بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اوراق قرضه

یک ورقه قابل معامله ای است با نرخ بهره معین که در سررسید معین باید پرداخت شود که به این  نوع اوراق ،قرضه می گویند.

اوراق قرضه یک بدهی بلند مدت است وقتی اوراق قرضه می خریم طلبکار می شویم .

اسلاید 2 :

4 موردی که در اوراق قرضه وجود دارد :

1) ارزش اسمی اوراق قرضه یعنی همان مبلغی که روی ورقه قرضه نوشته شده است .

2) نرخ بهره ، نرخی است که شرکت صادر کننده در تاریخ های معین با نرخ معین به خریدار اوراق قرضه پرداخت می کند .

3) تاریخ های پرداخت بهره که ممکن است  سالیانه ، 6 ماهه و ....... باشد .

4) تاریخ سر رسید یعنی زمانی که کل مبلغ اسمی + بهره ای که در هر سال یا درهر 6 ماه باید پرداخت شود .

n

اسلاید 3 :

انواع  اوراق قرضه :

1) اوراق قرضه با نام و بی نام ، در ایران اوراق قرضه بی نام است .

2) اوراق قرضه تضمین شده و تضمین نشده = که اوراق قرضه تضمین شده یعنی وثیقه ای داشته باشد .

اسلاید 4 :

3) اوراق قرضه قابل تبدیل ، یعنی به  سهام عادی و ممتاز تبدیل شود . ( امتیازی برای خریدار اوراق )

4) اوراق قرضه سریال ، یعنی اوراقی که شرکت در یک تاریخ اوراق را منتشر می کند اما تاریخ سر رسید شان متفاوت است .

n

اسلاید 5 :

تعیین ارزش اوراق قرضه :

مهم ترین روش تعیین اوراق قرضه نرخ بهره اوراق بازار است . اگر نرخ بهره اوراق با نرخ بهره بازار مساوی باشد به ارزش اسمی فروخته می شود.

بهره پرداختی  نرخ بهره×ارزش اسمی = نرخ بهره اوراق قرضه<نرخ بهره بازار        

باعث می شود تقاضا برای خرید اوراق کمتر شود و شرکت مجبور می شود اوراق را به زیر قیمت ارزش اسمی بفروشد که در این حالت اوراق قرضه با کسر صورت می پذیرد .

اسلاید 6 :

نرخ بهره اوراق قرضه > نرخ بهره بازار                                                            باعث می شود فروش اوراق قرضه با صرف صورت می پذیرد . برای تعیین ارزش اوراق قرضه باید از مفهوم ارزش زمانی پولی استفاده کنیم .

n

اسلاید 7 :

ارزش فعلی : Present Value

ارزش بازار اوراق قرضه برابر است با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی که در قالب بهره و اصل اوراق قرضه می باشد .

فاکتور ارزش فعلی اقساط مساوی × بهره اوراق قرضه + فاکتور ارزش فعلی × اصل اوراق یا ارزش اسمی = ارزش فعلی اوراق قرضه

n

اسلاید 8 :

تورم : کاهش قدرت خرید پول است .

n

n

تمرین 1 )

 شرکت سهامی ایران به منظور تامین مالی فعالیت های خود اقدام به صدور اوراق قرضه ای به مبلغ 20/000/000 ریال با نرخ بهره 8% به سررسید 5 سال بعد نمود . این اوراق در پایان هر سال پرداخت می شود . مطلوب است : ارزش اوراق قرضه در هر یک از حالتها

n

اسلاید 9 :

الف ) نرخ بهره بازار در تاریخ فروش این اوراق 10 % باشد .

ب ) نرخ بهره بازار در تاریخ فروش این اوراق 8 % باشد .

ج ) نرخ بهره بازار در تاریخ فروش این اوراق 6 % باشد .

اسلاید 10 :

شرکت سهامی غدیر به منظور تامین فعالیت های مالی خود اقدام به صدور اوراق قرضه ای به مبلغ 50/000/000ریال با نرخ بهره 10% به سر رسید 3 سال بعد نمود . نرخ بهره بازار در تاریخ صدور اوراق قرضه 12% می باشد .

 مطلوبست : ارزش واقعی یا ذاتی اوراق در هر یک از حالتها

 الف ) بهره اوراق قرضه به صورت سالیانه پرد اخت شود .

ب ) بهره اوراق قرضه به صورت شش ماه یکبار پرداخت شود .

ج ) بهره اوراق قرضه به صورت چهار ماه یکبار پرداخت شود .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید