مقاله بررسی تعادل مایع‐ مایع با استفاده از ترکیب معادلات حالت با قوانین اختلاطِ بر پایه انرﮊی آزاد گیبس اضافی ( EOS −G E )

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

 

بررسی تعادل مایع‐ مایع با استفاده از ترکیب معادلات حالت با قوانین اختلاطِ بر پایه انرﮊی آزاد گیبس اضافی ( EOS −G E)
چکیده
وجود داده های تعادل مایع – مایع برای طراحی فرآیندهای جداسازی که منجر به تشکیل فازهای مایع سه جزئی می شود ، ضروری به نظر می رسد .اطلاعات تجربی دقیق به همراه پیش بینی های قابل اعتماد توسط مدلهای ترمودینامیکی برای تعادل مایع – مایع سه جزئی ، منجر به طراحی مناسب و اقتصادی این واحدهامی گردد.
محاسبه فوگاسیته هر جزﺀ در مخلوط مایع از طریق معادلات حالت١ و توابع اضافی ، امکان پذیر است . از آنجائی که اغلب معادلات حالت ، در پیش بینی خواص مایع دارای خطای زیادی هستند ، استفاده از توابع اضافی برای محاسبه فوگاسیته در مخلوط مایع ، ترجیح داده می شود. لیکن توابع اضافی ، قادر به بررسی تأثیر فشار در تعادل مایع – مایع نیستند. تحقیقاتی که به تازگی صورت گرفته، نشان داده است که ترکیب معادلات حالت با قوانین اختلاطی٢ که بر پایه انرﮊی آزاد گیبس اضافی هستند( EOS −G E )، به خوبی قادر به بیان رفتار تعادل فازی مخلوطهای مایع مختلف در محدوده وسیعی از دما و فشار هستند.استفاده از این روش امکان بررسی اثر فشار بر تعادل مایع – مایع را به خوبی فراهم می نماید.
در این کار تحقیقاتی تعادل مایع – مایع در مخلوط سه جزئی متانول ، میتل ترت‐ بوتیل اتر (MTBE) و آب در دمای ٢٥ در جه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر با استفاده از ترکیب معادله حالت
PRSV (Peng-Robinson Strijekt Vera) با دو قانون اختلاط ١MHV و WS قوانین اختلاطی که بر پایه مدل GE هستند) مورد برسی قرار گرفته است.مقایسه نتایج پیش بینی شده توسط روش EOS −G E با مقادیر تجربی، مبین توانایی بالای این روش در پیش بینی رفتار تعادل مایع – مایع مخلوط متانول +میتل ترت–بوتیل اتر(+ (MTBE آب می باشد.
کلمات کلیدی: معادله حالت، قانون اختلاط، انرﮊی آزاد گیبس اضافی، تعادل مایع‐ مایع، میتل ترت‐ بوتیل اتر

١‐مقدمه] ٨و٦و٢[
اطلاعات تعادل مایع–مایع سیستمهای سه جزئی برای طراحی فرآیند های استخراج مایع ،جذب انتخابی توسط پلیمرهای شبکه ای، جداسازی توسط غشاﺀ و سایر فرآیندهای جداسازی که منجر به تشکیل فازهای مایع سه جزئی می شود ، ضروری به نظر می رسد .
بررسیها و مطالعات انجام گرفته در این تحقیق نشان داد که مدلهای ضریب اکتیویته بیشترین کاربرد را در پیش بینی رفتار تعادل مایع – مایع سیستمهای سه جزئی دارند.لیکن این مدلها قادر به بررسی اثر فشار در تعادل مایع – مایع نیستند.حاصل جدید ترین تحقیقات صورت گرفته بر روی رفتار تعادلی مخلوطهای مایع سه جزئی ،ترکیب معادلات حالت با قوانین اختلاطِ بر پایه مدلهای انرﮊی آزاد گیبس اضافی ( ( G E است. این روش(روشِ EOS-GE )به خوبی قادر به در نظر گرفتن تاثیر فشار بر رفتار تعادلی مایع‐مایع می باشد.با استفاده از روش EOS-GE به خوبی می توان رفتار تعادلی مایع‐مایع مخلوطهای سه جزئی را در محدوده وسیعی از فشار و دما پیش بینی کرد. در این تحقیق از روشEOS-GE برای بررسی تعادل مایع – مایع در مخلوط سه جزئی متانول، میتل ترت–بوتیل اتر (MTBE) و آب در دمای ٢٥ در جه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر استفاده شده است.

٢‐تعادل مایع‐مایع
رابطه (١) ،معادله اصلی در محاسبات تعادل فاز می باشد،به گونه ای که تمام محاسبات تعادلی بر اساس این رابطه ،انجام می شوند .
(١)

در رابطه (١) فوگاسیته جزﺀ i در محلول بر اساس انحراف از گاز ایده آل یا انحراف از محلول ایده آل تعریف می شود. به همین علت، روابط تعادل فازی به دو روش بیان می شوند :
٢‐١‐ با استفاده از ضریب فوگاسیته
در این حالت فوگاسیته در محلول براساس میزان انحراف محلول واقعی از گاز ایده آل بیان می شود . روابط تعادلی
برای دو فاز مایع در حال تعادل به صورت زیر می باشند :

که در روابط فوق فوگاسیته جزﺀ در محلول ،x i ترکیب (جزﺀ مولی i) در فاز مایع ،:p فشار سیستم ، : ϕ i ضریب فوگاسیته جزﺀ i (با استفاده از معادلات حالت محاسبه می شود )و بالا نویسهای I و II ، به ترتیب بیان کننده هر یک از دو فاز مایع می باشند . لیکن از آنجائی که اغلب معادلات حالت ، در پیش بینی خواص مایع دارای خطای زیادی هستند ، توابع اضافی برای محاسبه فوگاسیته در مخلوط مایع ، ترجیح داده می شوند .
٢‐٢‐با استفاده ازضریب اکتیویته
در این حالت فوگاسیته جزﺀ i در محلول، بر مبنای میزان انحراف محلول واقعی از محلول ایده آل٣ ، تعریف می شود . در این روش روابط تعادلی برای دو فاز مایع به صورت زیر بیان می شوند

که در رابطه فوق
: γ i ضریب اکتیوتیه جزﺀ i است. ضرایب اکتیویته که بیانگر مقدار انحراف از حالت ایده آل می باشند ، به کمک توابع اضافی ، محاسبه می شوند . تحقیقات و بررسی های صورت گرفته در گذشته منجر به ایجاد تئوریهای مختلفی برای بیان انرﮊی آزاد گیبس اضافی شده اند .
این تئوریها،به مدلهای ضریب اکتیویته٤ معروفند . نظر به پیچیده بودن سیستمهای مایع سه جزئی، اغلب از مدلهای ضریب اکتیویته پیچیده مانند

,UNIFACبرای پیش بینی رفتار تعادلی این مخلوطها استفاده می شود.
٣‐مدل سازی ترمودینامیکی

در این تحقیق از ترکیب معادله حالت PRSV (Peng-Robinson Strijekt Vera) با دو قانون اختلاط ١MHV و ) WS قوانین اختلاطی که بر پایه مدل GE هستند), برای بررسی تعادل مایع – مایع در مخلوط سه جزئی متانول میتل ترت–بوتیل اتر (MTBE) و آب در دمای ٢٥ در جه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر استفاده شده است.
٣‐١‐معادله حالت PRSV

معادله حالت PRSV برای محاسبه اطلاعات تعادل مایع‐مایع( (LLE٥ به کار می رود . این معادله با روابط زیر بیان می شود :

که در رابطه فوق

پارامتر κ تابعی از ضریب بی مرکزی٦ ( ( ω و دمای کاهیده٧ ( ( TR می باشد. (١٠)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد توسعه و ارزیابی آزمایشگاهی مکانیزم کاهنده نویز سکوی توزین سامانه سنجش عملکرد نیشکر با استفاده از لودسل جرم آزاد

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
چكيدهموضوع تحقيق حاضر توسعه روشي براي سامانه‌‌هاي سنجش عملكرد مبتني بر وزن به منظور تصحيح نويز مربوط به اثر ارتعاشات و تكان‌‌هاي ماشين حين حركت در مزرعه مي‌باشد. اين روش بر همانند سازي ارتعاشي سامانه معادل جرم و فنر سكوي توزين با يك لودسل اضافه مجهز به وزنه آزاد استوار است. يكسان سازي بسامد طبيعي و فاز ارتعاش ...

دانلود مقاله افزایش عدد ستان ترکیبات سوخت دیزل - بیودیزل با استفاده از کاتالیست هیبریدی دی اکسید سریم بر پایه نانوساختارهای کربنی

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدههدف از انجام این تحقیق سنتز نانوکاتالیست هیبریدی دی اکسید سریم بر پایه نـانو لولـه هـای کربنـی جهـت افزودن به ترکیبات سوخت دیزل- بیودیزل برای افزایش عدد ستان این نوع ترکیبات سـوختی بـود. بـرای ایـن منظور از دی اکسید سریم((CeO2 به عنوان کاتالیست و از نانو لوله های کربنی چند دیواره (MWCNTs) بـه عنوان پایه ...

مقاله استفاده از معادلات حالت SAFT در تعادلات فازی و تخمین خواص سیالاتی مواد دارای کاربردهای صنعتی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: استفاده از ترمودینامیک آماري مانند معادلات حالت SAFT براي تخمین تعادل فازي و خواص سیالاتی مواد مختلف کاربرد فراوانی یافته است و بسیاري از مواد که با تئوریهاي کلاسیک قابل ارزیابی دقیق نبوده اند، با استفاده از این معادلات به نتایج قابل قبولی دست یافته اند. در این تحقیق با معرفی معادلات اصلی SAFT و ارایه ...

مقاله بررسی نقش توانمندیهای رودخانه ها در توسعه گردشگری شهری سمیرم با استفاده از مدل SWOT

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده امـروزه گردشـگري بـه عنـوان سـومين صـنعت پـس از نفـت و خـودرو سـازي و پويـاترين صـنعت از لحـاظ تحـرک و ايجـاد زمينـه هـاي اشـتغال و توسـعه همـه جانبـه در جهـان بـه خودنمـايي پرداختـه اسـت وبـا ايجـاد فرصـتي راهبـردي سـبب تنـوع اقتصـاد جوامـع محلـي ، ايجـاد فرصـت هـاي شـغلي و افـزايش سـطح درآمـد در نقـ ...

مقاله بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان فومن با استفاده از شاخص TCI

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده تنوع زماني و مکاني آب و هوا يک پتانسيل قوي براي گردشگري است و يکي از دلايلي که ايران جزء پنج کشور متنوع گردشگري دنياست ، همين مزيت مي باشد. اقليم عامل مهمي در توسعه بخش گردشگري مي باشد، يک اقليم مناسب مي تواند پاسخ هاي مثبت گردشگران را در پي داشته باشد و گردشگران نيز برنامه سفر خود را با توجه به شرايط ...

مقاله بررسی استفاده از روش جداسازی پایه ای در مقاوم سازی بناهای تاریخی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه روشهاي مختلف و متعددي براي مرمت و بهسازي آثار تاريخي با هدف بالا بردن کارايي آنها در برابر حوادث گوناگون مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است . از اين ميان روش جداسازي پايه اي براي مقاوم سازي اين قبيل ساختمان ها، داراي اعتبار خاصي مي باشد، چرا که در اين روش با کمترين صدمه و تغييري در معماري بنا و همچنين ...

مقاله تاثیر استفاده از مشعل اضافی در بویلر بازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی نکاء با استفاده از آنالیز اگزرژی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده امروزه استفاده از نيروگاه هاي سيکل ترکيبي براي توليد انرژي الکتريکي بـه دليل بزرگ بـودن بـازده حرارتـي آن ، در مقايـسه بـا سـيکل هـاي گـازي و استفاده بهينه از سوخت و همچنـين زمـان راه انـدازي کوتـاه در مقايـسه بـا سيکل هاي بخار مورد توجه قرار گرفته است . بنابراين بيـشترين ارزيـابي هـا براي بهبود راندم ...

مقاله بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی با وفاداری مشتریانبا استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در تحقیق حاضر، رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بانک ملت با وفاداری مشتریان، به روش مدل یابی معادلات ساختاری، مورد تحلیل قرار گرفته است. نمونه آماری 415 نفر از مشتریان بانک در شهر تهران بوده و داده های تحقیق توسط ابزار پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت و ضریب پایایی 0,925 جمع آوری و سپس به آزمون فرضیات تحقی ...