دانلود مقاله بررسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سری های جایگزینی

word قابل ویرایش
4 صفحه
5700 تومان

چکیده

این بررسی به منظور ارزیابی تاثیر مقدار کاربرد نیتروژن بر تعامل رقابتی ذرت و تاجخروس (Amaranthus Retroflexus L.) تا مرحله تاسلدهی کامل ذرت آزمایشی به روش سریهای جایگزینی و با نسبتهای مختلف کاشت ۰:۱۰۰، ۲۵:۷۵، ۵۰:۵۰، ۷۵:۲۵ و۱۰۰:۰ تاجخروس:ذرت در گلخانه اجرا شد. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بودکه عوامل مورد بررسی عبارت بودند از سطوح مختلف رطوبت خاک در دو سطح ۵۰ و ۲۵ درصد ظرفیت زراعی و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن در سه سطح شامل ۰)، ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص) بودند. نتایج نشان دادند که افزودن کاربرد نیتروژن در تولید ماده خشک ذرت و تاجخروس در کشت خالص آنها منجر به افزایش معنی داری (p<0.05) شد و با وجود پاسخ بهتر تاجخروس به افزایش کاربرد نیتروژن در مقایسه با ذرت، توان رقابتی ذرت را افزایش داد. تنش خشکی در هر دو گیاه تولید ماده خشک هر دو را بطور معنی داری کاهش داد و مزیت نسبی کاربرد نیتروژن را از بین برد بطوریکه افزایش کاربرد نیتروژن در ذرت در این شرایط توجیهی نخواهد داشت.

واژههای کلیدی: ذرت، تاجخروس، نیتروژن و تنش خشکی.

مقدمه

آب و نیتروژن از مهمترین عوامل مورد نیاز برای رشد و نمو گیاهان به شمارمی روند که رقابت علفهای هرز برای کسب آنها با گیاهان زراعی منجر به کاهش دسترسی گیاهان زراعی به آنهامی شود. از آنجایی که نیتروژن در بین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مهمترین و پرمصرف ترین عنصر است. از اینرو بیشتر مطالعات مربوط به رقابت علفهای هرز و گیاهان زراعی بر روی آن معطوف شده است(۴ )با توجه به اینکه مهمترین مکانیسم جذب نیتروژن از خاک توسط گیاه جریان توده ای آب است(۳،.(۲ به نظرمی رسد فراهمی آب بویژه در حضور علفهای هرز پاسخ رقابتی گیاهان زراعی و علفهای هرز به کاربرد نیتروژن را تغییر خواهد داد و توجه به این مهم در درک مکانیسهای رقابتی علفهای هرز و گیاهان زراعی و ارائه راهکارهای مدیریتی آنها بویژه در شرایط تنش خشکی مهم و راهگشا است. از

۶۳۲ اکوفیزیولوژی علفهایهرز

آنجاییکه تاثیر همزمان تنش خشکی و نیتروژن بر فرایند رقابت بویژه در گیاهان زراعی بررسی نشده است. این بررسی به منظور ارزیابی تاثیرتنش خشکی و مقدار کاربرد ازت بر توان رقابتی ذرت و تاجخروس با استفاده از روش سریهای جایگزینی انجام شد.

مواد و روش ها

این آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت روش سریهای جایگزینی١ و با نسبتهای مختلف کاشت ۰:۱۰۰، ۲۵:۷۵، ۵۰:۵۰، ۷۵:۲۵ و۱۰۰:۰ تاجخروس:ذرت اجرا شد. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بودکه عوامل مورد بررسی عبارت بودند از سطوح مختلف رطوبت خاک واحدهای آزمایشی در دو سطح ۵۰ و ۲۵ درصد ظرفیت زراعی و مقادیر مختلف کاربرد نیتروژن در سه سطح (.، ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بودند. آزمایش تا مرحله تاسلدهی کامل ذرت انجام شد که این مرحله مصادف با تکمیل مرحله زایشی تاجخروس بود. در انتهای آزمایش بوتههای ذرت و تاجخروس به صورت جداگانه برداشت و ماده خشک آنها پش از خشک کردن آنها توزین شدند. برای تحلیل نتایج آزمایش از شاخصهای عملکرد نسبی(معادله (۱، عملکرد نسبی کل(نسبت برابری زمین)(معادله (۲ و شاخص تهاجم نسبی هر یک از گونه ها(معادله (۳ استفاده شد(.(۳

معادله۱ ۱۲ Y RY
11 Y

معادله۲ RY 1 RY 2 RYT

معادله۳ RYa RCCa
RYa 1

معادله۳ RYb RY a RCC ab
1 RYb 1 RYb

در معادلات فوق Y12 و Y11 بترتیب ماده خشک تولید شده توسط گونه ۱ در کشت مخلوط با گونه ۲ و ماده خشک تولید شده توسط گونه ۱ در کشت خالص آن ، RY عملکرد نسبی، RYT عملکرد نسبی کل و RCC ضریب تهاجم نسبی هستند.

نتایج و بحث

افزایش کاربرد نیتروژن منجر به افزایش معنی داری در تولید ماده خشک در کشت خالص ذرت و تاجخروس شد و پاسخ تاجخروس به افزایش کاربرد نیتروژن در شرایط عدم رقابت(کشت خالص) بیشتر از ذرت بود. بطوریکه با افزایش کاربرد نیتروژن از ۰ به ۲۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار، درصد ماده خشک تاجخروس بترتیب ۱۲/۵ و ۳۰ درصد (شکل )۱الف))و ماده خشک ذرت ۱۰ و )۱۴/۵شکل )۱ب)) افزایش یافت.

۱ Replacement series

Weed Ecophysiology Page 236

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد