whatsapp call admin

مقاله بررسی تاثیر تردد تراکتور های کشاورزی بر مقدار تنش ایجاد شده و پایداری خاک های کشاورزی

word قابل ویرایش
7 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی تاثیر تردد تراکتور های کشاورزی بر مقدار تنش ایجاد شده و پایداری خاک های کشاورزی

 

چکیده:

عبور تراکتور و سایر ماشینهای کشاورزی بر روی سطح خاک باعث ایجاد تراکم و تغییر شکل های بزرگ در آن میگردد. با توجه به بزرگ شدن اندازه تراکتورها و سایر ادوات کشاورزی در سالهای اخیر مسئله بررسی تنشهای ایجاد شده درون خاک توجه بسیاری از محققین را جلب نموده است. در تحقیق حاضر مروری بر تنشها و تغییر شکلهای ایجاد شده درون خاکهای مختلف کشاورزی صورت گرفته است. در این تحقیق سعی گردید تا مهمترین پارامترهای موثر بر مقدار تنشهای ایجاد شده درون خاک بررسی گردد. بدین منظور مقادیر تنش و تغییر شکل در دو خاک شنی و سست ناشی از عبور تراکتور مورد بررسی قرار گرفته است. مقادیر تنش درون خاک با استفاده از یک وسیله اندازه گیری که در دو عمق ۱۶ و ۳۰ سانتیمتری نصب شده بود اندازهگیری شده است. نتایج تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد که افزایش تعداد عبور تراکتور در همه شرایط باعث افزایش تنش و تغییر شکل خاک می گردد. همچنین این نتایج نشان میدهد که بیشترین افزایش در مقدار تنش و تغییر شکل ایجاد شده درون خاک در دو تردد اول تراکتور صورت میگیرد. همچنین نتایج نشان میدهد که بافت خاک یک عامل بسیار مهم در تعیین واکنشهای آن به نیرو میباشد. هر مقدار بافت خاک سبکتر باشد (به سمت خاک شنی) واکنش خاک به نیرو بصورت تراکم میباشد و هر چه بافت خاک سنگینتر باشد خاک دچار شکست و گسیختگی میگردد.

کلمات کلیدی : تنش، تغییر شکل، ترانسدیوسر تنش، تعامل بین چرخ و خاک، تردد تراکتور

مقدمه

تراکتور ها و ماشین آلات کشاورزی، خاک مزرعه را به عنوان سطح کشش استفاده میکنند و رفت و آمد های زیادی در آن انجام می دهند. به طوریکه در حرکت های اول و دوم چرخ، تنش بوجود آمده در ناحیه الاستیک خاک قرار می گیرد. این پدیده به تغییر حالت مهم در سطح خاک و همچنین تغییر در حجم و ساختار خاک منجر می شود. تغییر حالت در خاکهای نرم، تند و یک طرفه است، به طوری که خاکورزیهای پیشرفته نیز نمیتواند خصوصیات فیزیکی اولیه خاکهای فشرده شده از جمله : چگالی حجمی و وضعیت آب و هوایی را برگرداند. این وضعیت به ویژگی های بومی و حاصلخیزی خاک صدمه می زند. تحقیقات منتشر شده متعددی درباره تردد حرکت تراکتور و ماشین آلات کشاورزی و تاثیر آن در تنش خاک منتشر شده است. عبور مکرر در یک مسیر باعث سایش شدید در شیار ها توسط بوکساوات چرخ ها می شود(.(۱ تحقیقات نشان می دهد که عبور ۶ بار تراکتور از روی یک خاک باعث افزایش عمق گودی از ۷٫۵ تا ۱۲٫۷ سانتیمتر در سه حرکت اول و تا ۱۳٫۲ سانتی متر در سه حرکت بعدی گردید.((۳ .تغییر شکل عمودی در لایه شخم زده خاک در دو سطح رطوبتی مشاهده شد که تابعی از تعداد حرکتهای تراکتور است. تغییر شکل عمودی باقیمانده با تکرار حرکت تراکتور رابطه لگاریتمی دارد .(۳) به طوریکه برای خاک مرطوب دو برابر بیشتر از خاک خشک است . دو بار حرکت تراکتور چگالی را از ۱٫۴۶ به ۱٫۶ میلی گرم بر متر مکعب افزایش داده و در دو حرکت بعدی تا ۱٫۶۳۷ برای لایه های خاک در عمق ۱۵ سانتی متری افزایش داده است ( .(۲ مقاومت نفوذ در خاک با چگالی زیاد که چند بار تراکتور از روی آن عبور کرده است بیشتر است. دانشمندان اثرات تعداد حرکت چرخ تراکتور را روی تنش و تغییر شکل خاک بررسی کرده اند . افزایش تعداد عبور تراکتور هر دوی تنش های اصلی و هشت وجهی را تحت تاثیر قرار میدهد .تنش برشی با توجه به تنش های نرمال عمودی افزایش پیدا می کند. نفوذ عمودی عمیق موجب جابجایی های حجمی خاک به دو صورت عمودی و جانبی شده است. به دلیل افزایش بارگذاری روی چرخ و اثرات منفی آن روی خاک، برای بررسی و تعیین اثرات تکرار حرکت بر مکانیک خاک و خاصیت فیزیکی و بومی خاک این مسئله هنوز قابل توجه است.

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تردد تراکتور در کشاورزی مرسوم بر مقدار تنش های ایجاد شده درون خاک در قالب یک مقاله مروری می باشد.

مواد و روشها:

در این تحقیق به نتایج حاصل از آزمایشاتی که بر روی دو خاک شنی و لومی سیلتی صورت گرفته پرداخته می شود. سعی گردید تا یک جمع بندی کلی از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با اثر تردد تراکتور در مقدار تنش درون خاکهای کشاورزی صورت گیرد. خاکها قبلا خاکورزی شده بودند اما هیچ آماده سازی مخصوصی برای خاک ها انجام نشده بود . درصد رطوبتی خاک در یک نمونه از هر خاک در دو عمق ۱۵ و ۳۰ سانتی متر اندازه گیری شد که تفاوت معنی داری در دو مورد مشاهده نشد. اندازه گیری ها به قرار زیر است: ۱۰ و ۱۱ درصد برای خاک شنی و ۹٫۵ و ۱۱ درصد برای خاک لومی سیلتی .

دو تراکتور کشاورزی با وزن مشابه برای انجام آزمایشات استفاده گردید. مشخصات تراکتور ها در جدول ۱ نشان داده شده است. تراکتور ها با سرعت ۵ کیلومتر در ساعت رانده شده اند.

جدول (۱) مشخصات تراکتور های استفاده شده در آزمایش

دستگاه اندازه گیری تنش درون خاک معمولا یک ترانسدیوسر شش وجهی می باشد که مطابق شکل ۱ نشان داده شده است .دستگاه اندازه گیری تنش در دو عمق ۱۵ و ۳۰ سانتیمتر نصب شده است. (شکل .(۲ مقدار تغییر حالت خاک توسط یک سیستم نوری که شامل ۴ پروژوکتور لیزری و یک صفحه محافظ شفاف و یک دوربین مداربسته میباشد اندازه گیری شده است. این سیستم اندازه گیری های عمودی و طولی از خاک را ممکن می سازد.

شکل (۱) شماتیک SST و حالتهای تنش

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 7 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد