مقاله در مورد آیا در جامعه دهه امروزی حجاب محدودیت است یا مصونیت

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

جامعه آماری : دانش آموزان کلاس سوم تجربی
نمونه : ۱۰ نفر از دانش آموزان کلاس (نمونه گیری به طور تصادفی و کیفی ترتیبی می باشد)
فرضیات :
فرضیه ۱ : در جامعه ی امروزی حجاب مصونیت است.
فرضیه ۲ : در جامعه امروزی حجاب محدودیت است.
مقدمه :
همانطور که می دانید جامعه ی ما جامعه ای مسلمان است و حجاب نیز جزئی از وظایف افراد جامعه اسلامی به شمار می آید.

حجاب : حجاب از نظر لغوی که در دوران معاصر، آن را پوشش معرفی می کنند به معنی پرده است و این پرده از آن جهت پوشش معرفی شده است که پرده هم نوعی پوشاننده است.
چیزی که قابل توجه است این است که در قدیم به کلمه ی حجاب ستر می گفتند شاید بهتر بود که حجاب به همان لغت ستر بیان می شد و تا به حال ادامه می یافت شاید به همین دلیل است که برخی حجاب را پشت پرده بودن و محدودیت می دانند.
عدد روند شده عدد بدست آمده اندازه جامعه عدد تصادفی

۱۵ ۱۴ ۲۹ ۴۸۵/۰ ۱
۹ ۸ ۲۹ ۲۸۷/۰ ۲
۳ ۲ ۲۹ ۸۹/۰ ۳

۲۶ ۲۵ ۲۹ ۸۹۱/۰ ۴
۷ ۶ ۲۹ ۲۲۵/۰ ۵
۲۲ ۲۱ ۲۹ ۷۴۳/۰ ۶
۲۳ ۲۲ ۲۹ ۷۶۵/۰ ۷
۱۶ ۱۵ ۲۹ ۵۰۳/۰ ۸

۲۸ ۲۷ ۲۹ ۹۸۴/۰ ۹
۲۵ ۲۴ ۲۹ ۸۳۵/۰ ۱۰

نتیجه گیری :
از این پرسشنامه ها این نتیجه را می توان گرفت که : از نظر بیشتر دانش آموزان کلاس سوم تجربی :
۱ ) مقنعه و مانتو کامل ترین پوشش است.
۲ ) حجاب برایتان مهم نیست.
۳ ) با رعایت حجاب خود را زندانی نمی دانند.

۴ ) از نظر آنها حجاب نوعی پوشش است.
۵ ) تا حدودی چادر را دست و پا گیر می دانند
۶ ) حجاب را مصونیت و اکثر آنها آزادی برای انتخاب نوع پوشش خود را نداشته اند.
۱ ) شما حجاب خود را با چه پوششی کامل می بینید؟
چادر  مقنعه و مانتو 
۲ ) آیا شما در انتخاب نوع پوشش خود آزادی کامل داشته اید؟
بله  خیر 
۳ ) از نظر شما با رعایت حجاب احساس امنیت هم خواهید کرد؟
بله  خیر 
۴ ) آیا حجاب را مانع از رسیدن به اهداف خود می بینید؟
بله  خیر 

۵ ) نسبت به حجاب چه نگرشی دارید؟
خوب است  بد است  برایتان مهم نیست 
۶ ) با توجه به معنی کلمه حجاب که نوعی پرده است از نظر شما کسی که با حجاب است زندانی و محبوس است؟
بله  خیر  تا حدودی 
۷ ) شما معنی حجاب را چه می دانید؟
نوعی پوشش  نوعی پرده 
۸ ) آیا چادر را دست و پا گیر می دانید؟
بله  خیر  تا حدودی 
۹ ) به نظر شما در جامعه ی امروزی حجاب ……………….. است.
مصونیت  محدودیت 

۱ ) شما حجاب خود را به چه پوششی کامل می بینید؟
چادر  مقنعه و مانتو 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر

 

۱۴۴ ۴۰ ۴ ۴ ۱ چادر
۲۱۶ ۱۰۰ ۱۰ ۶ ۲ مقنعه
۱۰ = ƹ

۲ ) آیا شما در انتخاب نوع پوشش خود آزادی کامل داشته اید؟
بله  خیر 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
۱۰۸ ۳۰ ۳ ۳ ۱ بله
۲۵۲ ۱۰ ۱۰ ۷ ۲ خیر
۱۰ = ƹ

۳ ) از نظر شما با رعایت کردن حجاب احساس این امنیت هم خواهید کرد؟
بله  خیر 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
۱۸۰ ۵۰ ۵ ۵ ۱ بله
۱۸۰ ۱۰۰ ۱۰ ۵ ۲ خیر

۱۰ = ƹ

۴ ) آیا حجاب را مانع از رسیدن به اهداف خود می بینید؟
بله  خیر 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
۲۵۲ ۷۰ ۷ ۷ ۱ بله
۱۰۸ ۱۰۰ ۱۰ ۳ ۲ خیر
۱۰ = ƹ

۵ ) نسبت به حجاب چه نگرشی دارید؟
خوب است  بد است  برایتان مهم نیست 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
۱۰۸ ۳۰ ۳ ۳ ۱ خوب است
۳۶ ۴۰ ۴ ۱ ۲ بد است
۲۱۶ ۱۰۰ ۱۰ ۶ ۳ برایتان مهم نیست
۱۰ = ƹ

۶ ) با توجه به معنی کلمه ی حجاب که پرده است از نظر شما کسی که با حجاب است زندانی و محبوس تلقی می شود؟
بله  خیر  تا حدودی 

زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
۷۲ ۲۰ ۲ ۲ ۱ بله
۱۸۰ ۷۰ ۷ ۵ ۲ خیر
۱۰۸ ۱۰۰ ۱۰ ۲ ۳ تاحدودی
۱۰ = ƹ

۷ ) شما معنی حجاب را چه می دانید؟

نوعی پوشش  نوعی پرده 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
۳۲۴ ۹۰ ۹ ۹ ۱ نوعی پوشش
۳۶ ۱۰۰ ۱۰ ۱ ۲ نوعی پرده
۱۰ = ƹ

۸ ) آیا چادر را دست و پا گیر می دانید؟
بله  خیر 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
۳۶ ۱۰ ۱ ۱ ۱ بله
۱۰۸ ۳۰ ۳ ۲ ۲ خیر
۲۵۲ ۱۰۰ ۱۰ ۷ ۳ تاحدودی
۱۰ = ƹ

 

۹ ) به نظر شما در جامعه ی امروزی حجاب ……………. است.
مصونیت  محدودیت 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
۲۸۸ ۸۰ ۸ ۸ ۱ مصونیت
۷۲ ۱۰۰ ۱۰ ۲ ۲ محدودیت

۱۰ = ƹ

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد