بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

أ ولئك يجزون الغرفة بما صبروا و يلقون فيها تحية و سلاما (75)
خلدين فيها حسنت مستقرا و مقاما (76)

75- آنـهـا هـسـتـنـد كـه درجات عالى بهشت در برابر شكيبائيشان به آنان پاداش داده مى شود. و در آن با تحيت و سلام روبرو مى شوند.
85- جـاودانـه در آن خـواهـنـد مـانـد، چـه قـرارگـاه خـوب و چـه محل اقامت جالبى!

اسلاید 2 :

عباد الرحمان (بندگان ویژه خدا)

.1نفی غرور و تکبر و خود خواهی

.2حلم و بردباری

.3عبادت خالصانه ی پروردگار

.4خوف و ترس از مجازات و کیفر الهی

.5اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط

.6توحید خالص

.7پاکی از آلودگی به خون بیگناهان

.8نفی زنا و بی عفتی

.9هرگز شهادت باطل نمیدهند(شهادت زور)

.10آلوده به اغو و بیهودگی نمی شوند

.11توجه به تربیت فرزند و خانواده خویش دارند

.12در سبقت در دین قانع نیستند

ž

ž

اسلاید 3 :

پاداش الهی بندگان خاص خدا

(اولئك يجزون الغرفة بما صبروا)

آنها كسانى هستند كه درجات عالى بهشت در برابر صبر و استقامتشان به آنها پاداش داده مى شود.

عـبـاد الرحـمـن بـا داشـتـن ايـن اوصـاف در صـف اول مؤ منان قرار دارند درجه بهشتى آنان نيز بايد برترين درجات باشد .

غـرفـة :

بـه چـيـزى مـى گـويـنـد كـه بـرمـى دارنـد و تناول مى كنند (مانندآبـى كـه انـسـان از چـشـمـه بـراى نـوشـيـدن بـرمـى گيرد) سپس به قسمتهاى فوقانى ساختمان و طبقات بالاى منازل اطلاق شده است ، و در اينجا كنايه از برترين منزلگاههاى بهشت است .

اسلاید 4 :

صبر

قـابـل توجه اينكه مى گويد: اين مقام عالى به خاطر اين به آنها داده مى شود كه در راه خـدا صـبـر و اسـتـقـامـت بـه خرج دادند .

ممكن است چنين تصور شود كه اين وصف ديگرى از اوصـاف آنان است .

حديث معروف امير مؤ منان على (عليه السلام ):

والصبر من الايمان كالرأس من الجسد

: صبر و استقامت نسبت به ايمان همچون سر اسـت نـسـبـت بـه تن كه بقاى تن با بقاى سر است چرا كه مقام فرماندهى تمام اعضاء در مغز انسان قرار دارد.

اسلاید 5 :

سـپـس اضـافـه مـى كـنـد: در آن غـرفـه هاى بهشتى با تحيت و سلام روبرو مى شوند (و يلقون فيها تحية و سلاما).

بـهـشـتـيـان بـه يكديگر تحيت و سلام مى گويند و فرشتگان به آنها، و از همه بالاتر خداوند به آنها سلام و تحيت مى گويد.

آيه 58 سوره يس
مى خوانيم : سلام قولا من رب رحيم : براى آنها سلامى است از سوى پروردگار رحيم

در آيـه 23 و 24 سـوره يـونـس مـى خـوانـيـم : و المـلائكـة يـدخـلون عـليـهـم مـن كـل باب سلام عليكم : فرشتگان از هر درى بر آنها وارد مى شوند و به آنها مى گويند سلام بر شما.

اسلاید 6 :

سلام

در ايـنكه آيا تحيت و سلام در اينجا دو معنى دارد يا يك معنى ؟

ü براى توأ م بودن اين حيات با سلامت است .

ü به عنوان درخواست حيات است.

نتیجه

سلام ( از ماده ی سلامت):

دعا برای کسی

  • تحیت :
  • دعا برای زندگی و حیات دیگری

    تحيت در عرف :

    هر گونه سخنى است كه در آغاز ورود به كسى مى گويند و مايه خوشحالى و احترام و اظهار محبت نسبت به او مى باشد.


    سـپـس براى تاكيد بيشتر مى فرمايد: جاودانه در آن خواهند ماند، چه قرارگاه خوب و چه محل اقامت زيبائى ؟ (خالدين فيها حسنت مستقرا و مقاما).  

اسلاید 7 :

قل ما يعبؤ ا بكم ربى لو لا دعاؤ كم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما (77)

ترجمه - بـگـو پـروردگار من براى شما ارجى قائل نيست اگر دعاى شما نباشد، شما (آيات خدا و پيامبران را) تكذيب كرديد و دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد.

üاگر دعاى شما نبود ارزشى نداشتيد!

üآخرين آيه سوره فرقان

üنتيجه اى است براى تمام سوره

üروى سخن بـه پـيـامـبـر (صـلى اللّه عليه و آله و سلّم )

يـعـبؤ :

از ماده عبا (بر وزن عبد) به معنى سنگينى

لا يعبا :

  • وزنى قائل نيست
  • اعتنائى نمى كند
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید