بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

شبكه راههاي نروژ داراي 550 كيلومتر تونل ميباشد كه 25 عدداز اين تونلها در زمره يكصد تونل طويل جهان است . از سال 1979 درحدود ده  تونل زير دريايي درنروژ ساخته شده است كه بيشترين تعداد را در بين كشورهاي جهان را داراست .

موفقت كشور نروژ كه درشمال اروپا واقع شده است به گونه اي است كه حد فاصل بين دو نقطه شمالي و جنوبي آن به 2000 كيلومتر مي رسد و حد فاصل اسلو پايتخت آن تابالاترين نقطه شمالي كشور برابر فاصله اين شهر تا رم پايخت ايتاليا مي باشد .سرزمين پوشيده از برف اين كشور به وسيله رشته كوههاي نامنظم از هم جداشده است درحاليكه سواحل آن داراي چين خوردگي هاي عميقي مي باشد و به وسيله جزاير بي شماري محاصره شده اند .

اسلاید 2 :

nجمعيتي حدود 5/4 ميليوننفر در بين شهرهاي كوچك ، كوهستانها و دهكده ها و جزاير اين كشور پراكنده شده اند . موقعيت شمالي اين كشور تقريبا از 57 درجه شمالي تا 71 درجه شمالي مي باشد كه اين امر باعث شده درجه تغييرات آب و هوايي در اين كشور بسيار زياد باشد . وضعيت خاص اين كشور باعث شده كه كارشناسان راه سازي نروژي داراي تجارب خاصي در زمينه جاده سازي ، تونل سازي چه در روي خشكي و چه در داخل آب و زير سطح دريا و نيز پل سازي شوند .

nاين كارشناسان همچنين داراي قابليت هايي درزمينه طراحي ، ساخت و نگهداري جاده ها تحت شرايط بد آب و هوايي بسيار سخت مي باشند . از آنجاييكه هزينه ساخت راههاي ارتباطي در اين كشور بسيار گران تمام شده و هزينه ها بايد از طرف جمعيت قليل اين كشور پرداخته شود سعي شده است كه راههايي جهت بازگشت اين سرمايه ها پيدا شده و هزينه هاي اجرايي بدون كاهش كيفيت پايين بيايد. همچنين تجارب اين كشور درعمليات اكتشافي نفت و گاز در درياي شكال و ساخت انواع سازه هاي دريايي بعد جديدي در فعاليت هاي نروژ پديد آورده است .

اسلاید 3 :

nاستفاده از تكنيكهاي غير معمول و تجهيزات مدرن در نروژ باعث شده است كه ساخت راهها در شرايط سخت جوي نيز انجام پذيرد .در بعضي نواحي اين كشور تفاوت درجه حرارت هوا بين زمستان و تابستان به 60 درجه سانتيگراد مي رسد كه اين اختلاف درجه شديد به ويژه در سواحل غربي آن باعث طولاني شدن زمستان ودرنتيجه پوشيده شدن قسمت هاي وسيعي از نروژ از برف و يخ مي شود كه آب شدن برف ويخ دربهار باعث بروز مشكل در راههاي ارتباطي اين كشور مي شود .

اسلاید 4 :

استحكام آسفالت سرد :

كشور نروژ در سالهاي اخير در توسعه روش هاي كاري و انطباق تجهيزات براي روش هاي جديد با استفاده از مواد سرد و مستحكم براي جاده سازي بوسيله قير پيشگام بوده است .آسفالت سرد تشكيل يافته از لايه پوشي رويه  و لايه زيرين شني كه بوسيله ماشين هاي بزرگ به قطر 15 سانتي متر سطح زمين را مي پوشاند .سپس يك لايه قير قبل از قراردادن مواد تثبيت كننده به آن اضافه مي شود .

از هردوروش استخراج و بتون هاي اسفنجي جهت آسفالت سرد استفاده شده است . تجارب نشان داده است كه اين روش بسيار مناسب بوده و بعث كاهش هزينه ها د رمقايسه با روش هاي سنتي م يشود . تا اواسط سال 1991 در حدود 500 كيلومتر از جاده هاي نروژ آسفالت سرد شده اند . پيشرفت هايي در اين زمينه باهمكاري اداره راههاي عمومي نروژ به وسيله شركت هاي راه سازي انجام گرفته است .

اسلاید 5 :

روكش كم هزينه با سطح شني طبقه بندي شده

nاخيرا يك روكش كم هزينه كه از سرح شني طبقه بندي شده است براي جادهها موردتوجه قرار گرفته است كه مناسب جاده هاي با ترافيك سبك مي باشد . يك لايه قير و مخلوط ماسه بطور جداگانه روي سطح جاده هاي موجود بكار برده مي شوند .

اسلاید 6 :

آسفالت سرد براي مناطق گرمسير

مهندسين نروژي روش هاي آسفالت سرد را گسترش داده و آن رابه نواحي گرمسيري آفريقا جاييكه نياز بيشتري به استحكام مواد مي باشد برده اند . تجربه نشان داده است كه اضافه نمودن يك مقدار سيمان به مخلوط باعث تقويت آن در اين زمينه مي شود .

اسلاید 7 :

بتون هاي اسفنجي براي استفاده زمينهاي سست

nاستفاده از پولي استرين قالبي (ESP ) در نروژ بسيار متداول شده است . اين ماده سبك كه از نظر هزينه بسيار با صرفه است در جهت استحكام زمين هايي كه سست مي باشد بكار مي رود .

nازمزاياي عمده بكارگيري از بتون هاي اسفنجي (ESP ) اين است كه وزن آن در حدود يكصدم مصالح معمولي مي باشد كه اين امر باعث مي شود هزينه هاي حمل و نقل كاهش يافته ومواد به آساني انتقال در محل استقرار خود قرار گيرند .

اسلاید 8 :

nاستفاده از اين روش در جاده سازي نروژ تقريبا سابقه 20 ساله داشته و در حدود 250 هزار متر مكعب ازاين بتون ها در 150 پروژه مختلف را ه سازي استفاده شده است .

nبتون هاي اسفنجي (ESP ) در اندازه هاي مختلف مي باشند . اما اندازههاي معمولي آن با فرض 200/1 تا 1 متر و با طول 3 تا 5 متر هستند . اخيرا استفاده از اينقالبها در فونداسوين پل ها درنروژ شروع شده است و نيم پايه هاي پل مستقيما روي بلوك هاي اسفنجي به ارتفاع 5 متر قرار گرفته اند . تغيير شكل اين بلوك ها بسيار كم بوده و عملكرد ساختماني آن ها بسبار خوب مي باشند .

اسلاید 9 :

تكنولوژيتونل سازي در نروژ

شرايط خاص جغرافيايي نروژ ورشته كوههاي متعدد آن كه اين سرزمين را به نواحي مختلف تقسيم نموده باعث شده است جهت اتصال اين نواحي به يكديگر سالانه 30 كيلومتر تونل ساخته شود .شبكه راههاي نروژ داراي 550 كيلومتر تونل مي باشد كه 25 عدد ازاين تونلها درليست 100 تونل طويل جهان قرار دارند . يكي از اين تونل ها بنام « گودوانكن» واقع در بزرگراه اروپايي 68 با طول 4/11 كيلومتر در پنجمين تونل طويل جهان محسوب مي شود .

اسلاید 10 :

nاز سال 1979 در حدود ده تونل زيردريايي در نروژ ساخته شده است كه بيشترين تعداد را در بين كشورهاي جهان داراست . با اين حال سه تونل ديگر دردست ساخت مي باشد . اين تونل ها جايگزين كشتي هاي مسافربري داخلي شده كه مناطق مختلف را بهم متصل مي سازند .

nبزرگترين پروژه در دست اجرا در حال حاضر ، راه ارتباطي «رنفاست » در خارج از «استاوانكر» مي باشد كه ازدو تونل زير دريايي تشكيل يافته و عميق ترين نقطه آن 233 متر زير بستردريا مي باشد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید