دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بیان مسئله

نکته مشترکی که در اکثر تحقیقات مربوط به تشخیص فرصت به چشم می‌خورد تاکید بر نقش کلیدی اطلاعات در شناسایی فرصت توسط افراد است. کارآفرین باید بتواند به طریقی اطلاعات مربوط به صنایع خاص، تکنولوژی‌های در دسترس، بازار و سیاست‌های دولت را بدست آورد، تفسیر کند و در جهت ایجاد و رشد کسب و کار خود از آنها استفاده کند.

  یکی از منابع بالقوه چنین اطلاعاتی که در تحقیقات پیشین توجه زیادی به آن نشده است، تماس‌های کارآفرین با سایر افراد است. پژوهش سینگ (۲۰۰۰)، آرنیوس (۲۰۰۵) و ازگن (۲۰۰۶) نشان دادند که کارآفرینان با شبکه‌های اجتماعی بزرگتر فرصت‌های بیشتری را تشخیص می‌دهند  مطابق مدل اوزگن و همکاران منابع اجتماعی اطلاعات عبارتند از: حضور مربی و راهنما، افراد خانواده و دوستان نزدیک، شبکه‌های صنعتی غیررسمی و اجتماعات حرفه‌ای.

  باتوجه به اینکه رشد وتوسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنایع غذایی کشور بسیار چشمگیر است لذا پژوهش حاضر درصدد است به این مساله پاسخ بدهد که آیا منابع اجتماعی اطلاعات تاثیری بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی فعال در شهر تهران دارند؟

اسلاید ۲ :

هدف اصلی از انجام تحقیق

بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

اسلاید ۳ :

 اهداف فرعی از انجام تحقیق

تعیین تاثیر استفاده از شبکه‌های غیررسمی صنعتی(به عنوان یک منبع اطلاعات) بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط؛

تعیین تاثیر تکیه بر اعضای خانواده و دوستان نزدیک بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط؛

تعیین تاثیر شرکت در اجتماعات حرفه‌ای بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط؛

تعیین تاثیر اتکا به مربی بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط؛

تعیین اثر تعدیل‌کنندگی خودکارآمدی شخصی کارآفرینان بر تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت.

تعیین اثر تعدیل‌کنندگی الگوی ذهنی افراد بر تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت.

تعیین اثر تعدیل‌کنندگی ضریب کارآفرینی بر تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت.

اسلاید ۴ :

فرضیه اصلی تحقیق

منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت اثر مثبت دارد.

اسلاید ۵ :

فرضیه‌های فرعی تحقیق

فرضیه ۱: هرچه کارآفرینان از شبکه‌های اجتماعی غیررسمی در صنعتشان به عنوان یک منبع اطلاعات به میزان بیشتری استفاده ‌کنند، احتمال بیشتری دارد فرصت‌هایی برای کسب و کارشان شناسایی کنند.

فرضیه۲: کارآفرینانی که به میزان بیشتری به یک مربی در صنعت یا زمینه کاریشان تکیه داشته‌اند، به احتمال بیشتری فرصت‌هایی را برای کسب و کارشان کشف خواهند.

فرضیه ۳: میزان تکیه کارآفرینان به افراد خانواده و دوستان نزدیک در تشخیص فرصت برای کسب و کارشان تاثیر مثبت خواهد داشت.

فرضیه ۴: هر چه افراد بیشتر در اجتماعات حرفه‌ای (کنفرانس‌ها، سمینارها و …) مشارکت کنند، احتمال بیشتری دارد که آنها فرصت‌هایی را برای کسب و کارشان تشخیص دهند.

اسلاید ۶ :

فرضیه۵: تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت برای کارآفرینانی که دارای خودکارآمدی شخصی می‌باشند بیشتر از کارآفرینانی است که فاقد خودکارآمدی شخصی هستند.

فرضیه ۶: تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت برای کارآفرینانی که الگوی ذهنی  ساختاریافته‌تری‌ دارند بیشتر از کارآفرینانی است که فاقد الگوی ذهنی ساختاریافته هستند.

فرضیه ۷: تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت برای کارآفرینانی که دارای ضریب کارآفرینی بالاتر می‌باشند بیشتر از کارآفرینانی است که فاقد ضریب کارآفرینی بالا هستند.

 

اسلاید ۷ :

مرور ادبیات

بررسی ادبیات تشخیص فرصت نشان می‌دهد شناسایی فرصت حاصل کسب اطلاعات، انباشت اطلاعات، بازیابی به‌موقع و پردازش صحیح آنهاست. بعضی افراد نسبت به دیگران احتمال بیشتری دارد فرصتها را تشخیص دهند زیرا:

qآنها به انواع معینی از اطلاعات دسترسی بهتری دارند؛

qآنها قادر به استفاده و به‌کارگیری این اطلاعات هستند (شین و بارون، ۲۰۰۵، ص ۶۸).

اسلاید ۸ :

تشخیص فرصت و نقش محوری اطلاعات

اسلاید ۹ :

روش تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی است. برای انجام تحقیقات توصیفی از روشهای مختلفی استفاده می‌گردد که در تحقیق حاضر از روش همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون استفاده شده است.

اسلاید ۱۰ :

جامعه آماری

جامعه آماری مورد نظر را مالکان و مدیرعاملان کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران، که حداقل ۳ سال و حداکثر ۶ سال از راه‌اندازی آنها گذشته باشد را تشکیل می دهند. که در این تحقیق جامعه آماری برابر با ۱۶۴ نفر می باشد. از آنجایی که  رسیدن به نقطه سربه سر برای SMEها در ایران ۳ سال است، بنابراین حداقل مدت شکل گیری کسب و کار ۳ سال در نظر گرفته شده است و حداکثر مدت شکل گیری کسب و کار ۶ سال در نظر گرفته شده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 55 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد