بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

برگ انجیری فری

nخانواده آرالیاسه

nتکثیر: قلمه ی ساقه از طریق بذر

اسلاید 2 :

مارچوبه ( آسپاراگوس )

nتکثیر : بذر- جدا سازی- تقسیم بوته ( در فصل استراحت گیاه )

اسلاید 3 :

کاکتوس (opentia )

nتکثیر : قلمه در بستر ماسه بهترین زمان پیوند در تابستان

اسلاید 4 :

کراسولا

nاز خانواده ی  کراسولاسه

nتکثیر : قلمه

اسلاید 5 :

مرجان ( افربیا )

nتکثیر : قلمه ( در ماسه )

اسلاید 6 :

برگ شمشیری ( سانسوریا )

nاز خانوادهliliacea

nتکثیر : قلمه برگ – تقسیم بوته

اسلاید 7 :

هاورتیا

nاز خانواده liliacea

nتکثیر : جداسازی پاجوش - بذر

اسلاید 8 :

آگلونما

nتکثیر : بذر

nسایه دوست

اسلاید 9 :

قلب ارغوانی (زبرینا)

nتکثیر : قلمه

nاز خانواده ی برگ بیدی

اسلاید 10 :

دراسنا بلالی و پر چمی

nتکثیر : قلمه تکه تکه کردن

nاز خانواده liliaceae

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید