براي اينكه بتواند تاسيس شود به سرمايه نياز دارد و براي توسعه به مبلغ بيشتر سرمايه نياز خواهد داشت. وجوه مورد نياز از منابع گوناگون و به شكل‌هاي مختلف تامين مي‌شوند ولي همه سرمايه را مي‌توان در دو گروه اصلي قرار داد: وام و سهام.
اصولاً استفاده از اهرم مالي موجب مي‌شود بازده مورد انتظار سهامداران افزايش يابد ولي از سوي ديـگر موجب افزايش ريسك آن‌ها مي‌شود و بنابراين پرسشي كه مديران با آن روبرو مي‌شوند ، چنين است؟
آيا افزايش در بازده مورد انتظار ، انتظار به آن اندازه است كه به سهامداران پاداش مناسب ريسك اضافي بدهد؟
ساختار سرمايه متشكل از سهام و بدهي‌ها ( بدهي‌هاي جاري و بدهي‌هاي بلند مدت) مي‌باشد.
چگونگي تركيب سهام و بدهي‌ها و همچنين چگونگي اتخاذ تصميم درباره تامين منابع مالي كه از طريق انتشار سهام انجام شود يا از طريق استقراض انجام شود.
اينگونه تصميم‌گيري هاي مالي تاثير زيادي بر عملكرد شركت يا سود دهي شركت مي گذارد
مديريت مالي در تصميم گيري تامين مالي از طريق انتشار سهام و يا از طريق استقراض نقش دارد
در اين تحقيق سعي مي‌گردد با به كارگيري اطلاعات موجود در صورتهاي مالي اساسي شركتهاي (سود خالص – كل داراييها – حقوق صاحبان سهام – فروش – بدهي‌هاي جاري – بدهي‌هاي بلند مدت) ارتباط بين ساختار سرمايه با عملكرد شركتها مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
اهميت موضوع
تصميم گيري در مورد ساختار سرمايه به معني نحوه تامين مالي شركت، همچون ساير تصميمات مديران مالي بر روي ارزش شركت تاثير مي‌گذارد. ارزش شركت، مانند هر دارايي سرمايه اي ، برابر ارزش فعلي بازدهي‌هاي آتي آن بر اساس يك نرخ تنزيل معين است. اين نرخ تنزيل براي بدست آوردن ارزش شركت، همان هزينه سرمايه است. مديران به عنوان نمايندگان صاحبان سهام مي‌بايست تلاش نمايند ، ساختار سرمايه شركت را به گونه اي تنظيم نمايند كه هزينه سرمايه شركت حداقل و در نتيجه ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گردد. وجوه تشكيل دهنده ساختار سرمايه دو‌گونه‌اند. دسته اول بر جريانات نقدي حاصل از شركت، ادعايي ثابت داشته و بدهي‌ها ناميده مي‌شوند. دسته دوم، باقيمانده اين جريانات را نصيب مي‌برند كه حقوق مالكانه نام دارند. هزينه سرمايه ، ميانگين وزني هزينه اين دو دسته از وجوه است. وجوه دسته اول به دليل تامين يك بازدهي ثابت براي طلبكاران، ارزانتر از وجوه دسته دوم هستند. لكن هر چه بدهي شركت بيشتر شود ريسك ورشكستگي آن افزايش مي‌يابد و سهامداران كه تامين كننده وجوه دسته دوم مي‌باشند و در صورت ورشكستگي، تحمل كننده هزينه هاي آن هستند، بازدهي بيشتري طلب مي‌كنند. از لحاظ تئوريك اثبات مي شود كه در صورت عدم وجود ماليات ، هزينه هاي ورشكستگي ، هزينه هاي نمايندگي و ساير ناكار‌آمدي‌ها افزايش هزينه تامين سرمايه از سهامداران، كاملا مزيت استفاده از وجوه ارزانتر ناشي از بدهي را خنثي نموده و اثري بر هزينه سرمايه شركت نمي‌گذارد. ناكارآمدي‌هاي پيش گفته باعث مي‌شود كه در اثر افزايش ميزان بدهي، ابتدا هزينه سرمايه كاهش و سپس يابد. بدين ترتيب مي‌توان ساختار سرمايه شركت را طوري تشكيل داد كه هزينه سرمايه، حداقل و يا ارزش شركت، حداكثر گردد.

اهداف تحقيق
هدف اين پژوهش بررسي تاثير ساختار سرمايه بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضيه اهم تحقيق اين است كه رابطه معني داري بين ساختار سرمايه شركتها و عملكرد آنها وجود دارد.
اهداف تحقیق
• بررسي تاثير ساختار سرمايه روي سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاردار
• تعيين اهميت سرمايه‌ براي شركتهاي بررسي در صنايع مختلف( شركتهاي مختلف)
• تعيين ساختار بهينه سرمايه براي شركتهاي بورس
ادبیات تحقیق
عمده تحقيقات انجام شده در زمینه‌ی ساختار سرمایه شامل : تاثیر بدهی ها و اهرم مالی بر بازده و ارزش شرکت ها، تاثیر نوع صنایع مختلف بر تصمیمات ساختار سرمایه و عوامل تعیین کننده اهرم مالی بوده است.
تحقیقات خارجی
مودلیلیانی و میلر برای اولین بار در سال 1958 بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دادند، موضوع مورد بحث آن ها این بوده که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه تاثیر می گذارد؟ آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تاثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حد محدودی تاثیر خواهد گذاشت.
2 تحقیقات داخلی
رحمانی تاثیر روشهای تامین مالی( وام های بلند مدت و انتشار سهام عادی) را بر روی قیمت سهام شرکت های بورس تهران با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که انتشار سهام موجب کاهش قیمت سهام می‌شود و بدهی بدون ریسک قیمت سهــام را کاهش نمی دهد.
ملکی پور غربی، تاثیر استفاده از اهرم بر بازده هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ضریب همبستگی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اهرم بر بازده هر سهم شرکت ها تاثیر نداشته است.
قلمرو تحقيق
قلمرو زماني تحقيق
اين تحقيق از لحاظ زماني براي سال‌هاي 1380 الي 1385 بر روي شركت‌هاي مورد بررسي كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد انجام شده است.
قلمرو مكاني
قلمرو مكاني تحقيق شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران مي‌باشد.
قلمرو موضوعي تحقيق
موضوع اين تحقيق بررسي رابطه‌ي بين ساختار سرمايه و عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران در صنايع مختلف
فرضيه هاي تحقيق
• فرضيه اول : بين نسبت بدهي به دارايي با ROA در صنايع مختلف رابطه وجود دارد.
• فرضيه دوم : بين نسبت بدهي به دارايي با ROE در صنايع مختلف رابطه وجود دارد.
• فرضيه سوم : بين نسبت بدهي به دارايي با ROS در صنايع مختلف رابطه وجود دارد.
• فرضيه چهارم : بين نسبت بدهي بلند مدت به دارايي با ROA در صنايع مختلف رابطه وجود دارد.
• فرضيه پنجم : بين نسبت بدهي بلند مدت به دارايي با ROE در صنايع مختلف رابطه وجود دارد.
• فرضيه ششم : بين نسبت بدهي بلند مدت به دارايي با ROS در صنايع مختلف رابطه وجود دارد.
• فرضيه هفتم : بين نسبت بدهي جاري به دارايي با ROA در صنايع مختلف رابطه وجود دارد.
• فرضيه هشتم : بين نسبت بدهي جاري به دارايي با ROE در صنايع مختلف رابطه وجود دارد.
روش تحقيق
در اين تحقيق از مدل‌هاي رگرسيوني تابلويي (Panel Data) استفاده خواهد شد.
اين تحقيق سعي بر آن دارد كه تاثير ساختار سرمايه بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسي قرار دهد، بنابراين اين مطالعه دربرگيرنده تحقيق شبه تجربي كاربردي است و از طرح پس از واقعه استفاده مي‌كند.(عبد الخليق رشاد و آجين كيا 1379)
در اين روش ، به صورت مدل رگرسيوني اثرات متغيرهاي نسبت بدهي به دارايي ، نسبت بدهي بلند مدت به دارايي، نسبت بدهي جاري به دارايي بر عملكرد صنايع مختلف بر ROE, ROS, ROA مورد آزمون قرار مي‌گيرند . براي اين منظور از داده‌هاي سري زماني 5 ساله (85-80 ) صنايع مختلف پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد.
جامعه و نمونه آماري تحقيق
در اين تحقيق جامعه مورد مطالعه ، شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد.
شركتهاي پذيرفته شده بايستي از نوع توليدي بوده و نبايد جزء شركتهاي سرمايه گذاري و واسطه‌گري و خدماتي باشد.
بايستي سال مالي شركتها منتهي به 29/12/88 بوده و در حال حاضر نيز مشغول فعاليت باشند.
تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
متغیرهای مستقل:
X1: نسبت بدهي به كل دارايي ها
X2: نسبت بدهي بلند مدت به دارايي
X3: نسبت بدهي جاري به دارايي
متغییرهای وابسته :
ROA : بازده كل دارايي
ROE : بازده حقوق صاحبان سهام
ROS: بازده فروش

آزمون فرضیه اول
آزمون اثربین نسبت بدهی به دارایی با ROA (روش panel data )
با توجه به تجزيه تحليل داده هاي جدول 14 ضريب t بدست آمده برابر 17.67354 مي باشد، از آنجا كه احتمال خطاي آن (prob ) برابر 0.000 مي باشد بنابراين با احتمال 99 درصد بين x1 بر روي ROA شركت ها اثر مثبت و معني داري وجود دارد، بنابراين فرضيه H0 رد و فرضيه H1 تاييد مي گردد.
Dependent Variable: ROA?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/25/10 Time: 10:03
Sample: 1 241
Included observations: 241
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 1205


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


X1? 0.117133 0.006628 17.67354 0.0000


R-squared -0.380275 Mean dependent var 0.127237
Adjusted R-squared -0.380275 S.D. dependent var 0.148136
S.E. of regression 0.174038 Akaike info criterion -0.658262
Sum squared resid 36.46802 Schwarz criterion -0.654035
Log likelihood 397.6030 Hannan-Quinn criter. -0.656670
Durbin-Watson stat 1.352586


" بين نسبت بدهي به دارايي با ROA در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود دارد."
H0 بين نسبت بدهي به دارايي با ROA در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود ندارد.
H1 بين نسبت بدهي به دارايي با ROA در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود دارد.
H0 : r = 0
H1 : r ≠ 0

آزمون فرضیه دوم
آزمون اثربین نسبت بدهی به دارایی با ROE (روش panel data )
با توجه به تجزيه تحليل داده هاي جدول ضريب t بدست آمده برابر 7.239177 مي باشد، از آنجا كه احتمال خطاي آن (prob ) برابر 0.000 مي باشد بنابراين با احتمال 99 درصد بين x1 بر روي ROE شركت ها اثر مثبت و معني داري وجود دارد، بنابراين فرضيه H0 رد و فرضيه H1 تاييد مي گردد.

Dependent Variable: ROE?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/25/10 Time: 10:10
Sample: 1 241
Included observations: 241
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 1205


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


X1? 0.092813 0.012821 7.239177 0.0000


R-squared -0.137217 Mean dependent var 0.136363
Adjusted R-squared -0.137217 S.D. dependent var 0.315708
S.E. of regression 0.336672 Akaike info criterion 0.661413
Sum squared resid 136.4709 Schwarz criterion 0.665641
Log likelihood -397.5016 Hannan-Quinn criter. 0.663006
Durbin-Watson stat 1.662511

" بين نسبت بدهي به دارايي با ROE در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود دارد."
H0 بين نسبت بدهي به دارايي با ROE در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود ندارد.
H1 بين نسبت بدهي به دارايي با ROE در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود دارد.
H0 : r = 0
H1: r ≠ 0
-آزمون فرضیه سوم
آزمون اثربین نسبت بدهی به دارایی با ROS (روش panel data )
با توجه به تجزيه تحليل داده هاي جدول ضريب t بدست آمده برابر 20.61519 مي باشد، از آنجا كه احتمال خطاي آن (prob ) برابر 0.000 مي باشد بنابراين با احتمال 99 درصد بين x1 بر روي ROS شركت ها اثر مثبت و معني داري وجود دارد، بنابراين فرضيه H0 رد و فرضيه H1 تاييد مي گردد.
Dependent Variable: ROS?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 08/25/10 Time: 10:11
Sample: 1 241
Included observations: 241
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 1205
Linear estimation after one-step weighting matrix


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


X1? 0.710354 0.034458 20.61519 0.0000


Weighted Statistics


R-squared 0.002294 Mean dependent var 0.687147
Adjusted R-squared 0.002294 S.D. dependent var 1.250821
S.E. of regression 1.227051 Sum squared resid 1812.806
Durbin-Watson stat 1.955888


Unweighted Statistics


R-squared -0.000804 Mean dependent var 0.528271
Sum squared resid 1813.158 Durbin-Watson stat 1.917405

" بين نسبت بدهي به دارايي با ROS در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود دارد."
H0 بين نسبت بدهي به دارايي با ROS در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود ندارد.
H1 بين نسبت بدهي به دارايي با ROS در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود دارد.
H0 : r = 0
H1 : r ≠ 0
-آزمون فرضیه چهارم
آزمون اثربین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی با ROA (روش panel data )
با توجه به تجزيه تحليل داده هاي جدول ضريب t بدست آمده برابر 19.90059 مي باشد، از آنجا كه احتمال خطاي آن (prob ) برابر 0.000 مي باشد بنابراين با احتمال 99 درصد بين x2 بر روي ROA شركت ها اثر مثبت و معني داري وجود دارد، بنابراين فرضيه H0 رد و فرضيه H1 تاييد مي گردد.

Dependent Variable: ROA?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/25/10 Time: 10:04
Sample: 1 241
Included observations: 241
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 1205


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


X2? 0.151377 0.007607 19.90059 0.0000


R-squared -0.308089 Mean dependent var 0.127237
Adjusted R-squared -0.308089 S.D. dependent var 0.148136
S.E. of regression 0.169425 Akaike info criterion -0.711978
Sum squared resid 34.56080 Schwarz criterion -0.707750
Log likelihood 429.9667 Hannan-Quinn criter. -0.710386
Durbin-Watson stat 1.390249

" بين نسبت بدهي های بلندمدت به دارايي با ROA در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود دارد."
H0 بين نسبت بدهي های بلندمدت به دارايي با ROA در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود ندارد.
H1 بين نسبت بدهي های بلندمدت به دارايي با ROA در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود دارد.
H0 : r = 0
H1 : r ≠ 0
- آزمون فرضیه پنجم
آزمون اثربین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی با ROE (روش panel data )
با توجه به تجزيه تحليل داده هاي جدول ضريب t بدست آمده برابر 8.988931 مي باشد، از آنجا كه احتمال خطاي آن (prob ) برابر 0.000 مي باشد بنابراين با احتمال 99 درصد بين x2 بر روي ROE شركت ها اثر مثبت و معني داري وجود دارد، بنابراين فرضيه H0 رد و فرضيه H1 تاييد مي گردد.

Dependent Variable: ROE?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/25/10 Time: 10:10
Sample: 1 241
Included observations: 241
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 1205


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


X2? 0.134362 0.014947 8.988931 0.0000


R-squared -0.112084 Mean dependent var 0.136363
Adjusted R-squared -0.112084 S.D. dependent var 0.315708
S.E. of regression 0.332931 Akaike info criterion 0.639065
Sum squared resid 133.4548 Schwarz criterion 0.643292
Log likelihood -384.0365 Hannan-Quinn criter. 0.640657
Durbin-Watson stat 1.701978

" بين نسبت بدهي های بلندمدت به دارايي با ROE در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود دارد."
H0 بين نسبت بدهي های بلندمدت به دارايي با ROE در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود ندارد.
H1 بين نسبت بدهي های بلندمدت به دارايي با ROE در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود دارد.
H0 : r = 0
H1 : r ≠ 0
آزمون فرضیه ششم
آزمون اثربین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی با ROS (روش panel data )
با توجه به تجزيه تحليل داده هاي جدول ضريب t بدست آمده برابر 21.32080 مي باشد، از آنجا كه احتمال خطاي آن (prob ) برابر 0.000 مي باشد بنابراين با احتمال 99 درصد بين x2 بر روي ROS شركت ها اثر مثبت و معني داري وجود دارد، بنابراين فرضيه H0 رد و فرضيه H1 تاييد مي گردد.

Dependent Variable: ROS?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 08/25/10 Time: 10:11
Sample: 1 241
Included observations: 241
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 1205
Linear estimation after one-step weighting matrix


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.


X2? 0.852551 0.039987 21.32080 0.0000


Weighted Statistics


R-squared 0.019183 Mean dependent var 0.689752
Adjusted R-squared 0.019183 S.D. dependent var 1.254526
S.E. of regression 1.219892 Sum squared resid 1791.715
Durbin-Watson stat 1.964440


Unweighted Statistics


R-squared 0.011011 Mean dependent var 0.528271
Sum squared resid 1791.753 Durbin-Watson stat 1.918680

" بين نسبت بدهي های بلندمدت به دارايي با ROS در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود دارد."
H0 بين نسبت بدهي های بلندمدت به دارايي با ROS در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود ندارد.
H1 بين نسبت بدهي های بلندمدت به دارايي با ROS در صنايع مختلف رابطه معني دار وجود دارد.
H0 : r = 0
H1 : r ≠ 0
آزمون فرضیه هفتم
آزمون اثربین نسبت بدهی جاری به دارایی با ROA (روش panel data )
با توجه به تجزيه تحليل داده هاي جدول ضريب t بدست آمده برابر 5.046320 مي باشد، از آنجا كه احتمال خطاي آن (prob ) برابر 0.000 مي باشد بنابراين با احتمال 99 درصد بين x3 بر روي ROA شركت ها اثر مثبت و معني داري وجود دارد، بنابراين فرضيه H0 رد و فرضيه H1 تاييد مي گردد.
Dependent Variable: ROA?
Method: Pooled Least Squares
Date: 08/25/10 Time: 10:04
Sample: 1 241
Included observations: 241
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 1205


Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید