بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

گل آذین
طرز قرار گرفتن گل روی شاخه

-ساقه گل دهنده بعضی نباتات فاقد انشعابات فرعی است(زعفران و لاله گلها در انتهای ساقه قرار گرفته اند.) و در برخی (پیچ تلگرافی و بنفشه ) محوری است که گل آذین منفرد نام دارد.

هر چقدر تعداد گلهای یک گل آذین بیشتر باشد رشد گلها محدود و از درشتی آنها
می کاهد.

انواع گل آذین:

1- نامحدود
2- محدود

اسلاید 2 :

گل آذین نامحدود

محور اصلی حامل گلها دارای چند شاخه و هر شاخه به یک گل منتهی می شود.
هر گل روی شاخه کوتاه (دمگل)  قرار گرفته و ساقه گل دهنده بطور نامحدود رشد میکند و تولید گل جدید می کند.
شکفتن گل از پائین به بالا و یا از خارج به داخل است(در پائین ساقه میوه ها رسیده و در راس گل به میوه تبدیل نشده است.)


 گل آذین نامحدود

اسلاید 3 :

گل آذین خوشه ای

گل ها در طول محور اصلی به فواصل نسبتا مساوی قرار گرفته که هر گل دارای دمگل

—و برروی برگکی قرار گرفته است.

(شب بو و انگور فرنگی )

1- خوشه ای ساده : شاخه های فرعی انشعاب ندارند-شب بو

2- خوشه ای مرکب : شاخه های فرعی منشعب می شود- یاس

 گل آذین سنبله

همان گل آذین خوشه ولی گلها فاقد دمگل و مستقیما به محور اصلی یا فرعی متصل اند.

1- سنبله ساده : بارهنگ

2- سنبله مرکب:غلات(هر سنبله شامل چند سنبلچه)

اسپادیس
- گل آذین سنبله نر ماده - در گل آذین سنبله گلهای نر در بالا و گلهای ماده در پائین
 شاتون
گل آذین سنبله با گل های نر و ماده – بلوط  و بید  و توس

 گل آذین سنبله با گل های نریا فقط ماده –گردو

q

—

اسلاید 4 :

گل آذین دیهیم
دارای دمگل های نابرابر (دمگل های پائینی درازتر و دمگل های بالائی بتدریج کوتاهترو بنحوی که گلها در یک سطح قرار می گیرند- آلبالو و گیلاس و گلابی


گل آذین چتری
رشد ساقه گل دهنده متوقف شده است و ظاهرا شبیه گل آذین دیهیم است اما دمگل ها به یک اندازه از انتهای محور اصلی خارج و منشعب می گردد.
1- چتری ساده : عشقه و شمعدانی
2- چتری مرکب: هویج و جعفری

چترک : در گل آذین چتری مرکب درهر گل پایک گل به چتر کوچکی متصل شده
گریبان: مجموعه برگک های در قاعده پایه اصلی
گریبانک: مجموع برگک های قاعده پایک های فرعی

گل آذین کپه ای یا کلا پرکی: نوعی چتری است که در آن پایک ها از بین رفته و یا خیلی کوتاه شده اند و گل ها فاقد دمگل روی نهنج قرار دارند-مینا
 

اسلاید 5 :

گل آذین محدود یا گرزنی
-محور اصلی به یک گل ختم می شود و در نتیجه رشد محورگل متوقف می شود.یعنی ساقه اصلی و شاخه ها به گل منتهی می شوند.

همودروم: جهت فیلوتاکسی ساقه همیشه ثابت است.
آنتی دروم: جهت فیلوتاکسی تغییر کرده و مخالف جهت اولیه قرار می گیرد.
هترودروم: دارای هر دو انشعاب همودروم و آنتی دروم است.

انواع گل آذین گرزن بر حسب تعداد محور های فرعی
1- گرزن یک سویه یا جانبی:فقط یک محور فرعی رشد می کند.خانواده گل گاوزبانیان
- گل آذین مارپیچی یا بال ملخی:اگر فقط ساقه های آنتی دروم باقی بمانند،گل آذین به شکل مارپیچ در می آید.
-  گل آذین حلزونی: انشعابات آنتی دورم ساقه حذف شده است.محورها در یک سمت راست یا چپ ایجاد شوند و به همان طرف خم شوند.

اسلاید 6 :

 گرزن دوسویه یا دو جانبی:
انشعابات فرعی از دو جانب خارج می شوند
اگر انشعابات فرعی انشعابات یگری نداشته باشند گل آذین فقط دارای 3 گل است.

گرزن چند سویه یا چند جانبی:
در زیر گل انتهائی بیش از 2 محور فرعی ایجاد می شود-تیره فرفیون

اسلاید 7 :

لقاح

—1- گرده افشانی

—2- جوانه زدن دانه گرده

—3-آمیزش

اسلاید 8 :

1- گرده افشانی

—انتقال دانه گرده از بساک به کلاله:

— 1-مستقیم 2- غیر مستقیم(توسط باد – آب –حشرات-انسان)

—اتوگام: گیاهان با گرده افشانی مستقیم- دانه گرده یک پرچم روی کلاله  همان گل قرار گیرد.

—آلوگام: گیاهان با گرده افشانی غیر مستقیم- قرار گرفتن دانه گرده یک گل روی کلاله گل دیگر

—دلایل گرده افشانی غیر مستقیم:

—دو پایه بودن گیاه

— عدم رسیدن همزمان مادگی و بساک یک گل

— وضع ساختمانی و قرار گرفتن پرچم ها و تخمدان و کلاله در گیاهان

—

—

اسلاید 9 :

2- جوانه زدن دانه گرده

—کلاله به دلیل چسبندگی و کرکهای آن ، محل مناسب برای جوانه زنی دانه گرده است.

—مراحل جوانه زنی

—1-پاره کردن غشاء خارجی

—2- تغذیه از مواد روی کلاله

—3- تولید لوله گرده توسط هسته رویشی

—4- ورود لوله گرده به خامه

—5- ورود به جدار تخمدان و رسیدن به یکی از تخمک ها

—6- ورود به تخمک از میکروپیل

—7- تحلیل هسته رویشی تولید کننده لوله گرده

—8- تقسیم هسته زایشی و تبدیل به دو سلول (آنتروزوئید)

اسلاید 10 :

3-آمیزش(تولید سلول تخم در گیاهان)

—آنتروزوئید اول n+ سلول تخمزاn= سلول تخم2n

—آنتروزوئید دوم n+ سلول ثانوی2n = آندوسپرم3n تریپلوئید

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید