بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعریف جمعیت:

به مجموعهای از انسانهایی گفته میشود که در یک محل خاص سکونت داشته باشد.

اسلاید 2 :

انواع طبقهبندی جمعیت :

1) مقیم: به جمعیتی گفته میشود که در یک منطقه خاص زندگی میکنند و ثابتا

2) جمعیت واقعی: به جمعیتی گفته میشود که موقع سرشماری همان لحظه حاضر باشند.

3) جمعیت اصلی: کل جمعیت منطقه را در بر میگیرد.

4) جمعیت فرعی: جمعیت کوچکی از جمعیت اصلی میگویند.

5) جمعیت بسته: به جمعیتی گفته میشود که فقط زاد و ولد وجود داشته باشد.

6) جمعیت باز: به جمعیتی گفته میشود که علاوه بر زاد و ولد مهاجرت هم نقش دارد.

اسلاید 3 :

تعریف جمعیت شناسی

علم مطالعهی جمعیتها که این جمعیتها را از ترکیبهای مختلف ببینیم.

جمعیتشناسی:

کیفی: مطالعه‌ی خصوصیات انسانها را کیفی می‌گویند.

کمی: ترکیب و حرکات جمعیت در زمان و مکان مشخص

اسلاید 4 :

تعریف ساختار جمعیت:

بین سن و جنس مقایسه برقرار کند که همهی انسانها از این دو گزینه مطالعه کند.

تعریف توزیع جنس جمعیت:

هر جمعیت از افراد گروههای مذکر و مؤنث تشکیل شده ویژگیهای جسمانی معینی که مرد و زن را از هم متمایز میکند جنس نام دارد.

اسلاید 5 :

   نظریههای جمعیت:

1) طرفداران افزایش جمعیت: نباید از ازدیاد نفوس آدمی بیم داشت بلکه برعکس باید از آن استقبال کرد.

2) مخالفان افزایش جمعیت: طرفدار این نظریه است. وی معتقد بود اگر جمعیت مهار نشود، بنابر تصاعد هندی افزایش می‌یابد.

3) طرفداران ثبات جمعیت: به اعتقاد آنان وقتی جمعیت به حد کافی رسید دیگر نباید افزایش یا کاهش داشته باشد.

4) طرفداران حد متناسب جمعیت: جمعیتی است که وصول به اهداف خاص را به بهترین وجه مسیر می‌سازد.

اسلاید 6 :

حرکات جمعیت: ولادت و باروری- مرگ و میر- مهاجرت- ازدواج و طلاق

باروری واقعی و عملی:

باروری واقعی: ظرفیت فیزیولوژیکی فرزند آدمی است. در حالیکه باروری عملی قدرت و میزان فرزندآوری می‌باشد.

باروری افتراقی: مفهومی است که تفاوت‌های باروری در گروههای مختلف جمعیت را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

الگوی باروری: الگوی باروری طبیعی- الگوی باروری مالتوس

عوامل مؤثر در میزان باروری زنان: عوامل طبیعی- اصل اجتماعی- عوامل اقتصادی- عوامل جمعیت – عوامل آموزشی و فرهنگی- خواص طبیعی و زیستی

اسلاید 7 :

مرگ و میر از نظر زمان وقوع:

پیش زادی: به مرگ‌هایی اطلاق می‌شود که از لحظه تشکیل جنین تا روز تولد اتفاق می‌افتد.

پس زادی: مرگهایی که پس از تولد نوزاد زنده صورت می‌گیرد.

عوامل موثر در مرگ و میر افراد: وراثت- نژاد- جنس- تغذیه.

اسلاید 8 :

تعریف سیاستهای جمعیتی:

این سیاست‌ها می‌کوشد تا راه ایجاد تعادل بین جمعیت و عوامل اقتصادی – اجتماعی را هموار نموده و امکانات هر چه بیشت برای رفاه افراد جامعه فراهم نماید.

اسلاید 9 :

انواع سیاستهای جمعیت:

1) از نظر اجرا (مستقیم وغیرمستقیم)

2) از نظر ماهیت (کمی و کیفی) 

3) از نظر دامنه (خرد و کلان)

جمعیت جهان و مشکلات ناشی از آن:

تغذیه- مسکن- منبع طبیعی- بیماریها- فقر اقتصادی آموزش- خدمات و هزینه‌های درمانی

اسلاید 10 :

تعریف تنظیم خانواده:

طبقه WHO، اتخاذ یک سیاست جمعیتی از سوی خانواده‌هاست که داوطلبانه و بر پایه آگاهی، بینش و تصمیم‌گیری مسئولان توسط والدین، بخاطر ارتقاء تندرستی و بهزیستی اعضای آن به مورد اجرا گذارده می‌شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید