بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعريف تنظيم خانواده( Family planning ):

nطبق تعريف W.H.O ،‌اتخاذ يك سياست جمعيتي از سوي خانواده ها است كه داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم گيري مسئولانه توسط والدين به خاطر ارتقاء تندرستي و بهزيستي اعضاي آن به مورد اجراي گذارده مي شود.

اسلاید 2 :

اهداف برنامه هاي تنظيم خانواده :

1 – كاهش مرگ و مير مادران

2 – كاهش مرگ و مير كودكان

3 – جلوگيري از سوء تغذيه كودكان و مادران با فاصله گذاري مناسب بين فرزندان

4 – پرهيز از بدنيا آوردن كودكان ناخواسته

5 – بهبود وضع خانواده ها از لحاظ مالي – برخورداري خانواده ها از سطح زيستي معقول

6 – افزايش ميزان شركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي

7 – حفظ تعداد جمعيت كشور در حد مطلوب

اسلاید 3 :

شيوع روشهاي پيشگيري در ايران در سال 1376

nآمارهاي ارائه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيانگر اين واقعيت است كه :

رشد جمعيت در كشور در سالهاي 35-45 ،‌2/3%

 در سالهاي 45-55 ، 9/2%

 در سالهاي 55-65 ،‌2/3%

 در سالهاي 65-70 ،‌5/2%

 رشد جمعيت كنوني ، 4/1%

اسلاید 4 :

حركات جمعيت

كه باعث دگرگوني در تركيب جمعيت ها مي گردد.

1- مرگ و مير

2- ولادت و بارداري

3- مهاجرت

اسلاید 5 :

انواع مرگ و مير از نظر زمان وقوع:

الف= مرگ و ميرپیش زادی

ب = مرگ و مير پس زادي

اسلاید 6 :

ولادت = توجه به نوزاد يا مولود است

 باروري = عمدتاً زناني مورد توجه هستند كه بچه دار شده يا خواهند شد.

اسلاید 7 :

باروري

واقعي = ظرفيت فيزيولوژيكي فرزند آوري است

 عملي = قدرت و ميزان مشاهده

افتراقي= مفهومي است كه تفاوتهاي باروري در گروههاي مختلف جمعيتي را مورد مطالعه قرار مي دهد.

اسلاید 8 :

عوامل موثرميزان باروري زنان

الف- عوامل محيطي

ب- عوامل اجتماعي

ج -عوامل اقتصادي

د-عوامل جمعيتي

هـ-آموزشي و فرهنگي

اسلاید 9 :

عوامل موثر در مرگ و مير افراد

شاخص هاي جمعيتي

nاعداد ارقامي هستند كه از مشاهدات ارضاع و وقايع استخراج مي شوند و به عنوان مشخص كننده آن اوضاع يا وقايع در زمان معيني، يا براي مقايسه آنها در زمانهاي مختلف به كار مي روند.

اسلاید 10 :

اهم شاخصهاي جمعيتي

nشاخصهاي ولادت و باروري

nمرگ و مير

nمهاجرت

nازدواج و طلاق

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید