بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه :

تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري غالباً به منظور بهبود نسبي كيفيت فاضلابهاي جمع آوري شده از مراكز جعميت و بعضاً برخي از صنايعي كه فاضلاب آنها با فاضلاب شهري اختلاط پيدا مي كند، ساخته مي شوند . كيفيت فاضلابهاي تصفيه شده آماده براي دفع و يا مصرف مجدد در كشاورزي، طبق ضوابط ويژه مربوط به وضعيت زيست محيطي آبهاي پذيرنده و با توجه به موازين حفظ توسعه پايدار تعيين مي گردد.

اين كيفيت در ارتباط با عواملي چون خصوصيات منابع آب ، ويژگي هاي زيست محيطي و بالاخره حفظ كيفيت مطلوب زندگي تغيير مي پذيرد و از لحاظ اقتصادي توجيه مي گردد. ليكن در كشور ما فعلاً سه استاندارد براي حداقل كيفيت پساب تصفيه وتخليه شده به آبهاي سطحي ، زمين و كاربرد در كشاورزي تعريف گرديده است كه لازم الاجرا مي باشد.

احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب غالباً همراه با سرمايه گذاري قابل توجه و هزينه بهره برداري چشم گير است. بدين سبب    بهره برداري و نگهداري صحيح از اين تصفيه خانه ها در بازده سرمايه گذاري هاي انجام شده اهميت ويژه اي كسب مي كند.

در تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان كه در زميني به مساحت حدوداً 17 هكتار و با جمعيت تحت پوشش 125000 نفر احداث شده استاندارد خروجي تخليه به آبهاي سطحي بايستي رعايت شود.

اسلاید 2 :

- مبانی طراحی تصفيه خانه فاضلاب شهر زنجان

مبانی کمی فاضلاب خام در جدول 1و مبانی کیفی فاضلاب خام در جدول 2نشان داده شده است. استاندارد پساب خروجی مبتنی بر استاندارد های EPA و WHO و استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران و یا معادل آن می باشد و مشخصات فاضلاب تصفیه شده در جدول 3نشان داده شده است .

 

                              

اسلاید 3 :

- شرح كلي فرآيند و فلسفه كنترل:

بخش ورودي فاضلاب:

فاضلاب خام شهر زنجان از طريق شبكه جمع آوري تا منهول نهايي هدايت خواهد شد. خط لوله شبكه جمع آوري بتني با قطر
 1400 ميلي متر بوده كه براي دبي 2/2 مترمكعب بر ثانيه طراحي شده است. اين طرح در شرايط اضطراري حداكثر ظرفيت آبگيري 7/2 مترمكعب بر ثانيه، در ورودي تصفيه خانه را دارا مي باشد. فاضلاب خام وارد حوضچه تقسيم مي شود. در اين حوضچه با دريچه هاي دستي موجود اين امكان وجود دارد تا فاضلاب به سايت تصفيه خانه وارد شده و يا در مواقع اضطراري از طريق كانال فرعي از تصفيه خانه ByPass شود.

اسلاید 4 :

پس از ورود به مدول اول فاضلاب به سمت آشغالگير دهانه درشت دستي هدايت مي شود. آشغالهاي درشت جمع آوري شده در اين قسمت از فاضلاب جدا شده و به طور دستي جمع آوري و به بيرون تصفيه خانه انتقال داده مي شود.
فاضلاب پس از آشغالگيري اوليه از طريق كانال در نظر گرفته شده به سمت آشغالگيرهاي مكانيكي هدايت مي شود. پارامترهاي DOودما و کدورت وpHتوسط آنالايزرهاي نصب شده بر روي اين كانال اندازه گيري و در اتاق
كنترل مركزي نمايش داده مي شود.

اسلاید 5 :

بخش آشغالگير مكانيكي:

جهت جدا كردن آشغالهاي ريز فاضلاب بين دو آشغالگير مكانيكي تقسيم مي شود به موازات دو آشغالگير مكانيكي يك واحد آشغالگير نيز پيش بيني شده تا در مواقع اضطراري از آن استفاده شود.
توسط دريچه هاي دستي تعبيه شده اين امكان وجود دارد تا فاضلاب به سمت هر يك از آشغالگيرها هدايت شود.
هر دو واحد آشغالگير مكانيكي مي تواند در دو وضعيت دستي و خودكار عمل نمايد.

اسلاید 6 :

واحد دانه گيري:

فاضلاب آشغالگيري شده جهت حذف مواد دانه اي از طريق كانال تعبيه شده به سمت دو دستگاه دانه گيرهدايت مي شود. دانه گيرها از نوع كانالي با هوادهي مي باشند. با زمان ماند پيش بيني شده در اين واحد، دانه ها ته نشيني شده و مواد معلق درشت و سبك بوسيله نيروي گريز از مركز مارپيچي جريان هوا، به ناحيه آرام دانه گيري جهت شناور سازي هدايت مي شوند.دانه گيرها مجهز به سيستم لجنروب و كفروب از نوع رفت و برگشتي بوده كه قادر است كف و مواد سبك شناور را جمع آوري و به مخزن جمع آوري و پمپاژ كفاب منتقل نمايد. دانه هاي ته نشين و جمع آوري شده در كف مخزن نيز با پمپهاي (يك پمپ در هر مخزن دانه گير) به سيلوي انتقال مي يابد. در اين واحد دانه ها شستشو شده و زه آب آن به ابتداي حوض هاي دانه گيري برمي گردد.

اسلاید 7 :

چربيها و مواد شناور به شكل كفاب پس از انتقال به مخزن توسط پمپهایی به هاضم هوازي لجن فرستاده مي شوند. در راستاي واحدهاي دانه گيري يك كانال كنارگذر نيز تعبيه شده تا در مواقع اضطراري با تنظيم دريچه هاي مربوطه جريان از واحدهاي دانه گيري Bypass شود.

پس از واحد دانه گيري فاضلاب از يكدستگاه پارشال فلوم عبور مي كند دبي فاضلاب عبوري از تصفيه خانه علاوه بر محل در اتاق كنترل مركزي نمايش داده مي شود.

اسلاید 8 :

ته نشيني اوليه

فاضلاب پس از عبور از پارشال فلوم به حوضچه توزيع ته نشيني هاي اوليه وارد مي شود و با تنظيم دو دريچه بين دو واحد ته نشيني اوليه توزيع مي گردد. همچنين با تنظيم دريچه هاي دستي اين امكان وجود دارد كه جريان از واحدهاي ته نشيني Bypass شود. در ته نشيني اوليه مواد معلق ته نشين مي شوند و مواد سبك شناور در سطح قرار مي گيرند. توسط لجنروب هاي مكانيكي، مواد ته نشين شده و شناور، جمع آوري و به طور ثقلي به ايستگاههاي پمپاژ وارد مي شوند. (لجن و كفاب هر مخزن ته نشيني به يك ايستگاه پمپاژ منتقل مي شود). لجن و كفاب جمع آوري شده در مخزن توسط پمپهایي به هاضم لجن فرستاده مي شود.

اسلاید 9 :

واحد هوادهي:

جريان خروجي از ته نشيني هاي اوليه وارد حوضچه تقسيم مي شود و پس از اختلاط با لجن برگشتي، با تنظيم  دريچه هاي دستي مربوطه، بين 4 واحد سلكتور بي هوازي توزيع مي گردد. و يا از كل واحدهاي هوادهي Bypass مي گردد. در واحدهاي سلكتور با ايجاد بارگذاري بالا، باكتري هاي با سرعت ته نشيني بالاتر گزينش مي شوند. هر واحد سلكتور مجهز به دو ميكسر مي باشد. ميكسرهاي موجود در اين واحدها بطور دستي از تابلوي محلي، اتاق كنترل مركزي كنترل مي شوند، عملكرد طبيعي ميكسرها به صورت پيوسته روشن مي باشد.

جريان خروجي از واحدهاي سلكتور جهت انجام تصفيه بيولوژيك به مخازن هوادهي وارد مي شود. در اين عمليات BOD در مجاورت اكسيژن هوا اكسيد شده و نهايتاً به گازهاي كربنيك آب و مقداري باكتري تبديل مي شود. عمليات اكسيژن رساني توسط هواده هاي سطحي انجام مي گيرد. بعد از هر واحد سلكتور يك مخزن هوادهي وجود دارد و در هر مخزن هوادهي چهار دستگاه هواده سطحي وجود دارد . غلظت مطلوب اكسيژن در مخازن هوادهي 2 ميلي گرم در ليتر مي باشد

اسلاید 10 :

ته نشيني ثانويه:

جهت جداسازي فلوكولهاي لجن فعال و تكميل عمليات تصفيه جريان خروجي از واحدهاي هوادهي از طريق حوضچه تقسيم بين واحدهاي ته نشيني نهايي )4عدد)توزيع مي گردد. با تنظيم دريچه هاي دستي مربوطه در اين حوضچه تقسيم اين امكان وجود دارد كه جريان خروجي از حوض هاي هوادهي به هريك از واحدهاي ته نشيني وارد شود و يا بطوركلي از واحدهاي ته نشيني Bypass گردد.

پل هاي ته نشيني ثانويه بطور دستي از تابلوي محلي واتاق كنترل مركزي كنترل مي شوند عملكرد طبيعي پل ها بصورت پيوسته روشن مي باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید