بخشی از مقاله


پلان موقعيت
پلاني است كه بتواند وضع ساختمان و همچنين موقعيت قرار گرفتن آن را نشان دهد
كه معمولاً‌ با مقياسهاي 1:200، 1:500، 1:1000 و اگر پروژه بسيار وسيع باشد از ساير مقياسهاي ديگر نيز استفاده مي‌كنند تا پلان مربوطه را به نمايش در آورند.


نقشه‌هاي جزييات (DETALL )
چون نقشه‌هاي اجرايي را، ‌چنانچه كه اشاره شد،‌با مقياس50/1 ترسيم مي‌كنند، ‌نمي‌توان مشخصات و شكل يك قسمت را آنچنان كه بايد ترسيم كرد. براي اينكه بتوانيم مشخصات و شكل كامل يك قسمت را دقيقاً بيان كنيم، نقشه هايي كه معمولاً با مقياس 20/1 يا 10/1 ترسيم مي‌شود استفاده مي‌كنيم. اين گونه نقشه‌ها را نقشه جزييات مي‌گويند.


پلان شيب‌بندي
در نقشه‌هاي ساختماني پلاني به عنوان شيب‌بندي مورد مطالعه و ترسيم مي‌باشد. اين پلان وضع شيب پشت‌بام را مشخص كرده كه حركت آب باران و يا مواردي چون شست و شوي
را با حركت سريع به طرف ناوداني ميسر مي‌سازد. اجراي شيب‌بندي و كف خواب‌گذاري
بر اتصالات قطعه لوله انتهايي و مسئله قيراندود آن و مراحل بعد از آن از ويژگيهاي خاص برخودار مي‌باشد كه بايستي به نكات اصولي و فني هر مورد نهايت توجه را مبذول داشت.


شيب‌بندي به دوحالت انجام مي‌گيرد:
الف) شيب‌بندي در جهت قسمتهاي مياني پشت‌بام
ب) شيب‌بندي در جهت كناره و يا گوشه پشت‌بام
درصد شيب‌بندي
معمولاً‌ طول شيب تا عرض 5 متر با كشش كافي تا 3% به طرف سوراخ ناوداني به خوبي انجام مي‌شود. چنانچه طول شيب بيشتر از حد ذكر شده باشد بايستي ناودان ديگري با شيب مناسب محاسبه و تعيين شود.


آكس‌بندي ساختمانهاي اسكلت فلزي
ترسيم آكس‌ها، ‌نمره‌بندي و مشخص كردن آكس‌ ستون‌ها:
آكس‌بندي‌:‌ در ساختمانهاي فلزي تعيين محور از موارد كلي اساس ساختمان فلزي مي‌باشد. معمولاً‌ اندازه آكس‌بندي نسبت به ديوار فضاها كه عموماً بر روي پله‌ها واقع مي‌شوند. تعيين مي‌گردند.
به طور كلي براي آكس بندي دهنه‌ها را مي‌توان به طور محدود و با ابعاد آزاد انتخاب نمود. و كليه اندازه‌هاي بين دو ستون آكس (محور تا محور) به وسيله محاسبات اسكلت فلزي به
وجود مي‌آيند.


عمليات خاكي
براي بنا كردن يك ساختمان ابتدا محل رامشخص كرده و سپس خاكبرداري را بوسيله ماشين‌هاي مورد نظر و يا دستي انجام مي دهيم تا به كد مورد نظر برسيم.


بعد از اينكه پي كني مورد نظر را انجام داديم بتن نظافت يا مگر يك سطح هم‌تراز
و يكنواخت را در زير فوندانسيون مي‌ريزيم كه عيار آن معمولاً 150 مي‌باشد. وظايف بتن مگر يكي نظافت سطح زير فندانسيون هم تراز كردن و يكنواختي آن و جلوگيري از هوازدگي خاك
از بتن مگر استفاده شود.قبل از بتن ريزي بايد زمين مرطوب باشد.

پي‌كني
ساختمان بوسيله پي به زمين متصل شده است و بارهاي وارده را از بنا گرفته و به يك نسبت پخش و به زمين متصل مي‌كند. پس از طرح و تنظيم پلان اجرايي پلان پي كني را از روي پلان اجرايي با اين تفاوت كه پلان پي كني را از هر طرف به اندازه 15 الي20 سانتيمتر ريشه (ناخن) داده و ترسيم مي‌كنند. مثلاً ‌ديوار 35 سانتي 65 يا 75 سانتيمتر ترسيم و سپس در محل ساختمان سازي پياده مي‌شود پي‌كني در هر منطقه بستگي به زمين آن دارد و به طور كلي بايستي تا جايي پي كني شود كه به زمين سفت برسد. حداقل پي‌كني حتي در زمينهاي سفت نبايستي نبايد كمتر از80 سانتيمتر باشد.
قالب ‌بندي


قالب‌بندي انواع مختفي دارد از جمله قالبهاي چوبي، فلزي، ‌آجري، ‌فايبرگلاس و … استفاده مي‌شود. درمورد كار مورد نظر از قالبهاي آجري(همانطور كه در عكسها مشخص است)
استفاده شده است.
فونداسيون


آرماتوربندي:
بعد از اينكه بتن‌ مگر ريخته شد و بعد به مقاومت مورد نظر رسيد عمليات آرماتوربندي
را كه بر اساس نقشه هاي اجرايي و محاسباتي مي‌باشند انجام دهيم كه در مورد آرماتوربندي در فونداسيون منفرد مش در پايين و در مورد فونداسيون نواري از يك شبكه مش در پايين
و يك شبكه در بالا استفاده مي‌شود.

بيس پليت
براي نصب بيس پليت‌ها بولت را در محلهاي مورد نظر نصب كرده و سپس صفحه پليت
را روي آن قرار داده به صورتي كه بولتها از داخل صفحه بيس پليت عبور كند و صفحه پليتها
در يك راستا قرار گيرند براي تعيين ارتفاع صفحه پليتها از دوربين نقشه برداري استفاده مي‌شود و بوسيله مير ارتفاع تمام صفحه پليتها را يكسان مي نماييم . بعد بولتها را بوسيله سيم آرماتور بندي به آرماتورهاي فوندانسيون كاملا ً‌متصل مي‌نماييم.


بتن‌ريزي فوندانسيون
قبل از بتن‌ريزي مي‌بايستي قالبها را بوسيله كاور پوشاند و سپس بتن را با عيار سيمان و دانه‌بندي مورد نظر ساخته و به داخل قالبها مي‌ريزندكه بتن مورد نظر در بچينگ شركت ساخته شده وتوسط ميكسر به كارگاه آورده ميشد.
بتن رادر لايه‌هاي مختلف ويبره كرده و بعد از پر شدن قالب فوندانسيون سطح بتن را صاف مي‌كنيم و بعد از اين كه عمليات انجام شد،‌ صفحه پليتها را باز كرده و زير آن را كه حبابهاي هوا موجب نرسيدن بتن به آن نقطه شده است بوسيله ملات ماسه و سيمان پر كرده و مجدد صفحه پليتها را بسته و تراز مي‌كنيم.البته بايددر زمان بتن ريزي زير صفحه پليت را كاملا ويبره زد.


اسكلت فلزي
به صورت دوبل و با ورق هاي تقويتي تا ارتفاع مشخص شده طراحي و بعد از آن
با تسمه‌هايي به فواصل مشخص بعد از آماده شدن ستون گونياهايي كه تير يا پل روي آنها
قرار مي‌گيرد به ستونها وصل نموده و ستونها را آماده نصب مي‌نمايند. تهيه ستون
ازIPE16 ـIPE14 .و درچند بلوك ازIPE16وIPE18استفاده شد.
كه ابتدا ستونهارا روي زمين مونتاژكرده سپس باجرثقيل نصب ميگردد.

نقشه‌هاي تيرريزي
براي تير ريزي هر ساختماني بايد نقشه جداگانه اي تهيه شود .براي اين منظور پلان ساختمان را با تفاوت اينكه ديوارها را با خط نازك مي كشند ترسيم مي‌نمايند. از اندازه‌ها و ساير شخصات مندرج در پلان صرف نظر مي‌گردد. فقط تير آهن‌ها را با خط نقطه قوي نشان مي‌دهند. در هر پلان تيرريزي بايد نكات زير را رعايت گردد:


1ـ تيرهاي هم نمره و هم طول را تحت عنوان پزسيون مشخص مي‌نمايند. كنار آنها دايره كوچكي ترسيم كرده و نمره پزسيون را درآن مي‌نويسند.
2ـ فاصله تيرها از همديگر را نيز در پلان مشخص مي‌كنند.
3ـ براي هر پلان تير ريزي يك جدول نيز تهيه مي گردد كه در آن جدول تعداد، نمره تير آهن، طول پزسيون و غيره نوشته مي‌شود و در ستون آخر جمع كل وزن تير آهن‌هاي يك ساختمان مشخص مي‌گردد.


به طور كلي در نقشه تير ريزي بايد نكات زير كاملاً روشن و دقيق مشخص گردد:
1- نمره تير آهن.
2- طول تير آهن.
3- فرم تير ريزي.
4- فاصله تيرها از همديگر.
5- جدول ليست تير ريزي .
اتصال ستون به صفحه پليت


براي اتصال ستون به بيس پليت بعد از مشخص شدن آكس بيس پليتها نبشي‌ها و ورق‌هاي سخت‌كننده ستون را از روي بيس پليتها به فواصل مشخص روي بيس پليت جوش داده و سپس ستون را بوسيله جرثقيل در محل تعبيه شده قرار داده و بعد از شاقول كردن ستون در دوجهت ستون را به صفحه‌هاي سخت كننده جوش مي‌دهيم بعد از كامل شدن ستون‌گذاري تيرها يا پلها را كه از قبل آماده كرده‌ايم روي نبش‌هايي كه از قبل به ستون جوش داده‌ايم قرار مي‌دهيم و پل را به نبشي‌ها جوش مي‌دهيم پلهاي زنبوري را در نقاط تكيه گاهي بوسيله ورق تقويتي در مقابل برش تقويت مي‌كنيم بعد از اتصال كليه پلها و تيرها كش‌ها را در فواصل مشخص در داخل پلها جوش داده و سقف را آماده مي‌كنيم.


دستگاه جوش كه در اسكلت فلزي به كار مي رود دينام است كه فرق جوش آن با جوشهاي ترانس جوش در اينست كه در دينام به علت يك سو بودن برق و نداشتن تناوب ازنفوذ هوا به داخل جوش جلوگيري مي شود كه در صورت وجود اين حبابهاي هوا هنگامي كه به جوش تنشهايي وارد ميشود باعث شكست جوش مي شود . از جوشهاي ترانس جوش در اسكلت ساختمانها استفاده نمي‌شود بيشتر براي ساخت در و پنجره و نرده استفاده مي‌شود.


بادبند
بادبند براي مقابله با نيروهاي جانبي از جمله زلزله و باد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.ورقهاي بادبند كه به ستون و تير وصل مي‌شوند 30×30 و ورقهاي وسط بادبند
50×40 مي‌باشند.
انواع جوش در كار مورد نظر


1ـ جوش تخت:
زماني كه عمليات جوش روي ميز كار انجام مي‌شود به اين جوش، جوش تخت گويند.
2ـ جوش سربالا:
زماني كه هنگام جوشكاري از پايين به سمت بالا الكترود جوش را حركت دهيم به اين جوش جوش سربالا گويند.


اجراي سقف
پس از مونتاژ سقف در روي زمين و نصب آنها بوسيله جرثقيل و تكميل جوشها بر روي هر طبقه قالب بندي شده وپس از آرماتوربندي توسط پمپ بر روي سقف بتن ريخته مي شود.
كه در اين كار بتن با عيار 350 اجرا مي‌شود.
بعد از گرفتن مقاومت اوليه بتن،‌ بتن را به مدت 3 الي 4 روز مرطوب نگه مي‌دارند.
اندود گچ و خاك
از اين اندود براي پوشش سطوح جانبي و سقف در قسمتهاي داخلي ساختمان استفاده مي‌شود. در موارد نادر از اندود گچ و خاك براي پوشاندن كف فضاهايي كه در زير فرش‌هاي سرتاسري قالي و غيره قرار مي‌گيرند استفاده مي‌شود.


اندود گچ و خاك بر سطح ديوار
بطور كلي سطوح آجر كاري بخصوص نوع گري چيني داراي ناهمواريهايي است كه
با اندود كاري كردن آن سطوح كاملاً صاف و يكنواخت مي‌شود. براي ساختن سطح تخت
با تقسيم‌بندي سطح ديوار در ابعاد كوچك و متعدد، با شمشه‌گيري اندودكاري با ملات
و هم‌سطح سازي اجرا شود و پوشش اندود يكنواخت شود.
مواد متشكله و نسبت آنها


1ـ گيرش ملات گچ سريع و استفاده از آن به تنهايي مشكل است. ضمناًا ز جهت اقتصادي نيز مقرون به صرفه نمي‌باشد. از اين روبه نسبت مساوي براي هر يك پيمانه گچ يك پيمانه
يا بيشتر، خاك رس ا ضافه مي شود تا عملكرد گچ و خاك براي اندود كاري بهتر باشد.‌
2ـ خشك بدون مواد زائد مخلوط و براي استفاده آماده ميشود . بهتر است ملات گچ و خاك بر روي ورق آهن ساخته شود . پيمانه اي و غيره در ساختن ملات گچ و خاك استفاده مي‌شود خاك رس معمولي سرند شده و كاملاً خشك به نسبت مساوي با گچ در جاي كاملاً خاك رس
به صورت كيسه‌اي.


3ـ خاك كيسه‌اي غربال شده در پاكتهاي پلاستيكي براي مصرف آماده است از جهاتي كار را سريعتر مي‌كند بخصوص كه خاك كاملاً‌ خشك باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید