بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف کلي :

 • آشنائي با شيوه هاي درمان نگهدارنده غير داروئي.

.1ميزان موفقيت در درمان را افزايش مي دهد. ميانگين دو تا سه برابر

.2روشهاي متنوع تري را در دو درمان غير داروئي مي آموزيد

.3پيگيري هاي درماني بهتري انجام مي دهيد.     

اسلاید 2 :

درمان شبکه اي Network Therapy

 • شبکه درماني ابتدا توسط Galenter در 1996 آزمايش شد
 • بعنوان شيوه اي براي بازتواني است.
 • شبکه اي از دوستان و اعضاء خاص خانواده يک سيستم حمايتي و افزايش انگيزه ايجاد مي کنند.
 • اعضاء شبکه جزء سيستم درمانند و خودشان مورد درمان قرار نمي گيرند (تفاوت با خانواده درماني)
 • هدف : رسيدن سريع بيمار به پرهيز کامل و پيشگيري از عود و افزايش سازگاري با زندگي بدون مواد

اسلاید 3 :

درمان شبکه اي .... ادامه

 • عود با روشهاي معمول ترک بالاست.
 • روشهاي 12 قدمي از جمله N.A براي همه مناسب نيست
 • طولاني و گران بودن روشهاي بازتواني بستري
 • بهتر است بيمار در محيط خود و با عوامل خطر ساز درمان حمايت شود.

اسلاید 4 :

درمان شبکه اي .... ادامه

 • روش گالانتر آن بود که در ماه اول هر هفته يک جلسه تشکيل داد. سپس جلسات را کم کرد تا پس از يک سال هر دو ماه يک بار جلسه تشکيل مي شد.
 • اعضاء شبکه 2 تا 3 تفر بودند : همسر، دوستان، والدين يا خواهر و برادر

اسلاید 5 :

چه کساني به درمان شبکه اي نياز دارند ؟

 • مهمترين مشکل درمان اعتياد :

.1 Relapse

.2Loss of Control

 • يکي از مدلهاي توجيه کننده عود Conditional Withdrawal
 • شرطي شدن و بروز علاقه به مصرف درحاليکه از نظر فيزيکي نيازي ندارند.
 • براي مثال پاسخ به صدا، بو، موقعيت و ساير خاطرات که باعث Craving مي شود.

اسلاید 6 :

چه کساني .... ادامه :

 • محرک شرطي منجر به پاسخ درماني مي شود قبل از آنکه بيمار از نظر جسمي احساس خماري کند.
 • گاهي تغيير خلق محرک شرطي است : Khantzian(1985) آنرا Self medication ناميد
 • گاه تخريب اعتماد به نفس در استرس ها
 • به همين دلائل عود ناگهاني و خارج از کنترل است.

اسلاید 7 :

چه کساني به درمان شبکه اي نياز دارند ؟

.1نمي توانند مصرف موادشان به دنبال يک بار مصرف جلوگيري کنند.

.2سعي کرده اند مواد را قطع کنند ولي دوباره عود ميکند.

.3افرادي که نمي خواهند يا قادر نيستند قطع مصرف داشته باشند.

.4درمان سرپائي به تنهائي مفيد نبوده است يا نمي تواند به پايان برسانند. 

اسلاید 8 :

اقدامات براي شبکه درماني

.1تشکيل سريع اولين جلسه چون انگيزه درمان مدت کوتاهي باقي است.

.2اگر ازدواج کرده حضور همسر :

 • کاهش احتمال شرطي شدن
 • کاهش نگراني و پي جوئي همسر
 • کاهش مکانيسم هاي انکار

.3انجام مصاحبه انگيزشي

.4ترغيب همسر و ساير اعضاء شبکه به رابطه بهتر با بيمار  

اسلاید 9 :

اقدامات ...... ادامه

.5شروع درمان در جلسه اول و داروها تحت نظر يکي از اعضاء

.6اعضاء بايد :

 • جديت داشته باشند
 • خود مشکل مصرف مواد نداشته باشند
 • با بيمار رابطه محکم داشته باشند
 • نظرات خود را درمان دخالت ندهند
 • گروه متعادل باشد : همه جوان يا اعضاء خانواده نباشند.

اسلاید 10 :

اقدامات ...... ادامه

.7آموزشها بايد :

 • مستقيم و صريح
 • جديت در پرهيز کامل
 • حتماً از جلسه اول با همسر يا دوست باشد

.8درمانگر راهنما و هدايت کننده تيم درمان است.

.9وظيفه اصلي شبکه : کمک به درمانگر براي حفظ پرهيز کامل

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید