دانلود پاورپوینت iso

PowerPoint قابل ویرایش
34 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت iso توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت iso قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

 

اسلاید ۲ :

oمجمعی جهانی، متشکل از سازمان های استانداردگذاری ملی است. کار تهیه استدانداردهای بین المللی بطور معمول توسط کمیته‌های فنی انجام می شود. هر سازمان عضو، علاقه مند به یکی از موضوعاتی است که برای آن ، گروه کاری فنی‌ای تشکیل گردیده و قوانین آن موضوع در این گروه ارائه می شود. سازمان بین المللی، دولتی و غیر دولتی با ISO ارتباط داشته و همکاری می‌کنند.   

o ISO در ارتباط با کلیه موضوعات مطرح در حیطه الکترونیک با کمیسون بین المللی الکتروتکنیک IEC     بطور نزدیک همکاری می‌نماید.

n

o وظیفه عمده کمیته عای فنی استانداردهای بین المللی است.                          پیش نویس استانداردهای بین‌المللی پس از چرخیدن در میان سازمانهای عضو جهت رای گیری،    توسط کمیته فنی  پذیرفته می‌شود. انتشار پیش‌نویس ، بعنوان یک استاندارد بین‌المللی حداقل نیاز به تأیید ۷۵% آرا سازمان های عضو دارد.                                                                

oدر سایر شرایط ، بویژه هنگامی که یک ضرورت تجرای، در جهت انتشار چنین مدارکی وجود داشته باشد، یک گروه کاری فنی ممکن است تصمیم به انتشار انواع دیگری از مدارک قانونی بنمایند.      

oمشخصات عمومی قابل دسترس (ISO/PAS) ISO Publicly Available Specification   بیانگر توافقاتی است که بین کارشناسان فنی گروه‌های کاری ISO صورت گرفته و در صورت       تصویب بیشتر از ۵۰% اعضا اصلی کیمته در را‌ی گیری انتشار می‌یابند.                             

o

اسلاید ۳ :

o

o

oیک  ISO Thechnical Specification بیانگر  توافقاتی است که پس از تصویب و اخذ ۳/۲ آرا اعضا کمیته فنی تایید و منتشر می‌شوند.

o

oیک ISO/PAS و یا ISO/TS پس از سه سال به منظور تصمیم گیری تأیید اعتبار برای سه سال دیگر، مورد بازنگری قرار می گیرد. اینگونه مدارک مجدداً پس از گذشت شش سال مورد بازنگری قرار می‌گیرند که یا باید به یک استاندارد تبدیل شوند و یا
ملغی گردند.

oJapan , International Automotive Task Force (IATF)

oISO /TS 16949:2002 توسط

oAutomobile Manufacturers Association , Inc , (JAMA) مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت تهیه گردیده است.

oاین ویرایش دوم ISO/TS 16949 که از نقطه نظر فنی بازنگری شده است، جانشین ویرایش اول (ISO / TS 16949:1999) می‌باشد.

o

o بخش‌های مندرج در کادر الزامات اصلی ISO 9001:2000 بوده و موارد خارج از کادر الزامات تکمیلی ویژه TS می‌باشد.

o

oدر این استاندارد ، مشخصات فنی “TS” ، لغت SHALL  “باید“ به مفهوم یک الزام می‌باشد. لغت SHOULD “بایستی“  به معنی یک توصیه است. پاراگراف مرتبط با NOTE “یادآوری“ راهنمایی در جهت درک یا شفاف شدن الزام مرتبط می‌باشد.

اسلاید ۴ :

o

oصدور گواهینامه بر اساس این استاندارد شامل الزامات خاص مشتریان نیز می‌شود، در صورتیکه از جمله مشتریان عضو LATF باشد به مرجع “قوانین عضویت رسمی در LATF“ مراجعه شود.                                             

o

oراهنمای LATD برای ISO/TS 169:2002

o

o“راهنمای LATF برای ISO/TS 16949:2002 “ مدرکی است شامل نمونه‌ها، مثالها و توضیحات پیشنهادی مبتنی بر کوشش‌های انجام شده در صنعت خودرو که می‌تواند در جهت تطابق با الزامات این استاندارد کمک نماید.

o

oاین مدرک راهنما جهت صدور گواهینامه و یا انعقاد قرار بکار گرفته نمی‌شود.

o

oهدف از این استاندارد مشخصات فنی

o

oهدف از این استاندارد توسعه سیستم مدیریتی کیفیتی می‌باشد که بهبود مستمر را با تأکید بر پیشگیری از خطا و کاهش انحرافات و ضایعات در زنجیره تأمین فراهم می‌آورد.

oاین استاندارد همراه با الزامات کاربردی خاص مشتری، نیازمندیهای ا ساسی سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمانهایی که متعهد به این مدرک هستند، تعریف می‌نماید.

اسلاید ۵ :

o

o

oاین استاندارد قصد دارد تا از انجام ممیزی‌های متعدد جهت صدور گواهی‌نامه جلوگیری نموده و نگرش مشترکی برای سیستم مدیریت کیفیت در حیطه صنعت خودروسازی و سازمانهای تأمین کننده قطعه جهت ارائه خدمات مرتبط با خودرو فراهم نماید.

o

o

oاین استاندارد در اتصال با ایزو ۲۰۰۰ :۹۰۰۱ الزامات سیستم مدیریت کیفیت جهت طراحی و توسعه ، تولید و در مواقع لزوم نصب و ارائه خدمات برای محصولات وابسته به خودرو را تعیین می نماید.

o

o

oاین استاندارد مشخصات فنی (TS) برای مکان هایی کاربرد دارد که در آن قطعات معین شده توسط برای تولید و یا ارائه خدمات، ساخته می شوند.

oفعالیت‌های پشتیبانی چه در مکان تولید یا ارائه خدمات (سایت) چه به صورت مجزا(مانند مراکز طراحی، دفاتر مرکزی و مراکز توزیع) به عنوان بخشی از مکان تولید و یا ارائه خدمات ، مورد ممیزی قرار می‌گیرند، اما نمی‌توانند بر اساس این استاندارد به تنهایی گواهینامه دریافت کنند.

oاین استاندارد مشخصات فنی (TS) در چرخه تأمین خودرو می‌تواند بکار گرفته شود.

اسلاید ۶ :

مرجع قانونی

مدرک قانونی که در ادامه آورده شده است شامل مقرراتی می‌باشد که در سراسر این متن به آن ارجاع داده شده و جزئی از مقررات این استاندارد (TS) محسوب می‌شود. برای مراجع دارای تاریخ ، الحاقیه‌ها و یا ویرایش‌های بعدی این مدارک مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. از طرفینی که بر مبنای این استاندارد، قرارداد منعقد می‌کنند، دعوت که از آخرین چاپ مدرک قانونی تعیین شده ذیل استفاده نمایند. در مورد مراجع بدون تاریخ ، آخرین ویرایش ، مبنای استفاده می‌باشد اعضای ISO و IEC فهرست استانداردهای بین‌المللی معتبر را نگهداری می‌کنند.

o

oواژگان و تعاریف مرتبط با صنعت خودرو

o

oبرای مقاصد این استاندارد، واژگان و تعاریف ارائه شده در استاندار ایزو ۹۰۰۱ :۲۰۰۰ و موارد ذیل به کار می‌روند.

اسلاید ۷ :

 سازمان با مسئولیت طراحی

oسازمانی که دارای اختیار برای استقرار مشخصات یک محصول جدید یا تغییر مشخصات محصول موجود می‌باشد.

oیادآوری: این مسئولیت، شامل آزمایشات و تصدیق عملکرد محصول با کاربردهای معین شده توسط مشتری، می‌باشد.

oخطاناپذیر سازی

oطراحی و توسعه محصول و فرآیند ساخت، به منظور پیشگیری از ساخت محصول نامنطبق.

oآزمایشگاه

o

oتسهیلاتی بری بازرسی، آزمون یا کالیبراسیون ، که ممکن است شامل آزمایشات شیمیایی، متالوژیکی، ابعادی ، فیزیکی، الکتریکی ، قابلیت اطمینان(پایائی) باشد، اما به این موارد محدود نمی‌شود.

oدامنه کاری آزمایشگاه

oمدرک تحت کننترل شامل موارد ذیل :

o

oآزمایشات معین، ارزیابی‌ها و کالیبراسیون‌هایی که یک آزمایشگاه صلاحیت انجام آنها را دارد.

o فهرست تجهیزاتی که برای انجام موارد فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

o

o فهرست روشها و استانداردهایی که برای موارد فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اسلاید ۸ :

oفرآیند ساخت و یا فرآوری:

oمواد اولیه تولیدی یا قطعات خدماتی

o مونتاژ

o عملیات حرارتی، جوشکاری ، رنگ و نقاشی و سایر خدمات تکمیل کاری.

o

oنگهداری و تعمیرات پیشگویانه

oفعالیت‌هایی بر مبنای داده‌های فرآیند جهت جلوگیری از مشکلات نگهداری و تعمیرات با پیشگویی محتمل‌ترین حالات خطا برای پیشگیری از توقف تولید.

o

oنگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

oاقدامات برنامه‌ریزی شده جهت حذف علل تجهیزات و یا توقعات زمان بندی نشده تولید، بعنوان خروجی از مرحله طراحی فرآیند ساخت.

oهزینه حمل اضافی

oهزینه حمل اضافی، نسبت به تحویل قرارداد شده.

o

oیادآوری: علل بروز این موضوع می تواند : روش ، مقدار، موارد زمان‌بندی نشده تحویل و یا تأخیرهای ناشی از تحویل باشد.

oمکانهای دور(مجزا)

oمحلهایی که به عنوان پشتیبان مکانهای تولیدی تلقی می شوند و در آنها فرآیندهای غیرتولیدی رخ می‌دهد.

oسایت

oمحلی که در آنجا فرآیندهای ساخت با ارزش افزوده انجام می‌شوند.

اسلاید ۹ :

oمشخصات ویژه

o

oمشخصات محصول یا پارامترهای فرآیند ساختی که ممکن است بر ایمنی تأثیر داشته و یا بر تطابق با مقررات ، تناسب ، کارکرد، عملکرد یا توالی فرآیند محصول تأثیرگذار باشند.

oمشخصات مهندسی

o

oسازمان باید فرآیندی داشته باشد تا از بازنگری به موقع، توزیع  و اجرای تمامی استانداردها، مشخصات و تغییرات مهندسی بر طبق برنامه زمان بندی خواسته شده مشتری، اطمینان حاصل نماید. این بازنگری زمان‌بندی شده، بایستی تا حد امکان زود انجام شود و نباید بیش از دو هفته به طول بیانجامد. سازمان باید سابقه تاریخ هر تغییر اعمال شده در تولید را نگهداری کند. اعمال اینگونه تغییرات باید شامل به روز رسانی مدارک باشد.

o

oیادآوری: با هر تغییری در این استاندارد/ مشخصات، هنگامیکه این مشخصات به سوابق طراحی ارجاع می‌دهند، یا در صورتیکه آنها بر مدارک فرآیند تأیید قطعات تولیدی تأثیرگذار باشند، مانند طرح کنترل، FMEAها و غ یره لازم است تا سوابق تأیید قطعات تولیدی مشتری به روز گردد.

o

oاهداف کیفیتی ـ تکمیلی

oمدیریت ارشد باید اهداف کیفیتی و معیارهای اندازه‌گیری آنها را مشخص کند، که این اهداف باید در طرح تجاری لحاظ شده باشند و به منظور گسترش و تحقق خط‌مشی کیفیت بکار گرفته شوند.

oیادآوری: اهداف کیفیتی می‌بایستی به انتظارات مشتری اشاره نموده و در یک دوره زمانی تعریف شده، قابل دسترسی باشند.

اسلاید ۱۰ :

oمسئولیت کیفیت

oمدیرانی که دارای مسئولیت و اختیار برای انجام اقدامات اصلاحی هستند، باید سریعاً از محصولات یا فرآیندهایی که با الزامات منطبق نیستند، آگاه گردند.

oبه منظور اصلاح مشکلات کیفیتی پرسنل مسئول در کیفیت باید دارای اختیار توقف
تولید باشند.

oعملیات تولید در طول تمامی شیفتها به منظور حصول اطمینان از کیفیت محصول، باید توسط افراد مسئول، یا جانشین آنها اداره گردند.

oنماینده مشتری

oبه جهت حصول اطمینان از اینکه الزامات مشتری پیگیری و محقق می‌شوند، مدیریت ارشد باید افرادی را که با مسئولیت و اختیارات لازم معین نماید، این  الزامات شامل انتخاب مشخصات ویژه، برقراری اهداف کیفیتی و آموزش‌های مرتبط ، اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی، طراحی و توسعه محصول می‌باشند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 34 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد