بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

جامعه آماری : دانش آموزان کلاس سوم تجربی

 نمونه : 10 نفر از دانش آموزان کلاس (نمونه گیری به طور تصادفی و کیفی ترتیبی می باشد)

 فرضیات :

 فرضیه 1 : در جامعه ی امروزی حجاب مصونیت است.

 فرضیه 2 : در جامعه امروزی حجاب محدودیت است.

اسلاید 2 :

 مقدمه :

 همانطور که می دانید جامعه ی ما جامعه ای مسلمان است و حجاب نیز جزئی از وظایف افراد جامعه اسلامی به شمار می آید.

 حجاب : حجاب از نظر لغوی که در دوران معاصر، آن را پوشش معرفی می کنند به معنی پرده است و این پرده از آن جهت پوشش معرفی شده است که پرده هم نوعی پوشاننده است.

 چیزی که قابل توجه است این است که در قدیم به کلمه ی حجاب ستر می گفتند  شاید بهتر بود که حجاب به همان لغت ستر بیان می شد و تا به حال ادامه می یافت شاید به همین دلیل است که برخی حجاب را پشت پرده بودن و محدودیت می دانند.

اسلاید 3 :

 نتیجه گیری :

 از این پرسشنامه ها این نتیجه را می توان گرفت که : از نظر بیشتر دانش آموزان کلاس سوم تجربی :

 1 ) مقنعه و مانتو کامل ترین پوشش است.

 2 ) حجاب برایتان مهم نیست.

 3 ) با رعایت حجاب خود را زندانی نمی دانند.

 4 ) از نظر آنها حجاب نوعی پوشش است.

 5 ) تا حدودی چادر را دست و پا گیر می دانند

 6 ) حجاب را مصونیت و اکثر آنها آزادی برای انتخاب نوع پوشش خود را نداشته اند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید