بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

1.مناطق کشاورزی گرمایش جهانی

2.رابطه ی بین کشاورزی و گرمایش جهانی

3.کارایی انرژی به ما ----- مقیاس برای پتانسیل گرمایش جهانی

4.نتایج از 4 مورد مطالعه(ORG/COV comparisons)

  1. هستند ؟GHG و کمتر EE چرا کشاورزان بیشتر

اسلاید 2 :

چرا سازمان های کشاوزری کمتر کمک می کنند به گرمایش زمین ؟ 

  1. کاهش مصرف سوخت فسیلی برایانرژی و کود مصنوعی
  2. مصرف بیشتر انرژی تجدید پذیر,
  3. افزایس مقدار گاز اکسیژن- به وسیله استفاده نکردن کودها – نقش حمایت های کشاورزی از سازمان های کوچک خاکی در اکسید متان
  4. نسوزاندن شاخه های وخرمن های باقی مانده

5.کاهش حمل نقل و تولید سیستم منطقه ای

6.افزایش گنجایش کربن خاک ها

اسلاید 3 :

چرا سازمان های کشاورزی نیازمند انرژی بیشتری هستند ؟

I.کاهش مصرف سوخت فسیلی برای انرژی

II.استفاده نکردن از سوخت فسیلی برای کود های مصنوعی

III. اکاهش حمل ونقل ها – منابع منطقه ای

IV.محصولهای هم ارز یا اندکی پایین تر(Cranfield University)

 

اسلاید 4 :

نقش سازمان کشاورزی در مبارزه با گرمایش جهانی

« سازمان کشورزی تنها قادر نیست تا بهتر کنهتاثیر گذاشتن  بروی تغییرات آب وهوای اما پتانسیل بالای داره برای کاهش خروج گزهای گلخانه ای  . » 

 (FAO report, 2007)

ØResilience

ØMitigation

اسلاید 5 :

پیشنهاد دادن به سیاست های سازنده

1.تخفیف دادن به روش های اقتصادی تاثیر گذار روی کشاورزان (Cov and Org).

2.نشست انواع سازمانهای کشاورزی برای توسعه تخفیفی وپتانسیل

3.تشویق برای تحقیق بروی زمینه های مدیریتی و تکنیک های نگهداری از خاک.

4.مالیات های NPK کود.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید