بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

هرفپتبن استخراج pn – پکتین – vitها – ترکیبات آروما و مواد معطر و ...

روش استخراج : این روش طبق اصولی کار می کند که بتواند اجزای قابل حل را از غیرقابل حل جدا کند ⟵ حلال

آب : حلال های ارگانیک مانند : هگزان – کلرید متیلن – اتیل استات

الکل : دی اکسید کربن سوپراکستریکال

اسلاید 2 :

معمولاً قبل از انجام فرآیند عملیاتی صورت می گیرد به طور مثال در مورد :

نیشکرها ، چغندرقندها ⟵ تکه های نازک خرد شده

خشکبار ⟵ آسیاب کردن دانه ها

دانه های قهوه ⟵ بو داده و سپس آسیاب می کنند.

—

اسلاید 3 :

2- ضد جريان 

رايج ترين روش

براي عمل آوردن مقادير كوچك مواد به كار مي رود.

حلال ( مايع ) و مواد جامد به طور ضد جريان ، جريان دارند.

اسلاید 4 :

سيال هاي فوق بحراني داراي ويژگي هاي يگانه اي هستند كه در دما و فشار بسيار بالا رخ مي دهد. آنها را به گونهاي آماده مي كنند كه بتوان گونه هاي گزينشي از يك مخلوط را جدا كنند.

زمينه جداسازي :

üرازك

üكافئين

üادويه ها

üاسيد چرب و كاني ها

üتركيبات معطر و رنگريزه هاي طبيعي ( قرمز و زرد )

اسلاید 5 :

چگونگي كاربرد آن در خشك كردن است. درخشك كردن ماده غذايي چون احتمال دارد در بافت آن تغيير فيزيكي و شيميايي پديد آيد اين روش مي تواند از بروز چنين مشكلي جلوگيري كند. زيرا در اين روش بدون آنكه آب به بخار تبديل شود خشك مي شود.

    

اسلاید 6 :

نحوه ي استخراج :

ماده غذايي ← شيرهاي چرخان ← انباره ي استخراج ← تنظيم دما و فشار ← پايين آمدن از انباره ← استفاده از مبدل حرارتي براي كاهش دماي حلال و ماده ي غذايي ← جدا كننده ( عصاره از حلال جدا مي شود ).

فشار نبايد از فشار بحراني كمتر باشد چون احتمال كيفيت محصول نهائي وجود دارد.

اسلاید 7 :

استخراج روغن از دانه هاي روغني

روغن موجود در دانه هاي روغني را به كمك پرس كردن و يا حلال استخراج مي كنند.

نخستين مرحله : تميز كردن ، آماده سازي ، پوست كندن،ورقه ورقه كردن و ...

انواع پرس ها :

üمداوم ( پرسهاي حلزوني يا مارپيچي )

üغير مداوم ( پرس هيدورليك )

اسلاید 8 :

1- غير مداوم : نيروي محركه اين پرس از طريق پمپي كه روغن هاي معدني را به حركت در مي آورد تأمين مي شود. به منظور هدايت روغن استحصالي لوله هاي مشبكي در داخل هر محفظه پرس تعبيه شده است.

قابليت پرس :

Ø واريته

Øبافت

Øميزان رسيدگي و فلوس

نكته : 

 افزايش سريع فشار باعث كاهش راندمان خروج مايع مي شود.

ويسكوزيته عامل مهمي است كه جهت كاهش آن و بالطبع افزايش سرعت پرس از آنزيم هاي يكتوكتيب استفاده مي شود.

اسلاید 9 :

2- مداوم : اين روش به علت هزينه پايين جايگزين نوع غيرمداوم شده است.

پرس حلزوني پله اي : در داخل استوانه مشبك مخروطي شكل پله اي وجود دارد. بار از قسمت قطورتر وارد و با چرخش حلزون به جلو رانده مي شود با جلو رفتن بار از حجم فضاي مابين حلزون كاسته و بر فشار افزوده مي شود. بدين ترتيب روغن از استوانه مشبك بيرون مي آيد هرچه محل خروج كنجاله تنگ تر باشد روغن بيشتري استحصال مي شود.

پرس حلزوني با تنظيم كننده فشار نوع جديدي است چنانچه رينگ تنظيم كننده به طرف داخل رانده شود مجراي خروجي كنجاله تنگ تر مي شود.

اسلاید 10 :

مزاياي روغن كشي به روش پرس

Øسادگي و عدم خطر آتش سوزي

Øقيمت تمام شده پايين

Øسرمايه گذاري پايين

نكته :  دانها هايي با 20% روغن يا كمتر فشرده نمي شوند.

در اين روش روغن موجود در كنجاله به 3% مي رسد.

آفتابگردان – كلزا – گلرنگ در قسمت پري پرس 65 – 60% روغن استحصال مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید