بخشی از مقاله

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر روش هاي کاربرد اسید هیومیک بر خصوصیات گل و گل آذین زیتون بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با3 تکرار انجام رسید. تیمارهاي مورد نظر براي مصرف محلول پاشی، شامل غلظت هاي صفر، 2، 3 و 4 در هزار اسید هیومیک و همچنین سطوح تیماري اسید هیومیک، جهت مصرف خاکی، شامل سطوح 20، 40، 80 و 100 گرم براي هر درخت استفاده شد.

صفات مورد بررسی عبارت بودند از : تعداد گل آذین در شاخه، تعداد گل در گل آذین، تعداد گل کامل در گل آذین، تعداد میوه اولیه در شاخه. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که تیمار محلول پاشی اسید هیومیک تاثیر معنی داري نسبت به شاهد بر صفات مورد مطالعه دارد. در بین سطوح تیماري بین 3 و 4 درهزار اختلاف معنی داري مشاهده نگریدید

بنابر این در صورت کاربرد اسید هیومیک بصورت محلول پاشی، تیمار 3 در هزار توصیه می گردد. در مصرف خاکی اسید هیومیک نیز مشخص شدکه اعمال تیمارهامنجر به اختلافمعنی داري نسبت بهشاهد گردید، بین سطوح تیماري،تیمارهاي80 و100 گرم در اکثر صفات بالاترین میانگین رانشان دادند.

مقدمه

باغهاي زیتون با مدیریت خوب، عاري از آفات و با محصول متوسط، بیشترین موفقیت و ترقی را در گلدهی و میوهدهی هر سال دارد. وقتی که شاخسارههاي رویشی رشد میکنند و رشد میوه اتفاق میافتد، جوانه رویشی در محور هر برگ بر سر مواد خام رقابت میکند تا انگیزش و مراحل بعدي آغازش گل را شروع کند. عوامل مهمینظیر فاکتورهاي تغذیهاي و شرایط محیطی روي گلانگیزي و به طور کلّی تشکیل و نمو گل تأثیر میگذارند 

از میان عوامل تغذیهايمعمولاً نیتروژن عنصر اصلی براي زیتون است و مدیریت خوب در مورد این عنصر در هر سال ضروریست. نیتروژن زیاد میتواند تشکیل گل را در بعضی شرایط افزایش داده و در بعضی موقعیتها به طور مستقیم کاهش دهد. براي مثال هرس زیاد اعضاء و به دنبال آن کاربرد نیتروژن زیاد، موجب رشد رویشی زیاد میشود که محصولدهی را کاهش میدهد

محمدي و همکاران - 1391 - به بررسی تاثیر اسید هیومیک با غلظت هاي صفر، 1، 2 و 3 درصد بر روي درختان بارده زیتون در 3 نوبت 15 روز قبل از باز شدن گل ها، بعد از ریزش گلبرگ و در زمان سخت شدنهسته ها محلولپاشی گردید. نتایج حاصلاز اینتحقیقنشان دادکه با افزایش سطوح اسیدهیومیک، میزانکلروفیل، تعرق وکاراییمصرف آب افزایش نشان داده است. این در حالیاستکهبین سطوح2و3درصد اختلافمعنی داري مشاهده نگردید.

مواد و روشها

تیمارهاي مورد نظر براي مصرف محلول پاشی، شامل غلظت هاي صفر، 2، 3 و 4 در هزار اسید هیومیک و همچنین سطوح تیماري اسید هیومیک، جهت مصرف خاکی، شامل سطوح 0، 20، 40، 80 و 100 گرم براي هر درخت استفاده شد. صفات مورد بررسی عبارت بودند از : تعداد گل آذین در شاخه، تعداد گل در گل آذین، تعداد گل کامل در گل آذین، تعداد میوه اولیه در شاخه. به منظور تجزیه و تحلیل آماري از نرم افزار SAS استفاده گردید و جهت رسم نمودارها از excel استفاده شد. مقایسات میانگین با آزمون چند دامنه اي دانکن درسطح5 درصد صورتگرفت.

نتایج و بحث

تجزیه واریانس تعداد گل آذین در شاخه نشان داد که تاثیر تیمار محلول پاشی و مصرف خاکی در سطح 1 و 5 درصد معنی دار بود همچنین تاثیر برهمکنش دو فاکتور نیز در سطح 1 درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین محلول پاشی نشان داد که بالاترین میانگین تعداد گل آذین در شاخه - 14/5 - به تیمار 2 در هزار اختصاص داشت اعمال تیمارهاي 2، 3 و 4 در هزار منجر به افزایش 26، 17 و 10 درصدي نسبت به تیمار صفر گردید . مقایسه میانگین تیمارهاي مصرف خاکی نشان داد که بالاترین میانگین تعداد گل آذین در شاخه - 14/17 - به تیمار 80 گرم اختصاص داشت و کمترین میانگین - 12/34 - به تیمار 50 گرم اختصاص داشت که اختلاف معنی داري با سطح 25 گرم نشان نداد.

بر اساس برهمکنش دو تیمار مشخص شد که در حضور تیمارهاي محلول پاشی 0، 2، 3 و 4 در هزار به ترتیب بالاترین میانگین تعداد به سطوح 40، 80، 20 و 8075 گرم مصرف خاکی اختصاص داشت. بر اساس مقایسه میانگین نیز مشخص گردید که اختلافمعنی داريبراي تعدادگل در گل آذین بینتیمارهاي محلول پاشیومصرف خاکی وجود نداشت.

بر اساس برهمکنشدو تیمار مشخص شد که در حضور تیمارهاي محلول پاشی 0، 2، 3 و 4 در هزار به ترتیب بالاترین میانگین تعداد به سطوح 100، 80، 20 و 40 گرم مصرف خاکی اختصاص داشت. تجزیه واریانس تعداد گل کامل در گل آذین نشان داد که تاثیر تیمار محلول پاشی و برهمکنش دو فاکتور در سطح 1 درصد معنی دار بود.

مقایسه میانگین محلول پاشی نشان داد که بالاترین میانگین تعداد گل کامل در گل آذین - 0/7 - به تیمار 4 در هزار اختصاص داشت اعمال تیمارهاي 2، 3 و 4 در هزار منجر به افزایش 1، 12 و 15 درصدي نسبت به تیمار صفر گردید . مقایسه میانگین تیمارهاي مصرف خاکی نشان داد که بالاترین میانگین تعداد گل کامل در گل آذین - 0/62 - به تیمار 100 گرم اختصاص داشت و کمترین میانگین - 0/54 - به تیمار 40 گرم اختصاص داشت که اختلاف معنی داري با سطح 20 گرم نشان نداد.

بر اساس برهمکنش دو تیمار مشخص شد که در حضور تیمارهاي محلول پاشی 0، 2، 3 و 4 در هزار به ترتیب بالاترین میانگین تعداد به سطوح 100، 20، 100 و 100 گرم مصرف خاکی اختصاص داشت. تجزیه واریانس تعداد میوه اولیه در شاخه نشان داد که تاثیر تیمار هاي آزمایش معنی دار نبودند. مقایسه میانگین برهمکنش دو تیمار نشان داد که در حضور تیمارهاي محلول پاشی 0، 2، 3 و4 در هزاربه ترتیب بالاترین میانگین تعداد به سطوح 20،100،40 و100 گرم مصرف خاکی اختصاص داشت

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید