بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تنش چیست؟

تنش  یک مفهوم مکانیکی است که دانشمندان علم فیزیک

و مهندسی آن را به عنوان نیروی وارده بر سطح یک جسم

می شناسند.

اما احتمالاً مفیدترین تعریف:(جانز 1989)

هر نیرو یا تأثیر نامطلوبی که به جلوگیری از فعالیت معمول

سیستم زیستی منجر می شود.           Wind stress

اسلاید 2 :

Wind stress

زندگی گیاهان دائماً تحت تاًثیر نیروهای فیزیکی در تمام مراحل رشد

است.

گیاهان این محرکها را به صورت باد؛بارندگی، عبور حیوانات و ماشین

آلات و حتی سایش ذرات خاک با ریشه را تجربه میکنند.

تداوم و در عین حال ناپیوسته بودن عواملی مانند تکان، مالش،

خمیدگی،پیچش و نوسان، شرایطی را که به تنش مکانیکی موسوم

است برای گیاه ایجاد میکند.

اسلاید 3 :

تنش مکانیکی

تنش مکانیکی عبارت است: شرایط اعمال شده به گیاهان در اثر

نیروهای دینامیکی که باعث جا به جایی فیزیکی بعضی از اندامهای

گیاهی یا کل گیاه میشود و گیاه به صورت مکانیکی تحت تنش قرار

میگیرد.هدف تمام تحقیقات تنشهای مکانیکی، روشن ساختن روش

سازگاری گیاه با محرکها و نیروهای فیزیکی محیط خصوصاً باد می باشد.

اسلاید 4 :

Wind stress

پاسخهای گیاهان به تنش های مکانیکی شامل یکسری تغییرات

متنوع مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی است.

معمولترین و آشکار ترین پاسخهای گیاهان،کاهش ارتفاع ساقه و سطح

برگ و افزایش قطر ساقه است.

پاسخهای بیوشیمیایی،فیزیولوژیکی و مولکولی کمتر ملموسند، اما تمام

آنها در ظهور و ایجاد تغییر در اندازه وزن و ساختمان گیاه مؤثرند.

اسلاید 5 :

 باد

باد از فراگیرترین نیروهای پویا و محرک فیزیکی درطبیعت میباشد.

گیاهان خشکی زی در معرض باد، دائما از طریق تغییرات همیشگی

سرعت و جهت آن آسیب می بینند.

سرعت باد در ارتفاعات بالاتر و دامنه های بادگیر افزایش یافته و

در دره و شیبهای محفوظ از باد، کاهش می یابد.

اسلاید 6 :

اثرات تنش باد برروی تورژسانس سلولی

افتادگی برگها و دمبرگهای گیاه سویا که در معرض 10 دقیقه تنش

باد در شرایط گلخانه قرار گرفته نشاندهنده تأثیر باد برروی آماس

سلولی بود. که بیانگر آنست که جذب و انتقال آب مختل شده

است(جونز و میشل 1989).مکانیسم این گونه واکنشها شناخته هنوز

نشده است.

اسلاید 7 :

تاثیر تنش باد بر روی طول ساقه

نتیجه مشاهدات تلویسکی نشان داد ساقه های صنوبر در نتیجه فشار

ناشی از باد یا تکان مصنوعی درمقایسه با گیاهان بدون تنش

کوتاهتر شده بود.

گریس و راسل مشاهده کردند که وقتی گیاهچه های فستوک به طور

مداوم تحت تاثیر تنش باد قرار گرفتند برگها کوچکتر، نازکتر از

گیاهان محافظت شده بودند .

اسلاید 8 :

تغییر در ترکیبات شیمیایی دیواره سلولی

در آزمایشهای که بر روی گوجه فرنگی توسط هیوچرت و همکاران صورت گرفت،

ساقه های گیاهچه های تحت تنش باد15% سلولز بیشتری نسبت به نمونه های

بدون تنش داشته، اما غلظت همی سلولز و لیگنین و سیلیس تغییر محسوسی

نداشته است، همچنین برگ گیاهچه فستوکهایی که دچار تنش ناشی از باد شده نیز

افزایش مقدار سیلیس و اسکلرانشیم حاشیه ای را نشان دادند.

 مقدار عناصر معدنی نیز در پاسخ به تنش باد تغییر می کند.

اسلاید 9 :

تولید هورمونها

نیل و هریس(1971) برای اولین بار پیشنهاد نمودند که هورمونهای گیاهی

ممکن است پاسخهای گیاه را به حرکات فیزیکی تحت تأثیر قرار دهند.

اکنون این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته که هورمونهای اجزای مهمی در

مجموعه پاسخ گیاهان به محرکهای مکانیکی میباشند .

فعالیت محرکهای رشدعموماً تحت شرایط تنش باد متوقف شده و فعالیت

ممانعت کننده های رشد عموماً تشدید می شود .

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید