بخشی از مقاله

بررسي نقش شوراي پژوهش نروژ در مديريت تحقيق و توسعه و پيشبرد فرآيندهاي نوآوري
مقدمه
در سال هاي اخير نظام ملي نوآوري و پژوهش در بسياري از کشورها تغييرات چشمگيري داشته است و در سياست گذاري ملي بسياري از کشورها در ١۵- ٢٠ سال گذشته تمرکز قابل توجهي به محصولات دانشي و پژوهش شده است . حوزه سياست گذاري علم و پژوهش تقويت و نهادينه سازي قابل ملاحظه اي در اين زمينه انجام گرفته است به عنوان مثال ايجاد وزارت علم در بسياري از کشورها. [١]
شوراهاي پژوهش هماهنگ با دانشگاه هاست و دومين بازيگر در سرمايه گذاري تحقيقات مي باشد علاوه بر اين ، سرمايه اصلي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي دولتي را تامين نموده و به رقابت در نظام هاي پژوهش کمک مي کنند. رقابت صرفاً ميان موسسات نيست بلکه بين محققان انفرادي، رويکردها و حوزه هاي پژوهش نيز هست . به طور همزمان شوراهاي پژوهش و برنامه هاي ملي پژوهش عرصه هاي با اهميتي براي هماهنگ سازي و شکل گيري نظرات مشترک بين پژوهشگران و موسسات مي باشند.
يک مطالعه اخير در کشورهاي اروپاي شمالي آماري را براي پنج کشور ارائه کرده است . همانطور که در جدول ١ مي بينيد شوراهاي پژوهش بخش مهمي از کل هزينه دولت در پژوهش را به خود اختصاص داده است (٢۵% در ميانگين )که به اين هزينه ها مي توان برنامه ها و پروژه هاي هدفدار مختلف که به طور ميانگين ٨% هستند اضافه نمود .
در کل يک سوم هزينه هاي دولت در تحقيق و توسعه کشورهاي اروپاي شمالي در اختيار اين شوراها قرار دارد. [٢]

در کشورهاي اروپاي شمالي يک ادبيات غني براي مطالعات نظام هاي نوآوري و سياستگذاري تحقيق و توسعه وجود دارد. يک نظام نوآوري مي تواند اين چنين تعريف شود:"مولفه ها و روابطي که در توليد، انتشار و استفاده از دانش کاربردي اقتصادي و نوين تعامل دارند. "
همچنين پنج ماموريت سياست هاي نوآوري براي پشتيباني از نظام هاي نوآوري عبارتند از: [٣]
• خلق و انتشار دانش جديد
• هدايت جهت فرايندهاي پژوهش مانند تاثير گذاري در جهت دهي به کارگيري منابع
• تامين منابع شامل سرمايه، شايستگي ها و ساير منابع
• خلق صرفه جويي از طريق تبادل اطلاعات،دانش و چشم انداز
• تسهيل اطلاع رساني در بازار
توصيف شوراي نوآوري و پژوهش در نروژ
دولت نروژ طرحي براي يک سياست نوآوري جامع ارائه داد به نام « از ايده تا ارزش » اين طرح براي اين بود که نروژ نوآورترين کشور جهان باشد که در آن به شرکت هاي خلاق و مبتکر براي توسعه تجارت سود بخش فرصت داده مي شود . بعلاوه ، نروژ در حوزه هاي مهم ، از جمله در زمينه دانش ، فن آوري و ايجاد ثروت پيشرو خواهد بود. [١] هدف سياست نوآوري دولت ، تسهيل در افزايش ثروت در سراسر کشور ، به منظور دستيابي به اهداف سياسي و ارتقا سطح رفاه جامعه مي باشد . افزايش ثروت به افزايش نوآوري در بخش صنعتي نروژ نياز دارد و دولت پنج حوزه ي سياستي مهم در اين خصوص تعريف کرده است : [۵]
• شرايط کلي براي تجارت و صنعت
• دانش و شايستگي
• تحقيق ، توسعه و تجاري سازي
• کارآفريني
• زيرساخت فيزيکي و الکترونيکي
شوراي پژوهش نروژ از ترکيب ۵ شوراي پژوهش پيشين پايه گذاري شده است و تقريباً ٣٠ درصد بودجه هاي عمومي تحقيق وتوسعه توسط شوراي پژوهش نروژ١ هزينه مي شود. [۴]
شوراي پژوهش نروژ يک بودجه سالانه اي بيش از۵ ميلياردکرون ٢ دارد و نقش کليدي در جامعه پژوهشي نروژ ايفا مي کند. ماموريت شورا براي اين است که تحقيق کاربردي و پايه را در حوزه هاي علم ، فن آوري ، پزشکي و علوم انساني بهبود بخشد و

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید