مقاله ترجمه شده عصر برنز

Word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقاله ترجمه شده عصر برنز

هم پدیداری افراد برتر در قبیله و هم تغییرات بلند مدت در عصر برنز در شمال اروپا در مقالات اخیر توصیف شده است. در بخش بعدی بعضی از روندهای اصلی که در فرهنگ مواد، استقرار و بوم شناسی منعکس شده اند را بصورت خلاصه بیان میکنیم. مقایسه ای نیز باید با اواخر عصر نوسنگی و اوایل عصر برنز در انگلستان انجام شود که الگوهای مشابهی پدیدار شده اند.
رهبری در حین عصر برنز مرسوم شد. ارباب ها هم بعنوان رهبر جنگ و هم بعنوان رهبر تشریفات مذهبی عمل می کردند؛ زنان ارباب نیز در تشریفات مذهبی نقش داشتند. یک سازمان از نظام اربابی دو طرفه، با دو ارباب مرد غیرمعمول نبود و در دفینه هایی از قبرهایی با دو مرد مشخص می گردد. ارباب های تشریفات مذهبی جنگجویان رده بالا و قوی در اختیار داشتند، اگرچه ماهیت آنها را نمی توان مشخص کرد. به نظر می رسد که طرفین جنگ کوچک بوده باشند، و هیچ فتح قلمرو اصلی و مهمی ثبت نشده است، که در تغییرات سبکی و در اثرات تصنعی فلزی مشخص می گردد. این مناطق سبکی حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلومتر مربع، و ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر طول دارند که معمولاً یک یا چند مکان مرکزی نیز دارند. در این منطقه، واحدهای استقرار محلی توسط دسته هایی از تپه ها تعریف می گردند که فقط چند کیلومتر طول دارند. ارباب های عالی مقام در کنترل تبادل برتر فلز در مسافت های طولانی، کالاهای اعتباری و دانش خارجی مربوطه بودند. پیدایش نظام اربابی در حدود ۱۵۰۰ قبل از میلاد، با ترکیب ایدئولوژیکی و نظامی از جنگجویان اشراف سالاری مرتبط بود که از منطقه میسنین و آسیای صغیر تا اروپا و اسکاندیناوی پراکنده شده بود و توسط امتیازات جدید ارباب توصیف می شد که شامل ارابه های جنگی، چهارپایه ها، شمشیرها، چاقو ها و ابرک ها بود.

 

در سطح محلی، گروه هایی از خانه های خیلی طویل (با طول ۳۰ متر و عرض ۸ متر) به دو یا سه واحد داخلی تقسیم می شدند. برای هر محل سکونت یک یا چند تپه وجود داشت. هر محل سکونت نشاندهنده جمعیت کوچکی بود که رهبر آن نماینده محلی یک پیوند اربابی بود؛ فقط این ارباب ها در تپه ها دفن می شدند. فرض می شود که شعبه های محلی پیوندهای اربابی قبیله مخروطی با یک یا چند ارباب را تشکیل میدادند که توسط تپه ها و محل های سکونت نشان داده می شد. ساختار رتبه بندی شده کلی ارباب ها توسط

دسترسی جداگانه به وسایل فلزی نشان داده می شود. دفینه ها سطح دارائی های متفاوتی دارند؛ کالاهای برتر با شمشیر ارباب ها در بالا قرار داشتند، و ابزار معمولی در پایین قرار داشتند. البته تنوع اجتماعی احتمالاً بر مبنای روابط خویشاوندی بدون طبقات اجتماعی واقعی بود. هم مراسم دفن و هم فرهنگ مواد یکنواخت و متناجس بودند و تفاوت های

وضعیتی مربوط به تفاوت ها در یک چارچوب فرهنگی و اجتماعی معمول بودند. این الگو از سبک برتر معمول در یک منطقه وسیع همان چیزی است که سبک بین المللی نامیده شده است.
استفاده از زمین ها بر مبنای مالکیت چراگاه های آزاد و میادین دایره ای در یک منظره باز گسترش زیادی پیدا کرده بود. هیچ حدود ثابتی برای زمین ها وجود نداشت که نشاندهنده یک سیستم تصرف زمین ساختاربندی نشده بود، اما منظره توسط تپه ها و ساختمان های مسکونی ساختاربندی شده بود که یک منظره اجتماعی و تشریف

اتی را تشکیل میداد که هزارن سال پا بر جا می ماند.

در عصر برنز، هویت های منطقه ای پدیدار شد. فشار و رقابت در حال افزا

یش بود اما چارچوب فرهنگی کلی هنوز حفظ شده بود. گروه کوچکی از ساختمان های مسکونی و تپه ها در بعضی از مناطق به چشم می خورد که نشاندهنده اشراف سالاری های منطقه ای جدید بود. در ساختمان های مسکونی جدید، خانه ها کوچک تر و زیادتر بودند، که مسلماً نشاندهنده وجود گروه های خانواده ای کوچکتر بود. گوسفند و خوک اغلب در این محل ها نگهداری می شد اما گاو در محل های سکونت ارباب ها مشاهده می شد. وقتی که بعضی از محل های سکونت بزرگتر شدند، گروه بندی های محلی و منطقه ای از ساختمان های مسکونی بوجود آمد. کشاورزی در واکنش به فروافت بوم شناسی و انباشتگی جمعیت توسعه داده شد. همچنین کندن علف های هرز نیز نشاندهنده یک بحران اقتصادی بود که در نهایت باعث سازماندهی مجدد کشاورزی، ساختمان ها و سازمان اجتماعی در اوایل عصر آهن شد.

بگذارید بعضی از دینامیک های بلند مدت ساختار نظام اربابی را بررسی کنیم. سه مرحله بدین شرح وجود داشت: یک مرحله اولیه وقتی که برنز معرفی شد و تغییرات اقتصادی و اجتماعی آماده شدند؛ یک مرحله توسعه وقتی که افراد حاکم برتر پدیدار شدند و از برنز در ساختمان های اعتباری و م

صرف برجسته استفاده کردند؛ و مرحله اتحاد وقتی که تداوم موضوع اصلی در دفینه ها و مراسم مذهبی نمایان بود.
اواخر عصر نوسنگی دوره نهایی توسعه ساختمان های مسکونی بود. در قسمت آخر عصر نوسنگی، تبرهایی ساخته شده از برنز وارد شونده و برنز تولید شده در داخل خیلی زیاد بود و بتدریج بصورت گزینه های پرستیژ در آمدند. تبرها هنوز در قبرها دفن نمی شدند. آنها اشیاء سنتی را جایگزین کردند بجای اینکه زمین های جدیدی را مورد استفاده قرار دهند. در حدود ۱۷۰۰ قبل از میلاد، با ظهور عصر برنز، هم اشیاء محلی و هم اشیاء وارداتی بیشتر و متنوع تر شدند.

 

شکل ۲٫۳ – الگوهای سرمایه گذاری در ته نشینی دارائی و در ساخت بناهای تاریخی در عصر برنز

نیزه ، دشنه و در آخر هم شمشیر ساخته شد. در این زمان، سیستم ارزش سنتی عصر نوسنگی تضعیف شد. موقعیت های وضعیت جدید و سلاح های کارآمد جدید بتدریج ساخته شدند. اولین دفینه ها با سلاح در اواخر این مرحله ظاهر شد.
مرحله توسعه

ناگهان در دوره حدود ۱۵۰۰ قبل از میلاد، ساختار نظام های اربابی کامل در شمال اروپا ظاهر شد. فرهنگ جدید توسط سبک شمال اروپایی اصلی و مهارت در وسایل فلزی، و توسط ساخت هزاران تپه تاریخی توصیف می شد. در همان زمان، ذخایر تشریفاتی کمیاب شدند. دوره دارائی برجسته از ۱۵۰۰ تا ۱۱۰۰ قبل از میلاد طول کشید. البته تکنیک دفینه ها از به خاک سپاری مرده به سوزاندن مرده تغییر پیدا کرد. مسلماً اینکار ضروری نبود که برتری و دارائی مانند قبلت به رخ دیگران کشیده شود. نظام جدیدی شکل گرفته بود. از لحاظ اقتصادی، بهره برداری گسترده از منظره بتدریج از یک جنگل ترکیبی حاصلخیز با بوته و علف به منظره ای با حاصلخیزی کمتر و علف و خار تغییر پیدا کرد. بنابراین از سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد، منظره باز تحت سلطه افراد معمولی وجود داشت؛ چنین منظره ای برای بهره برداری بیشتر خیلی ارزشمند است.
اتحاد و فرولفت
در طی مرحله اتحاد و فروافت، مصرف دارائی خیلی متوجه ذخیره تشریفاتی وسایل ارزشمند و خصوصاً تزئینات زنان و وسایل تشریفاتی بود. دارائی دفینه ها کاهش پیدا کرد. چاقو و انبرک به تجهیزات استاندارد برای مردان رده بالا تبدیل شد. در بعضی از مناطق (خصوصاً در شرق دانمارک) حاکمان برتری پدیدار شدند و قدرت و دارائی خود را توسط ساخت تپه های تاریخی اثبات کردند، اما تأثیر اصلی آنها اتحاد و تداوم است.
در پشت نمای تداوم فرهنگی، پایداری اقتصادی توسط فروافت بوم شناسی و کاهش بهره وری تضعیف شد. در ۱۰۰۰ قبل از میلاد، بعضی از مناطق کاهش ذخایر برنز را تجربه کردند. اشیاء تزئینی برنز در دوره طولانی تری نگهداری می شدند و شکل دهی ابزار از سنگ استخوان یا شاخ گوزن متداول بود.

در همان دوره تشریفات مذهبی برای ارباب های مرد و زن پیچیده تر شد. دارائی از طریق اشیاء تشریفاتی نشان داده می شد. این انتقال از نمایش به اشیاء تشریفاتی را میتوان بعنوان انعکاس اتحاد و بحران مشاهده کرد؛ حاکمان برتر دیگر برتری خود را در دارائی شخصی و مقام به رخ نمی کشیدند، بلکه بصروت واسط هایی بین مردم و خدا عمل می کردند. در ذخایر تشریفاتی، هدایایی در جبران کمک و پشتیبانی خدایان به آنها اهدا می شد. این شیوه ذخایره میتواند نشاندهنده بحران قانونگذاری در دوره کاهش بهره وری باشد.
در اواخر عصر برنز، ذخایر وسایل تشریفاتی گران متوقف شد. ذخایر فلز کم شد، و سازمان نظام اربابی به نظر می رسید که سقوط کرده باشد. در واقع هیچ سنتی (بجز حلقه های آهنی گردن) به عصر آهن ادامه پیدا نکرد. در شکل ۲٫۴ من خلاصه ای از پارامترهای سیستم اصلی و روابط متقابل آنها برای اثبات پیچیدگی یا چند سببی بودن تغییر را نشان داده ام. علیرغم تغییرات زیاد، سازمان نظام اربابی بدون تکامل دولت ها ادامه پیدا کرد.

 

تأمین دارائی به شکل کالاهای اعتباری از سیستم ارزش بین المللی جدیدی برای متمایز سازی اشراف سالاری جنگجویان استفاده می کرد. تأمین دارائی برای ایجاد سلطه های سیاسی و کنترل اقتصادی بکار برده می شد؛ وقتی که سیستم کالاهای اعتباری بین المللی سقوط کرد، ساختار نظام اربابی نیز همراه با آن سقوط کرد. از این لحاظ عصر برنز با عصر آهن تفاوت داشت که در ادامه آنرا توصیف میکنیم.

شکل ۲٫۴ – مؤلفه های مبنا و روابط متقابل آنها در توسعه و تغییر جامعه عصر برنز

عصر آهن

مطالعه هدگر اطلاعات باستان شناسی غنی و متنوعی را از عصر آهن در دانمارک نشان میدهد که در اینجا خلاصه ای از آن را بیان میکنیم. عصر آهن بر خلاف عصر برنز، توسط یک سنت فرهنگی متناجس در زمان یا مکان توصیف نمی گردد؛ البته دینامیک بلند مدت مصرف دارائی در دفینه ها و ذخایر الگوی مشابه با عصر برنز را نشان میدهد. چون بعضی از تغییرات برجسته در سازمان اجتماعی در این دوره رخ داد، من خصوصیات سازمانی مبنای جامعه در عصر آهن را بیان میکنم.
بعنوان واکنش نسبت به بحران اقتصادی و بوم شناختی در اواخر عصر برنز، تولید با کشاورزی خانوادگی بعنوان یک واحد مبنا سازماندهی شد. در عصر آهن مزارع و احشام در یک طرف و خانواده در طرف دیگر قرار داشت. کود برای زمین ها از احشام گرفته می شد. احشام پرواری نیازمند کار بیشتری نسبت به قبل بود تا علوفه زمستانی جمع آوری گردد و زمین ها کود دهی شوند. علفزارهایی برای تولید علوفه ساخته شدند که جایگزین جنگل ها شدند.
روابط اجتماعی جدید تولید وقفه ای را در جامع خویشاوند-مبنا نشان میدهد. زمین بعنوان مبنای تولید به منبع تعریف شده و محدودی تبدیل شد؛ مانند پولیس یونان، شرایط اقتصادی برای طبقه بندی پدیدار شونده وجود داشت. این تناقضات را میتوان خنثی کرد تا زمانیکه امکان ساخت زمین های جدید وجود داشت. قرون اول عصر آهن شاهد توسعه استقرار در خاک های رس پوشیده شده توسط جنگل بود. این توسعه توسط ابزار آهنی جدیدتر و کارآمدتر نیز ممکن شده بود.
از حدود ۱۵۰ قبل از میلاد، وقتی که جنگل ها پاکسازی شدند و به مناطق مسکونی تبدیل شدند، توسعه کاهش زیادی پیدا کرد. از قرن اول قبل از میلاد جنگجویان برتر در دفینه ها متمایز شدند و مزارع زیادی با مالکیت ارباب در بعضی از روستاها پدیدار شدند. فرآیند های تمایز اجتماعی و اقتصادی بمدت دو قرن بعدی ادامه پیدا کرد و در ۲۰۰ بعد از میلاد، استقرارها به مزارع کمتر اما با اندازه بزرگتر سازماندهی شدند. زمین ها دوباره تقسیم بندی شدند و به مزارع فردی داده شدند. افراد دارای زمین های کمتر به رعیت یا متخصص ساخت وسایل برای زمین های بزرگتر تبدیل شدند. وقتی که استقرار متمرکزسازی شد بعضی از زمین ها برای تولید الوار و چرای احشام دوباره به جنگل تبدیل شدند. این سازماندهی مجدد منجر به افزایش تولید شد. استقرارهای ورودی اول نیز به نظر می رسد که در خدمت تجارت در مسافت های طولانی برای دارائی های شاهنشاهی تبدیل شدند.

در قرون اول عصر آهن طبقه بندی به چشم می خورد. برعکس، قبرستان ها یک ایدئولوژی تساوی طلبی را اثبات میکنند. البته تنوع منطقه ای نیز زیاد بود که نشاندهنده هویت های قبیله ای بود. ظهور یک جنگجوی برتر پس از ۱۵۰ قبل از میلاد با بازگشایی تجارت بین المللی با جنوب سلتی مطابقت دارد. از زمان میلاد عیسی، این فرآیند ها تسریع شدند وقتی که امپراتوری رم تجارت بین المللی را با آلمانی ها آغاز کرد.
بر خلاف عصر برنز، تمایز اجتماعی بر مبنای دسترسی متفاوت و سازمان بندی شده به زمین ها بود. ارباب های محلی و منطقه ای نه تنها مزارع بزرگی داشتند بلکه مزارع دیگر در روستای خود و روستاهای دیگر را نیز کنترل می کردند. در سال ۲۰۰ پس از میلاد مالیات و روابط دارائی از طریق سازماندهی مجدد زمین ساختاربندی شد؛ روستاها و مزارع در اختیار طبقه آزاد از کشاورزان بزرگ، خدمات نظامی را فراهم می ساختند و به شاه خراج می پرداختند. این سیستم در دوره وایکینگ ها به اوج خود رسید، زمانیکه پیروزی قلمروی داخلی توسط پیروزی و مستعمرات خارجی جایگزین شد.
ارباب ها از درآمد دارائی های خود برای پشتیبانی از همراهانی از جنگجویان جوان استفاده می کردند، که از قید روابط خویشاوندی اجباری رها بودند و برای پادشاه خود مبارزه می کردند. ارباب های جنگ منطقه ای تحت رهبری پادشاهان منطقه ای ایجاد شد وقتی که نبردهای قلمروی رخ میداد. ارتش برای قلمرو و راه های تجارت می جنگید. این سازمان کلی فقط توسط سیستمی از خراج قابل پشتیبانی بود.
سازماندهی مجدد در حدود سال ۲۰۰ پس از میلاد برای اولین بار طبقات اجتماعی را بر مبنای حقوق دارائی تعیین کرد. رعیت ها و یا بردگان بعنوان افراد بدون زمین طبقه بندی شدند و مجبور بودند که به زمین داران اجاره بپردازند.
کل این فرآیند بسوی شکل گیری دولت در فرهنگ و تشریفات منعکس می شد. افراد برتر جدید فاصله اجتماعی را نه از طریق تجهیزات همراه دفینه، بلکه از طریق زمین های انتخاب

شده برای دفن افراد نیز اثبات می کردند. بعضی از مذهب ها مانند ژوتلاند شمالی، با حفظ هویت های منطقه ای قدیمی در فرهنگ مواد و سنت های دفن افراد، مقاومت خود را نسبت به این توسعه های جدید نشان دادند. تبدیل جوامع عصر آهن به یک سازمان دولتی قدیمی نشاندهنده آزمایش فرضیه هایی در مورد بکارگیری فرهنگ مواد در استراتژی های اجتماعی می باشد. اما اگر ما الگوهای مصرف دارائی را در دفینه ها و ذخایر بررسی کنیم، آنها تقریباً یکسان هستند و از همان سه مرحله یکسان تشکیل شده اند (شکل ۲٫۵).

شکل ۲٫۵ الگوهای سرمایه گذاری در ته نشینی های دارائی در عصر آهن

مرحله اولیه

در طی مرحله اول، مصرف تشریفاتی بصورت جمعی بود که در ذخایر حلقه های گردن و وسائی تشریفاتی نشان داده می شد. بعضی از این سنت ها تداوم را از عصر برنز نشان میدهند که نشاندهنده تداوم با گذشته در زمان تغییرات عمیق می باشد. در غیر اینصورت مصرف کم یا عدم مصرف در دفینه ها وجود دارد. تپه ها دیگر مورد استفاده قرار نمی گرفتند؛ در عوض، قبرهای جدید برای کل روستا نشاندهنده یک وقفه مجزا با سنت های سلسله مراتبی عصر برنز بود. تجهیزات دفینه ای متوسط بود و همان تساوی طلبی خود روستا را نشان میداد.
مرحله توسعه
در حدود ۱۵۰ قبل از میلاد، فرآیند های داخلی تنوع اجتماعی با دسترسی خارجی به کالاهای اعتباری مرتبط بودند و اطلاعات وضعیتی منجر به تغییرات اساسی در مصرف دارائی و پدیداری جنگجویان برتر شدند. افراد برتر جدید از کالاهای سلتی و سپس از کالاهای اعتباری رومی استفاده می کردند. مانند عصر برنز، اولین دوره نیز توسط دفینه های غنی زنان توصیف می گردد که نشاندهنده آغاز اتحاد با نیاز کمتر برای به رخ کشیدن برتری نظامی است. این با معرفی یک سازمان دولتی پس از سال ۲۰۰ پس از میلاد مطابقت داشت. سپس سلاح ها در مقادیر زیادی پس از نبردهای پیروزمندانه برای فتح قلمروها ذخیره شدند.
اتحاد
مرحله اتحاد در حدود سال ۴۰۰ پس از میلاد آغاز شد وقتیکه مصرف دارائی در دفینه ها تقریباً متوقف شد و پس از مقدار اوج خود ذخیره شد. اکنون سلاح ها در اقلیت بودند و اغلب ذخایر از طلا به شکل های مختلف تشکیل می شدند. افراد برتر با هم متحد شدند و دارائی دیگر در دفینه ها ذخیره نمی شد. دو عوض، حلقه های گردن طلا و تزئینات دیگر در عوض پشتیبانی و حمایت آنها به خدایان اهدا می شدند.

ذخیره سازی کالاهای ارزشمند نشاندهنده عنصر جدید مرتبط با توسعه ملاملات اقتصادی، مالیات و خراج بود. ذخایر باید بعنوان گنجینه های مخفی در نظر گرفته شوند که هرگز بازیابی نمی شوند. یا اینکه آنها را میتوان بعنوان گنجینه های مخفی برای جمع آوری مجدد در زندگی پس از مرگ در والهالا در نظر گرفت که قهرمانان در آنجا حضور پیدا می کنند.
اگرچه مرحله اتحاد موارد مشترک زیادی با عصر برنز دارد، با اینحال این منجر به بحران اقتصادی نشده است؛ برعکس، مزارع به رشد و توسعه تا دوره وایکینگ ها ادامه دادند. جامعه طبقه بندی شده جدید که بر مبنای تأمین مالی عناصر اصلی بود از نظر عوامل خارجی کم ارزش تر بود. این پایداری توسط این مسئله اثبات می گردد که پس از سقوط امپراتوری رم، حکومت ژرمنی خطوط جدیدی از تجارت بین المللی را ایجاد کرد. شاخص دیگر اتحاد ایدئولوژیکی آنها، توسعه یک سبک هنر ژرمنی اصلی در سلاح های برتر و تزئینات بود که بر هویت ژرمنی تأکید داشت.
در مقایسه با عصر برنز، تفاوت ها و شباهت هایی را می توان مشاهده کرد. شاید مه

مترین تفاوت اینست که سازمان اجتماعی عصر آهن قادر بود که از عهده بحران برآید و از آن برای متحد سازی افراد برتر استفاده کند. اما جنگ و سازمان نظامی نیز به سطح بالاتری رسیده بود. این فرآیند توسعه تنوع اقتصادی و اجتماعی و مرکزیت سیاسی در شکل ۲٫۶ نشان داده شده است. اگرچه این جامعه طبقه بندی شده هنوز بر مبنای اقتصاد کالاهای اعتباری تأمین دارائی بود. پس از آن، تأمین عناصر اصلی نیز تا حد زیادی انجام می شد. بنابراین نه دارائی و نه تأمین مالی توسط عناصر اصلی با سطح خاصی از سازمان اجتماهی مرتبط نیستند؛ البته مبناهای مالی مختلف تا حد زیادی بر پایداری سیستم و پتانسیل رشد تأثیر می گذاشتند.

 

شکل ۲٫۶ – مؤلفه های مبنا و روابط متقابل آنها در توسعه و انتقال جامعه عصر آهن

دیدگاه های نتیجه گیری شده
دو مطالعه موردی از دوره ما قبل تاریخ شمال اروپا روندهایی از مصرف دارائی، مطالعات تاریخی، و رفتار نمادین را در ظهور و اتحاد حاکمان برتر اثبات میکند . بدون اتحاد محتوای فرهنگی و اجتماعی کامل این فرآیند ها، آنها را به آسانی میتوان بعنوان ساختارهای سازمانی مشابه در نظر

گرفت. بنابراین در چندین مطالعه در مورد تکامل اجتماعی، عصر برنز و عصر آهن در نظام اربابی با هم رشد میکنند.
این مطالعه های موردی همچنین به درک بعضی از فرآیند های موجود در پدیداری افراد برتر، متمرکز سازی، و کنترل سیاسی کمک میکنند. در پایان من در مورد بعضی از مفاهیم کلی بحث میکنم: شرایط سعود و سقوط حاکمان برتر؛ اهمیت تاریخچه بلند مدت برای درک فرآیند های تکامل و انحطاط؛ و اهمیت این مطالعه برای تئوری تکاملی که در بخش اول مورد بحث قرار گرفت.

استفاده از کالاهای ارزشمند در ته نشینی های تشریفاتی الگوهای مشابهی را در عصر های برنز و آهن نشان میداد. در هر دو حالت در حین مرحله توسعه، سلاح ها یا نمادهای جنگ نقش مهمی را بازی می کردند؛ در حین مرحله اتحاد تأکید کمتری بر نمادهای جنگ و سرمایه گذاری تشریفاتی در دفینه ها قرار داده شد؛ و سپس در حین مرحله فروافت، هدایایی به خدایان داده می شد. من به این تمایل دارم که معتقد باشم که جنگ واقعی نقش مهمی را در حفظ روابط جدید قدرت ایفا می کرد اما ایدئولوژی جنگ نیز بعنوان یک مانع بازدارنده عمل میکند. البته این اشتباه می باشد که یک یا چند محرک اصلی (مانند جنگ) را در اطلاعات حاکمان برتر و دولت در شمال اروپا مجزا کرد. مدارک موجود رابطه متقابل پیچیده ای از ایدئولوژی های جدید و تغییر تولید از طریق خراج و مالیات را نشان میدهند. در این فرآیند ، حقوق متعارف و سیستم های ارزش دوباره تعریف شدند تا طبقات و منابع جدیدی را نشان دهند. آنچه که باید تعیین گردد شرایطی است که امکان این پیوندهای ساختاری را ایجاد میکند.

در هر دو دوره اتخاذ سیستم های ارزش خارجی مرتبط با اشیاء دارائی خارجی قطعی بود. سیستم تولیدی جدید بر مبنای سیستم های میدانی دائمی موجود برای چندین قرن قبل از آغاز عصر آهن بود که تا زمانیکه با تکنیک های اجتماعی و تشریفاتی جدید ارتباط پیدا نکرد آشکار نشد. هر دو حالت معرفی سلاح های برتر جدیدی را نشان دادند و ما میتوانیم تاکتیک های جنگی جدیدی را تصور کنیم.
از لحاظ ساختاری، پدیداری یک فرد برتر جدید، فرآیند سریعی بود که بر ایجاد شبکه ها و اتحادهای جدید با جوامع پیچیده تر و سیستم های ارزش آنها انطباق داشت. اما این احتمالاً مؤثر نمی باشد اگر کنترل اقتصادی قبلاً وجود نداشته باشد. در عصر برنز، انتقال سیستم های ارزش بین المللی از طریق سیستم های منطقه ای تبادل رخ داد، درحالیکه در عصر آهن این یک رابطه مرکزی/پیرامونی در سرزمین سلتی و امپراتوری م بود.
در انتقال به عصر آهن ، فرآیند های داخلی تکامل و انحطاط را میتوان

بیشتر تعیین کرد. سازمان اجتماعی به سطح قبیله ای نوسنگی با تغییر کشاورزی بازنگشت؛ بلکه استفاده از زمین در حین عصر برنز به الگوی دائمی زمین داری انتقال داده شد که برای باقی ماندن در سقوط ایدئولوژی برتر اشراف سالاری قبیله ای به اندازه کافی قوی بود. مؤلفه های مرکزی سازمان اجتماعی عصر آهن در اواخر عصر برنز توسعه پیدا کردند، اما پتانسیل آنها توسط عقلانیت قبیله ای جامعه در عصر برنز محدود شده بود. مب

نای اقتصادی جدید برای تمایز فقط در ساختار جدید پس از سقوط سازمان اجتماعی در عصر برنز میتواند

تشکیل گردد.
اگر ما رابطه بین دارائی و عناصر اصلی را در سعود و سقوط افراد برتر در نظر بگیریم، تمایل بلند مدتی از تأمین دارائی بسوی تأمین عناصر اصلی را میتوان مشاهده کرد که با شرایط تغییر یافته قدرت سیاسی و قانونگذاری از توسعه به اتحاد مرتبط هستند. این فرآیند ها نه تنها روابط اجتماعی تولید را منتقل کردند بلکه با تغییر بوم شناختی نیز مرتبط بودند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 13 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد