بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

جمعیت شناسی

مطالعه علمی و تجزیه و تحلیل آماری – ترکیب و حرکات زمانی و مکانی جمعیت های انسانی – بررسی روابط سیاسی جمعیتی با عوامل زیستی بیولوژیک اقتصادی و اجتماعی است .

اسلاید 2 :

جمعیت شناسی :سازمان ملل متحد

بررسي كمي (اندازه،ساختار،تغييروتحول و خصوصيات مشترك) وكيفي(حركات زماني ومكاني وارتباط متقابل بين پديده هاي جمعيتي)

اسلاید 3 :

اهداف جمعيت شناسي

.1شناخت ساختار وحالات جمعيت

.2توصيف گذشته

.3بررسي روند هاي جمعيت ورابطه آن جنبه هاي مختلف سازمان اجتماعي همان منطقه

.4پيش بيني آينده

اسلاید 4 :

جمعیت

  • جمعی از افراد انسانی که در یک محدوده جغرافیایی به طور مستمر به شکل خانواده و خانوار زندگی میکنند .

اسلاید 5 :

انواع جمعیت

  • طرفداران افزایش موالید
  • مخالفان ا فزایش موالید
  • طرفداران ثبات جمعیت
  • طرفداران تناسب جمعیت

اسلاید 6 :

موارد مهم در بررسي جمعیت.

اندازه جمعيت.اندازه جمعيت.توزيع جمعيت .باروري ومرگ ومير.مهاجرت.نيروهاي فعال در جامعه 

اسلاید 7 :

انواع مطالعه جمعیت

مستقیم

آمارگیری نمونه ای

سرشماری

غیرمستقیم

 ثبت وقایع چهارگانه

روشهای دیگر

اسلاید 8 :

سرشماری

  • یک ابزار مهم برای توسعه اقتصادی است و هر برنامه ریزی که بدون مطالعه جمعیت شناسی باشد موفقیت چندانی ندارد.

اسلاید 9 :

حرکات جمعیت

حرکات زمانی

سرگذشت طبیعی جمعیت

سرگذشت اجتماعی

توزیع مکانی

توزیع بر حسب سن و جنس

اسلاید 10 :

زمان دوبرابر شدن جمعيت

مدت زمان لازم براي دوبرابرشدن جمعيت

سرعت رشد جمعيت *زمان دوبرابر شدن؟

زمان نصف شدن؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید