بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 • اهداف درسي:

  1- آشنايي با اصول و مفاهيم تئوري و عملي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

  2- آشنايي با چگونگي بكارگيري تكنيك هاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم در عمل

اسلاید 2 :

 • ارزشيابي:

  1- امتحان ميان ترم: 6 نمره

  2- كار عملي: 4 نمره

  3- امتحان پايان ترم: 10 نمره

  • محتواي آموزشي:

   1- مطالب كلاسي

   2- كتب

   3- مقالات علمي

   4- بازديدها

اسلاید 3 :

1- مفهوم سيستم

2- مفهوم رويكرد سيستمي

3- چرخه توسعه سيستم

4- ابزارهاي توسعه سيستم

5- موارد عملي سيستم ها

اسلاید 4 :

مفهوم سازمان  

 • سازمان عبارت است از سیستمی متشکل از اجزای به هم پیوسته و مبتنی بر نظم و انضباط که به منظور دستیابی به هدف های خاصی فعالیت می کند و سازماندهی عبارت است از فراهم آوردن امکانات و وسایل مورد نیاز برای رسیدن به هدف های سازمان.

اسلاید 5 :

تعریف سیستم (27)

واژه سیستم از علوم دقیقه به ویژه فیزیک به علوم اجتماعی راه یافته است. فیزیک با ماده انرژی، حرکت و نیرو سر و کار دارد که همگی قابل سنجش بوده از قوانین معین پیروی می کنند.

اسلاید 6 :

مفهوم سيستم 

 • سيستم مجموعه اي است از اجزاي به هم وابسته كه به علت وابستگي حاكم بر اجزاي خود، كيفيت جديدي را پديد آورده اند. اجزاي سيستم ضمن برخورد از ارتباط كنشي و واكنشي، از نظم و سازمان خاصي پيروي مي نمايند و در جهت تحقق هدف هاي معيني كه دليل وجودي سيستم است، فعاليت مي كنند.

اسلاید 7 :

سیستم:

عبارت است از مجموعه ای از اجزای بهم وابسته که به علت وابستگی حاکم به اجزای خود مالکیت جدیدی را احراز کرده ضمن پیروی از نظم و سازمان خاصی جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجود آن است فعالیت کند. مانند سیستم بدن انسان.

اسلاید 8 :

نمونه هايي از سيستم ها

nسيستم ها بيشمار هستند. برخي از نمونه هاي سيستم عبارت است از:

مولکولها؛ سلولها؛ نباتات؛ حيوانات؛ انسانها؛ جوامع؛ ماشينها و ديگر نظامهاي مکانيکي؛ منظومه هاي کيهاني؛ نظامهاي اجتماعي, سياسي, اقتصادي و فرهنگي؛ سيستم اطلاعات؛ کامپيوتر؛ نظامهاي توليدي, آموزشي, تامين اجتماعي, خدمات درماني, ارتباط جمعي؛ حسابداري بايگاني؛ نظام حقوق و دستمزد, بازنشستگي, ارزشيابي, کارکنان و کنترل و ... . در اين کتاب مفاهيم نظام و سيستم مترادف گرفته شده است.

اسلاید 9 :

سيستم و مفاهيم سيستمي

مفهوم سيستم

(مفهوم كاركردي و فرايندي)

 

          با رويكرد سازماني، مديريتي و اطلاعاتي

اسلاید 10 :

Functional Definition of System

سيستم مجموعه عناصر به هم وابسته است كه براي رسيدن به اهداف مشتركي در تعامل هستند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید