بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

وظيفه اصلي كميته هاي فني تهيه استانداردهاي بين المللي است نويس استانداردهاي . پيش بين المللي كه توسط كميته هاي فني مورد پذيرش واقع شده باشند ، براي رأي گيري بين اعضا با گردش در
مي آيند . انتشار يك استاندارد بين المللي نيازمند تأييد دست كم 75% از اعضاي داراي حق رأي
مي باشد .

استاندارد ايزو 10006 توسط كميته فني 176 ISO/TC ، (مديريت كيفيت و تضمين كيفيت) و توسط زير كميته 2 SC (سيستم هاي كيفيت) تهيه شده است .

ويرايش دوم ايزو 10006 كه به طور فني بازنگري شده است ، ويرايش اول (ايزو 10006:1997 ) را باطل نموده و جايگزين آن مي شود .

مشخصات استاندارد ISO  10006

اين استاندارد بين المللي راهنمايي‌هايي براي مديريت كيفيت در پروژه ها ارائه مي كند .

اين استاندارد بين المللي راهنمايي‌هايي براي كاربرد مديريت كيفيت در پروژه‌ها ارائه مي كند .

اين استاندارد بين المللي يك راهنما براي خود «مديريت پروژه» نمي‌باشد.

از آن جايي كه اين استاندارد بين المللي يك مدرك راهنما مي باشد ، لذا براي مقاصدي مانند صدور گواهي نامه / ثبت مورد استفاده قرار نمي گيرد.

اسلاید 2 :

ISO 10006سازمان ها در

اين استاندارد بين سازمان ايجاد كننده پروژه و سازمان پروژه فرق قائل است .

سازمان ايجاد كننده پروژه ، سازماني است كه تصميم به اجراي پروژه مي گيرد .

سازمان پروژه ، پروژه را اجرا مي كند . ممكن است سازمان پروژه بخشي از سازمان ايجاد كننده پروژه باشد .

در اين استاندارد بين المللي ، راهنمايي براي مديريت كيفيت پروژه ها بر اساس هشت اصل مديريت كيفيت بنا نهاده شده است :

مشتري محوري

رهبري

دخيل بودن افراد

رويكرد فرايندي

رويكرد سيستمي درذ مديريت

بهبود مداوم

متقابل با تأمين كنندهرويكرد واقع بينانه در تصميم گيري

روابط سودبخش

اسلاید 3 :

فرايندهاي مرتبط با منابع

  فرايندهاي مرتبط با افراد

پديد آوري محصول

  فرايندهاي مرتبط با وابستگي

  فرايندهاي مرتبط با محدود             

  فرايندهاي مرتبط با زمان

  فرايندهاي مرتبط با هزينه

  فرايندهاي مرتبط با ارتباطات

  فرايندهاي مرتبط با ريسك

  فرايندهاي مرتبط با خريد

اندازه‌گيري ، تحليل و بهبود

  فرايندهاي مرتبط با بهبود

اندازه گيري و تحليل

  بهبود مداوم

اسلاید 4 :

فرايند استراتژيك

به كارگيري اصول مديريت كيفيت از طريق فرايند استراتژيك

مشتري محوري

رهبري

دخيل بودن افراد

رويكرد فرايندي

رويكرد سيستمي در مديريت

بهبود مداوم

رويكرد واقع بينانه در تصميم گيري

روابط سودبخش متقابل با تأمين كننده

اسلاید 5 :

فرايندهاي مرتبط با منابع

فرايندهاي مرتبط با افراد عبارتند از :

ايجاد ساختار سازماني پروژه

تخصيص افراد

ايجاد تيم

اسلاید 6 :

فرايندهاي مرتبط با وابستگي

پروژه ها سيستمي از فرايندهاي به هم وابسته و طرح ريزي شده را شامل مي شود و معمولاً اقدام در يكي از اين فرايندها روي ساير فرايندها ، تأثير مي گذارد .

فرايندهاي مرتبط با وابستگي عبارتند از :

آغاز پروژه و تكوين طرح مديريت پروژه

مديريت اثرات متقابل

مديريت تغييرات

خاتمه فرايند و پروژه 

اسلاید 7 :

فرايندهاي مرتبط با محدوده :

هدف فرايندهاي مرتبط با ارتباطات ، تسهيل تبادل اطلاعات ضروري براي پروژه مي باشد . اين فرايندها اطمينان حاصل مي كند كه توليد ، جمع‌آوري ، توزيع، نگه داري و تعيين تكليف نهايي اطلاعات پروژه به موقع و به طور مناسب صورت مي گيرد .

فرايندهاي مرتبط با ارتباطات عبارتند از :

طرح‌ريزي ارتباطات

مديريت اطلاعات

كنترل ارتباطات

اسلاید 8 :

فرايندهاي مرتبط با ريسك :

مديريت ريسك‌هاي پروژه با عدم قطعيت‌ها در سرتاسر پروژه سر وكار دارد . اين موضوع نيازمند يك رويكرد ساخت يافته است كه بايستي در قالب طرح مديريت ريسك مدون شود . هدف فرايندهاي مرتبط با ريسك حداقل كردن اثر رخدادهاي منفي بالقوه و استفاده حداكثر از فرصت‌ها براي بهبود
 مي باشد . همچنين عدم قطعيت‌ها به فرايندهاي پروژه يا محصول پروژه مرتبط مي شود .

فرايندهاي مرتبط با ريسك عبارتند از :

شناسايي ريسك

ارزيابي ريسك

رفتار ريسك

كنترل ريسك

اسلاید 9 :

فرايندهاي مرتبط با خريد :

فرايندهاي مرتبط با خريد با موضوع تهيه محصولات براي پروژه سر و كار دارد .

فرايندهاي مرتبط با خريد عبارتند از :

طرح‌ريزي و كنترل خريد

مدون كردن نيازمندي‌هاي خريد

ارزيابي تأمين كننده

عقد قراردادهاي فرعي

كنترل قرارداد

اسلاید 10 :

فرايندهاي مرتبط با بهبود :

اين بخش در مورد اين كه چگونه سازمان ايجاد كننده پروژه و سازمان پروژه بايستي از پروژه يادگيري داشته باشند ، راهنمايي‌هايي ارائه مي كند .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید