دانلود مقاله گزارش کارآموزش حسابداری

word قابل ویرایش
70 صفحه
27700 تومان


گزارش كارآموزش حسابداري
بيمارستان شهيد رجايي كرج

 

تاريخچه:

بيمارستان شهيد محمد علي ‌رجايي با اهدا‌‌ي زمين وبنا توسط مرحوم يدالله دهستاني وبا مالكيت دولتي از سال 1345درحصارك كرج به صورت درمانگاه شروع به كارنموده است. از سال 1361 با دايرنمودن بخش داخلي و اورژانس با تعداد 100 تخت به فعاليت خود ادامه داده است ، زير بناي بيمارستان در ابتدا ،1374 متر مربع بوده ، كه با گسترش فضاي فيزيكي‌در سالهاي 66 و 77 هم اكنون مساحت كل زمين بيمارستان 7750 متر مربع و زير بناي 6000 متر مربع ميباشد.
درحال حاضر با ايجاد تمهيداتي پروژه هاي سي تي اسكن ،گاما اسكن ( پزشكي هسته‌اي ) جراحي قلب بازوآنژيوگرافي وفيزيوتراپي‌درحال راه اندازي مي باشدكه با مساعدت افراد خيردرقالب شركتهاي خاور ميانه و… صورت خواهد گرفت .


بخش ها:

بيمارستان شهيد رجايي با 192 تخت مصوب و 133 تخت فعال داراي بخش هاي داخلي زنان و مردان (داخلي عفوني و داخلي مغز و اعصاب ) ، بخش هاي ويژه ( سي تي يووپست سي سي يو و آي سي يو ) بخش دياليز و بخش فوريت هاي پزشكي بوده و آماده ي ارائه ي خدمات به مراجعين محترم مي باشد .

بخش هاي داخلي :

بخش هاي داخلي زنان و مردان با داشتن 62 تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌كارگيري متخصصين سرشناس وخوشنام درگرايش هاي داخلي ، عفوني‌، داخلي مغزواعصاب ، راديولوژي ، گوارش ، نفرولوژي، وپرستاران ما‌هرو ورزيده باداشتن امكانات وتجهيزات پزشكي وغيرپزشكي به مراجعين سرويس دهي نموده وبه منظور بهبودكيفي وضعيت ساختماني وتجهيزاتي به صورت‌روزانه ، ماهيانه و ساليانه تحت نظارت وبازرسي سوپروايزران بيمارستان بوده است وطبق برنامه ريزي واجراي مناسب صورت مي گيرد .

بخش هاي سي سي يوو پست سي سي يو :

بيمارستان شهيد رجايي با داشتن‌دو بخش سي سي يو و دو بخش پست سي سي يو واتاق پيسينگ به‌عنوان بزرگترين بلوك غرب استان تهران پذيراي بيماران عزيز بوده و با به كارگيري پزشكان وپرستاران دلسوزوآخرين دستاورهاي‌ تجهيزات پزشكي‌درراستاي ارائه ي خدمات مربوط فعاليت مي كند .

بخش آي سي يو:

بيمارستان شهيد رجايي در سطح شهرستان كرج به عنوان تنها مركز درماني داراي بخش آي سي يو داخلي مي باشد.

بخش دياليز :

اين بخش با به كارگيري پزشك فوق تخصص نفرولوژي و پرستاران آموزش ديده در قالب چهار شيفت كاري درتمام ايام هفته نسبت به ارائه ي سرويس به بيماران دياليزي اقدام مي نمايند.

بخش فوريت هاي پزشكي :

بخش فوريتهاي پزشكي با داشتن 18 تخت فعال درقالب اتاق هاي احياء قلبي، ريوي، تحت نظر، نوار قلب ،تزريقات وداروخانه ي اورژانس به صورت شبانه‌روزي فعال بوده و با به‌كارگيري پزشكان عمومي به ارائه‌ي خدمات درماني به بيماران مبادرت مي ورزد .


كلينيك هاي تخصصي:

كلينيك تخصصي ‌بيمارستان شهيد رجايي طبق برنامه‌ي تنظيم شده درتمام ايام هفته به‌ جزايام تعطيل جهت انجام خدمت به عموم مردم آماده بوده وشامل تخصص‌هاي زير ميباشد :

داخلي :
داخلي مغزواعصاب
اعصاب و روان
قلب وعروق
عفوني
پوست
نفرولوژي( فوق تخصص)
قلب اطفال ( فوق تخصص )
گوارش ( فوق تخصص )
كلينيك تغذيه

ساير خدمات قابل ارائه دركلينيك تخصصي شامل موارد زيرمي باشد:
آندوسكوپي
كولونو سكوپي
اسپيرو‌متري
تست ورزش
اكووكارديوگرافي


الكتروآنسفالوگرافي ( نوار مغز )
الكتروكارديوگرافي ( نوار قلب )
سونوگرافي
راديولوژي
آزمايشگاه
فيزيوتراپي


شركت ها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان :

بيمه درماني پايه بيمه هاي مكمل ساير بانك ها
تامين اجتماعي
خدمات درماني
كارمندان، ساير اقشار ، روستايي ، شهري
نيروهاي مسلح
كميته امداد

دانا
آتيه سازان
ايران
دي
سينا
شركت نفت
تيپ دوم عاشورا
ملت
صادرات
تجارت

نيروي انساني :

بيمارستان شهيد رجايي‌كرج داراي‌تعداد 400 نفر پرسنل دربخش هاي مختلف بيمارستان مي باشد.
كاركنان به 3 دسته تقسيم مي شوند شامل :
1 - كاركنان رسمي
2 -كاركنان طرحي
3 -كاركنان پيماني
از اين سه‌گروه حدود 110نفركاركنان رسمي ، 190 نفر به صورت پيماني وبقيه يعني تعداد100 نفركاركنان طرحي‌ مي باشند.

تعداد كارمندان‌ رسمي به صورت‌ثابت ميباشد ، اما تعدادكارمندان طرحي ممكن است متغير باشد چراكه ممكن است طرح هريك ازپزشكان وپرستاران به اتمام رسيده وديگردراين مكان مشغول به فعاليت نباشند.


چارت سازماني :

شرح وظايف امورمالي:

هزينه:

دربيمارستان رجايي ودراماكن‌دولتي ‌ابتدا هزينه از محل درآمد هاي اختصاصي مي باشد و سپس با اسناد و مدارك دراختيار داشته ، تمام هزينه هاي مرتبط‌ را شناسايي‌كرده وازدانشگاه علوم پزشكي تهران‌درخواست وجه مي‌كنند. البته قابل ذكر است‌كه دانشگاه مبلغي‌را به عنوان بودجه‌دراختيار بيمارستان قرارمي‌دهد .يا اينكه هزينه‌اي انجام مي شود ودر قبال آن بدهي براي موسسه ايجاد مي شود براي پرداخت اين بدهي ازدانشگاه درخواست وجه مي كنند .

دفترداري:

بعد از اينكه تمام اسناد هزينه تامين اعتبار شد ومورد رسيدگي قرارگرفت و به تاييد رياست حسابداري ورياست بيمارستان رسيد وظيفه دفترداري اين است كه :
تمام هزينه هاي رخ داده شده را دردفاتر معين ، روزنامه و كل وارد نمايد.

حسابداري:

وظايف حسابداري شامل موارد زير مي باشد:
1- محاسبه طرح كارانه ي پزشكان
2- حقوق وكاركنان رسمي ، طرحي و پيماني
3- ثبت هزينه دراسناد هزينه
4- محاسبه ي درآمد اختصاصي بيمارستان
5- ترازعمليات مالي دراواخر هر ماه


6- تامين اعتباراسناد هزينه
7- ارائه ليست بيمه به اداره ي تامين اجتماعي

اموال:

مسئوليت ثبت و نگهداري اموال واثاثه وتجهيزات دربيمارستان رادارد اين اموال وتجهيزات طبق شماره سريال خود دردفاتر ثبت مي شود . ( جز سرمايه ي بيمارستان به حساب مي آيد كه در دفاتر با نام تملك سرمايه اي ثبت مي شود.)

ترخيص:

در اين قسمت پرونده هاي مربوط به بيماران تكميل مي‌گردد وترخيص بيماران دراين بخش صورت مي گيرد . رابطه اي كه با بخش حسابداري دارد اين است كه پرونده هاي بيماران را به طوركامل تكميل كرده ودراختيار حسابداري قراردهد اطلاعاتي از قبيل:
1- نوع بيماري
2- تعداد روزهاي بستري شده
3- خدمات انجام شده براي بيمار
4- مشاوره ي بيمار
5- مبلغ كل خدمات ارائه شده

ترخيص به دين ترتيب مي باشد:كه بعد از ارسال پرونده ازبخش بستري شده ي بيمار، مبلغ قابل پرداخت براي بيماردر پرونده قيد مي شود ويك نسخه ازآن را به بيماران براي تصفيه حساب مي
دهندكه بايستي وجه را به صندوق واريز كنند و قبض آن را براي ضميمه كردن پرونده به مسئول ترخيص تحويل دهند و بعد ازآن بيمارترخيص مي شود.

اسناد پزشكي:

در اين قسمت كليه پرونده هاي بيماران ، فوتي ها وكليه اطلاعات مربوط به آنان بايگاني مي شود.


شرح وظايف امور اداري:
تداركات:

وظايف تداركات خريد دارو ،تجهيزات پزشكي ،لوازم جانبي‌كامپيوترو...

كارگزيني:

در اين مرحله شرايط استخدام كارمند قيد شده و ميزان صلاحيت براي انجام كار بررسي مي شود.

دبيرخانه:

كاركنان موجود دردبيرخانه موظفندكليه نامه هاي وارده وارسالي را تايپ وشماره‌كرده وبه قسمت هاي مربوطه توزيع كنند .
دراين قسمت دفاتري مربوط‌به ثبت نامه ها ، مرخصي وماموريت‌كارمندان ثبت مي شودكه‌آن را به بايگاني ارسال ميدارند.

بايگاني :

در اين قسمت پرونده هاي پرسنلي تنظيم و نگهداري مي شود پرونده هاي پرسنل شامل موارد زير مي باشد :
1- ميزان تحصيلات
2- وضعيت تاهل
3- تعداد فرزندان


4- افزايش سنوات خدمت
5- برگه هاي ماموريت
6- برگه هاي مرخصي

خدمات:

كار اين بخش خدمات به ساير بخش ها‌ مي باشد به طورمثال : اگراحتياج به تعمير برق داشته باشد وظيفه خدمات است‌كه عيب‌آن رابرطرف كند.


بخش اول: اصول حسابداري

بيمارستان شهيدرجايي يكي‌از مراكز خدمات درماني است‌كه زيرنظردانشگاه علوم پزشكي‌وشبكه بهداشت‌ودرمان‌كرج فعاليت ميكند ،كه بخشي ازهزينه هاي‌آن ازطريق درآمدهاي اختصاصي و بخش‌ديگري ازطريق بودجه مصوب دولت تامين مي شود تحقق يافتن هزينه ها درار‌گان هاي‌دولتي مشروط به مراحلي مي باشد از قبيل:
تشخيص:

در مرحله اول ،كه تحت نظررياست بيمارستان مي باشد ارگان‌دولتي بايد تشخيص دهدآيا اين هزينه لازم و ضروري است يا خير.

تامين اعتبار :

درمرحله اول اگر هزينه اي لازم وضروري تشخيص داده شد ازمحل اعتبارمصوبه تمام يا قسمتي را تخصيص مي دهند.

تعهد:

مرحله به بار آمدن هزينه( منظور زماني است‌كه هزينه انجام مي شود )

تسجيل:

در اين مرحله با توجه به اسناد و مدارك تعيين مي شود مقدار بدهي به چه ميزان است .
( بدهي اي‌كه بابت انجام هزينه ارگان دولتي متحمل شده.)


صدور حواله :

اجازه براي پرداخت بدهي .

در خواست :

وجه مورد نظر براي دادن بدهي ازخزانه درخواست مي شود.

اعمال نظارت مالي:

در اين مرحله نماينده خزانه بررسي مي كندكه آيا هزينه ي انجام شده برابر با اعتبارمصوبه براي آن هزينه است يا خير .

تنظيم اسناد حسابداري:

قبل ‌ازاينكه هزينه‌اي ‌به‌ثبت برسد تداركات يا همان مسئول خريد موظف است برگ‌درخواست خريد رابه تاييد رياست بيمارستان برساند. بعد ازاينكه رياست بيمارستان تاييدكردكه اين هزينه لازم وضروري است اينك بايد تداركات اقدام به خريد كند ، فاكتورهاي خريد بايد ضميمه برگ درخواست باشد .اولين سند هزينه را مسئول تداركات ميزند(صفحه ي 24 نمونه ي سند هزينه) و دراختيار مسئول رسيدگي قرارمي دهد بعد از اينكه مسئول رسيدگي تمام مدارك خريد را رويت‌كرد وهيچ اشكالي درآن نبود به حسابدار براي تنظيم سند هزينه تحويل‌مي دهد . قابل توضيح مي باشدكه اگر مدارك خريد ‌داراي اشكالي باشد مثلا : تاريخ فاكتورخط‌خوردگي داشته باشد يا اعتباري براي هزينه نشده باشد مدارك را برگشت مي دهد بعد از اينكه تمام عيوب برطرف شد نزد حسابدار رفته تا سند هزينه صادر شود.
سند هزينه‌داراي‌دونسخ مي باشد‌كه اولي براي‌دانشگاه براي‌نظارت برحسن اجراي‌كارارسال مي شود ودومي‌درخود بيمارستان مانده وروي‌آن روكش سند‌ را زده‌‌‌‌‌ وبايگاني مي‌شود.

بيمارستان شهيد رجايي تاريخ:............
حصارك كرج سند هزينه شماره...............

امور مالي بيمارستان لطفا به پرداخت مبالغ ذيل با توجه
به شرح سند و مدارك پيوست در وجه آقاي / شركت پرداخت نماييد
رديف شماره در خواست خلاصه شرح مخارج مبلغ ريالي

اين نوع سند هزينه زماني نوشته مي شودكه فاكتورخريدرسيده باشد.
( بدون هيچ عيب ونقصي )

توضيحات سند هزينه: ( دومين سند )

تاريخ : تاريخي‌كه سند نوشته مي شود بايد قيد شود.

اسم گيرنده ي وجه: نام موسسه يا فروشگاه يا مكاني‌كه هزينه بابت‌آن صرف مي شود.

كد هزينه: هر هزينه‌اي دردفاترحسابداري داراي‌كد مخصوص‌‌بـه خود ميباشد . مثلا كد 10101 مربوط به پرداخت حقوق به‌كاركنان رسمي مي باشد .

‌شرح سند: در اين قسمت توضيح كاملي ست ازهزينه‌ي انجام شده .مثلا اگر بيمارستان هزينه ي اياب وذهاب پرداخت‌كرده باشد درشرح سند اينگونه مي نويسد :
پرداختي بابت هزينه ي اياب و ذهاب كاركنان جهت بيمارستان شهيد رجايي كرج در
شهريور 1385 طبق مدارك پيوست.

دفتر معين : يكي ازدفاترحسابداري دفترمعين مي باشدكه شماره هاي مخصوصي براي هر هزينه دارد كه در سند هزينه درقسمت دفتر معين شماره معين‌آن هزينه ذكرمي شود.

اصل مبلغ: يعني‌آن مبلغي‌كه براي حساب مربوط هزينه شده.

كسور : برخي ازحسابها كسورات‌دارند مثل بيمه وماليات مثال:
بيمارستان رجايي با موسسه توريستي وحدت قرارداد دارد كه 5% مبلغ هزينه شده به عنوان ماليات كسر مي شود .

مبلغ پرداختي: اگر اصل مبلغ را ازكسورات كم‌كنيم مبلغ پرداختي بدست مي‌آيد.


اسم گيرنده وجه: شركت راي كار پرداز نشاني كامل.............................................
عطف به صفحه ي 35 ( روكش سند)

كد هزينه
شرح
دفترمعين
اصل مبلغ
كسور
مبلغ پرداختي

اتوماسيون
5% رياست دانشگاه

بانك
50202085


مدارك پيوست
پرداختي بابت خريد لوازم كامپيوتر جهت بيمارستان شهيد رجايي كرج طبق مدارك پيوست


خالص پرداختي در وجه شركت راي كار پرداز


000


390


000

390
000
390 000 390


اسم گيرنده وجه: تعمير گاه الكترومكانيك نشاني كامل..............................
عطف به صفحه ي 36 ( روكش سند)

كد هزينه
شرح
دفترمعين
اصل مبلغ
كسور
مبلغ پرداختي

درآمد اختصاصي


كد 2049
درآمد ها


بانك
50202085

مدارك پيوست
بابت سيم پيچي موتور كولر و بلبرينگ و تراشكاري جهت بيمارستان شهيد رجايي كرج طبق مدارك پيوست

وصولي غير قابل انتقال به خزانه 5 % ماليات


000


580


1

000

79


000


501


1

000
580
1
000
79
000
501
1


اسم گيرنده ي وجه: موسسه ي توريستي وحدت نشاني كامل..................................................
عطف به صفحه ي 37 ( روكش سند)

كد هزينه
شرح دفتر معين
اصل مبلغ
كسور
مبلغ پرداختي

در آمد اختصاصي


كد 21305
درآمدهاي

بانك
50202085

مدارك‌پيوست

پرداختي بابت هزينه ي اياب و ذهاب كاركنان بيمارستان شهيد رجايي كرج در شهريور 85 طبق مدارك پيوست.


وصولي غير قابل انتقال به خزانه 5% ماليات


خالص پرداختي در وجه موسسه توريستي وحدت


000


500


12


000

625


000


875

11

000
500
12

000


625

000
875
11


اسم گيرنده ي وجه : دكتر فولادي نشاني كامل...................
عطف به صفحه ي 38 ( روكش سند)
كد هزينه شرح رر اصل مبلغ كسور مبلغ پر داختي
303030000


10102
102010
10205
10203
60114

بانك 50202085پرداختي بابت حقوق يكي از كاركنان


حقوق
فوق العاده شغل
تفاوت تطبيق
سختي كار
بابت 20% بيمه سهم سازمان
در امد هاي وصولي 27% بيمه

پرداخت در وجه دكتر فولادي

پرداخت در وجه 60000 تامين اجتماعي

944
605
452
019

191
324
69
105


823

461


141

191

382


461


641


191


مدارك پيوست 020 691 284 333 843 832

اسم گيرنده ي وجه: آقاي محمدي نشاني كامل............. ..................
عطف به صفحه ي39 ( روكش سند)
كد هزينه شرح ر اصل مبلغ كسور مبلغ پرداختي

در آمد هاي

كد 20303

كد 21105


بانك 50202085اختصاصي بابت خريد واجرت لوازم جهت تعمير امبولانس جهت بيمارستان طبق مدارك پيوست

پرداخت در وجه آقاي محمدي.


000

000


70

46


000

116


مدارك پيوست 000 116 000 116


اسم گيرنده ي وجه : محمدي نشاني كامل....................................
عطف به صفحه ي 40 ( روكش سند)


كد هزينه
شرح
دفترمعين
اصل مبلغ
كسور
مبلغ پرداختي

طرح هاي عمراني

كد 4001

تنخواه گردان تداركات
پرداختي بابت خريد
مصالح ساختماني و بار گيري آن بابت بيمارستان شهيد رجايي كرج طبق مدارك پيوست .


كسر ازبدهي آقاي محمدي

220


243


20

220

243

20

220 243 20 220 243 20

اسم گيرنده ي وجه : كامپيوتر پيشگان نشاني كامل ........................................................
عطف به صفحه ي41 ( روكش سند)


كد هزينه
شرح
دفترمعين
اصل مبلغ
كسور
مبلغ پرداختي


در آمد اختصاصي


كد 21305

درامد هاي


بانك 50202085


مدارك پيوست

پرداختي بابت حقوق و مزاياي كاركنان در تير 85
جهت بيمارستان شهيد رجايي كرج طبق مدارك پيوست.

وصولي 5% ماليات

سپرده وصولي 5% ماليات

خالص پرداختي در وجه كامپيوتر پيشه گان


700


787


7


385


385


389


389


930


008


7
700
787 7 770
778 930 008 7
تاريخچه:

بيمارستان شهيد محمد علي ‌رجايي با اهدا‌‌ي زمين وبنا توسط مرحوم يدالله دهستاني وبا مالكيت دولتي از سال 1345درحصارك كرج به صورت درمانگاه شروع به كارنموده است. از سال 1361 با دايرنمودن بخش داخلي و اورژانس با تعداد 100 تخت به فعاليت خود ادامه داده است ، زير بناي بيمارستان در ابتدا ،1374 متر مربع بوده ، كه با گسترش فضاي فيزيكي‌در سالهاي 66 و 77 هم اكنون مساحت كل زمين بيمارستان 7750 متر مربع و زير بناي 6000 متر مربع ميباشد.
درحال حاضر با ايجاد تمهيداتي پروژه هاي سي تي اسكن ،گاما اسكن ( پزشكي هسته‌اي ) جراحي قلب بازوآنژيوگرافي وفيزيوتراپي‌درحال راه اندازي مي باشدكه با مساعدت افراد خيردرقالب شركتهاي خاور ميانه و… صورت خواهد گرفت .


بخش ها:

بيمارستان شهيد رجايي با 192 تخت مصوب و 133 تخت فعال داراي بخش هاي داخلي زنان و مردان (داخلي عفوني و داخلي مغز و اعصاب ) ، بخش هاي ويژه ( سي تي يووپست سي سي يو و آي سي يو ) بخش دياليز و بخش فوريت هاي پزشكي بوده و آماده ي ارائه ي خدمات به مراجعين محترم مي باشد .

بخش هاي داخلي :

بخش هاي داخلي زنان و مردان با داشتن 62 تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌كارگيري متخصصين سرشناس وخوشنام درگرايش هاي داخلي ، عفوني‌، داخلي مغزواعصاب ، راديولوژي ، گوارش ، نفرولوژي، وپرستاران ما‌هرو ورزيده باداشتن امكانات وتجهيزات پزشكي وغيرپزشكي به مراجعين سرويس دهي نموده وبه منظور بهبودكيفي وضعيت ساختماني وتجهيزاتي به صورت‌روزانه ، ماهيانه و ساليانه تحت نظارت وبازرسي سوپروايزران بيمارستان بوده است وطبق برنامه ريزي واجراي مناسب صورت مي گيرد .

بخش هاي سي سي يوو پست سي سي يو :

بيمارستان شهيد رجايي با داشتن‌دو بخش سي سي يو و دو بخش پست سي سي يو واتاق پيسينگ به‌عنوان بزرگترين بلوك غرب استان تهران پذيراي بيماران عزيز بوده و با به كارگيري پزشكان وپرستاران دلسوزوآخرين دستاورهاي‌ تجهيزات پزشكي‌درراستاي ارائه ي خدمات مربوط فعاليت مي كند .

بخش آي سي يو:

بيمارستان شهيد رجايي در سطح شهرستان كرج به عنوان تنها مركز درماني داراي بخش آي سي يو داخلي مي باشد.

بخش دياليز :

اين بخش با به كارگيري پزشك فوق تخصص نفرولوژي و پرستاران آموزش ديده در قالب چهار شيفت كاري درتمام ايام هفته نسبت به ارائه ي سرويس به بيماران دياليزي اقدام مي نمايند.

بخش فوريت هاي پزشكي :

بخش فوريتهاي پزشكي با داشتن 18 تخت فعال درقالب اتاق هاي احياء قلبي، ريوي، تحت نظر، نوار قلب ،تزريقات وداروخانه ي اورژانس به صورت شبانه‌روزي فعال بوده و با به‌كارگيري پزشكان عمومي به ارائه‌ي خدمات درماني به بيماران مبادرت مي ورزد .


كلينيك هاي تخصصي:

كلينيك تخصصي ‌بيمارستان شهيد رجايي طبق برنامه‌ي تنظيم شده درتمام ايام هفته به‌ جزايام تعطيل جهت انجام خدمت به عموم مردم آماده بوده وشامل تخصص‌هاي زير ميباشد :

داخلي :
داخلي مغزواعصاب
اعصاب و روان
قلب وعروق
عفوني
پوست
نفرولوژي( فوق تخصص)
قلب اطفال ( فوق تخصص )
گوارش ( فوق تخصص )
كلينيك تغذيه

ساير خدمات قابل ارائه دركلينيك تخصصي شامل موارد زيرمي باشد:
آندوسكوپي
كولونو سكوپي
اسپيرو‌متري
تست ورزش
اكووكارديوگرافي


الكتروآنسفالوگرافي ( نوار مغز )
الكتروكارديوگرافي ( نوار قلب )
سونوگرافي
راديولوژي
آزمايشگاه
فيزيوتراپي


شركت ها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان :

بيمه درماني پايه بيمه هاي مكمل ساير بانك ها
تامين اجتماعي
خدمات درماني
كارمندان، ساير اقشار ، روستايي ، شهري
نيروهاي مسلح
كميته امداد

دانا
آتيه سازان
ايران
دي
سينا
شركت نفت
تيپ دوم عاشورا
ملت
صادرات
تجارت

نيروي انساني :

بيمارستان شهيد رجايي‌كرج داراي‌تعداد 400 نفر پرسنل دربخش هاي مختلف بيمارستان مي باشد.
كاركنان به 3 دسته تقسيم مي شوند شامل :
1 - كاركنان رسمي
2 -كاركنان طرحي
3 -كاركنان پيماني
از اين سه‌گروه حدود 110نفركاركنان رسمي ، 190 نفر به صورت پيماني وبقيه يعني تعداد100 نفركاركنان طرحي‌ مي باشند.

تعداد كارمندان‌ رسمي به صورت‌ثابت ميباشد ، اما تعدادكارمندان طرحي ممكن است متغير باشد چراكه ممكن است طرح هريك ازپزشكان وپرستاران به اتمام رسيده وديگردراين مكان مشغول به فعاليت نباشند.


چارت سازماني :

شرح وظايف امورمالي:

هزينه:

دربيمارستان رجايي ودراماكن‌دولتي ‌ابتدا هزينه از محل درآمد هاي اختصاصي مي باشد و سپس با اسناد و مدارك دراختيار داشته ، تمام هزينه هاي مرتبط‌ را شناسايي‌كرده وازدانشگاه علوم پزشكي تهران‌درخواست وجه مي‌كنند. البته قابل ذكر است‌كه دانشگاه مبلغي‌را به عنوان بودجه‌دراختيار بيمارستان قرارمي‌دهد .يا اينكه هزينه‌اي انجام مي شود ودر قبال آن بدهي براي موسسه ايجاد مي شود براي پرداخت اين بدهي ازدانشگاه درخواست وجه مي كنند .

دفترداري:

بعد از اينكه تمام اسناد هزينه تامين اعتبار شد ومورد رسيدگي قرارگرفت و به تاييد رياست حسابداري ورياست بيمارستان رسيد وظيفه دفترداري اين است كه :
تمام هزينه هاي رخ داده شده را دردفاتر معين ، روزنامه و كل وارد نمايد.

حسابداري:

وظايف حسابداري شامل موارد زير مي باشد:
1- محاسبه طرح كارانه ي پزشكان
2- حقوق وكاركنان رسمي ، طرحي و پيماني
3- ثبت هزينه دراسناد هزينه
4- محاسبه ي درآمد اختصاصي بيمارستان
5- ترازعمليات مالي دراواخر هر ماه


6- تامين اعتباراسناد هزينه
7- ارائه ليست بيمه به اداره ي تامين اجتماعي

اموال:

مسئوليت ثبت و نگهداري اموال واثاثه وتجهيزات دربيمارستان رادارد اين اموال وتجهيزات طبق شماره سريال خود دردفاتر ثبت مي شود . ( جز سرمايه ي بيمارستان به حساب مي آيد كه در دفاتر با نام تملك سرمايه اي ثبت مي شود.)

ترخيص:

در اين قسمت پرونده هاي مربوط به بيماران تكميل مي‌گردد وترخيص بيماران دراين بخش صورت مي گيرد . رابطه اي كه با بخش حسابداري دارد اين است كه پرونده هاي بيماران را به طوركامل تكميل كرده ودراختيار حسابداري قراردهد اطلاعاتي از قبيل:
1- نوع بيماري
2- تعداد روزهاي بستري شده
3- خدمات انجام شده براي بيمار
4- مشاوره ي بيمار
5- مبلغ كل خدمات ارائه شده

ترخيص به دين ترتيب مي باشد:كه بعد از ارسال پرونده ازبخش بستري شده ي بيمار، مبلغ قابل پرداخت براي بيماردر پرونده قيد مي شود ويك نسخه ازآن را به بيماران براي تصفيه حساب مي
دهندكه بايستي وجه را به صندوق واريز كنند و قبض آن را براي ضميمه كردن پرونده به مسئول ترخيص تحويل دهند و بعد ازآن بيمارترخيص مي شود.

اسناد پزشكي:

در اين قسمت كليه پرونده هاي بيماران ، فوتي ها وكليه اطلاعات مربوط به آنان بايگاني مي شود.


شرح وظايف امور اداري:
تداركات:

وظايف تداركات خريد دارو ،تجهيزات پزشكي ،لوازم جانبي‌كامپيوترو...

كارگزيني:

در اين مرحله شرايط استخدام كارمند قيد شده و ميزان صلاحيت براي انجام كار بررسي مي شود.

دبيرخانه:

كاركنان موجود دردبيرخانه موظفندكليه نامه هاي وارده وارسالي را تايپ وشماره‌كرده وبه قسمت هاي مربوطه توزيع كنند .
دراين قسمت دفاتري مربوط‌به ثبت نامه ها ، مرخصي وماموريت‌كارمندان ثبت مي شودكه‌آن را به بايگاني ارسال ميدارند.

بايگاني :

در اين قسمت پرونده هاي پرسنلي تنظيم و نگهداري مي شود پرونده هاي پرسنل شامل موارد زير مي باشد :
1- ميزان تحصيلات
2- وضعيت تاهل
3- تعداد فرزندان


4- افزايش سنوات خدمت
5- برگه هاي ماموريت
6- برگه هاي مرخصي

خدمات:

كار اين بخش خدمات به ساير بخش ها‌ مي باشد به طورمثال : اگراحتياج به تعمير برق داشته باشد وظيفه خدمات است‌كه عيب‌آن رابرطرف كند.


بخش اول: اصول حسابداري

بيمارستان شهيدرجايي يكي‌از مراكز خدمات درماني است‌كه زيرنظردانشگاه علوم پزشكي‌وشبكه بهداشت‌ودرمان‌كرج فعاليت ميكند ،كه بخشي ازهزينه هاي‌آن ازطريق درآمدهاي اختصاصي و بخش‌ديگري ازطريق بودجه مصوب دولت تامين مي شود تحقق يافتن هزينه ها درار‌گان هاي‌دولتي مشروط به مراحلي مي باشد از قبيل:
تشخيص:

در مرحله اول ،كه تحت نظررياست بيمارستان مي باشد ارگان‌دولتي بايد تشخيص دهدآيا اين هزينه لازم و ضروري است يا خير.

تامين اعتبار :

درمرحله اول اگر هزينه اي لازم وضروري تشخيص داده شد ازمحل اعتبارمصوبه تمام يا قسمتي را تخصيص مي دهند.

تعهد:

مرحله به بار آمدن هزينه( منظور زماني است‌كه هزينه انجام مي شود )

تسجيل:

در اين مرحله با توجه به اسناد و مدارك تعيين مي شود مقدار بدهي به چه ميزان است .
( بدهي اي‌كه بابت انجام هزينه ارگان دولتي متحمل شده.)


صدور حواله :

اجازه براي پرداخت بدهي .

در خواست :

وجه مورد نظر براي دادن بدهي ازخزانه درخواست مي شود.

اعمال نظارت مالي:

در اين مرحله نماينده خزانه بررسي مي كندكه آيا هزينه ي انجام شده برابر با اعتبارمصوبه براي آن هزينه است يا خير .

تنظيم اسناد حسابداري:

قبل ‌ازاينكه هزينه‌اي ‌به‌ثبت برسد تداركات يا همان مسئول خريد موظف است برگ‌درخواست خريد رابه تاييد رياست بيمارستان برساند. بعد ازاينكه رياست بيمارستان تاييدكردكه اين هزينه لازم وضروري است اينك بايد تداركات اقدام به خريد كند ، فاكتورهاي خريد بايد ضميمه برگ درخواست باشد .اولين سند هزينه را مسئول تداركات ميزند(صفحه ي 24 نمونه ي سند هزينه) و دراختيار مسئول رسيدگي قرارمي دهد بعد از اينكه مسئول رسيدگي تمام مدارك خريد را رويت‌كرد وهيچ اشكالي درآن نبود به حسابدار براي تنظيم سند هزينه تحويل‌مي دهد . قابل توضيح مي باشدكه اگر مدارك خريد ‌داراي اشكالي باشد مثلا : تاريخ فاكتورخط‌خوردگي داشته باشد يا اعتباري براي هزينه نشده باشد مدارك را برگشت مي دهد بعد از اينكه تمام عيوب برطرف شد نزد حسابدار رفته تا سند هزينه صادر شود.
سند هزينه‌داراي‌دونسخ مي باشد‌كه اولي براي‌دانشگاه براي‌نظارت برحسن اجراي‌كارارسال مي شود ودومي‌درخود بيمارستان مانده وروي‌آن روكش سند‌ را زده‌‌‌‌‌ وبايگاني مي‌شود.

بيمارستان شهيد رجايي تاريخ:............
حصارك كرج سند هزينه شماره...............

امور مالي بيمارستان لطفا به پرداخت مبالغ ذيل با توجه
به شرح سند و مدارك پيوست در وجه آقاي / شركت پرداخت نماييد
رديف شماره در خواست خلاصه شرح مخارج مبلغ ريالي

اين نوع سند هزينه زماني نوشته مي شودكه فاكتورخريدرسيده باشد.
( بدون هيچ عيب ونقصي )

توضيحات سند هزينه: ( دومين سند )

تاريخ : تاريخي‌كه سند نوشته مي شود بايد قيد شود.

اسم گيرنده ي وجه: نام موسسه يا فروشگاه يا مكاني‌كه هزينه بابت‌آن صرف مي شود.

كد هزينه: هر هزينه‌اي دردفاترحسابداري داراي‌كد مخصوص‌‌بـه خود ميباشد . مثلا كد 10101 مربوط به پرداخت حقوق به‌كاركنان رسمي مي باشد .

‌شرح سند: در اين قسمت توضيح كاملي ست ازهزينه‌ي انجام شده .مثلا اگر بيمارستان هزينه ي اياب وذهاب پرداخت‌كرده باشد درشرح سند اينگونه مي نويسد :
پرداختي بابت هزينه ي اياب و ذهاب كاركنان جهت بيمارستان شهيد رجايي كرج در
شهريور 1385 طبق مدارك پيوست.

دفتر معين : يكي ازدفاترحسابداري دفترمعين مي باشدكه شماره هاي مخصوصي براي هر هزينه دارد كه در سند هزينه درقسمت دفتر معين شماره معين‌آن هزينه ذكرمي شود.

اصل مبلغ: يعني‌آن مبلغي‌كه براي حساب مربوط هزينه شده.

كسور : برخي ازحسابها كسورات‌دارند مثل بيمه وماليات مثال:
بيمارستان رجايي با موسسه توريستي وحدت قرارداد دارد كه 5% مبلغ هزينه شده به عنوان ماليات كسر مي شود .

مبلغ پرداختي: اگر اصل مبلغ را ازكسورات كم‌كنيم مبلغ پرداختي بدست مي‌آيد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 70 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود گزارش کاراموزی بررسی عملکرد سیستم حسابداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خمین

word قابل ویرایش
43 صفحه
21700 تومان
مقدمهآب و فاضلاب شركتي سهامي و خاص است. متشكل از ارگان هاي دولتي و خود دولت مثل صدا و سيما- شهرداري و سهامداران آب و فاضلاب كل كشور هستند.شركتي خدماتي است و فعاليت آن ارائه آب آشاميدني سالم و بهداشتي به همه ي جامعه شان مي باشد. سيستم حسابداري آب و فاضلاب به روش تعديل شده عمل ميكند و كليه ي فعاليت هاي آن در سه ...

گزارش کارآموزی حسابداری

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
گزارش کارآموزی حسابداریخدمات حسابداري شرکت شامل ارائه خدمات حسابداري، دفترداري شرکتها، پيگيري و تکميل مدارک حسابداري معوق، اصلاح حسابها، ارائه صورتهاي مالي ضمني و نهايي، تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه شرکتها، تهيه صورتهاي مالي از مدارک ناقص و ساير خدمات حسابداری و مالي مي باشد.دریافت وپرداخت• معرفی حسابهای بان ...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 22 گزارشگری مالی میان دوره ای

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :هدف استانداردهدف‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ حداقل‌ محتواي‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ و تعيين‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ قابل‌ اعمال‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كامل‌ يا فشرده‌ ميان‌دوره‌اي‌ است‌. گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ به‌ موقع‌ و قابل‌ اتكا، اطلاعات‌ مفيدي‌ در رابطه‌ با توان‌ كسب‌ سود و ايجاد جريان ...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 6 گزارش عملکرد مالی

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : اجزاي تشکيل دهنده عملکرد مالي بخشهاي متعدد فعاليتهاي واحد تجاري داراي  ويژگيهايي است که از نقطه نظر ثبات، مخاطره و قابليت پيش بيني با هم متفاوت است و اين امر افشاي جداگانه اجزاي تشکيل دهنده عملکرد مالي را در صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع ايجاب مي کند. اسلاید 2 : گزارش درآمدها و هزينه ه ...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24 گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره بردار ی

PowerPoint قابل ویرایش
9 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :هدف استانداردvهدف اين استاندارد، تشخيص واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري و تجويز گزارشگري مالي پاره اي اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهره برداري است.اسلاید 2 :دامنه كاربرد vاين استاندارد در مورد صورتهاى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بكار مى‏رود.اسلاید 3 :واحد تجارى ...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 25گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : هدف استاندارد هدف اين استاندارد، تجويز مبانى گزارشگرى اطلاعات مالى بر حسب قسمتهاى مختلف يك واحد تجارى است. اين اطلاعات در مورد انواع مختلف محصولات و خدمات ارائه شده و نيز مناطق جغرافيايى مختلف عمليات واحد تجارى است كه به استفاده‏كنندگان صورتهاى مالى در موارد زير كمك مى‏كند: الف . درك بهتر عملكرد ...

تحقیق در مورد مقاله ترجمه شده تأثیر گزارش حسابرس بر روی روابطه اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های رومانی فهرست شده

Word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
مقاله ترجمه شده تأثیر گزارش حسابرس بر روی روابطه اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های رومانی فهرست شدههفتمین کنفرانس بین المللی در مورد جهانی کردن و آموزش عالی در مدیریت تجارت و اقتصاد، GEBA 2013میهائلا آنیلا روبو، یوان بوجان روبوچکیدهعدم تقارن اطلاعات باعث شده است که سرمایه گذاران به خدمات حسابرسی نیاز د ...

دانلود مقاله گزارش پایان دوره کارآموزی رشته حسابداری

word قابل ویرایش
88 صفحه
21700 تومان
گزارش پایان دوره کارآموزی رشته حسابداري «فهــرست مطــالب»چكيده مطالب ............................................................................................................. 6 فصل اول : موئسسات پيمانكاري 1-تعریف عمومی حسابداری پيمانكاري و قردادهای پیمانکاری .............................. 81-1- ...