دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بیان مسئله

نکته مشترکی که در اکثر تحقیقات مربوط به تشخیص فرصت به چشم می‌خورد تاکید بر نقش کلیدی اطلاعات در شناسایی فرصت توسط افراد است. کارآفرین باید بتواند به طریقی اطلاعات مربوط به صنایع خاص، تکنولوژی‌های در دسترس، بازار و سیاست‌های دولت را بدست آورد، تفسیر کند و در جهت ایجاد و رشد کسب و کار خود از آنها استفاده کند.

  یکی از منابع بالقوه چنین اطلاعاتی که در تحقیقات پیشین توجه زیادی به آن نشده است، تماس‌های کارآفرین با سایر افراد است. پژوهش سینگ (2000)، آرنیوس (2005) و ازگن (2006) نشان دادند که کارآفرینان با شبکه‌های اجتماعی بزرگتر فرصت‌های بیشتری را تشخیص می‌دهند  مطابق مدل اوزگن و همكاران منابع اجتماعي اطلاعات عبارتند از: حضور مربی و راهنما، افراد خانواده و دوستان نزدیک، شبکه‌های صنعتی غیررسمی و اجتماعات حرفه‌ای.

  باتوجه به اينكه رشد وتوسعه كسب وكارهاي كوچك و متوسط در صنايع غذايي كشور بسيار چشمگير است لذا پژوهش حاضر درصدد است به اين مساله پاسخ بدهد كه آیا منابع اجتماعی اطلاعات تاثيري بر تشخيص فرصت‌هاي كارآفريني در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی فعال در شهر تهران دارند؟

اسلاید 2 :

هدف اصلی از انجام تحقیق

بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

اسلاید 3 :

 اهداف فرعی از انجام تحقیق

تعيين تاثیر استفاده از شبکه‌های غیررسمی صنعتی(به عنوان یک منبع اطلاعات) بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط؛

تعيين تاثیر تکیه بر اعضای خانواده و دوستان نزدیک بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط؛

تعيين تاثیر شرکت در اجتماعات حرفه‌ای بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط؛

تعيين تاثیر اتکا به مربی بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط؛

تعيين اثر تعدیل‌کنندگی خودکارآمدی شخصی کارآفرینان بر تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت.

تعيين اثر تعدیل‌کنندگی الگوی ذهنی افراد بر تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت.

تعیین اثر تعدیل‌کنندگی ضریب کارآفرینی بر تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت.

اسلاید 4 :

فرضیه اصلی تحقیق

منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت اثر مثبت دارد.

اسلاید 5 :

فرضیه‌های فرعی تحقیق

فرضیه 1: هرچه کارآفرینان از شبکه‌های اجتماعی غیررسمی در صنعتشان به عنوان یک منبع اطلاعات به میزان بیشتری استفاده ‌کنند، احتمال بیشتری دارد فرصت‌هایی برای کسب و کارشان شناسایی کنند.

فرضیه2: کارآفرینانی که به میزان بیشتری به یک مربی در صنعت یا زمینه کاریشان تکیه داشته‌اند، به احتمال بیشتری فرصت‌هایی را برای کسب و کارشان کشف خواهند.

فرضیه 3: میزان تکیه کارآفرینان به افراد خانواده و دوستان نزدیک در تشخیص فرصت برای کسب و کارشان تاثیر مثبت خواهد داشت.

فرضیه 4: هر چه افراد بیشتر در اجتماعات حرفه‌ای (کنفرانس‌ها، سمینارها و ...) مشارکت کنند، احتمال بیشتری دارد که آنها فرصت‌هایی را برای کسب و کارشان تشخیص دهند.

اسلاید 6 :

فرضیه5: تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت برای کارآفرینانی که دارای خودکارآمدی شخصی می‌باشند بیشتر از کارآفرینانی است که فاقد خودکارآمدی شخصی هستند.

فرضیه 6: تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت برای کارآفرینانی که الگوی ذهنی  ساختاریافته‌تری‌ دارند بیشتر از کارآفرینانی است که فاقد الگوی ذهنی ساختاریافته هستند.

فرضیه 7: تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت برای کارآفرینانی که دارای ضریب کارآفرینی بالاتر می‌باشند بیشتر از کارآفرینانی است که فاقد ضریب کارآفرینی بالا هستند.

 

اسلاید 7 :

مرور ادبیات

بررسی ادبیات تشخیص فرصت نشان می‌دهد شناسایی فرصت حاصل کسب اطلاعات، انباشت اطلاعات، بازیابی به‌موقع و پردازش صحیح آنهاست. بعضی افراد نسبت به دیگران احتمال بیشتری دارد فرصتها را تشخیص دهند زیرا:

qآنها به انواع معینی از اطلاعات دسترسی بهتری دارند؛

qآنها قادر به استفاده و به‌کارگیری این اطلاعات هستند (شین و بارون، 2005، ص 68).

اسلاید 8 :

تشخیص فرصت و نقش محوری اطلاعات

اسلاید 9 :

روش تحقيق

تحقيق حاضر به لحاظ هدف از نوع كاربردي است و روش آن بر اساس نحوه گردآوري داده‌ها توصيفي است. براي انجام تحقيقات توصيفي از روشهاي مختلفي استفاده مي‌گردد که در تحقیق حاضر از روش همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون استفاده شده است.

اسلاید 10 :

جامعه آماری

جامعه آماري مورد نظر را مالکان و مدیرعاملان کسب و کارهاي کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران، که حداقل 3 سال و حداکثر 6 سال از راه‌اندازی آنها گذشته باشد را تشکیل می دهند. که در این تحقیق جامعه آماری برابر با 164 نفر می باشد. از آنجایی که  رسیدن به نقطه سربه سر برای SMEها در ایران 3 سال است، بنابراین حداقل مدت شکل گیری کسب و کار 3 سال در نظر گرفته شده است و حداکثر مدت شکل گیری کسب و کار 6 سال در نظر گرفته شده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 55 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط متناسب با ساختار اداری اقتصادی کشور

شاه کلید طلایی برای دستیابی به جامعه ای سرآمد، تنها و تنها کار آفرینی است، زیرا که میتواند منبع لایزال خلق فرصتهای بزرگ و تولید ثروتهای سرشار، در راه دستیابی به جامعه ای سرآمد باشد .[2] خوشبختانه در محافل علمی کشور در طی دو، سه سال اخیر، مقوله کارآفرینی مورد توجه ویژه و گستردهای قرار گرفته است؛ ولی متاسفانه ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بیان مسئله نکته مشترکی که در اکثر تحقیقات مربوط به تشخیص فرصت به چشم می‌خورد تاکید بر نقش کلیدی اطلاعات در شناسایی فرصت توسط افراد است. کارآفرین باید بتواند به طریقی اطلاعات مربوط به صنایع خاص، تکنولوژی‌های در دسترس، بازار و سیاست‌های دولت را بدست آورد، تفسی ...

دانلود فایل پاورپوینت مدل توسعه خوشه ها و اهمیت آن برای توسعه کسب و کارهای کوچک ومتوسط

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   در ایران با توجه به شاخص تعداد کارکنان، بنگاه های زیر 50 نفر شاغل جزو بنگاه های کوچک و بنگاه های بین 50تا 150نفر شاغل جزو بنگاه های متوسط محسوب می شوند. (کارگاه یا بنگاه صنعتی مکان مشخص و ثابتی است که در آن ، مجموعه ای از سرمایه و نیروی کار به ...

دانلود فایل پاورپوینت مدل توسعه خوشه ها و اهمیت آن برای توسعه کسب و کارهای کوچک ومتوسط

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : معیارهای مطرح در تعریف صنایع کوچک: اسلاید 2 : تعريف صنایع كوچك در ایران :   در ایران با توجه به شاخص تعداد کارکنان، بنگاه های زیر 50 نفر شاغل جزو بنگاه های کوچک و بنگاه های بین 50تا 150نفر شاغل جزو بنگاه های متوسط محسوب می شوند. (کارگاه ...

مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت های کوچک و متوسط

word قابل ویرایش
37 صفحه
27700 تومان
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابکي شرکت هاي کوچک و متوسط چکيده امروزه با افزايش رقابت و تغييرات غير قابل پيش بيني در عرصه کسب و کار ، سازمان - ها بمنظور کسب مزاياي رقابتي در دستيابي به اهداف سازماني و موفقيت در کسب و کار، بايد چابک عمل نمايند. اين قابليت به سازمان ها کمک ميکند تا تغييرات غير قابل پيش بين ...

مقاله بررسی راهکارهای مناسب جهت تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط دانش بنیان

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی راهکارهای مناسب جهت تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط دانش بنیان چکیده امروزه صنایع کوچک و متوسط دانش بنیان نقش بسزایی در تحریک و تشویق کارآفرینی ورشد و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می کنند. توانایی بنگاه های کوچک و متوسط وابستگی زیادی به پتانسیل سرمایه گذاری و تامین مالی دارد. مشکل تامین مالی موضوع اساس ...

مقاله بررسی موانع بازاریابی در صادرات بر اساس دو مدل بین المللی آپسالا و جهانی زادها در کسب و کارهای کوچک و متوسط

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی موانع بازاریابی در صادرات بر اساس دو مدل بین المللی آپسالا و جهانی زادها در کسب و کارهای کوچک و متوسط   چکیده در دنیای امروز توجه به توسعه صادرات یکی از خواسته ها و نیازهای اصلی کشورها در بعد فعالیت های اقتصادی می باشد. با توجه به مساعد بودن شرایط محیطی و تمایل به ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط در د ...

مقاله مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط واژگان کلیدی مدیریت دانش، کسب و کارهای کوچک و متوسط، اکتساب دانش، خلق دانش، کد گذاری و مستندسازی دانش، توزیع دانش، یکارگیری دانش حکيده ]چکیده: دارایی های نامشهود و دانش از مزایای رقابتی عصر امروزند و در نتیجه باید به صورت نظاممند تری با این دارایی ها رفتار نمود. ...