بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تنظيم خانواده:                                  

qطبق تعريف WHO اتخاذ يك سياست جمعيتي از سوي خانواده هااست وبر پايه آگاهي،بينش وتصميم گيري مسولانه توسط والدين ،بخاطر ارتقا تندرستي وبهزيستي اعضاي آن به مورداجرا گذارده مي شود.

اسلاید 2 :

 اهداف تنظيم خانواده:                          

 • كاهش مرگ مير مادران به علل بارداري وتامين سلامت آنان
 • كاهش مرگ ومير كودكان وسالم به دنيا آوردن آنان از طريق جلوگيري از رشد و تكامل نابهنجار جنين و ميرائي آن و همچنين كاهش بيماريهاي ژنتيكي
 • جلوگيري از سوءتغذيه مادران و كودكان با فاصله گذاري مناسب بين فرزندان

اسلاید 3 :

 • پرهيز از بدنيا آوردن كودك ناخواسته كه خودبخود كاهش سقطهاي عمدي را نيز در پي دارد.
 • داشتن فرزند به تعداد دلخواه و تعيين تعداد آنان با توجه به شرايط حاكم بر خانواده.
 • برخورداري خانواده از سطح زيستي معقول.
 • برخورداري افراد خانواده از تعليم وتربيت بهتر.
 • بهبود وضع خانواده از لحاظ مالي.
 • تضمين ثبات خانواده .

اسلاید 4 :

 • تامين بهتر خدمات و تسهيلات عمومي توسط مسئولين براي افراد جامعه.
 • افزايش ميزان شركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي.
 • كاهش رشد جمعيت و هماهنگي آن با توسعه اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه.

اسلاید 5 :

 تاريخچه تنظيم خانواده در جهان و ايران

 • برنامه هاي تنظيم خانواده در سطح گسترده امروزي ، تنها از قدمتي حدود نيم قرن برخوردار مي باشد.
 • در گذشته سياستهاي جمعيتي به افزايش و كاهش جمعيت توجه مي كردند ، در صورتيكه امروزه اين سياستها فراتر رفته و بسياري از موازين اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي رادر بر مي گيرند و در سطح بسياري از كشورهاي جهان گسترش يافته اند.

اسلاید 6 :

 • آمار موجود حكايت از آن دارد كه امروزه حدود 85% از كشورهاي جهان سوم و قريب 95 % از جمعيت آنها از خدمات عمده تنظيم خانواده حمايت مي كنند اگرچه برنامه هاي تنظيم خانواده به همه جمعيت روستائي وعشايري اين كشورها تعميم نيافته است.
 • در مورد ايران ، سياستهاي جمعيتي مبتني بر تنظيم خانواده طي دو مرحله اتخاذ و به مورد اجراء گذاشته شده است :

1.طي سالهاي پيش از انقلاب (57-46)

2.از سال 1368 تا به امروز

اسلاید 7 :

 • در سال 1346 در داخل وزارت بهداري واحدي به نام «بهداشت و تنظيم خانواده » استقرار يافت تا بر روي باروري جمعيت ، كنترل و محدوديتي اعمال كند.
 • در سالهاي بعد ، واژه بهداشت ، از عنوان فوق حذف و به جاي آن واژه جمعيت اضافه شد و واحد مزبور بنام «جمعيت و تنظيم خانواده » معروف گرديد.
 • پس از اجراي برنامه هاي محدود و پراكنده تجربي از جانب مراجع مختلف طي چندين سال ، اين واحد تحت عنوان «سازمان تنظيم خانواده» شهرت يافت.

اسلاید 8 :

 • در سال 1368 ، سياست رسمي جمهوري اسلامي مبني بر كاهش مواليد تحت عنوان تنظيم خانواده اتخاذ و اجراي آن به وزارتخانه هاي «بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي» ، « فرهنگ و آ موزش عالي » ، « آموزش و پرورش » و سازمانهاي ذيربط ديگر محول شد.
 • در تاريخ 26 ارديبهشت 1372 « قانون تنظيم خانواده » مشتمل بر چهارماده و دو تبصره در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ دوم خرداد ماه 1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

اسلاید 9 :

استراتژيهاي تنظيم خانواده در جهان :

Øبر اساس تحقيقات انجام گرفته ، در كشورهاي رو به توسعه حدود نيمي از زنان در زايش هاي خود ، از امكانات ، تكنولوژي و تسهيلات پزشكي و بهداشتي استفاده مي كنند در حاليكه در جوامع صنعتي ، اين شاخص حدوداً صد در صد است.‌

Øاطلاعات و آمار نشان مي دهد كه هنوز در بسياري از كشورهاي در حال توسعه،موانعي در ارتباط با ورود و استفاده از تكنولوژيهاي مختلف وجود دارد و نتيجتاً فرهنگ تنظيم خانواده هنوز در سطح گسترده اي رايج نگشته است. 

Ø

اسلاید 10 :

Ø بسياري از كشورهاي آسيائي با تاسي به چين ،« روشهاي فشار» را در ارتباط با كنترل مواليد پيش گرفته اند.

Ø در پاره اي از كشورها نظير هند ، اندونزي و كره جنوبي روشهاي تا حدي همراه با خشونت، باروري را كاهش داده است و اين كشورها توانسته اند از اين طريق تا حدي به وضعيت متناسب جمعيتي دسترسي پيدا كنند.

Ø در پي اين قبيل از اقدامات، روند افزايش استفاده از وسايل پيشگيري در نقاط مختلف جهان از سال 1960 به بعد سير صعودي داشته است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید