بخشی از مقاله

مقدمه
وجود آمار تلفات قابل توجه فوتي، جرحي، مالي و… ناشي از تصادفات جاده‌اي و شهري در كشور سهم هفت درصد سود ناخالص درآمد ملي را به خود  اختصاص داده است. همچنين رشد روز افزون توليد وسائط نقليه موتوري و عدم تطابق با راههاي موجود در كشور موجبات افزايش سوانح را فراهم نموده است.
مطابق با آمار رسمي سازمان پزشكي قانوني كشور 37 درصد متوفيات ناشي از تصادفات را عابرين پياده تشكيل داده بطوريكه در سال 1380 در حدود 7300 نفر عابر در اثر تصادفات رانندگي كشته شدند. گرچه تلفات فوتي ناشي از تصادفات جزء سه عامل رده اول مرگ و مير انسانها در جهان شناخته شده اند اما بدون شك اين ميزان قابل توجه عمدتاً در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه بوقوع مي پيوندد.
شهر ديواندره با داشتن بلوار اصلي و در امتداد راه اصلي سنندج- سقز- آذربايجان و عليرغم وجود راه كمربندي (ساحلي) داراي تراكم قابل توجه وسائط نقليه و عابرين پياده بوده، مضاف بر اينكه هندسه غير اصولي (فني) بلوار و بويژه در محل تقاطعها، همواره بركندي و تراكم حركت و احتمال وقوع حوادث رانندگي ابرار مي‌نمايد.


هدف از تهيه اين پروژه ايجاد ايمني، نظم و نهايتاً ساماندهي تردد وسائط نقليه و عابرين در حد فاصل بلوار امام و چند تقاطع حادثه خيز در سطح شهر مي باشد.
لازم است از جناب آقاي حسين آبادي شهردار محترم كه در واقع باني و مسبب اين حركت بوده اند و همچنين از نقطه نظرات دوست گرامي جناب سروان مرادي رياست محترم راهنمايي و رانندگي ديواندره تشكر و قدرداني نمايم.

         فردين مظهري
مشاور حقيقي حمل و نقل و ترافيك
عضو جامعه مهندسين حمل و نقل ايران- 74010077
    عضو انجمن مهندسين حمل و نقل امريكا (ITE)
     36079
 
مطالعات سرعت (Speed Study)
اندازه گيري سرعت از ديدگاه مهندسي ترافيك بعنوان اصلي ترين و اساسي ترين پارامتر در كليه مراحل بعدي طراحي همواره از اهميت شاياني برخوردار مي باشد. لذا با استفاده از نمونه گيري سرعت وسائط نقليه بصورت كاملاً تصادفي (Random) در نقاط مختلف و بجهت برآورد توزيع سرعت كل جريان ترافيكي تحت شرايط حاكم عمليات لازم بعمل آمد.


اصولاً اطلاعات مورد نظر با استفاده از روش نمونه گيري بدست مي آيد و بديهي است داده هاي جمع آوري شده در مورد سرعت نقطه اي صرفاً مربوط به درصدي از وسائط نقليه مي باشد كه در موقعيت مذبور اندازه گيري شده اند لذا سعي بر اين بوده كه با نمونه گيري انجام شده خصوصيات يك جمعي را مشخص ساخته، كه در اين حالت كل جريان ترافيك خواهد بود.
بدين منوال به علت وجود برخي نااطميناني‌ها تعميم ويژگيهاي نمونه مزبور به كل جريان ترافيك با خطاهايي همراه است زيرا در يك جريان ترافيكي تمام وسائط نقليه با سرعت يكنواخت حركت نمي كنند و توزيع سرعت داراي يك دامنه گسترده اي است در اين خصوص قطعاً مي بايستي از قوانين رياضي و آ‌ماري خاصي جهت تحليل اطلاعات سرعت نقطه اي بهره گرفت.
 
نمونه گيري سرعت V1 (محدوده ورودي سنندج به ديواندره) قبل از ميدان بسيج
سرعت km/h    شماره نمونه گيري    سرعت km/h    شماره نمونه گيري
70    11    63    1
41    12    54    2
57    13    71    3
63    14    50    4
73    15    48    5
75    16    73    6
47    17    66    7
61    18    59    8
71    19    67    9
56    20    49    10
50    21    53    31
48    22    57    32
65    23    60    33
36    24    48    34
43    25    55    35
44    26    49    36
57    27    59    37
62    28    65    38
47    29    58    39
49    30    65    40

 
تحليل نمونه گيري مربوط به سرعت لحظه‌اي و توزيع فراواني (V1)
درصد تجمعي مشاهدات    درصد جمع مشاهدات در گروه    تعداد وسايل نقليه در گروه    متوسط سرعت km/h    گروه سرعت km/h
5/7    5/7    3    43    9/44-41
20    5/12    5    47    9/48-45
5/32    5/12    5    51    9/52-49
5/42    10    4    55    9/56-53
60    5/17    7    59    9/60-57
5/72    5/12    5    63    9/64-61
85    5/12    5    67    9/68-65
5/92    5/7    3    71    9/72-69
100    5/7    3    75    9/76-73
    100    40=n        جمع

منحني تجمعي فراواني سرعت V1
هيستوگرام فراواني سرعت V1
 هيستوگرام فراواني سرعت V1


نمونه گيري سرعت V2 (محدوده ورودي سقز به ديواندره)
سرعت    شماره    سرعت    شماره    سرعت    شماره
53    37    57    19    54    1
44    38    59    20    68    2
53    39    52    21    62    3
47    40    48    22    57    4
41    41    41    23    61    5
49    42    56    24    49    6
51    43    51    25    67    7
50    44    47    26    59    8
44    45    54    27    71    9
46    46    62    28    46    10
40    47    65    29    52    11
39    48    61    30    54    12
42    49    59    31    57    13
48    50    57    32    64    14
47    51    52    33    70    15
53    52    69    34    53    16
49    53    61    35    55    17
55    54    54    36    66    18

 
تحليل نمونه گيري مربوط به سرعت لحظه‌اي و توزيع فراواني (V2)
درصد تجمعي مشاهدات    درصد جمع مشاهدات در گروه    تعداد وسائط نقليه در گروه    متوسط سرعت km/h    گروه سرعت km/h
26/9    26/9    5    41    9/42-39
66/16    4/7    4    45    9/46-43
33/33    67/16    9    49    9/50-47
4/57    07/24    13    53    9/54-51
36/70    96/12    7    57    9/58-55
32/83    96/12    7    61    9/62-59
88/88    56/5    3    65    9/66-63
14/98    26/9    5    69    9/70-67
99/99    85/1    1    73    9/74-71
    100    54=n        جمع

منحني تجمعي فراواني سرعت V2
هيستوگرام فراواني سرعت V1
 هيستوگرام فراواني سرعت V
تعيين ميانگين سرعت رياضي: (V1)
 
سرعت ميانگين رياضي تخمين سرعت هر وسيله نقليه‌اي است كه انتظار مي رود بطور اتفاقي از نقطه مورد نظر عبور نمايد. ميانگين رياضي سرعت در واقع تخمين آماري سرعت واقعي (اما ناشناخته) كل جمعيت عبوري را نشان مي دهد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید