بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ابياري تحت فشار

دراين روش جريان اب بااستفاده از مو تورو پمپ در شبكه اي از لوله هاي اصلي وفرعي به صورت فشار جريان مي يابد.

 

ابياري باراني

ابياري باراني روشي است كه در ان ابياري را با سرعتي مساوي وياكمتر از نفوذ پذيري خا ك به صورت باران بر سطح زمين پخش مي كنند مجموعه وسايل ولوله هاي كهاين اب را از منبع ابي تا دهانه منتقل مي  شبكه ابياري ناميده  مي شود

اسلاید 2 :

ابياري بارا ني به خاطر مزاياي  قابل توجه ان از اهميت به سزاي برخوردار است و دركشور مابه دليل كمبود اب ابياري ورشد بي رويه جمعيت وتقاضاي روز افزون مواد غذايي اين اهميت نمود بيشتري خواهد داشت. طراحي صحيح ابياري باراني اين امكان را مي دهد كه راند مان كار بالا برده وتلفات ابياري رذا به حداقل برسانيم

موارد استفاده از ابياري باراني

وقتي صحبت ا ز ا ين مي شود كه ابياري باراني كجا وچه زماني مي تواند بيشترين سودمندي را داشته باشد .موضوع  توزيع يكنواخت اب در درجه اول اهميت قرار دارد. سيستم ابياري كه

بتواند با كمترين هزينه اب مورد نياز زمين را به طور يكنواخت توزيع كندبهترين روس قلمداد مي شود 

اسلاید 3 :

استفاده از سيستم ابياري باراني در وضعيتهاي زير مطلوب است

-خاك بيش از حد متخلخل است و با ابياريسطحي توزيع  يكيواختي به وجودنخواهد امد

- عمق خاك حا صلخيز كم بوده و نمي توان تسطيح لازم

براي ابياري سطحي به وجود اورد

-شيب زمين تند وخاك به سادگي قابل فرسايش باشد

 

 

اسلاید 4 :

مزاياي ابياري باراني

صرفه جويي در مصرف اب به علت تلفات كم اب ابياري وامكان ابياري كم مكرر

عدم  نياز به تسطيح در زمينهاي داراي پستي وبلندي

كاهش هزينه كارگر ابيار نسبت به روشهاي سطحي

اندازه گيري اب وكنترل ان راحت تر صوت مي گيرد

دما و رطوبت گياه را مي توان كنترل كرد

در روز هاي گرم مي توان با ابياري محيط گياه راخنك كرد

محافظت ا ز گياه در مقابل يخبندان ناشي از سرماي زودرس

 

اسلاید 5 :

معايب ابياري باراني

هزينه زياد

زياد بودن مقدارتبخير در حين پاشش

مشكل شدن عمل لقاح در موقع ابياري

عدم يكنواختي توزيع  اب در منتاطق بادخيز

كم شدن مرغو بيت محصول درموقع رسيدن دانه

 

اسلاید 6 :

اجزاي اصلي سيستم ابياري باراني

1-منبع اب.در ا ينجا نيز مانند ابياري ثقلي مي توان از اب چاه عميق .نيمه عميق. رودخانه .قنات .چشمه .استخر استفاده كرد.لا زم به دقت است كه كيفيت اب در مقايسه با ابياري ثقلي بايد با لاتر باشد

2منبع تامين فشار.براي انكه اب به صورت قطرا ت ريزو يكنواخت در يك شعاع مناسب در اطراف ابپاش پخش شودلازم است كهاب درلوله هاي انتقال اب از محل منبع تااخرين نقطه خروجي ازابپاش تحت فشار قرار داشته باشد بدين منظوراز پمپ بر جهاي اب واستخرهايي در ارتفاعات ساخته شدهاند استفاده مي شود

اسلاید 7 :

3- شبكه لوله هاي اصلي ولوله هاي جانبي

الف-لوله هاي اصلي.لوله هاي اصلي اب راازپمپ به لوله هاي جانبي مي رساند.در برخي موارد لوله اصلي ثابت است ودر مزرعه روي زمين ويااغلب زيرزمين قرارمي گيردودر برخي خ مواردقابل حمل است.جنس اين لوله ها معمولا از فولاد گالوانيزه سيمان ازبست الومينيوم سبك يا پلاستيك است

ب-لوله هاي جانبيلوله هاي جانبي اب راازلوله هاي اصلي به ابپاشها ميرساند اين لوله هامي تواند قابل حمل يا ثابت باشدوجنس ان مشابه لوله اصلياست ولي معمولا كوچكتر

اسلاید 8 :

4- ابپاشها

ابپاشها اخرين بخش يك شبكه ابياري باراني ودرزمره مهمنرين قسمتهاي ان استابپاشها داراي انواع مختلفي هستند كه دو نوع ابپاش اصلي كه در كشاورزي مورداستفاده قرارمي گيرد عبارتندازابپاش چرخشي ولوله روزنه دار

ابپاش چرخشي رايجترين نوع است.دربعضي سيستمها از

تعداد زيادي ابپش گوچك كه باههم كارمي كنند.استفاده ميشود دربقه سيستمها تنها ازيك ابپاش بزرگ باكانن استفاده ميشود نوع ديكري از ابپاشها نيز درچمن كاريها مورد استفاده قرار مي گيرد

 

اسلاید 9 :

5-ضمائم

به منظور استفادهاز شبكه ابياري باراني براي كود پاشي. سمپاشي ونبارزه بايخ زذگي وضمائمي به شبكه اضافه ميشود كه از ان جماه مي توان از تانك كود تانك سم ودستگاههاي الكتريكي هشدار دهندهد دردرجه حرارت مهين نام برد همچنين در شبكه لوله ها ضماومي به كار  ميرود

كوپلر0 لولههاي اصلي وجانبي به وسيله كوپلرهاي(متصل كننده)

مخصوصي به يكديگر وصل مي شوند0به طوري كه مي توان سريع وراحت انها راوصل كرد وجدا كرد

شير فلكه

شير فلكه جريان ا ب وفشار را در لوله هاي اصلي وجانبي كنترل مي كند

اسلاید 10 :

صافي0

اگر اب تميز نباشد به احتمال زياد نازل ابپاش مسدود  مي شود براي جلوگيري از انسداد نازل در محل مكش پمپ و نقاط مختلف سيستم لوله كشي0صافي مي گزارند

پايه ابپاش

پايه ابپاش لوله باريكي است كه ابپاش رابه لوله  جانبي وصل مي كند

تجهيزات مخصوص لوله كشي

اين تجهيزات عبارتند از0زانويي 0تبديل سه راهي 0 درپوش0000

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید