بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

Øوضعيت موجود

                  آماري

                  ساختاري

Ø

Øمشكلات شبكه موجود PSTN

Øبهينه سازي شبكه موجود تلفن شهري در برنامه چهارم توسعه

                اهدا ف آماري

                پيشنهادات جهت طراحي شبكه شهري

Ø

Øبرترين هاي جهان در تلفن شهري

Øتوصيه هاي لازم جهت بهبود كمي و كيفي تلفن شهري

اسلاید 2 :

وضعيت موجود
تا پايان سال 1382

    تعداد كل دايري :  15340805

     پيش بيني دايري سال 83     : 17212387

     ضريب نفوذ متوسط سال 82 :  06/23 %

    پيش بيني ضريب نفوذ متوسط درسال 83   : 5/27 %

    ميزان رشد نسبت به برنامه سوم توسعه     :  102%

              

اسلاید 3 :

ساختار وضعيت موجود

Ø ارتباط بين مراكزشهري تركيبي از شبكه هاي Mesh  و Star   ميباشد .

اسلاید 4 :

Ø شبكه انتقال شهري دراين شبكه ازفيبرنوري وسيستم هاي SDH  وPDH استفاده ميگردد.

Ø

Ø نامبرينگ طرح نامبرينگ 7 رقمي دراغلب مراكزايران اجرا شده

      ولي درتعدادي ازمراكزبدلايلي ازجمله وجود مراكزآنالوگ تعداد

     ارقام 5 يا 6 رقم ميباشد. درتهران تعداد ارقام مشتركين معمولي 6و7 رقم ومشتركين تلفنهاي خودكار(PABX) 8 رقم است .

Ø

Ø شارژينگ شارژينگ ارتباطات شهري دركليه مراكزشهري ايران

     بصورت يكنواخت ومستقل ازمنطقه (Zone) انجام ميگيرد.

اسلاید 5 :

Ø مسيريابي  درمراكزشهري مسيريابي به دوصورت مستقيم و

     Alternative صورت ميگيرد .

 

اسلاید 6 :

Ø شبكه دسترسي

     درحال حاضرقسمت اعظم مشتركين توسط شبكه آبونمان كابل مسي  به مراكزمحلي متصل ميگرد ند.

Ø

اسلاید 7 :

مشكلات شبكه موجود

Ø محدوديت پهناي باند

     به هرمشترك يك كانال 64 Kb/s در طول مكالمه اختصاص يافته

      است .

Ø عدم امكان ارائه سرويس هاي پيشرفته

Ø دسترسي به شبكه اينترنت از طريق مودم هاي آنالوگ

    اين امر باعث رشد ترافيك Dial up  ديتا روي شبكه گرديده         است.

Ø  لايه هاي مختلف نظيركنترل عملكرد سوئيچ سرويس و
  دسترسي دريك
Platform قراردارند.   

اسلاید 8 :

پيشنهادات جهت طراحي شبكه شهري

1 در شهرهاي كوچك و متوسط و روستا ها

Ø ايجاد مراكز بصورت LTX بجاي مراكز ترانزيت ( TX)

Ø مراكز جديد بصورت Host –Remote  نصب گردد تا از تعداد نودهاي شبكه كاسته گردد .

Ø ازهرچند روستا يكي بعنوان Host ومابقي بصورت ريموتهاي آن درنظرگرفته شود.

Ø مراكزي كه امكان ارتقاء ندارند بمرور زمان با مراكز ريموت يا Host  جديد جايگزين گردند .

Ø

اسلاید 9 :

Ø

2 شهرهاي بزرگ

Ø  استفاده ازمراكزترانزيت بصورت خالص

Ø  استفاده ازمراكزپرظرفيت (Host- Remote) جهت كاهش تعداد

Ø   مراكزوپيچيدگي شبكه وسهولت درارتقاء

Ø استفاده ازاينترفيس STM1

Ø

Ø

Ø

اسلاید 10 :

  3 - چگونگي اجراي سيگنالينگ شماره 7

Øمراكزمحلي بصورت نقاط سيگنالينگي (SP) تعريف و به يك مركزمحلي SP/STP متصل گردند .

Ø در صورت نيازايجاد نقاط سيگنالينگي STP-Stand Alone شهرهاي بزرگ

Ø عدم اختصاص لينكهاي NO.7 به مراكزكم ظرفيت ( زير 5K )و استفاده از مراكز Host - Remote

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید