بخشی از مقاله

جامعه آماری : دانش آموزان کلاس سوم تجربی
نمونه : 10 نفر از دانش آموزان کلاس (نمونه گیری به طور تصادفی و کیفی ترتیبی می باشد)
فرضیات :
فرضیه 1 : در جامعه ی امروزی حجاب مصونیت است.
فرضیه 2 : در جامعه امروزی حجاب محدودیت است.
مقدمه :
همانطور که می دانید جامعه ی ما جامعه ای مسلمان است و حجاب نیز جزئی از وظایف افراد جامعه اسلامی به شمار می آید.


حجاب : حجاب از نظر لغوی که در دوران معاصر، آن را پوشش معرفی می کنند به معنی پرده است و این پرده از آن جهت پوشش معرفی شده است که پرده هم نوعی پوشاننده است.
چیزی که قابل توجه است این است که در قدیم به کلمه ی حجاب ستر می گفتند شاید بهتر بود که حجاب به همان لغت ستر بیان می شد و تا به حال ادامه می یافت شاید به همین دلیل است که برخی حجاب را پشت پرده بودن و محدودیت می دانند.
عدد روند شده عدد بدست آمده اندازه جامعه عدد تصادفی


15 14 29 485/0 1
9 8 29 287/0 2
3 2 29 89/0 3


26 25 29 891/0 4
7 6 29 225/0 5
22 21 29 743/0 6
23 22 29 765/0 7
16 15 29 503/0 8


28 27 29 984/0 9
25 24 29 835/0 10

نتیجه گیری :
از این پرسشنامه ها این نتیجه را می توان گرفت که : از نظر بیشتر دانش آموزان کلاس سوم تجربی :
1 ) مقنعه و مانتو کامل ترین پوشش است.
2 ) حجاب برایتان مهم نیست.
3 ) با رعایت حجاب خود را زندانی نمی دانند.


4 ) از نظر آنها حجاب نوعی پوشش است.
5 ) تا حدودی چادر را دست و پا گیر می دانند
6 ) حجاب را مصونیت و اکثر آنها آزادی برای انتخاب نوع پوشش خود را نداشته اند.
1 ) شما حجاب خود را با چه پوششی کامل می بینید؟
چادر  مقنعه و مانتو 
2 ) آیا شما در انتخاب نوع پوشش خود آزادی کامل داشته اید؟
بله  خیر 
3 ) از نظر شما با رعایت حجاب احساس امنیت هم خواهید کرد؟
بله  خیر 
4 ) آیا حجاب را مانع از رسیدن به اهداف خود می بینید؟
بله  خیر 


5 ) نسبت به حجاب چه نگرشی دارید؟
خوب است  بد است  برایتان مهم نیست 
6 ) با توجه به معنی کلمه حجاب که نوعی پرده است از نظر شما کسی که با حجاب است زندانی و محبوس است؟
بله  خیر  تا حدودی 
7 ) شما معنی حجاب را چه می دانید؟
نوعی پوشش  نوعی پرده 
8 ) آیا چادر را دست و پا گیر می دانید؟
بله  خیر  تا حدودی 
9 ) به نظر شما در جامعه ی امروزی حجاب .................... است.
مصونیت  محدودیت 

1 ) شما حجاب خود را به چه پوششی کامل می بینید؟
چادر  مقنعه و مانتو 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر

 


144 40 4 4 1 چادر
216 100 10 6 2 مقنعه
10 = ƹ


2 ) آیا شما در انتخاب نوع پوشش خود آزادی کامل داشته اید؟
بله  خیر 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
108 30 3 3 1 بله
252 10 10 7 2 خیر
10 = ƹ


3 ) از نظر شما با رعایت کردن حجاب احساس این امنیت هم خواهید کرد؟
بله  خیر 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
180 50 5 5 1 بله
180 100 10 5 2 خیر


10 = ƹ


4 ) آیا حجاب را مانع از رسیدن به اهداف خود می بینید؟
بله  خیر 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
252 70 7 7 1 بله
108 100 10 3 2 خیر
10 = ƹ


5 ) نسبت به حجاب چه نگرشی دارید؟
خوب است  بد است  برایتان مهم نیست 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
108 30 3 3 1 خوب است
36 40 4 1 2 بد است
216 100 10 6 3 برایتان مهم نیست
10 = ƹ

6 ) با توجه به معنی کلمه ی حجاب که پرده است از نظر شما کسی که با حجاب است زندانی و محبوس تلقی می شود؟
بله  خیر  تا حدودی 


زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
72 20 2 2 1 بله
180 70 7 5 2 خیر
108 100 10 2 3 تاحدودی
10 = ƹ

7 ) شما معنی حجاب را چه می دانید؟


نوعی پوشش  نوعی پرده 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
324 90 9 9 1 نوعی پوشش
36 100 10 1 2 نوعی پرده
10 = ƹ


8 ) آیا چادر را دست و پا گیر می دانید؟
بله  خیر 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
36 10 1 1 1 بله
108 30 3 2 2 خیر
252 100 10 7 3 تاحدودی
10 = ƹ

 


9 ) به نظر شما در جامعه ی امروزی حجاب ................ است.
مصونیت  محدودیت 
زاویه مرکزی pic Fic fi ردیف متغیر
288 80 8 8 1 مصونیت
72 100 10 2 2 محدودیت


10 = ƹ

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید