مقاله بررسی نقش پروتئین های عبور دهنده غشایی در سرطان مغز با هدف تشخیص و درمان

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان


بررسي نقش پروتئين هاي عبور دهنده غشايي در سرطان مغز با هدف تشخيص و درمان
چکيده
يک تومور مغزي از انبوهي از سلول هاي رشد يافته تشکيل شده است که در مکان نامناسب در مغز ايجاد شده اند. قرار گرفتن افراد مبتلا به اين نوع اختلالات در معرض فاکتورهاي مشخص يا نامشخص محيطي و ژنتيکي، باعث ايجاد تغيير در بيان ژن يا مجموعه اي از ژن ها ميشود که ميتواند نقش موثري در ايجاد تومور داشته باشند. اين پژوهش با کمک داده هاي تواليهاي بيان شده برچسب دار،EST، در کتابخانه هاي cDNA موجود در پايگاه داده NCBI، اقدام به پيش بيني و شناسايي ژن هاي دخيل در سرطان مغز کرده است . نتايج نشان داد که ژن هاي کد کننده زيرواحدهاي ريبوزومي خصوصا زير واحد کوچک ، در بافت سرطاني مغز بيان بالا دارند و درمقابل ، ژن هاي کد کننده پروتئيين هاي عبور دهنده غشايي همانند پروتئين پايه ميلين (MBP)، بيان پاييني را در بافت هاي سرطاني مغز داشته اند. نتايج اين پژوهش گزارش دقيق از ژن هاي دخيل در ايجاد تومور مغزي است که ميتواند جهت پيشبرد راه هاي درماني و تشخيصي بيماري مورد استفاده مفيد قرار گيرد.
کلمات کليدي : سرطان مغز، تواليهاي بيان شده برچسب دار (EST)، پروتئين هاي عبور دهنده غشايي

مقدمه :
سرطان مغز(گالايوبلاستوما شايع ترين نوع تومورهاي مغزي است مانند ديگر سرطان ها، زماني اتفاق ميافتد که يک ناهنجاري در تقسيم رشد سلول ايجاد شود. اين ناهنجاريها توسط موتاسيون ها يا تغييرات اپيژنتيکي در ژن هاي فرد رخ ميدهد. با اين وجود، براي ايجاد تومورهاي مغزي هيچ تک عاملي وجود ندارد. اين فاکتورها که شانس افراد را براي ابتلا به سرطان افزايش ميدهند، بر روي ژن يا مجموعه اي از ژن ها اثر ميگذارند. کشف ژن يا ژن هاي درگير در بيماري سرطان يک چالش عمده پيش روي پژوهشگران است اخيرا محققان کشف دو ژن C.EPB و Stat٣ که به نظر ميرسد در گلايوبلاستوماي مغزي هماهنگ با هم فعاليت دارند، گزارش کردند. همچنين ريوير و همکارانش در سال بر اساس مشاهدات خود بيان کردند که بروز جهش در سه ژن AKT٣، PIKR٣٢ و PIKCA٣، با اختلالات مغزي از جمله سرطان ارتباط دارد امروزه پژوهش هاي متعدد نشان داده است که ، در بروز سرطان در هر ارگان از بدن ژن هاي چندگانه دخيل هستند و وظيفه شناسايي ژن هاي درگير به دليل اين واقعيت که تنها زير مجموعه اي از ژن ها در جمعيت سلول بيان ميشود، پيچيده است . در گذشته کشف ژن سرطان به دنبال روش هاي مرسوم مانند نقشه برداري از ژن انجام شده که امروزه با گسترش حجم عظيمي از داده هاي حاصل از پروژه هاي ژنوم يابي، اين امکان ايجاد شده است که اطلاعات آن ها در بانک هاي داده ذخيره سازي شود. بنابراين ، امروزه کشف ژن هاي جديد مستلزم استفاده موثر از تعداد زيادي از ژن هاي موجود در پايگاه هاي داده است . تعداد زيادي از تواليهاي ژن هاي بيان شده از ارگان هاي مخلتف (طبيعي و بافت هاي آلوده بيماريهاي مختلف ) به صورت تواليهاي بيان شده برچسب دار يا Expressed Sequence Tags،EST در قالب کتابخانه هاي cDNA در پايگاه هاي مختلف داده جمع آوري و ذخيره شدند. اين دسته از بانک هاي داده همانند NCBI، ابزارهاي دقيق جستجو و تجزيه و تحليل را نيز فراهم ميکنند. امروزه ميتوان به کمک ESTs، محاسبه داده هاي بيان ژن جهت تشخيص سريع حضور و غياب ژن هاي سرطان را به نحو احسن انجام داد و راه هاي دستبابي به درمان سريع را هموارتر کرد.
مواد و روش ها:
کتابخانه EST هر يک از انواع بافت هاي طبيعي و سرطاني مغز، موجود در پايگاه NCBI(www.ncbi.nlm.nih.gov.UniGene..http:.) با بررسي نوع سرطان و جنسيت فرد مورد مطالعه انتخاب شدند. کتابخانه هايي که کمتر از EST را گزارش ميکردند از مطالعه حذف شدند. سرانجام در اين پژوهش مجموع کتابخانه با از بافت طبيعي و کتابخانه با از بافت سرطاني گزينش شد. جهت مقايسه بين کتابخانه هاي بافت طبيعي و سرطاني مغز سه مقايسه به طور مجزا انجام شد (مقايسه اول : کليه اطلاعات موجود بدون در نظر گرفتن جنسيت ، مقايسه دوم : بررسي بافت طبيعي و سرطاني در جنس مذکر و مقايسه سوم : بررسي بافت طبيعي و سرطاني در جنس مونث ).
نتايج مقايسه ، به صورت ليستي از ژن ها با نسبت بيان هر ژن در هر گروه بافت سرطاني و طبيعي است . براي محاسبه اين نسبت ، در برنامه DDD، تعداد EST براي هر ژن در هرگروه محاسبه و به تعداد کل ESTهاي آن گروه تقسيم شده و براي هر ژن و براي هر دو گروه ارائه ميشود. نتايج گزارش هر ژن در هر گروه بر اساس سطح معني داري درصد بر اساس آزمون مقايسه فيشر انجام ميشود. در نهايت جهت تشخيص ژن هاي موثر در بافت سرطاني، نسبت هاي مقادير گزارش شده براي گروه بافت سرطاني را بر مقادير گروه بافت نرمال محسابه کرديم و اعدادي که نسبت بيان بالاتر از را نشان ميدادند به عنوان داده هاي اوليه ژن هاي با بيان بالا مورد بررسي قرار داديم . گزارش ژن هاي با بيان پايين نيز بر اساس همين برنامه و براي نسبت مقادير بافت نرمال به بافت سرطاني انجام شد.
نتايج و بحث :
مقايسه کتابخانه هاي بافت تومور با کتابخانه هاي بافت طبيعي مغز در سه مقايسه (مقايسه اول : بدون در نظر گرفتن جنسيت ، مقايسه دوم : جنس مذکر و مقايسه سوم : جنس مونث ) منجر به شناسايي بيش از ژن شد (تمامي داده ها نشان داده نشده است .). از اين ميان تنها تعداد محدودي از اين ژن ها با نسبت بيان بالاتر از انتخاب شدند(جدول). ژن هاي گزارش شده شامل پروتئين هاي ريبوزومي، آنزيم ها، فاکتور شروع ترجمه ، پروتئين هاي متصل شونده به RNA و DNA و پروتئين ترشحي است . درصد قابل توجهي از ژن هاي گزارش شده ، پروتئين هاي ريبوزومي خصوصا زير واحدهاي کوچک هستند که در مقايسه اول با نسبت بالا در بافت سرطاني نسبت به بافت طبيعي بيان شدند در حالي که در مقايسه بافت سرطاني در جنس مونث و مذکر به طور مجزا، نسبت هاي بيان بالامحاسبه نشد. ژن Lactate dehydrogenase A در مقايسه کلي کتابخانه ها بيان بالايي را در بافت سرطاني نسبت به بافت طبيعي نشان ميدهد. اين ژن که بر روي کروموزم قرار گرفته است ، در جنس مذکر حدود دو برابر بيشتر از جنس مونث ( Brain Cancer ,٧١ :(female)Brain Cancer to Normal
١٢٥ :(male)to Normal ) در بافت هاي سرطاني مغز نمود داشته است . مقدار آنزيمي لاکتات دهيدروژناز در بيماريهاي زيادي افزايش مييابد و ميتواند به عنوان نشانگر جهت تشخيص بيماري بکار رود.


در مقابل مشاهداتي که در بافت سرطاني بيان بالايي داشتند، ژن هايي که در اکثريت ژن هاي کد کننده پروتئين هاي غشايي هستند، در سلول هاي سرطاني با کاهش بيان معنيداري محاسبه شدند. علاوه براين ، بنابر محاسبات انجام شده ژن رمز کننده پروتئين پايه ميلين ( MBP)، گليکو پروئين MA٦ و ژني موسوم به (OLFM١) ١ Olfactomedin در سلول هاي سرطاني بيان پاييني نسبت به بافت طبيعي مغز دارند. جايگاه اصلي گليکو پروتئين ها در غشاي سلول ها است و گليکو پروئين MA نيز به عنوان پروتئيين سطحي عبور دهنده غشايي سلول يا نورون در سيستم عصبي مرکزي شناخته ميشود. اين پروئين در تمايز سلول هاي عصبي نقش دارد و احتمالا در شکل پذيري عصبي و ايجاد سيناپس و ورود پروتئين به درون سلول نيز حضور موثري داشته باشد ( 4). (PLP١)١ proteolipid protein نيز از جمله ژن هاي با بيان پايين در بافت تومور گزارش ميشود. اين ژن در حفاظت ، تراکم و تثبيت غشاي ميلين سيستم عصبي مرکزي نقش دارد (4)، بنابراين بيان دو ژن PLP و MBP به عنوان پروتئين هاي عضو غشاي ميلين ، با هم تغيير ميکند. گولفينز و همکارانش در سال 1997 گزارش کردند که حضور پروتئين اين دو ژن در بافت سرطاني human malignant gliomas بالا است (3) در حالي که با توجه به ميزان EST مربوط به اين ژن ها در کتابخانه هاي انتخاب شده ، در محاسبات اين پژوهش بيان کم هر دو ژن گزارش ميشود. نکته قابل توجهي که در مورد ژن هاي با بيان پايين وجود دارد اين است که همه ژن ها پروتئين هاي عبور دهنده غشايي هستند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلودمقاله بررسی ساختمان ، عملکرد و نقش میکروRNAها در آپوپتوز و تشخیص ، کنترل ، درمان و پیشگیری سرطان

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چکیدهاز زمان کشف اولین مولکول میکروRNA تا به امروز حدود 20 سال میگذرد و تحقیقات در این زمینه رشد قابل ملاحظه اي داشته است. میکروRNA ها مولکول هاي کوچکی هستند که در فرآیندهاي فیزیولوژیک ، پاتولوژیک ، رگزایی ، آپوپتوز و سرطان نقش کلیدي دارند. این مولکول ها 18-25 نوکلئوتید طول داشته و حفاظت شده هستند که از طریق ...

دانلود مقاله تخمین طیف پرتو فوتونی انواع مختلف شتابدهنده های درمانی بر مبنای دادههای عبوری

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهانواع مختلفی از شتابدهندههاي درمانی مگاولتاژ به عنوان منابع پرتو ایکس در طراحی درمان استفاده میشوند. آگاهی از توزیع طیف فوتونی گسیل شده توسط این شتابدهندهها جهت انجام محاسبات دقیق دزسنجی، از اهمیت ویژهاي برخوردار میباشد. چنانچه دادههاي عبوري با دقت مطلوب در دسترس باشد، میتوان توسط محاسبات و الگوریتمهاي ر ...

دانلود مقاله بررسی وضعیت شتابدهنده خطی الکترون در درمان سرطان در ایران و طراحی مفهومی ساخت شتابدهنده مناسب بر اساس نیاز درمانی کشور

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
مقدمه:درمان سرطان شامل یک یا ترکیبی از روشهای جراحی، پرتودرمانی، شیمیدرمانی و ایمنوتراپی است .[1] پرتودرمانی به عنوان یکی از مهمترین روشهای معالجه بسیاری از سرطانها مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش از اثرات متقابل پرتوهای یون ساز با مواد و همچنین اثرات بیولوژیک آنها برای کنترل و درمان بافتهای سرطانی استفا ...

مقاله خواص اپتیکی نانوذرات کروی طلاوکاربردآن درتشخیص و درمان سرطان

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** خواص اپتيکي نانوذرات کروي طلاوکاربردآن درتشخيص و درمان سرطان چکيده - در اين مقاله به نقش مهم الکترو مغناطيس کلاسيک در بررسي برهمکنش امواج الکترو مغناطيسي با نانو ذرات فلزي وپيش بيني خواص اپتيکي آن پرداخته ايم و نتايج اين تکنيک را در بررسي ...

مقاله تشخیص سلول های توموری در گردش در بیماران سرطان پستان با استفاده از روش Flow cytometry و از طریق Immunomagnetic beads

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تشخيص سلول هاي توموري در گردش در بيماران سرطان پستان با استفاده از روش Flow cytometry و از طريق Immunomagnetic beads چکيده سرطان پستان يکي از بدخيمي هاي بافت هاي اپي تليالي و يکي از رايج ترين سرطان ها در دنيا مي باشد. عود مجدد بيماري مي تواند بدليل وجود سلول هاي توموري گردشي موجود در خون (CTCs) باشد، که س ...

مقاله ژنتیک مولکولی ، تشخیص و درمان سرطان پستان : مقاله مروری

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ژنتیک مولکولی، تشخیص و درمان سرطان پستان: مقاله مروري چکیده سرطان پستان رایجترین سرطان در میان زنان است و از هر 8 تا 10 زن، یک نفر دچار سرطان پستان میشود. این سرطان یک بیماري به شدت ناهمگن است که به انواع متعددي چون (Lobular carcinoma in situ) LCIS، (Ductal carcinoma in situ ) DCIS، و کارسینوم مهاجم تقسیم ...

مقاله بررسی نقش حسابرسی داخلی در سازمان و تاثیر آن بر عملکرد مدیریت

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقش حسابرسی داخلی در سازمان و تاثیر آن بر عملکرد مدیریت   یکی از ارکان و اجزای ساختار موفقیت هر سازمانی حسابرسی داخلی است. امروزه حسابرسی داخلی می تواند منابع انسانی سازمان را در راستای شناخت متقابل از کارکردها و همچنین نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران سطوح مختلف سازمان را در رسیدن به اهدافشان ی ...

مقاله بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین و حمایت آنها از خود تنظیمی در خود تنظیمی یادگیری نوجوانان

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین و حمایت آنها از خود تنظیمی در خود تنظیمی یادگیری نوجوانان چکیده هدف از این تحقیق بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین و حمایت آنها از خود تنظیمی در خود تنظیمی یادگیری نوجوانان دبیرستانی شهر شیراز است. حجم نمونه این تحقیق شامل 722 نفر دانش آموز 379) نفر دختر و 343 نفر پسر) از نواحی 1 و ...