بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

روش استاندارد برای تعيين خميرنرمال ( غلظت نرمال )

}هدف :

}اين آزمايش برای تعيين غلظت نرمال سيمان يعنی در صد مناسبي از آب می باشد که با آن بتوان خمير نرمال بدست آورد . نتيجه اين آزمايش در تعيين زمان گيرش استفاده می شود .

}وسايل آزمايش :

}1 . ترازو  2 . استوانه مدرج   3 . دستگاه ويکات

}

اسلاید 2 :

}روش آزمايش :

}450 گرم سيمان را با درصدهای مختلف ( 5/27 در صد – 5/25 در صد ) وزن سيمان از آب تميز مطابق روش استاندارد مخلوط ميکنيم . سپس خمير سيمان بدست آمده را به صورت توپي در آورده و آن را چند بار از اين دست به اين دست مي اندازيم و سپس آن را از انتهای گشاد وارد قالب مي کنيم وحلقه را کاملاٌ پر مي کنيم و خمير اضافی را از روی آن بر مي داريم . ضمناٌ بايد مواظب باشيم که خمير در موقع وارد کردن در حلقه فشرده نشود .

}

اسلاید 3 :

}تعيين غلظت :

}در هنگامی که ما با درصدهای مختلف اين آزمايش را انجام ميدهيم اگر عدد 10 ميليمتر بدست آمد که همان مقدار غلظت نرمال است . ولی اگر بدست نيامد با روی نمودار بردن داده ها درصد آب مورد نياز برای غلظت نرمال بدست مي آ يد .

}

اسلاید 4 :

روش استاندارد براي تعيين زمان گيرش سيمان

}هدف :

}تعيين زمان گيرش سيمان به وسيلة دستگاه ويكات ـ گيرش اوليه و گيرش نهايي سيمان

}وسايل آزمايش :

}1 ـ ترازوبادقت از گرم  2 ـ پيمانه مدرج شيشه اي 3 ـ دستگاه ويكات 4 ـ سيمان خشك 5 ـ به مقدار كافي آب 6 ـ كاردك 7 ـ روغن و 8 ـ وسايل ديگ‍‍‍ر...

}در اين آزمايش ما بايد به ترتيب به مقداره 5 / 27 ـ 5 / 25  درصد وزن سيمان آب اضافه كنيم ولي چون اگر بخواهيم سه بار اين آزمايش را تكرار كنيم با در صدهاي مختلف و اين كار در زمان كوتاه آزمايشگاه كافي نمي باشد , مافقط با 5 / 26  در صد اين آزمايش را انجام مي دهيم  .

}

اسلاید 5 :

}شرح آزمايش :

}مقدارgr450 سيمان را به داخل ظرف مي ريزيم و پس به اندازة 5 /26  درصد وزن آن به سيمان آب اضافه كنيم و سپس آن را بصورت خمير نرمال  در آورده و پس بصورت توپي در آورده وآن را در محفظه اي كه از قبل روغن كاري شده است براي آزمايش ويكات قرارمي دهيم و اضافي آن را از روي آن برمي داريم .

}پس از 30  دقيقه براي اولين بارسوزن دستگاه را رها مي كنيم و ميزان نفوذ را اندازه مي گيريم وبعد از 30  دقيقه , بعد از هر10  دقيقه يكبار سوزن را رها مي كنيم و ميزان نفوذ را اندازه مي گيريم . در اوايل چون سيمان هنوز خود را نگرفته ميزان نفوذcm40  است ولي به ترتيب اين مقداركم مي شود و ما در زماني كه ميزان نفوذ به 25  ميليمتر رسيد كه به آن زمان گيرش اوليه مي گويندآن راياداشت مي كنيم .

}واحيا ناً اگراين زمان كه را بدست نياورديم آن  را بوسيلة روي محور بردن بدست  مي آوريم.

}اين كار بوسيلة درونيابي صورت مي گيرد , وزمان گيرش نهايي زماني صورت مي گيردكه ديگركه ديگر سوزن ويكات در خمير سيمان فرونرود .

}تذكر :

}در هنگام آزمايش  بايد دقت شودكه سوزن ويكات درهردفعه تميزشود ومحلي كه سوزن فرودمي آيد نبايدبه هم نزديك باشد و خيلي بايد دقت شودكه سوزن كج نباشد .

}نكتة ديگر اينكه درزمان گيرش سيمان عوامل محيطي مختلفي دخالت دارد , از قبيل آب , دماي آب ,

}دماي محيط آزمايش و … پس نتيجه اينكه , جوابي كه , ازاين آزمايش بدست مي آوريم . حدثي بوده و كاملاً جواب دقيق نمي باشد، بلكه تقريبي مي باشدو ممكن استدر آزمايش ديگر با كمي تغيير در شرايط محيطي جواب كمي تغيير كند .

}

اسلاید 6 :

روش استاندارد براي تعيين جرم حجمي حقيقي و ظا هري سيمان

}بخش اوّل آزمايش :

}تعيين جرم حجمي سيمان ( حقيقي ) ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍             

}هدف:

}تعيين جرم حجمي حقيقي سيمان است .

}تذكّر : جرم حجمي حقيقي سيمان مي باشد . وجرم حجمي ظاهري سيمان براي طرح و كنترل مخلوط هاي بتني مورد استفاده قرار مي گيرد .

}وسايل آزمايش :

}1 ـ بالن لوشاتليه 2 ـ نفت يا بنزين 3 ـ ترازو 4 ـ قيف 5 ـ سيمان

}

اسلاید 7 :

}شرح آزمايش :

}بالن را با دقت تا نقطةاي بين علامتهاي 1 ـ 0  ميليمتردرساقه بالن پرمي كنيم وپس بوسيلة ترازو وزن بالن و نفت را با دقت  gr1 ـ 0  اندازه مي گيريم , سپس مقداري سيمان , حدود 64 گرم را به تدريج به داخل بالن مي ريزيم و براي سهولت در ريختن سيمان داخل ظرف از يك سيم و يك قيف استفاده مي كنيم و پس از اينكه تمامي سيمان را داخل بالن ريختم , در پوش بالن را گذاشته و آن را بصورت مايل تكان مي دهيم تا هواي داخل سيمان خارج شود و هيچ حبابي داخل آن نباشد

}

اسلاید 8 :

}پس از اينكار وزن حباب وسيمان را دوباره اندازه مي گيريم تا پس از كسر وزن قبلي وزن دقيق شدة سيمان اضافه شده بدست آيد . وپس سطحي راكه سيمان درنفت است ونفت بالا آمده رايادداشت مي كنيم . واز تفاوت دو وزن ودوقرائت , وزن وحجم دانه هاي ذرات سيمان بدست مي آيد . وپس جرم حجمي سيمان را بدست مي آوريم .

اسلاید 9 :

}بخش دوم آزمايش :

}تعيين جرم حجمي ظاهري سيمان :

}وسايل آزمايش :

}1ـ استوانه مدرج 2ـ سيمان 3 ـ ترازو

}شرح آزمايش :

}ابتدا استوانه مدرج را خالي وزن مي كنيم و پس سيمان را به آرامي داخل استوانه باحجم دلخواه    مي ريزيم .

}نكته اينكه : سيمان بايدبه آرامي ريخته شود و به استوانه ضربه نخوردتاسيمان متراكم نشود و حجم ظاهري سيمان تغيير نكند . حجم را قرائت مي كنيم : حال مجموعة استوانه با سيمان را وزن مي كنيم .

}وپس بوسيلة رابطة زير جرم حجمي ظاهري سيمان را بدست مي آوريم .

}

اسلاید 10 :

روش آزمايش استاندارد برای تعيين مقاومت کششی سيمان

}هدف:

}تعيين مقاومت کششی ملاتهای سيمان هيدروليکی

}وسايل آزمايش :

}1. ترازوی دقيق  2. الکهای نمره(20 و 30 )  3 . استوانه مدرج  4 . کاردک  5 . قالبهای بريکت

} 6 . دستگاه آزمايش کششی   7. سيمان    8 . ماسه

}نسبت اجزاء غلظت و اختلاط ملاتها :

}نسبت اجزاء ملات استاندارد بصورت 1 قسمت وزنی سيمان به 3 قسمت وزنی ماسه استاندارد می باشد . و مقدار آب مورد نياز همان مقدار آبی است که برای ساخت خمير نرمال استفاده مي شود.

}

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید