دانلود مقاله بررسی ساختار وشبوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

word قابل ویرایش
15700 صفحه
8700 تومان
187,000 ریال – خرید و دانلود

دوره پیدایش نظریه های مکتب کلاسیک
در ا.واخرسال ۱۸۰۰ میلادی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اکنون به عنوان نظریه کلاسیک شناخته شده است به گونه ای وسیع گسترش یافت تا ثیر نظریه کلاسیک سا زمان هم اکنون نیز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسیاری از سازمانهای پیچیده مشا هده می شود درواقع مفا هیم کلا سیک سازمان در مقیاس وسیعی ازسازمانهای بزرگ وپیچده مصداق پیدا میکند تا ثیر بسزایی درتکا مل تمدن نوین داشته است نظریه کلاسیک سازمان را سا ختاری ازروابط قدرت نقش ماه فعا لیتها وارتباط تلاش بین افراد وجود دارد تعریف میکند بطور کلی طبق این نظریه

سازمان یک ساختار مکانیستی بیروح وغیرقابل انعطاف است نظریه کلاسیک درسه مسیرتحول یافت بورد کراسی اداری ومدیریت علمی اساس این سه جریان با فرضیات مشابهی پایه ریزی شده وتاثیر علمی اساس انها یکسان است همچنین هر سه جریان در مقطع زمانی رشد وتوسعه یافتند (۱۹۵۰ –۱۹۰۰میلادی ) در اینجا این سه نظریه را به افتخارشرح می دهیم ( گوئل کهن ۱۳۷۱)
نظریه بورد کراسی
برای جاوگیری ازهرج ومرج حفظ ساختار نظم وثبا ت درسازمانهای گوناگون سیاسی نظامی تجاری یا فرهنگی بورد کراسی پدید امده وبرای نخستین بار توسط ماکس وبر طرح سند ازبورد کراس تعاریف مختلفی بعمل امده است بعضی ان را معادل دیوا نسالاری می دانند بعضی ان را حکومت مقامات اداری نامیده اند بطورکلی بورد کراسی عامل نظم ترتیب سازماندهی وبرنامه ریزی است بشرط انکه به عامل انسانی دران توجه بیشتری میشود بی تردید عناصربورد کراسی جزیی حیاتی

ازسازمانهای فرهنگی دولتی تجاری ودیگرسا زمانهای نوین وپیچیده امروزی را تشکیل می دهنداین عناصرتوضیح دهنده یک بورد کراسی کا مل یا ایده ال هستند مهمترین این عناصربصورت زیرخلاصه میشوند ۱- ایجاد سلسه مراتب اداری ۲-استخدام کارکنان متخصص بنابر اصول شایستگی کارکنان ۴- تدوین قوانین ومقررات وایین نا مه های اجرایی ۵- اختیارقدرت قانونی ورعایت اصول روابط رسمی در جریانات اداری جنبه های منفی بوردگراسی عبارتند از ۱- خشکی وانعطاف ناپذیری ۲- -شخصیت ۳ – جا بجا یی اطراف

فصل دوم:
نیاز به مدیریت ورهبری در همه زمینها ی فعالیت اجتما عی محسوس وحیاتی است این نیاز بویژه در نظامهای اموزش وپرورش اهمیت بسیارداردزیراآموزش وپرورش نقش اساسی از لحاظ گردش امور جامعه وتداوم وبقای ان برعهده دارد ورهبری ومدیریت اثر بخش لازم تهیه واجرای برنامه های آموزشی وپرورشی نتیجه بخش وکیفی است.درنیم قرن اخیر شیوه های مدیریت ورهبری درنظا

م های آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است .طرح نظرات واندیشه های جدیدومتفاوت از سوی صاحب نظران رشته های مدیریت واموزش وپرورش از یک سو ونیازبهبودکیفی عمل کردها ونتایج اموزش وپرورش از سوی دیگر ضرورت وامنیت تحول ودگرگونی تکنولوژی ومدیریت اموزشی را به مرور برگردانندگان نظا مهای اموزشی اشکار کرده است امروزه تقریبا در همه نظا مها ی اموزش وپرورش نگرش مثبتی نسبت به امر اموزش وبازاموزی معلمان و مدیران اموزشی و ترویج و به کار گیری روشها ی موثر اموزشی ومدیریت ملا حظه می شود د ر کشورما توجه به مسئله

مدیریت اموزشی تقریبا از سی سال پیش ابتدا از طریق ارائه دروس وسپس ایجاد رشته های تحصیلی دا نشگاهی دراین زمینه اغا ز گردید اخیرا درپی گسترش روز افزون نظا م ا موزشی ضرورت بهسازی کیفیت نتایج آموزشی مسئله مدیریت ورهبری دراموزش و پرورش را بیش ا ز پیش اهمیت بخشیده است مع هذا با ید اعتراف کرد مدیریت اموزشی هنوز جایگاه شا یسته خود را در نظا م اموزشی احراز ننموده است در ارتبا ط با مسا ئل مد یریت اموزشی جز مختصری مطا لعات

اما ری با توصیفی تحقیق در خور اعتنایی دردست نیست مطا لعه تطبیقی تا ریخ مدیریت اموزشی درنظا مها ی اموزش وپر ورش کشورها به وضوح نشان می دهد در اموزش و پرورش نیز مثل سا یر زمینه ها ی فعا لیت اجتما عی تحول اندیشه های مدیریت اموزشی در سه مر حله ا تفاق افتا ده است می توا ن انها را مراحل – انسانی و اداراکی نامید

مدیریت آموزشی در هرکشوری در فرا گرد شکل گیری و تحول خود در مرحله اول به جز ئیات امور مسا ئل و مشکلا ت روز مره رو شها ی انجام کار نهید و اجرای ضوابط واستا ندارهای فنی واداری پردا خته مها رتها ی فنی را مشکل گشا ی مدیریت میداند کا فی نبودن این شیوه مد یریت در مرحله دوم موجب عطف توجه به مسا ئل کا رگردیده تا کید به انگیزه های فردی وروابط انسانی و از این رو ترویج مها رتها ی انسانی کا ر حلال مشکلا ت مدیریت تلقی می کند ودر مرحله سوم

مدیریت اموزشی به کل نظا م وا جزا وروابط پیچیده درونی وبرونی ان توجه کرده به مطالعه و درباره پیچیدگیها ی سا زمانها ی اموزش می پردا زد وبا توضیح وتبین وا قعیات سا زما نها ی امو زش امر مدیریت ورهبری درسطح مختلف نظام اموزشی امرمدیریت ورهبری درسطوح مختلف نظا م اموزشی را به مدلها ونظریه های علمی استوار میسازد
تعا ریف مدیریت
ظهورسازمانهای ا جتماعی وگسترش روز افزون انها یکی ازخصیصه های بارزتمدن بشری است ما درعصری زندگی میکنیم شاید بهتربا شد ان را عصر سا زمان نامید زیرا معمولا درسازمان ( بیمارستان ) متولد می شویم سند موجودیت ( شنا سنا مه ) خود را از سا زمان (اداره امار ثبت احوال ) میگر یم وبرای اموزش به سازمان ( کورکستان دبیرستان دبیرستان دانشکاه وغیره می

رویم سپس اغلب عضو سازمان ( ادارات دولتی بنگاههای خصوصی شرکتهای زراعی وغیره ) می شویم وحتی بعدازفوت نیز ابطا ل سند مو جودیت وصدور جواز – با سا زما ن ( اداره امار وثبت احوال وشهرداری ) خواهد بود به این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی وزمانی وویژگیها و نیا زها ی خاص هر جامعه هر روز بر تکا مل وتوسعه این سازمان ها افزوده میشود بدیهی است هرسا زمان اجتما عی برای نیل به اهدافی طراحی شده وبا تو جه به سا ختا رش نیا زمند نوعی مدیریت است گفتینی است ظهور پد یده اداره کردن مربوط به روزگار اخیرنیست بلکه از دیرباز شد متوجه شده

است برای رسیدن به هدف لازم است به بسیج امکا نات ورهبری این امکانات بسوی ان حرف شخص اقدام کند البته با ید توجه داشت شیوه رهبری و مدیریت در هر تمدنی بستگی به سا خت فرهنگی ان تمدن دارد مد یریت را به گونه های متفا وت تعریف کرده اند صا حب نظری مد یریت – اجزای امر بوسیله دیگران توصیف کرده و برنقش دیگران وقبول هدف از سوی انان تاکیدورزیده ا ست گروهی دیگرمدیریت را علم دهد هما هنگی کوشسها – اعضای سا زمان واستفا ده از منا بع برای نیل به هدف رفتن توصیف کرده اند برخی مدیریت را درقا لب اجزای وظا یفی مدیریت را تصمیم گیری

دانست واین وظیفه را بهترین وا صیلترین نقش مدیر قلمداد نموده است عالم دیگری برنقش های مدیر ا ز دید گاه تا زه تری نگریسته وبرای مدیر وظایف ونقشها ی چون رهبری سا زمان منبع اطلاعاتی عامل تصمیم گیری وروابط با سا یر سازما نها برشمرد ه است.

بررسی سبکهای مدیریت
دوره پیش از مدیریت علمی
سازمان اداری پدیده ای نو ظهور نیست بلکه از هما ن اغاززندگی اجتماعی بشروجود داشته است زیرا هر نوع زندگی اجتماعی خواه ونا خواه تصادم واصطکاک میان افراد بشرومیان منافع انان را افتضا می کنداز این رو تقریبا طبیعی بنظر می رسد اجتماعات اولیه بشرنوعی مقررات را برسرنوشت خود حاکم کرده باشند براساس این قوانین اولیه یک سلسه اداب ورسوم ابتدایی دیگر بود شالوده

سازمانهای اجتماعی و اداره اموراین سازمانها ریخته شد ریشه بسیاری ازمبا حث اداری عصر حاضر را شاید بتوان درعمق مبا حث اداری این دوران مقدماتی از تاریخ مبا حث بشرجستجوکرد متاسفانه تاریخ اداره امور سازمانهای اجتماعی دردوره های اولیه زندگی ملل انقدرها نوشته شده است اما ازخلال تاریخ تمدن بشرمی توان تا حدودی به نوع فعالیتهای اداری پی برد بسیاری ازشیوه های رهبری جدید با هدف تامین منا فع سا زمان اجتماعی وتضمین موفقیت رهبران سازمانی مورد توجه زعمای صدراسلا م بوده است

دوره پیدایش نظریه های مکتب کلاسیک
در اواخر سال ۱۸۰۰ میلا دی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اکنون به عنوان نظریه کلاسیک شناخته شده است به گونه ای که وسیع گسترش یا فت تا ثیرنظریه کلا سیک سازمان هم اکنون نیز بارز وبر جسته است چندان اثار ان دربسیاری ازسازمانها ی پیچیده مشاهده میشود درواقع مفاهیم کلاسیک سازمان درمقیاس وسیعی از سازمانهای بزرگ وپیچیده مصداق پیدا می کند تاثیر بسزایی درتکامل تمدن نوین داشته است نظریه کلاسیک سازمان را ساختاری ازروابط

قدرت نقش ماه فعالیتها وارتباطاتی بین افراد وجود دارد تعریف می کند بطورکلی طبق این نظریه سازمان یک ساختار مکانیستی بیروح وغیرقابل انعطاف است نظریه کلاسیک درسه مسیر تحول یافت بورد کراسی اداری ومدیریت علمی اساس این سه جریان دریک م فرضیات مشابهی پایه ریزی شده وتاثیر عملی انها یکسان است همچنین هرسه جریان دریک مقطع زمانی رشد وتوسعه یافتند(۱۹۵۰ –۱۹۰۰ میلادی )در اینجا این سه نظریه را به افتضا ر شر ح می دهیم ( گوئل کهن ۱۳۷۱ )
نظریه بوردکراسی

برای جلوگیری ازهرج و مرج حفظ ساختارونظم وثبات درسازمانهای گوناگون سیاسی نظا می تجاری یا فرهنگی بورد کراسی پدید امده وبرای نخستین بار توسط ماکس وبرمطرح سندازبوردکراسی تعاریف مختلفی بعمل امده است بعضی انرا معادل دیوانسالاری میدانند بعضی ان را حکومت مقامات اداری نامیده اند بطوری کلی بورد کراسی عامل نظم ترتیب سازماندهی وبرنامه ریزی است بشرط انکه به عامل انسانی دران توجه بیشتری میشود بی تردید عناصر بورد کراسی جزیی حیاتی ازسازمانهای فرهنگی دولتی تجاری ودیگرسازمانهای نوین وپچیده امروزی راتشکیل میدهند این عناصر توضیح دهنده یک بورد کراسی کامل یا ایده ال هستند lil

مهمترین این عناصر بصورت زیل خلاصه می شوند ۱- ایجاد سلسه مراتب اداری ۲-استخدام کا رکنان متخصص بنا براصول شایستگی کاردانی وصلا حیت شی ۳- رعایت تطابق اصل تخصص با اصل تقسیم کا ردراستخدام کارکنان ۴- تدوین قوانین ومقررات وایین نامه های اجرایی ۵- اختیاروقدرت قانونی ورعایت اصول روابط رسمی درجریانات اداری جنبه های منفی بورد کراسی عبارتند از ۱- خشکی وانعطاف ناپذیری ۲- جمود شخصیت ۳- جابجایی اطراف
۱- محدودیت های موجود درطبقه بندی ۵- خود جاودانگی وساخت امپراطورگونه ۶- هزینه های سرسام اور ۷- نگرانی واضطراب عملکرد ها وجنبه های مثبت بورد کراسی عبارتند از ۱- تخصص گرایی ۲- ساختار قوانین ومقررات حاکم به سازمان ) ۳- پیش بینی ازطریق قوانین مقررات ودیگر عناصربورد کراسی ۴- رفتار عقلایی ۵- دموکراسی یا مردم سا لاری
نظریه اداری
نظریه اداری دومین جز ازنظریه های کلاسیک سازمان ومدیریت به شمارمی رود مونی ویلی دوتن از پیشگامان نظریه پرداز اداری می با شندانها درتشریح رابطه اشکار بین اصول مدیریت وبورد کراسی می نویسند سازمان درشکل رسمی اش مفهوم فرمان راندن ونظم وترتیب دارد ویک را وروش برنامه ریزی شده ودستوری است نظریه بورد کراسی ونظریه اداری هردو بروظیفه مداری ۰ عقلایی بودن برخورد اصولی سلسه مراتب وحرفه گرایی پا فشاری می کنند همچنین نظریه اداری عمان جنبه های منفی بورد کراسی را نیز دارد بنابراین در گسترده وسیع بو رد کراسی ونظریه اداری را می توان یکی دانست البته باید توجه داشت این دوجریان فکری به صورت جداگانه وتا حدودی مستقل از یکدیگررشد کرده اند نظریه پردازان اداری افرادی حرفه ای وباتجربه در مقاطع گوناگون مدیریت بودند ؟ اهداف و نیات اصلی آنان
شخص کردن اصول ومفاعیم علمی سازمانهای رسعی بود. اگر نظریه پردازان بورد کراسی میگفتند یک سازمان چگونه باید باشد نظریه پردازان اداری روش وچگونگی رسیدن به ساختار عملی ان سازمان رابیان می کردند دربورد کراسی تاکیدروی سازمان است ودر – نظریه پردازان اداری بیشتربه مدیریت سازمان توجه دارند اکثریت عناصرموجود درنظریه اداری درراستای

طراحی وسازمان دادن اجزای پراکنده شکل گرفته اند .

نظریه مدیریت علمی
مدیریت علمی سومین عنصرنظریه کلاسیک به شمار می اید توسعه ان درحدود سال ۱۹۰۰ میلادی اغازشد وبسرعت مورد استفاده قرارگرفت نظریه مدیریت علمی تقریبا همزمان با تعیم مفهوم بورد کراسی ونظریه اداری مطرح شد وباید توجه داشت هر سه جریان فکری ازیک سو با همدیگرسازگار واز سوی دیگر مکمل یکدیگرند وبطورکلی دیدگاههای مشترکی درباره ملیت افراد وسازمانهایشان دارند تاکید هرسه جریان به تحفص وساخت سازمان سلسه مراتب ووظیفه

استواراست اما به هرحال اصول ومبنای تجزیه وتحلیل هریک از سه دیدگاه متفاوت است مدیریت علمی برتجزیه وتحلیل فیزیکی کار تاکید می ورزد درحالیکه بورد کراسی ونظریه اداری برساخت وفرایند سازمان انسانی تکیه دارد به عبارت دیگر مدیریت علمی یک نظریه خرد است درحالیکه بورد کراسی ونظریه اداری یک نظریه کلان است —سهم را درپیشرفت وگسترش مدیریت علمی دارد سیستم تیلور بنام مدیریت علمی معروف است شامل دو عنصر اساسی است اول کشف تجربی بهترین طریقه اجرای هر عمل واجرای متشکله ان تعیین مدت زمان لازم برای انجام عمل تشخیص بهترین ابزار را داراست لازم برای انجام عمل وچگونگی بکار بردن آنها در مرحله یعنی از پیشرفت

فنون ودرنهایت تعیین بهترین طریقه جریان کار وتوالی اجرای عملیات دوم تقسیم کار بین مدیران وکارکنان به نخوی مسئولیت کشف بهترین روش اجرای عملیات وطرحریزی آنها تهیه ابزارادوات لازم قرار دادن مواد ووسایل مورد نیازدردسترس کارکنان به مقدار مطلوب ودرزمان ومکان مناسب وصدور دستورات وایجاد تسهیلات مورد لزوم دیگر به عهده مدیران باشد به نظرتیلورفایده اساسی کار برد سیتم مذگوربالابردن سطح تولید است با جلوگیری ازاتلاف وقت کارکنان وصرفه جویی در کار ماشین

ووسایل تولید ازطریق حذف عملیات زاید وهماهنگی امور مختلف تولید حاصل میشود مدیریت علمی درواقع فلسفه یعنی است ازمجموعه اصول زیل برجود امده است ۱- ایجادعلم واحدی برای اجرای روش غیر علمی متد اول ۲- انتخاب کارکنان طبق روشهای علمی وتعلیم واموزش انان ۳- همکاری صمیمانه مدیربا کارکنان به منظور اطمینان برتطابق نتایج کارشان با اصول وموازین علمی ۴- تقسیم تقریبا مساوی کار ومسئولیت بین مدیران وکارکنان براساس منطق هدف نهایی مدیریت علمی

پرورش هریک ازکارکنان به حداکثرظرفیت تولیدی است محدود یتهای مدیریت علمی عبارت است ازعدم توجه به احساسات وعواطف انسانها ونقش گروه دررفتار سازمانی محدودیتهای اعتقاد به وجود بهترین راه انجام کار پاداش مالی به عنوان موثرترین عامل بوجود اورند انگیزه تاکید بیش از حد روی روش علمی عدم توجه تضاد وبرخوردهای سازمانی
دوره پیدایش نظریه نئوکلاسیک ( نهضت روابط انسانی ) نظریه نئوکلاسیک را اغلب نهضت روابط انسانی می نامند همچنان ازنام ان پیداست این نظریه برپایه نظریه کلاسیک بنا شده است به زبان ساده این نظریه همان نظریه کلاسیک اصلاح شده کاملترشده ویا به عبارتی توسعه یافته است فرض اساسی درنظریه جدید این است روی جنبه های اجتماعی وروانشناسی کارکنان به عنوان

افراد وگروههای کاری بایدتاکید شود باتوجه به این عوامل تعریفی نظریه نئوکلاسیک ازیک سازمان ارائه می دهد رامی توان به صورت زیل بیان کرد سازمان عبارت است ازمجموعه گروههای انسانی اهداف مشترکی دارند نهضت روابط انسانی با بررسیهای وسیع درکارخانه ها شورن وابسته به شرکت وسترن الکتریک دراواخردهه ۳۰- ۱۹۲۰ تا اوایل دهه ۴۰ –۱۹۳۰ درشیکاگو به عمل امد وبه بررسیهای ماشورن معروف است اغازشد حاصل بررسیهااینگونه بود انگیزش دررفتارخردی وگروهی

کارکنان موثرواقع میشود یکی ازمهمترین نتایج حاصل ازتحقیقات مزبورشناسایی اهمیت تاثیر سیستم اجتماعی دستگاه درازیاد کارایی است به عبارت دیگر این بررسیها نشان داد ازدیاد کارایی فقط به رفتارخردی مربوط نمی شود بلکه چکونگی روابط جمعی افراد درگروهها ی متشکل عامل بسیا ر موثری درافزایش بهره وری به شمار می رود از این رو برای نخستین باروجود سازمان غیررسمی دردرون سازمان رسمی به شناخته شد
نظریه نوین ( تحلیل سیستمی سازمان )
این نظریه ضمن توجه به همه عناصر سازمان کل سازمان واجزای تشکیل دهنده ان را بایک دید فراگیر می نگرد نظریه پردازان جدید سازمان رابه عنوان یک سیستم وفاق پذیریا سازگار مورد توجه قرار می دهند بقای ان وابسته به تعدیل خود درمقابل تغییرات محیط خارج است براساس این دیدگاه بین سازمان ومحیط خارج ان یک وابستگی متقابل وجود داشته وامکانات هریک به دیگری بستگی دارد اصول وضوابط نظریه مدرن ریشه درزمینه های مطالعاتی متعددی دارد دراین نظریه برخود پویای عناصرمتشکله سازمان بایکدیگرونیز برخورد ان باسازمانهای دیگروهمچنین بامحیط

سازمان مورد تاکید قرارمی گیرند نظریه سیستمی سازمان رابدین ترتیب تعریف می کند ویک سا زمان عبارت است ازفرایندی ساختاری دراین فرایند اجرا برای اهدافی معین تماس متقابل با یکدیگر قراردارند نظریه های جدید سازمان مدیریت اگر چه پیش از سال ۱۹۵۰ میلادی نیز کم وبیش مورد توجه قرار گرفته بود لیکن بطورعمده ازدهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد به پیشرفت وسیع ودامنه داری نائل امد ویژگیهای نظریه نوین ( تحلیل سیستمی سازمان ) بطور اختصار عبارت است از۱- بینش سیستمی ۲- پویایی ۳- سطوح وابعاد چند جانبه ومتقابل ۴- تعدد انگیزشها ۵- احتمال پذیری ۶-تعددریشه ها ی علمی ۷- توصیفی بودن ۸- تعدد متغیرها ۹- وفاق وسازگاری

نظریه اقتضا درسازمان ومدیریت
حرکت به سوی سیستمهای بازتر باعث طرح دیدگاه طراح موقعیتی یااقتضا درسالهای ۱۹۷۰ میلادی شد این نظریه براین باوراست مطلوبترین راه کار درگروه یک راه حل خاص نیست بلکه شرایط وموقعیت عای مختلف راه حل های مختلفی را میطلبد وبصورت اگرانگاه مطر ح می شود بطور کلی طبق این نظریه سبک مدیریت مدیران تابع شرایط وموقعیت (محیطی رشد وبلوغ کارکنان و ) است
مهارتهای مدیر

رابرت کاتز مهارتهای مورد نیاز مدیران را بصورت فنی انسانی وادراکی طبقه بندی کرده است (علا قه بند ۱۳۷۲ ) مهارت به تواناییهای قابل پرورش شخص درعملکرد وایفای وظایف منعکس می شود اشاره می کند بنا براین منظورازمهارت توانایی کاربرد موثردانش وتجربه شخصی است ضابطه اصلی مهارت داشتن اقدام وعمل موثردرشرایط متغیراست مهارت فنی توانایی دراجرای وظایف خاص لازمه ان ورزیدگی در کاربرد فنون وابزارویژه وشایستگی عملی دررفتار وفعالیت است مهارت فنی گویند مهارت انسانی توانایی قدرت تشخیص درزمینه ایجاد محیط تفاهم وهمکاری واجرای کار بوسیله دیگران فعالیت موثر به عنوان عضوگروه درک انگیزه های افراد وتاثیر گذاری بررفتار انان را مهارت

انسانی گویند مهارت ادارکی توانایی درک پیچیدگیهای کل سازمان وتصور همه عناصرواجرای تشکیل دهنده کار وفعالیت سازمانی به صورت یک واحد (سیستم ) را مهارت ادراکی گویند

فصل چهارم
وظایف مدیران : هدف اصلی مدیریت اموزشی تسهیل وپیشبرد امراموزش ویادگیری است مدیران اموزشی درجهت زیل به این هدف وظایفی را انجام می دهند این وظایف را دکتر علا قه بند دردوبخش وظایف خاص طبقه بندی نموده است الف –وظایف عمومی برنامه ریزی سازماندهی هدایت رهبری –نظا رت وکنترل –ارتباط ب-وظایف خاص ۱- برنامه اموزش وتدریس ۲- امور دانش اموزان ۳- امور کارکنان اموزشی ۴-روابط مدرسه اجتماع ۵- تسهیلات وتجهیزات اموزشی ۶- امور اداری ومالی . برنامه اموزش وتدریس مهمترین وظیفه مدیران اموزشی هدایت جریان اموزش

ویادگیری به ویژه تسهیل جریان رشد وپرورش دانش اموزان است ساختاری تجارب یادگیری را سازمان داده اموزش ویادگیری دانش اموزان رامسیر می سازد برنامه اموزشی نامیده میشود درکشورها برنامه اموزشی ازسوی نظام اموزشی تهیه وتنظیم می شود مدیران با ایجاد روحیه وشرایط مناسب تهیه وتدارک مواد ووسایل راهنمایی ومساعدت فکری وارزشیابی عملکردها ونتایج فعالیتهای اموزشی زمینه اجرای موثر برنامه ها وتحقق هدفها را فراهم می سازند مدیران اموزشی با اقداماتی نظیر موارد مدیر می توانند تغییرات چشمگیری درباره کار معلمان ودانش اموزان بوجود

اورند هدفهای کلی نظام اموزشی رابصورتی معنی دارودقیق تعریف نمایند هدفهای کلی نظام را به هدفهای فرعی تقسیم کنند بطوریکه درسطح مدارس قابل درک باشند مدیران به کمک معلمان هدفها رامجددا بصورت هدفهای عمل قابل اجرا درکلاس تعریف نمایند مدیران با اقدامات مناسب وبالا بردن روحیه کارکنان شرایطی فراهم سازند معلمان ؟
هد فهای شغلی وشخصی خودرا باهم پیونددهند.هد فها برحسب اهمیت وفعالیتهای آموزشی بر حسب کمکی؟ به تحقق هد فها می کنند، ارزشیابی شوند .وظیفه مهم دیگری ؟ در قالب برنامه آموزشی تدریس برای مدیران می گردد ارزشیابی تدریس وفعالیتهای آموزشی است بدون ارزشیابی ،اثر بخشی وکارایی معلمان ومیزان تحقق هد فهای آموزشی مشخص نخواهد شد ودرنتیجه هر گونه تغییر وتجدید نظر در برنامه های آموزشی نا ممکن خواهد شد . شرح وظایف مدیرمدرسه
هم امور ی که باید مورد توجه و پیوسته در حوزه اگاهیهای مدیر باشد عبارتند از برنامه ریزی ۱- سازماندهی ۲- کنترل ونظارت تصمیم گیری ۵- ایجاد یاتقویت انگیزه – ان – انگیزه عالی ۶- ارزشیابی عملکرد خود درباره امور پنجگانه فوق قلمرو مدیریت اموزش ووظا یف مربوط به هر یک از انها الف ارزشبابی وراهنمایی معلمان
۱- اگاه ساختن معلمان از – تعلیم وتربیت

۲- اشنا نمودن کارکنان واحد اموزش شرح وظایف سازمان خود
۳- تشویق معلمان مشاهده یکدیگر ومحصلین قسمتی از – معلمان برای بررسی موضوع
۴- ایجاد شناخت متقابل از موضوعها و عناوین – مختلف در میان معلمان
۵- بازدید از کلاس معلم و رعایت نکات اصولی ان از جمله هما هنگی قبلی معلم قرار گرفتن در انتهای کلاس ماندن تا پایان جلسه
۶- تشکیل جلسات مذاکره بامعلم بلا فاصله بعد از بازدید به صورت میر رسمی
۷- تشویق معلم به مشارکت در تحلیل موفقیت تدریس خود

۸- معرفی روشهای مناسب درتدریس
۹- اندازه گیری پیشرفت معلم در درس مربوطه ،با استفاده از جدول زمان بندی
۱۰- توجه به عمق یاد گیری در دانش اموزان ومیزان فهم مطالب
توجه به مناسب روش تدریس ا نتخابی از سوی معلم با مطالب ومفاهیم
۱ـ نظارت بر نحوه اجرای طر حهای اموزشی
۲-یاری رساندن به معلم در ارزشیابی وتشکیل و قضا وت درست
۳- توجه به میزان علا قه واحساس ناشی از اموختن و دانش اموزان ومعلمان
۴-ارزشیابی از کارکنان براساس قضاوت صحیح ومنطقی
۵-ارائه روش اصلا ح هنگام تصحیح اشتباه کارکنان

۶-انتخاب وگزینش معلمان شا یسته
۷-توجه به حیطه های مختلف یادگیری وطرح سئوال توسط معلمین
۸-مقایسه پیشرفت تحصیلی پایه های مختلف با یکدیگر
۹-تشویق وترغیب افراد در حدود تلا ششان
۱۰-ارزشیابی از خود ومیزان پیشرفت درامور
۱۱-تشویق معلمان خلا ق ونو اور
۱۲-استفاده ازشیوه رهبری برمبنای احترام انسانی وشخصیت افراد
ب) برنامه ریزی اموزشی ودرسی
۱- توجه به عکس العلمای وواکنشهای معلمان دانش اموزان ووالدین نسبت به برنامه ها وانعکاس ان برنامه ریزی
۲ـ درک نیا زها وعلا یق نو و توان وکشش فراگیران و انعکاس ان به بر نامه ریزان
ح-روابط اجتماعی وفرهنگی در مناسبت انسانی
۱- نفوذ در قلب و فکر افراد با اخلا ق پسندیده
۲- کسب نظرات واطلا عات منا سبت از معلمان ودانش اموزان در زمینه امور مدرسه
۳- استفاده از مهارت های وفنون ارتباط اجتماعی ومناسبات انسانی
۴- استفاده از امکانات والدین برای همیاری وتقویت تلا ش معلمان در مدرسه
۵- ایجاد ارتباط نزدیک و موثر میان خانه ومدرسه

۶-دعوت از سخنرانها وتشکیل جلسات اولیا ومربیان وایجاد رابطه نزدیک میان مدرسه وجامعه
۱- قرار دادن افراد در جر یانات مرتبط با مدرسه
۲- در جریان گذاردن والدین از عملکرد مدرسه از طریق تشویق ودانش اموزان روزنامه های دیواری
۳- ایجاد شرایط مساعد در محیط کار جهت تحکیم وروابط بین کارکنان
۱۰-ایجاد شرایط مساعده در محیط کار جهت تحکیم امنیت شغلی تابدین طریق افراد با اطمینان ودور از گرانی به کار خود بپردازد

 

۱۱—افراد وایجاد وارتباط سازنده انهار
۱۲- مهیا ساختن شرایطی که در ان افراد بتواندبه راحتی وبدون هیچگونه ترس ونگرانی عقاید ونظرات وپیشنهادهای خودراارائه دهند.
۱۳- متقاعدساختن افراددرمواردمختلف بااستفاده از دلایل منطقی به منظور ایجادوجودتفاهم
۱۴-اشکارساختن علاقه واحتیاج به یاری وکمک افراد واستفاده از تجارب انها عمل به انچه که خوددارددیگران انتظاردارد .
۱۵- ایجادمحیطی که در ان افراد فرصت مشارکت در امور را داشته است وبا علا قه دلسوزی و احساس تعلق در فرایند کار گروهی همکاری کنند
شناخت ارزشهای معنوی وجود انسانی گسترش وتوسعه ان در اداره امور
۱۶ـ شناخت ارزشهای معنوی وجود انسانی با گسترش وتوسعه آن در اداره امور

ج)ایجاد وانجام تغییرات
۱ـ مدیر می باید به وجود آورنده یک پویا ورشد دهنده باشد وبرای نیل بدین منظور برنامه هایی را طراحی واجرا نماید
۲- مطالعه وضعیت موجود وکشف مسائل عمده مانند وضعیت امور اموزشی وپرورشی قابلیتها ، نیازها ، استعداها
۳- آگاهی کامل از مقررات وقوانین سازمان
۴- شناخت انتظارات و ارزشهای حا کم بر محیط
۵- ترجیح منافع اجتماعی برمنافع فردی
۶- درنظر گرفتن محدودیتهای مالی وزمانی
۷- شناسایی افراد با نفوذ وحمایت کننده
۸- آشنا نمودن کارکنان با هدف وبرنامه هاوپرورش مهارت شناخت آنهادراین زمینه
۹- واگذاری امورجزئی ولی ضروری به دیگران وتفویض اختیارت لازم به آنها
۱۰- افزایش تما یل به همکا ری دسته جمعی یا گرو هی در افراد از طریق انتقال
۱۱- اختیا رات وشرکت افراد در اخذ تصمیمات مختلف
هه ) میا نجی و یاور در حل مشکلا ت ، بحرانها ، تعا رضات
۱- رسیدن به موقع به مسا ئل ومشکلا ت دانش اموزان
۲- کمک به حل مشکلات خارج از مد رسه کا رکنان
۳- ایجاد ارتبا ط میان افراد دارای مشکل وافراد حلال مشکل
۴- ریشه یا بی مسائل وتعارضات موجود
تشکیل جلسات مشا وره ای وگوش دادن – مطالب دیگران بدون تعصب وبا علاقه مندی
شناخت انگیزه ها ونیا زها ی انسا نی
حسا برسی وکنتر ل امور ما لی وبودجه وپشتیبانی وتدارکا تی

۱- اشنایی با مفا هیم حسا بداری و اصول ومبا نی ان
۲- ا شنا یی با سیر بودجه و مراحل تهیه لا یحه ، بررسی ، تصویب و اجرای قانون بودجه
۳- رعایت مقررات ما لی
۴- تهیه فهرست موجودی ونگهداری حساب اموال
۵- کو شش در حفظ سا ختمان واموال مدرسه
۶- نظارت بر حسن ا جرای امور ما لسی
۷- تنظیم اسنادبرمبنای مقررات مالی وسوابق
۸- دقت درتهیه وکاربردملزومات اموزشی برای مدرسه
ز)مشاوره،راهنمایی تحصیلی،شغلی،تربیتی دانش اموزان
۱-اشنایی باروان شناسی تفاوت های فردی
۲-سعی در شنا خت استعداها و علا یق و توا نا ییها ی افراد
۳-شناخت دانش اموزان ازلحاظ شخصی،خانوادگی واجتماعی
۴-فراهم کردن زمینه هایی که اشخاص درصورت احساس نیازبه کمک قادرباشند برای رفع ان مراجعه نمایند .
۵-فراهم اوردن فرصت هایی برای رشد اجتماعی دانش اموزان
۶-تشریک مساعی وهمکاری با معلمان-والدین – ومتخصص برای رفع مشکلات عاطفی،شخصیتی وتحصیلی دانش آموزان
۷-جلب مشارکت دانش آموزان بوسیله پیش بینی برنامه هاوفعالیت های تفریحی وهنری
۸-شناسایی ومعرفی دانش آموزان استثنایی وکم توان وپرتوان ذهنی به
۹-ایجادارتباط با مراکزخدمات مشاوره ومتخصصین مربوطه

۱۰-توجه وحمایت ازآ موزش ضمن خدمت کارکنان مدرسه درزمینه ی مشاوره وراهنمایی
۱۱-شناخت مشاغل گوناگون ورشته های مختلف تحصیلی
۱۲-نصب صندوق شکایات،سؤالات تربیتی،روانی،رفتاری، اخلاقی، شغلی وحرفه ای درمدرسه
۱۳-تشکیل پرونده تحصیلی دایربراطلاعات شخصی واخلاق وخانوادگی
دانش آموزان
اهم فعالیت های روزانه
مدیر واحدآموزشی
۱-نظارت وکنترل ورودوخروج افراد مسئؤل
۲-حضوربه موقع قبل از کلیه همکاران به آموزشگاه وخروج ازآن پس ازسایرین کنترل اطراف ،اکناف وداخل مدرسه قبل از شروع به کاروبعدازخاتمه کارواحدآموزشی ورسیدگی به مسائل ایمنی در این رابطه
۳-عدم ارائه اطلاعات واحدآموزشی به افراد غیرمسئؤل
۴ –کنترل ورود و خروج دا نش ا مو زا ن و ملز و ما ت و وسا یلی که همراه دارند
۵- نظارت بر رفتا ر دانش امو زان در مواقعی که در ساعات درسی به طور موقت از کلا س خارج می شوند
۶- محا فظت ومراقبت از اسناد واموال اموزشگاه
۷- رعایت واعمال صرفه جویی در مصرف اب برق و تلفن
بررسی سبکهای مدیریت علمی

دوره پیش از مدیریت علمی
سازمان اداری پدیده ای نوظهور نیست بلکه از همان ا غاز زندگی اجتماعی بشر وجود داشته است زیرا هر نوع زندگی اجتما عی خواه ونا خواه – – را اصطکاک میان افرادبشر ومیان منافع انان را افتضا می کند از رو تقریبا طبیعی به نظر می رسداجتماعات اولیه بشرنوعی مقررات را برسرنوشت خود حا کم کرده باشند براساس این قوانین اولیه یک سلسه اداب ورسوم ابتدایی دیگر بود – سازمانهای اجتما عی واداره امور این سازمانها ریخته شد ریشه بسیاری از مباحث اداری عصرحا ضر راشاید بتوان درعمق مباحث اداری این دوران مقدماتی از تاریخ حیات بشر جستجو کرد.متاسفانه تاریخ اداره امور سازمانهای اجتماعی در دوره های تولیه زندگی ملل آنقدرها نوشته نشده است اما از فلاک جدیدباهدف تامین منا فح سازمان
اجتماعی تضمین موفقیت رهبران سازمانی موردتوجه زعمای صدراسلام بوده است.
امور دانش آموزان
وظایف مربوط به این بخش شامل دو قسمت است : الف- وظایف اداری وسرپرستی امور دانش آموزان .- پذیرش وثبت نام دانش آموزان – نگهداری آمار اطلاعات مربو ط به دانش آموزان تفکیک پایه تحصیلی . تعیین نسبت دانش آموزان به معلمان وپیش بینی آمارهای سالهای تحصیلی آینده .- ثبت وضبط ونگهداری نمرات ، مدارک واطلاعات مربوط به سوابق تحصیلی دانش آموزان
ب- شناسایی توانائیها ،علایق ونییازهای کودکان وپرورش آنها .
امور کارکنان آموزشی
کاروفعالیت هرنظام آموزشی متلزم تامین افراد شایسته ووابد شرایط است سیران آموزشی بابهرگیری از شایستگی هلی فردی وتخصصی معلمان وراهنمایان تعلیماتی می توانند به پیشرفت فعالیتهای آموزشی وا فزایش بازده مدارس کمک کنند درانیای وظیفه سرپرستی وهدایت کارکنان آموزشی مدیران باید از نفوذ وتوانایی رهبری خویش بهره بگیرند در تنظیم جدول ساعات کار تعیین دروس ،اجرای آزمونهای وامتحانات با کادرآموزشی مشورت کنند وبه موقع بی ملاهانه از کادرآموزشی ارزشیابی بعمار آورند .

روابط مدرسه واجتماع
نظام آموزشی به منظور تحقق اهداف چند بعدی جامعه برباینده ومدارس درخدمت نیازهای اجتماع هستند ازاین روبرقراری ارتباط موثر میان مدرسه واجتماع امری طبیعی بنظر میرسد هدف از برقرلری روابط میان مدرسه واجتماع ،ایجاد اعتماد متقابل از طریق اطلاع رسانی به مردم درباره وضعیت کار مدارس است تابدین وسیله حمایت آنان رابرای حل و وفصل مشکلات گوناگون مدارس رایب نمایند مردم باکسب آگاهی بیشتر از اهمیت آموزش وپرورش به مشارکت درسرنوشت آموزشی وتربیتی فرزندان خود تشویق می شوند مدارس نیز متقابلا از نظرات ونیازهای مردم واجتماع اطلاع یافته به تجدید نظر وتغییر دراهداف وبرنامه های آموزش وپرورش ملزم می گردند .
تسهیلات و تجهیزات

اجرای برنامه های آموزشی ایفای وظایف تدریس وتربیت دارانه خدمات فرهنگی و بهداشتی به دانش آموزان مستلزم استفاده از تسهیلات وتجهیزات ویژه است . تحصیر وتدارک این امکانات جز ووظایف مدیران آموزشی است
اموراداری ومالی
ارانه خدمات آموزشی وفعالیتهای مدرسه منوطبه اداره موثر امور وتامین منابع مالی و بودجه است .بنابرین ادارهوسرپرستی موثرامور گوناگون مدرسه ثبت نام تقسیم کار با توجه به شرح وظایف کارکنان ابلاغ آیین نامه ها ،بخشنامه ها ودستورالعمل ها نظارت برد فاتر ومدارک مدرسه ونگهدای از آنها ،تامین منابع مالی مدرسه چرا از طریق دولتی یا مردمی نیز از وظایف مدیران به شمار می رود .(علاقه بند ۱۳۷۴ )
مفهوم سه بعدی مدیریت آموزشی

دراین طبقه بندی عوامل متعددی مورد توجه قرار می گیرد ولی سه عنصر ا صلی آن عبارتند از کار یا وظیفه مدیر ۲-شخص مدیر ۳-زمینه اجتماعی کارمدیر از این طبقه بندی به ویژ برای فهم موقعیتها وشرایط کار ادارات آموزش وپرورش ومدارس می توان استفاده کرد توصیف هریک عناصر فوق به شرح زیر است :
۱-کار مدیریت آموزشی شامل وظایف رسئولیتهای مرتبط با امور مخلف آموزش وپرورش است .انجام دادن کار مستلزم دانش و معلوماتی با محتوای خاص وتوانائیها ومهارتهای لازم برای عملکرد موثر است .نوع کار واهمیت آن ممکن است با توجه به شرایط زمانی ومکانی تغییر پذیر باشد .
۱- شخص مدیر آموزشی دارای ویژگیهای جهانی ،ذهنی ،عاطفی وروحی معینی است با قبول تصدی کار مجموعه عقاید ارزشها انتظارات ذخانه انرژی دانش ومهارتها قابلیتهاوالگوهای رفتاری شخصدرانجام دادن کار موثر واع می شوند ماهیت وویژگیهایی کار نیز متقابلًادرشخصیت ورفتار شخص بتدریج اثر می کنند .
۲- زمینه یا وضعیت اجتماعی شامل شرایط امکانات ومحدود تهائی است حیطه وحدود کار را معین می کنند ودر عین حال بر طرز نکه ورفتار شخص رازشها و اعتقادات او موثر واقع می شوند رو یهم رفته شخص درنحوه انجام کار موثر است وکار به انحای مختلف شخص را تحت تاثیر قرار می دهد وهردو تحت تاثیر شرایط زمینه اجتماعی قرار می گیرند.

مدیریت آموزشی
نظام آموزشی کار ساز واثر بخش مستلزم ترارک سازمان ومدیریت وتامین منابع انسانی ،مالی ومادی است این عوامل مشی جهت دیگری وهمچنین امکانات ومحدود یتهای برنامه های آموزشی راتعیین تکلیف می کنند ..شیوه مدیریت نظام آموزشی اساسًا به نظریه سیاسی حاکم برجامعه وابسته وفقط هنگامی تغییر مکند ؟ نگرش سیاشی دسنخوش تغییر ودگر گونی شود از این رو در کشورهائی ؟ مفهوم مسبتدانه حکومت مقبول است احتمالًا شیوه مدیریت در نظام آموزشی از ویژگیهای نظام مسبتدانه بر خوردار خواهد بود ودر کشورهائی؟ مفهوم مردمی حکومت مورد اعتقاد است احتمالًا پیش بینی هائی برای مشارکت مردم در امر رهبری راداره نظام آموزشی مه نظر قرارخواهند گرفت

منظور راز مدیریت در سازمانهای آموزشی پیشبرد موثر آموزش ویادگیری است
مفروضات نظریه های سنتی مدیریت
۱- رهبری حق کسانی است ؟سلسله مراتب قدرت در مقام بالاتر قرار دارند.
۲- حسن روابط انسانی ضروری است تا زیر دستان تعمیمات مقامات بالا اطاعت کنند .
۳- قدرت واختیار قابل تعویض است ولی مسئولیت را نمی توان با دیگران تقسیم کرد مسئولیت نهایی در امری به عهده مدیری است در راس سلسله مراتب قدرت قرار دارد.
۴-ا فراد در شرایطی احساس امنیت می کنند ؟رهبران صاحب مقام در سازمان حا قط منابع آنان باشد .

۵ـ وحدت هدف از طریق وظیفه شناسی ووفاداری نسبت به رهبر صاحب مقام ایجاد می شود .
۶ـ حداکثر بازده در محیطی توام با رقابت و فشارهاحاصل شود .
۷- مشی ها وتهیه برنامه نیز مثل اجرا کردن آنها باید از طرح سازمانی صف وستاد استفاده شود ( چون فروضات نظریه‌های سنتی مدیریت
۱٫ رهبری حق کسانی است که در سلسله مراتب قدرت در مقام بالاتری قرار دارند.
۲٫ حسن روابط انسانی ضروری است تا زیردستان از تصمیمات مقامات بالا اطاعت کنند.
۳٫ قدرت و اختیار قابل تفویض است ولی مسئولیت را نمی‌توان با دیگران تقسیم کرد. مسئولیت نهایی در هر امری به عهده مدیری است که در رأس سلسله مراتب قدرت قرار دارد.
۴٫ افراد در شرایطی احساس امنیت می‌کنند که رهبران صاحب مقام در سازمان، حافظ مافع آنان باشد.

۵٫ وحدت هدف از طریق وظیفه‌شناسی و وفاداری نسبت به رهبر و صاحب مقام ایجاد می‌شود.
۶٫ حداکثر بازده در محیطی توأم با رقابت و فشار حاصل بشود.
۷٫ در تعیین هدفها، خط‌مشی‌ها و تهیه برنامه نیز مثل اجرا کردن آنها، باید از طرح سازمانی صف و ستاد استفاده شود (چون مسئولیت اجرای خط‌مشی و برنامه با ساختار صف و ستادی است بنابراین در تهیه آنها نیز باید مسئولیت داشته باشد.

۸٫ اختیار، امتیاز و حق ویژه شخصی است که صاحب مقام رهبری است.
۹٫ فرد در سازمان قربانی و فدای هدف است (فرد در خدمت سازمان است نه بالعکس)
۱۰٫ ارزشیابی حق ویژه مقام رهبری است.

مفروضات نظریه‌های جدید مدیریت
۱- رهبری منحصر به کسانی است که در سلسله مراتب قدرت صاحب مقام و منصب بالا هستند، نیست. هر کس به میزان مشارکت در کار، در رهبری گروه سهیم است.
۲- حسن روابط انسانی از لحاظ کار گروهی و رفع نیازهای فردی اعضای گروه ضرورت دارد.
۳- مسئولیت را هم متناسب با قدرت و اختیار می‌توان تقسیم و تفویض کرد. هر کس که به نحوی در اجرای خط‌مشی یا برنامه‌ای شرکت دارد باید در حدود کار خود سهمی در تصمیم‌گیری داشته باشد.
۴- افراد در شرایطی احساس امنیت می‌کنند که در مسئولیت و تصمیم‌گیری شرکت کنند.
۵- وحدت هدف از طریق اجماع یا موافقت و وفاداری گروهی تأمین می‌شود.
۶- حداکثر بازاده در محیطی توآم با آزادی عمل نتیجه می‌شود.
۷- سازمان صف و ستاد منحصراً باید به منظور تقسیم کار و اجرای خط‌مشی و برنامه‌هایی که بوسیله کل گروه شرکت کننده تعیین و تهیه شده مورد استفاده قرار گیرد (صف و ستاد باید فقط مسئولیت اجرایی را عهده‌دار شود).

۸- موقعیت، نه مقام، تعیین کننده حق و امتیاز برای اعمال قدرت و اختیار است.
۹- فرد در سازمان قربانی و فدای هدف نیست (تحقق مؤثر هدفهای سازمان منوط به رشد و رضایت کارکنان است).

روشهای تدریس
در تمدن و فرهنگهای مختلف از دیرباز از آن زمان که مسئله تربیت نسل جدید مطرح بوده است مسئله انتخاب روش تدریش نیز وجود داشته است. در این قسمت برخی از شیوه‌های تدریس را بیان خواهیم کرد. روشهای مبتنی بر انتقال دانش بوسیله معلم در این روشها عامل ارتباط بین علم و دانش‌آموز کلام است و از قدیمی‌ترین روشهای تدریس به حساب می‌آیند در این روشها محور فعالیتهای فکر و عملی کلاس درس معلم می‌‌باشد و معلم دارای اعتبار و سندیت بوده و در واقع مسئول انتقال معلومات می‌باشد. رایج‌ترین این روشها عبارتند از: ۱ـ روش گفتار، ۲ـ روش حفظی، ۳ـ شیوه یا روش پرسشی، ۴ـ روش سخن‌رانی،

روشهای نوین تدریس (روش آزمایشی و گردش علمی و شیوه نمایشی)
در این روشها محور فعالیتهای کلاس درس دانش آموز می‌باشد و کلیه امکانات آموزشی برای کمک به دانش آموز مهیا می‌شوند تا او را در امر یادگیری فعالتر نمایند. انواع روشهای نوین تدریس عبارتند از:
الف: روشهایی که در آنها کار دسته جمعی دانش‌آموزان جانشین تدریس دسته جمعی معلم می‌شود. از جمله این روشها: ۱ـ روش خانم مونته سوری، ۲ـ روش و کرولی، ۳ـ ارائه فعالیتهای درسی در قالب نقشهای نمایسی، ۴ـ نمایش فعالیتها، ۵ـ روش اکتشافی.
ب: روشهایی که بر اساس آنها دانش‌آموزان کلاس به چند گروه تقسیم می‌شوند که شامل روش واحد و روش پروژه یا طرح و اجرا می‌باشد.

ج: روش آموزش انفرادی که شامل روش آموزش برنامه‌یی و روش آموزش با کمک کامپیوتر است.
د: روشهای مختلف که به طور همزمان آموزش دسته‌جمعی و کار فردی را اعمال می‌کند.

فصل سوم

امکانات فیزیکی
یکی از مشکلات مهم آموزش و پرورش عدم استفاده صحیح از وسایل و امکانات آموزشی است از آنجا که کاربرد صحیح وسایل و امکانات آموزشی در تعمیق یادگیری دانش‌آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان نقش اساسی ایفا می‌کند. لذا لازم است اهمیت این موضوع مدنظر قرار گیرد و به کاربست صحیح تجهیزات و امکانات و بهره‌وری از فضا توجه کافی مبذول شود. به بیان دیگر اگر یادگیری ملازم با استفاده از امکانات و وسایل و دستگاهها باشد ممکن است از دو نظر عمیق و اثربخش باشد.

اولاً درصد یادگیری از طریق حس بینایی با مقایسه سایر حواس به مراتب زیادتر است. ثانیاً آموزش می‌خواهد دانش‌آموزان را با واقعیتها و دنیای واقعیتها آشنا کرده و در نهایت فرد را برای زندگی در آنها آماده سازد مادام که بطور فرضی از ماشین و روش کار ان سخن می‌گوییم نباید از دانش‌آموزان خود انتظار داشته باشیم که آن را بطور عملی و بدون اشکل بکار اندازند. کشورهایی که از آموزش و پرورش پیشرفته برخوردارند قبل از هر اقدامی ابزار و امکانات آموزشی را فراهم می‌کنند و به جنبه‌های عملی و کاربردی آموزشها اهمیت بیشتری می‌دهند. به هر حال مدیران آموزشی مس

ئول تهیه و آماده‌سازی منابع و امکانات تکنلوژیک هستند و بر آنها فرض است که با دیدی وسیعتر به این مسأله نگاه کنند منابع مادی و تکنولوژیک آموزشی را می‌توان به فضاها مواد و تجهیزات آموزشی تقسیم کرد که هر دوی آنها در کنار نیروی انسانی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. فضاهای آموزشی شامل زمین، ساختمان کلاس درس، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، زمین بازی، سالن نمایش و نظایر آن می‌باشد. (میرکمالی ۱۳۷۳).
دبیرستان دخترانه فرقانی دارای ۱۵۰۰ متر مربع مساحت

 

کل و ۶۰۰ نفر دانش آموز است که در این قسمت فضای سرانه آموزشی را محاسبه خواهیم کرد :

با توجه به اینکه فضای آموزشی استاندارد برای هر فرد ۵-۳ متر مربع است نتیجه می‌گیریم این دبیرستان دارای فضای سرانه آموزشی استاندارد می‌باشد. همانطور که گفته شد دبیرستان فرقانی ۱۵۰۰ مترمربع مساحت دارد که از این مقدار ۱۰۰۰ متر مربع فضای آموزشی می‌باشد، فضای آموزشی این دبیرستان شامل چندین کلاس درس می‌باشد . مساحت اداری این دبیرستان ۵۰ متر مربع است و قسمت خدماتی و سرویس بهداشتی ۴۰ متر مربع می‌باشد و حدود ۳۱۰ متر مربع مساحت حیاط و سال اجتماعات و بوفه می‌باشد. ۱۰۰ متر مربع مساحت دو آزمایشگاه و کتابخانه و سایت کامپیوتری است و مسئولین مدرسه معتقدند این امکانات برای دانش آموزان مناسب است .
درصد ۶۰ ۶/۰
فضای آموزشی
درصد ۳/۳ ۰۳۳/۰
اداری
درصد ۶/۲ ۰۲۶/۰ =
خدماتی
درصد ۶/۲۰ ۲۰۶/۰ =
فضای تفریح و ورزش
درصد ۶۶/۶ ۰۶۶/۰

آزمایشگاه ، کتابخانه و سایت

دبیرستان دخترانه فرقانی در داخل مدرسه فضای مناسب ورزشی دارد و دانش آموزان را در هفته یک یا دو بار به سالن ورزشی می‌برند و امکانات ورزشی مناسب را در اختیار آنان می‌گذارند. دبیرستان دارای کتابخانه و کتاب برای استفاده دانش‌آموزان است و مکانی خاص برای آزمایشگاه دانش آموزان فیزیک ، شیمی ، ریاضی وجود دارد و مقدار زیادی وسایل آزمایشی برای درس زیست ، فیزیک و شیمی و قسمت

اداری مدرسه موجود می‌باشد وضعیت نیمکت دانش‌آموزان و میز معلمین و
تخته سیاه و رعایت فاصله و نور درحد مطلوب می‌باشد و مجهز به

وسایل گرم کنند و سردکننده مناسب است. در بوفه دبیرستان کلیه وسائل بهداشتی رعایت می‌شود و دانش‌آموزان از تغذیه مناسب برخوردار می‌باشند در مورد سرویس بهداشتی دبیرستان نیز اصول بهداشتی رعایت می‌شود دبیرستان دخترانه فرقانی یک ساختمان دو واحدی است که در طبقه اول دفتر مدیر دختر معاونین و سایر کلاسهای متعلق به دانش آموزان است قرار دارد و در طبقه دوم هم سالن و کلاس‌های درس وجود دارد و سرویس بهداشتی و سالن اجتماعات و بوفه در حیاط دبیرستان واقع شده است.
۷۲/۱۳۷۱ تاریخ تاسیس مدرسه اهدایی برادران حاج محمد ، حاج رضا فرقانی با نظارت و احداث و بازسازی مدارس شهرستان کرج .
علت تاسیس مجتمع دخترانه فرقانی بالا بردن سطح دانش آموزان و معلومات جوانان در منطقه محروم حصارک اعلام شده ، در هنگام تاسیس این دبیرستان چنین مجتمعی در آن منطقه وجود نداشته به همین دلیل یکی از بانیان خیر تصمیم به اهداث این مجتمع گرفته و به کمک خداوند و اراده و تلاش زیاد موفق به تاسیس مجتمع آموزشی شده است .

فصل چهارم

 

امکانات پرسنلی
نیروی انسانی شاغل در مراکز آموزشی. چه افرادی که فعالیت اساسی آنها تدریس و کار مستقیم با یادگیرندگان است و چه آنهایی که نقش مدیریت و رهبری را در مراکز آموزشی به عهده دارند. باید کارآمدترین افراد باشند و بهره‌دهی آنان نیز در سطح بهینه ارزشیابی شود. نیروی انسانی مراکز آموزشی در نقش تسهیل کنندگان یادگیری باید با شیوه‌های نوین آموزش آشنا باشند و از ویژگیهای شخصیتی لازم، اموزشها و مهارتهای مورد نیاز برای ایفای وظایف خطیر خود بهره‌مند شوند (ساعتچی ۱۳۷۶) در این قسمت امکانات پرسنلی دبیرستان دخترانه فرقانی بررسی می‌شود.

«نمودار سطح تحصیلات پرسنل

فصل پنجم

 

تعریف بودجه
انواع بودجه‌ها در مدیریت مؤسسات مورد استفاده قرار می‌گیرد و روشهای مختلفی برای بودجه بندی وجود دارد. بودجه به زبان ساده، صندی است که مشخص می‌کند که چه مقدار از کل منابع سازمان به اهداف خاصی اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، بودجه نشان می‌دهد که منابع سازمانی دریک دوره زمانی معین برای انجام فعالیت‌های ویژه سازمانی چگونه تخصیص یافته است.

ضرورت آشنایی با بودجه
اجرای برنامه‌های آموزشی، ایفای وظایف تدریس و ارائه خدمات فرهنگی و بهداشتی به دانش‌آموزان، مستلزم استفاده از تسهیلات و تجهیزات ویژه است.
تهیه و تدارک این امکانات جزو وظایف پشتیبانی و تدارکاتی یک مدیر مدرسه است. برای انجام دادن چنین وظایفی لازم است منابع مالی مدرسه از طریق دولتی و چه از راه کمک‌های مردمی تأمین گردد برای آن که یک مدیر مدرسه بتواند وظایف و مسئولیت‌های مالی خود را مطابق با ضوابط و مقررات و به نحو مطلوب انجام دهد ضروری است که با امور مالی تخصیص بودجه به امور و نحوه هزینه کردن آن آشنا باشد.

هزینه‌های آموزشی
مطالعه دقیق هزینه‌های صریح آموزش، امروزه بسیار مهم قلمداد می‌شوند. زیرا:
۱ـ هر قدر برآورد هزینه‌ها با دقت بیشتری صورت گیرد، میتوان پیشاپیش بودجه و منابع کافی برای اجرای صحیح برنامه‌های آموزشی تدارک نمود. ۲ـ هر اندازه هزینه‌های تولید آموزش دقیقتر پیش‌بینی شوند به نحو بهتری می‌توان به تقاضاهای آموزشی پاسخ مثبت داد به این معنی که ارتباط تنگاتنگی بین هزینه‌ها و کیفیت آموزشی وجود دارد. بدیهی است که پیش‌بینی‌های نادرست از هزینه ها از کیفیت ارائه خدمات آموزشی خواهد کاست. ۳ـ از آنجا که بازده سرمایه‌گذاری در آموزش بر اساس نسبت جریان درآمدها به جریان هزینه‌ها می‌باشد. هر قدر هزینه‌ها دقیق‌تر محاسبه شوند، تخمین نرخ بازده صحیح‌تر خواهد بود.

هزینه‌های صریح آموزش، شامل کلیه مخارجی است که بدون انجام آن ارائه خدمات آموزشی ممکن و میسر نمی‌باشد. هزینه‌های صریح آموزشی، در واقع منابعی است که مؤسسات آموزشی برای ارائه خدمات خود مجبورند فراهم نمایند. هزینه‌های صریح تولید آموزش به دو قسمت مجزا تقسیم می‌شوند:
۱ـ هزینه منابع سرمایه‌ای ۲ـ هزینه

منابع نیروی انسانی

هزینه منابع نیروی انسانی
اداره هر مؤسسه آموزشی، علاوه بر کادر مدیریت کادر اداری و دفتری، و افراد مورد نیاز برای نگهبانی و نظافت، نیازمند کادر آموزشی و یا اصطلاحاً هیأت علمی در تخصص های گوناگون می‌باشد. در واقع اهمیت هر مؤسسه آموزشی وابسته به کفایت‌ها و قابلیت‌های کادر علمی و آموزشی آن مؤسسه می‌باشد. استخدام دائم، پاره‌وقت و یا استفاده از معلمان، دبیران و استادان حق‌التدریسی، هزینه‌های اساسی منابع نیروی انسانی یک مؤسسه آموزشی را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب هزینه حقوق و دستمزد کادر آموزشی و اداری، یکی از مخارج عمده مؤسسات آموزشی بشمار می‌آید.

 

وظایف مدیران در زمینه مسایل امور مالی دبیرستان
از جمله وظایف مالی مدیران می‌توان زیر اشاره کرد:
تشکیل سرمایه و نگهداری حساب اموال، تهیه فهرست موجودی (دفتر اموال) رعایت قوانین و مقررات مالی، بررسی حساب‌های مدرسه از روی دفاتر و ارزشیابی آنها تنظیم سند حسابداری، تنظیم یا نظارت بر تنظیم دفاتر روزنامه و کل، بررسی عملیات حسابهای بانکی چه بصورت جاری یا دیداری صندوق و حساب اشخاص به صورت
هزینه‌های سرمایه‌ای
این هزینه شامل خرید یا اجاره زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، تأسیسات، تجهیزات و کلیه مواد مصرف شدنی است که بدون تدارک آنها امکان ارائه خدمات آموزشی با مشکل مواجه می‌باشد. به عنوان مثال یکی از ضروری‌ترین هزینه‌های سرمایه‌ای که موجودیت هر مؤسسه آموزشی به آن وابسته است، محل یا مکان مناسبی است که از فضای کافی جهت ارائه خدمات آموزشی برخوردار باشد پس از فضای آموزشی وسایل و تجهیزاتی از قبیل میز و نیمکت، تخته سیاه و یا وایت برد و کلیه لوازم سمعی و بصری مورد نیاز برای آموزش را می توان برشمرد کتابخانه آزمایشگاه سالن‌ها و زمین‌های ورزش و تجهیزات مرتبط با انها هزینه‌های دیگر سرمایه ای را برای یک مؤسسه آموزشی تشکیل می‌دهند.

هزینه‌های استهلاک کالاهای سرمایه‌ای از قبیل ساختمانها ـ تجهیزات و تأسیسات و هزینه تعمیر و نگاهداری وسایل و لوازم آموزشی، خود از دیگر هزینه‌های مؤسسات آموزشی محسوب می‌شوند.
هزینه‌های مصرفی از قبیل کاغذ و لوازم التحریر و هزینه‌های مصرف آب، برق، تلفن، گاز و سایر انواع سوخت نیز بخش دیگری از هزینه‌های یک مؤسسه آموزشی را تشکیل می‌دهند.

بدهکاران و بستنکاران، نظارت بر حسن اجرای امور مالی مدرسه تنظیم اسناد لازم بر مبنای مقررات مالی و مصوب کوشش برای آماده بودن سوابق جهت بررسی مقامات مربوط ارسال به هنگام گزارش‌های لازم به اداره آموزش و پرورش و پیگیری اقدامات مربوط مدیران مدارس به هنگام تغییر سمت نیز مؤظفند فهرست اسناد و دفاتر امتحانات و آمار و صورت اموال و وسایل مدرسه را در سه نسخه برابر مقررات مربوط به تنظیم و پس از تأیید مسئول جدید مدرسه یک نسخه را به اداره آموزش و پرورش بفرستند نسخه دوم را در مدرسه بایگانی کنند و نسخه سوم را به منزله رسید نقل و انتقال برای خود محفوظ دارند.

منابع تأمین بودجه و اعتبارات مورد نیاز مدرسه
هزینه سرانه:
وجوهی که ازمحل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش یا ادارات کل آموزش و پروش به حساب واحد آموزشی واریز می‌گردد هزینه سرانه شامل موارد زیر است:
ـ حمل و نقل و ارتباطات (هزینه‌های پستی، مخابرا، حمل و نقل اموال، رفت و آمد دانش‌آموزان)
ـ تعمیرات و تجهیزات وسایل و ساختمان‌ها ـ سوخت، آب و برق ـ مواد و لوازم مصرف شدنی و مصرف نشدنی ـ هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های فوق برنامه پرورشی و ورزشی و کمک‌های ضروری محدود به دانش‌آموزان و خرید جوایز و هدایا، تهیه وسایل ایمنی کمک‌های بخش دولتی.

 

کلیه وجوهی که از طریق دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات مشابه، در اختیار واحد آموزشی گذاشته می‌شود.
کمک‌ها و هدایای خاص مردمی:
وجوهی که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات عام‌المنفعه، برای مصارف خاص در اختیار واحد آموزشی قرار می‌گیرد.
کمک‌های خاص اولیاء:
برای بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان
کمک هزینه خدمات آموزشی و پرورشی:
وجوهی که اولیاء برای کمک به اجرای فعالیت‌هایی نظیر تشکیل کلاسهای تقویتی و جبرانی و غیره می‌پردازند دریافت کمک‌های مردمی منوط به رعایت شرایط و مقرراتی است که در آیین نامه مالی واحدهای آموزشی و پرورش درج گردیده است.
در دبیرستان دخترانه فرقانی بعضی از بودجه های مدرسه از طرف مردم و اولیاء دانش آموزان تامین می شود . که البته هزینه نسبتاً کمی است . و عمده هزینه ها توسط وزارت آموزش و پرورش تامین می شود .
تراز آزمایشی آموزشگاه فرقانی بصورت اصلی و بدون دست خوردگی در صفحه بعد خدمت شما خواننده عزیز ارائه می شود .

پرداخت واحد آموزش در سال

آب، برق، گاز ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال پذیرایی ۰۰۰ر۰۰۰ر۲
سایر سوخت ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ریال استهلاک ۰۰۰ر۷۰۰
کاغذ ۰۰۰ر۶۰۰ ریال مالیات عوارض ۰۰۰ر۵۰۰ر۱
لوازم التحریر ۰۰۰ر۰۰۰ر۴ ریال پرداخت اصل و سودبانکی ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲
تعمیرات چوبی ساختمان ۰۰۰ر۲۰۰ ریال حقوق پرداختی به کارکنان تمام وقت ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰
خدمات حسابرسی، حقوقی، تبلیغات کسب و کار ۰۰۰ر۶۰۰ ریال حقوق پرداختی به کارکنان نیمه‌وقت ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵
ارتباطات ۰۰۰ر۴۰۰ ریال
حق بیمه ۰۰۰ر۰۰۰ر۴ ریال
اجازه ساختمان ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲ ریال

هزینه امور نظافتی ۰۰۰ر۲۰۰ ریال
پرداخت تجهیزات ساختمان دبیرستان
خرید ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲

فصل ششم

شیوه مدیریت دبیرستان
شیوه مدیریت در دبیرستان دخترانه فرقانی غیر متمرکز است و روش مدیریت بر پایه تحلیل سیستمی سازمان می‌باشد مدیر مدرسه را یک سیستم دارای زیر سیستم‌هایی مانند دانش‌اموزان، اولیاء، معلمان، کتب درسی و … است و مدیر دبیرستان در تصمیم‌گیری نه تنها به زیر سیستم بلکه به فراسیستم‌ها (اداره آموزش و پرورش منطقه) توجه می‌کند. مدیر در برخورد با مسائل روزمره با صراحت برای توجیه مطلبی تأکید نمی‌کند. مثلاً اگر معلمی با تأخیر وارد مدرسه

شود مدیر بلافاصله تصور نمی‌کند که تأخیر عمدی بوده بلکه احتمال می‌دهد مسائل متعددی باعث تأخیر معلم شده و منتظر می‌ماند تا معلم خود علت دیر آمدن را توجیه کند. به نظرمدیر وقوع حادثه معلول عوامل متعددی است مثلاً اگر دانش‌آموزی برخاشگری کرد می‌تواند معلول عوامل مختلفی مثل برخورد نامناسب والدین یا معلم باشد. همچنین مدیر در تمام شرایط بحرانی سعی می‌کند همه پرنسل و غیره را با شرایط موجود و تغییرات فاصله هماهنگ کند از نظر مدیر دبیرستان مجتمع دارای ۵ قسمت اصلی است که در قسمت ذیل آورده شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 15700 صفحه
187,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد