بخشی از مقاله

چراي يونجه در پنسيلوانيا
چراي يونجه تجربه تازه اي نيست. چراي يونجه در ايالت متحده يا به صورت تنها يا همراه با گندميان يا ساير حبوبات معمول بوده است. در مقايسه با سيستم هاي مديريتي چراي يونجه هرگز تجربه شايع در اين كشور نبوده است. در صورتي كه در ساير كشورها يونجه به صورت چرا استفاده زياد داشت. ولي به چراي يونجه در اين كشور تصطيح عملكرد را در پاييز محول كرده بودند. سيستم هاي چرايي براي عاقبت خوشي نيروي بالقوه چرا يونجه به سطح بزرگي از مديريت كه ساير سيستم هاي چرايي انجام مي دادند لازم داشتند. اين گفتار و منفعت چراي يونجه را هنگام رشد بيان مي كند.

كاشتن يونجه براي چرا
دلايل كاشتن يونجه براي چرا، از استفاده آن به صورت علف خشك يا علف سبز انباري با دنبال كردن راهنمايي زير بيان مي شود. (براي اطلاعات بيشتر در مورد پژوهشگاه يونجه به راهنمايAgronomy Pennstateرجوع شود.
گياهي كه در خاك هاي خشك به خوبي رشد مي كند. استفاده از آزمايش خاك براي راهنمايي در ميزان آهك، فسفر و پتاسيم. انتخاب گونه سازگار، توليد بالا مقاوم به بيماري و حشرات. استفاده از دانه هاي مطمئن براي تأمين دانه هاي با كيفيت و خالص. تلقيح دانه قبل از بذركاري با يونجه تازه لقاح يافته مطمئن كلمه «Alfa Ifa» در ظرف لقاح نمايان شد. دانه ها قبل از لقاح در مورد تاريخ تلقيح آزمايش مي شوند. در زمين مي شده اند. در زمين محكم مي توان بذركاري كرد يونجه به خوبي مي تواند توسط ماشين شخم زني- دانه كاري كاشته شود. با بذركاري اتوماتيك در اين ماشين يا به وسيله انتشار يا تخم افشاني كه توسط لوله دنبال قرار مي گيرند. خاك روي گياه (دانه) نبايد بيشتر از اينچ در خاك سنگين و اينچ در خاك سبك باشد. اضافه كردن آهك فسفر و پتاسيم به خاك آزمايش شده. بهترين زمان اضافه كردن آهك يا كود دادن براي حفظ قدرت خاك پس از پايان فصل رشد و قبل از شروع فصل بعدي است.

مديريت اجرا
در سيستم چرايي، چراي چرخشي يك «بايد» است براي برگشتن نقطه اوج در يونجه يا يونجه گندمي. چراي چرخشي از چراي متوالي يك كار پرزحمت است چون نياز به تهيه و آماده كردن حصار الكتريكي دارد و حركت حيوانات با دقت از روي نقشه از چراگاه به ساير قسمت ها و اجراكردن دقيق برنامه است. توجه: همچنين بايد از خسارت وارد كردن به استواري يونجه جلوگيري كرد. زيرا نسبتاً تعداد حيوانات چرا كننده زيادتر از فضاي كوچك يونجه است. به هر حال اين امتياز مي تواند تلاش هاي فوق العاده را جبران كند. آنجا قانوني در مورد تعداد لازم در چمنزار يا اندازه چمنزار وجود ندارد. طبق اين نظريه براي اثر بيشتر مديريتي، صحرا حداقل به 6 تا 8 چمنزار تقسيم شود. اندازه چمنزار ارتباط با تعداد و اندازه بزرگي حيوانات چراكننده دارد. به هر صورت بايد حيوانات به اندازه كافي در چمنزار وجود داشته باشند تا علوفه موجود در كمتر از 4 روز مصرف شود.
يك مثال براي عمل چراي چرخشي: در يك مزرعه 24 گاو گله اي يك قطعه زمين يونجه و 4 جريبي چرا مي كردند. مزرعه به هشت و نيم جريب چمنزار تقسيم بود. بعد از 4 روز چرا در هر چمنزار، گله دو چرخش كرده بود بعد از همه 8 چمنزار كه چرا شده اند، گله به اولين چمنزار برگشته بود كه براي يك دور چراي ديگر بهبود يافته و آماده شده بود.

در هر جريب از يونجه نبات تعداد حيوانات از سيستم چرايي حمايت مي كند كه يك فشار سخت است. تعداد حيوانات در هر جريب از يونجه مي تواند زيادتر شود زيرا توليد از سال اول زيادتر شده بود چون مديريت ماهر در مزرعه مسئول بهبود و استواري زندگي بود يك محافظه كار نظريه داده بود كه 2 تا 3 گاو يا 3 تا 5 گوسفند در هر جريب به طور هماهنگ كاهش پيدا مي كند. از وقتي كه توليد يونجه كاهش مي يابد همچنين در مدت افت نيمه تابستان. اين خيلي مهم است كه به دقت شاهد چرا باشيم تا مانع چراي بيش از حد شويم. چراي بيش از حد مي تواند نيروي حيوانات بيشتر از توليد آن مصرف كند. اگرچه يك امر افزايش توليد داشته باشد. چراي بيش از حد هم چنين ممكن است حيوانات را به خوردن ساقه اصلي مجبور كند اگرچه خيلي مغذي نيست بنابراين سود حيوانات كمتر مي شود. تكرار چراي بيش از حد همچنين مي تواند به گياه يونجه تازه خسارت وارد كند.

زير چرا: به عبارت ديگر، مي تواند منجر به چراي غير طبيعي شود. هنگام چراي غيرطبيعي گياه باقي مانده بزرگتر و غير خوشخوراك مي شود. وقتي صحرا شديداً چرا مي شود حيوانات بيش از يك بار گياهان باريك جوان را مصرف مي كنند. اين كاهش توليد هر جريب باعث مي شود كه گياهان پيرتر و بزرگتر در فواصل معين چيره شود يك يا چندين قرباني چمنزار علاوه بر زيادتر كردن برنامه چرا جاي يونجه علوفه اصلي است يك قرباني چمنزار فضا است. در مقايسه با گندمه چمن، از آن حيوانات در مدت آب و هواي مرطوب مي توانند استفاده كنند يا اجازه دادن به چمنزار يونجه براي رشد كافي.
علف خشك ممكن است چرا شود در هنگام قرباني چراگاه تا ميزان رشد چراگاه در نقطه اوج باشد.

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید