بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اقدامات مقدماتی

قبل از آغاز مرحله ارزيابی، بايد اهداف ارزيابی بين کارفرما و مسئول ارزياب به مرحلع توافق برسد. پارامتر هايي که بايد در نظر گرفته شوند، عبارتند از:

1- آيا پايداری کل سازه يا عضوی از سازه مورد شک است؟ در صورتی که ارزيابی پايداری سازه ضروری است، روش آزمايش بايد بررسی شود.

2- آيا نقشه های چون ساخت موجود است؟ در صورت موجود نبودن، آيا تهيه نقشه آرماتور بندی و تعيين مقاومت بتن ضروری است؟

3- آيا دسترسی به قسمت های مختلف سازه مشکل است و نياز به تجهيزات ويژه دارد؟

4- برای ارزيابی کدام تخصص ها لازم است؟ مثلا تکنولوژيست بتن، مهندس سازه و ....

5- اگر سازه در حال بهره برداری است، برای انجام عوليات ارزيابی، چه نوع محدوديت هايي وجود دارد؟

6- آيا لازم است قبل از انجام ارزيابی، هزينه و زمان عمليات برآورد گردد؟

7- کارفرما انتظار دارد که از عمر مفيد سازه آگاهی يابد.

پس از توافق در موارد ياد شده، اقدامات مقدماتی در دو مرحله جمع آوری اطلاعات و بازديد از سازه آغاز می گردد.

اسلاید 2 :

الف – جمع آوری اطلاعات و مدارک

در اين مرحله تمام اطلاعات و مدارک موجود در بازسازی سازه جمع آوری می گردد که می تواند شامل موارد زير باشد:

- مشخصات سازه

-نقشه های اجرايي (مانند جزئيات آرماتور)

- روش های ساخت (مثل روش بتن ريزی و متراکم کردن)

- نوع مصالح مصرفی

- طرح اختلاط بتن

- مقاومت فشاری نومنه های استاندارد

- نحوه عمل آوری

- شرايط محيطی ( دما و رطوبت در مدت سن سازه)

- جزئيات تعمير، مانند زمان و نوع مصالح (چنانچه سازه قبلا تعمير شده باشد)

- هر گونه تغييرات غير معمول در زمان ساخت (مانند تغيير در نوع مصالح)

- عکس ها در عمليات ساخت

- مقدار و ماهيت بارگذاری

 

اسلاید 3 :

ب – بازديد از سازه و بررسی ظاهری

- در مرحله بازديد بايد هر گونه جزئيات مهم که مشاهده می شود، به صورت های مختلف مانند جدول، شکل و پيش نويس ثبت گردد.

- بررسی ظاهری بايد توسط شخص با تجربه ای انجام شود.

- شخص بررسی کننده بايد قابليت مشاهده دقيق و ثبت يافته ها را به صورت اصولی داشته باشد.

- بايد تمام قسمت های آسيب ديده سازه يا نارسايي ها مورد توجه کامل قرار گيرند.

- عکس برداری از نقاط آسيب ديده به بررسی سازه کمک می کند.

- با استفاده از نقشه هاس سازه، می توان محل آسيب ديدگی را در آن علامت گذاری کرد.

معولا نتايج بدست آمده در مرحله ظاهری به عنوان مبنا برای انتخاب محل و نوع آزمايش تلقی می گردد. بنابر اين تا حد امکان بايد اطلاعات کافی جمع آوری شود.

اسلاید 4 :

ادامه  بازديد از سازه و بررسی ظاهری

معمولا بررسی ظاهری شامل مراحل زير است:

-شناسايي قسمت های آسيب ديده

- ثبط شرايط محيطی که قسمت های آسيب ديده در معرض آن قرار دارند.

- شناسايي ترک ها، محل پکيدگی و غيره

- اندازه گيری در حد محدود از ترک ها

اسلاید 5 :

روش شناسايي ترک ها

مکانيزم های ترک خوردگی:

الف- جابجايي ايجاد شده در بتن، مانند: جمع شدگی، انبساط يا انقباض ناشی از تغييرات دما و نشست پلاستيک

ب- انبساط مصالح در بتن، مانند خوردگی آرماتور

ج- شرايطی که سازه در معرض آن قرار دارد، مانند: بارگذاری يا نشست نامتقارن پی ها.

مشخصات ترک ها شامل امتداد، عرض و عمق است. از ديدگاه امتداد، ترک ها به شکل های مختلف طولی، مورب، عمودی و تصادفی ظاهر می شوند.

بر اساس محدوده ترک ترک ها به سه گروه تقسيم می شوند:

- ترک ريز : کمتر از 1 ميليمتر     

- ترک متوسط : بين 1 تا 2 ميليمتر  

- ترک عريض : بيش از 2 ميليمتر

اسلاید 6 :

ادامه شناسايي ترک ها

- سطح بتن بايد شرايط خاص رطوبت را داشته باشد، به عبارت ديگر، سطح بتن بايد تميز و خيس باشد و در حالی که رطوبت در حال تبخير است، مشاهده ترک ها به صورت خطوط آب قابل تشخيص است.

- افشاندن آب روی سطح بتن و سپس کمی خشک شدن آن، روش مناسبی برای ايجاد شرايط خاص رطوبت به صورت مصنوعی است، هرچند مرحله خشک شدن ممکن است نيم ساعت يا بيشتر به طول انجامد.

- از از سطح بتن قدری فاصله گرفته شود، قابليت ديدن ترک ها افزايش مس يابد، زيرا از فاصله نزديک، امتداد خطوط رطوبت چندان قابل رويت نيست.

- برای اندازه گيری دقيق عرض ترک، استفاده از ميکروسکوپ دستی يا خط کش مخصوص ضرورس است.

- بهتر است بازرسی ترک ها هر چند وقت يکبار تکرار گردد و عرض آن ها در نقاط مشخص اندازه گيری شود.

اسلاید 7 :

شناسايي فضاهای خالی توسط آزمايش ضربه

معمولا در مرحله بازديد از سازه و بررسی ظاهری، آزمايش ضربه زدن (Tapping Surveys) نيز انجام می شود. اين آزمايش بر اين اصل استوار است که اگر بوسيله چکش مخصوص (Club Hammer) ضربه ای بر سطح بتن زده شود، بر مبنای آن از نوع صدايي که شنيده می شود می توان وجود حفره يا پکيدگی در بتن را تشخيص داد.

استفاده از چکش و ضربه زدن بر روی سطح بتن موقعيت بتن را در عمق کم مشخص می کند و در عمق بيشتر از 10 ميليمتر و در صورت وجود حفره يا جداشدگی پوشش بتنی از ميلگردها قابل تشخيص نيست.

در چنين مواردی نياز به دستگاه خاص از قبيل دما نگاری مادون قرمز (Infra-Red Thermography) است.

اسلاید 8 :

بازرسی و انتخاب آزمايش ها

پس از نتيجه گيری از مرحله اقدامات اوليه، برنامه ريزی برای بازرسی و انتخاب آزمايش انجام می گيرد که با توجه به پارامترهای زير انجام می گردد:

-لنتخاب نوع آزمايش

- انتخاب محل آزمايش

-

امروزه تقسيم بندی مطلق آزمايش ها به دو گروه آزمايشگاهی و محلی، امکان پذير نيست. چرا که امروزه بسياری از آزمايش ها را با ابداع دستگاه های قابل حمل می توان در محل انجام داد.

آزمايش هايي که در محل انجام می گيرد، به آزمايش های غير مخرب (N.D.T) موسوم است.

اسلاید 9 :

آزمايش های محلی

مزيت آزمايش های غير مخرب:

1- به دليل آسانی و سريع بودن آزمايش ها می توان برای تعيين يکنواختی بتن در سازه و به عنوان روش کنترل کيفيت مورد استفاده قرار داد.

2- در مواردی که دسترسی به عضو سازه برای مغزه گيری مشکل است، آزمايش های غير مخرب به آسانی انجام می شود.

3- از اين آزمايش ها می توان برای تعيين محل مغزه گيری بهره گرفت.

4- از آنجاييکه اين آزمايش ها با خواص لايه سطحی بتن رابطه مستقيمی دارد، می توان آنها را برای کاربردهای زير استفاده کرد:

- ارزيابی ميزان آسيب ديدگی مانند خرابی سولفاته يا آتش سوزی

- ارزيابی دوام سطح بتن، مانند تعيين مقاومت سايشی کف

- ارزيابی پيوستگی مواد تعميری به بتن قديم

- تعيين عمق ترک ها

اسلاید 10 :

انواع آزمايش های انجام شده روی سازه

1- تعيين مقاومت بتن در سازه

- آزمايش مافوق صوت

- آزمايش سختی سطح (عدد بازگشت يا چکش اشميت)

- آزمايش بيرون کشيدن و کشش سطحی

- آزمايش مغزه گيری

2- آزمايش آرماتورياب

3- تعيين عمق کربناتاسيون

4- تعيين پروفيل کلر

5- ارزيابی نفوذپذيری بتن

6- تعيين پتانسيل خوردگی

7- آزماطش وزن سنجی

8- تعيين مقاومت الکتريکی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید