بخشی از مقاله

اندازه گيري مقاومت دسته اي الياف پنبه

مقاومت دسته اي الياف پنبه توسط دستگاه Pressley مي توان بدست آورد.
وسايل لازم:
1-دستگاه پرسنلي
2-گيره مخصوص گرفتن الياف
3-شانه مخصوص موازي كردن و مستقيم الياف
4-كاردك مخصوص ديدن الياف
دستگاه پرسنلي بر اساس نرخ ثابت ازد

ياد نيرو(C.R.L) كار مي كند. اين آزمايش را براي يك نوع پنبه 6 دفعه تكرار كرده اختلاف بين نيروهاي پارگي نبايد بيس از 0.8 پوند باشد.
تعيين نمره نيمچه نخ و فتيله:
دو نوع دستگاه در اين زمينه وجود دارد:
1-Roving Reel دستي
2-Roving Reel برقي
در دستگاه دستي محيط چرخش درام يك يارد مي باشد و تعداد يادرها از روي شمارنده دستگاه خوانده مي شود. دستگاه برقي با دو سيستم متريك و انگليسي كار مي‌كند. متراژ نمونه را ابتدا توسط كنترل دستگاه تنظيم نموده سپس نمونه را در پشت دستگاه قرار داده و متراژ معين نمونه را از دستگاه مي گيريم.
در صورتي كه نمونه هاي يك ياردي تهيه كنيم نمره فتيله بر حسب grain/yard بدست مي آيد و در صورتي كه طول نمونه ها 12 يارد باشد نمره نيمچه نخ بر حسب هنك بيان مي شود.
در انتها مي توان ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات نمره ها را بدست آورد.
دستگاه صفحه سياه(اوستر چشمي)
جهت بررسي عيوب ظاهري نخ توليد شده و مقايسه با نمونه هاي استاندارد از اين دستگاه استفاده مي شود.
نخ پس از عبور از راهنماهاي نخ از بين ناحيه كشش دهنده و مكانيزم ترادرس عبور مي كند و روي صفحه مشكي قرار مي گيرد و سپس سرعت را كه بين
25rpm-250rpm است را تنظيم مي كنيم. نمونه هاي مورد آزمايش را مي توان با چندين صفحه مشكي انجام داد تا در انتها با يكديگر مقايسه گردند.
اندازه گيري چگالي خطي يا نمراه نخ
نمره نخ معمولاً بصورت جرم در واحد طول يا طول در واحد جرم نخ بيان مي شود. نمره گذاري در دو سيستم مستقيم و غير مستقيم انجام مي گيرد. جهت تعيين نمره چند نمونه از نخ مورد نظر را بوسيله دستگاه كلاف پيچ با متراژ معين از روي بوبين و يا ماسوره برداشته و با دقت يك صدم آنها را وزن مي كنيم و با جايگذاري در روابط نمره بر حسب سيستم دلخواه نعيين مي كنيم. بطور معمول 10 نمونه را در نظر مي‌گيرند و ميانگين آنها نمره نهائي است.
غير مستقيم
تاب سنج :
تاب به منظور ايجاد چسبندگي و استحكام در الياف انجام مي شود لازم به ذكر است كه تاب تا مرحله اي باعث افزايش استحكام مي شود و از يك نقطه به بعد تاب باعث كاهش استحكام مي شود.
نخها را مي توان در دو جهت مختلف نسبت به محور نخ تاباند. مقدار تاب را بر حسب تعداد تابها در واحد طول نخ حساب مي كنند. تاب نخ يك لا S و تاب نخ دولا Z ا

ست.
استحكام سنج:
دستگاه هاي استحكام سنج داراي سيستمهاي متفاوتي هستند كه مي توان موارد زير را نام برد.
CRL(نرخ ثابت ازدياد نيرو)
CRT(نرخ ثابت ازدياد تراورس)
CRE(نرخ ثابت ازدياد طول)
در اندازه گيري استحكام مواردي از قبيل ازدياد طول تا حد پارگي (Elongation)، كار تا حد پارگي (work of ruture) نيروي پارگي و … را نيز مي توان بدست آورد.
دانستن پاره اي تعاريف در اين مورد الزامي است:
بار، نيروي پارگي، تنش جرمي، تنش و سختي و ازدياد طول نسبي
دستگاه كلاف پيچي:
اين دستگاه بر دو نوع است:
1-مكانيكي 2-الكتريكي
دستگاه هاي كلاف پيچي 1 متري، 1 ياردي، و 10 ياردي هستند.
جهت تعيين نمره ابتدا نخ با كمك اين دستگاه در متراژ معين كلاف مي شود.
اتو كلاو
براي اندازه گيري رطوبت بكار مي رود. خصوصيات اغلب الياف مورد استفاده در نساجي به رطوبت آنها بستگي دارد بيشتر الياف قابليت جذب رطوبت را در هواي مرطوب و سپس پس دادن آن(خشك شدن) در هواي خشك را دارند. رطوبت موجود در الياف را مي توان بصورت رزوبت بازيافتي و يا رطوبت موجود در الياف در نظر گرفت.
= ـــــــــــــــــــــــــــــــــ =درصد رطوبت بازيافتي

نايكنواختي سنج:اوستر
روش اندازه گيري نايكنواختي عبارتست از:
LVDT پنوماتيك
(اپتيك) نوري
اشكالات در خط رسيدگي عبارت است از:
1-عيوب مكانيكي در اثر چرخ دنده خراب- غلتك خراب- آپرون خراب بوجود مي آيد.
2-عيوب كششي در اثر عدم تنظيم ناحيه كششي است.
در اوستر براي بررسي عيوب از منحني هستيوگرام استفاده مي شود. عيوب مكانيكي در منحني بصورت ميله اي ظاهر مي شوند و عيوب موج كششي بصورت Hill(تپه) مي باشند.
اساس كار اوستر خازن است. زماني كه نخ، فتيله و يا نيمچه نخ ار بين خازن عبور م

ي‌كنند تغييرات جرمي باعث تغيير ظرفيت خازن مي شود و لحظه به لحظه اين تغييرات توسط پالسهايي به دستگاه داده مي شود. توسط اوستر نقاط نازك، كلفت و نپ نيز تعيين مي شوند و با استفاده منحني هستيوگرام و طول موجهاي متفاوتي كه به ما مي دهد مي توان، اشكالات در خز توليد را شناسايي و رفع نمود.
Nep Tester
اين دستگاه براي اندازه گيري ميزان نپ فتيله بر حسب گرم مي باشد در اين دستگاه فتيله به آن تغذيه شده و از زير غلتك و صفحه تغذيه عبور كرده و توسط Bitten زده مي شود طي اين عمل الياف بصورت تك تك درآمده و ضايعات (Trash) و نپ آن بر اساس ابعادي كه دارند شمرده مي شوند.
دستگاه (High volum fiber Tester) HST
بوسيله اين دستگاه مي توان موارد زير را اندازه گيري نمود:
1-Length/ strength L/S
2-ميكرونر
3-Callen and Trash
اساس كار ميكرونر مقاومت الياف در برابر جريان هواي عبوري از الياف است. هرچه كه الياف ظرفيت باشند، تعداد الياف در سطح مقطع بالاتر بوده و هواي كمتري از بين الياف عبور مي كند پس مقاومت در برابر نفوذي بالاتر است و با اين كار ظرافت الياف بدست مي آيد در 2.5 span length و 50% span length را بدست مي آوريم.
2.5% طولي است كه بر اساس آن فواصل و تنظيمات غلتكي صورت مي گيرد و مفهوم آن اين است كه 2.5% داراي طول معيني هستند.
50% را مي توان به فاكتور يكنواختي پنبه (U.R) نسبت داد


با توجه به نسبت فوق اگر 2.5% پايين و 50% بالا باشد در نهايت U.R بالاتر و بهتر است و نشان دهندة آن است كه دياگرام طولي الياف پراكندگي كمتري دارد. لازم به ذكر است. طول 2.5% از طول 50% بيشتر است.
توانايي سوم اين دستگاه در تعيين درجة زردي پنبه است و اساس كار در Re

flect نور در الياف است در اين دستگاه نتايج بصورت اعداد و ارقام نمايان مي شوند و با استفاده از جداول مخصوص مي توان نمونه را با نمونه هاي استاندارد مقايسه كرد. اين دستگاه دوربيني دارد كه از پنبه ابعاد 10cm*10cm عمس برداري مي كند و تعداد ناخالص را به ما مي دهد در مجموع دستگاه HST قابليت بالائي دارد و توسط آن مي‌توان كليه پارامترهاي مورد نياز الياف از قبيل استحكام طول، ظرافت و تعداد ناخالصي را مشخص كرد.
دستگاه آناليز شرلي:
است دستگاه ناخالصي را از الياف پنبه جدا مي كند.
:Feed table
:invisible dust
:waste box
:deposit dust
:box of clean fiber


= درصد ناخالصي
دستگاه classy data
همانطور كه مي دانيم اوستر عيبهاي پريوديك را نشان مي دهد و فواصلي كه در آنها عيوب را بررسي مي كند در حدود 1000 متر مي باشد اما Classy data دستگاهي است كه بوسيله آن مي توان عيوب را در فواصل بلندتري چون km1000 بررسي نمود.
همانطور كه بيان شد در اوستر با توجه به منحني هيستوگرام و طول موجهائي كه در اتياز ما قرار مي داد مي توانستيم عيوب مكانيكي و كششي و بدنبال آن نقاط ازك، كلفت و نپ را تشخيص دهيم پس توانايي محدودي دارد.


بر خلاف اوستر دستگاه Classy data مي تواند هر نوع عيبي را تشخيص دهدو با توجهبه اينكه هر عيبي يك طول و يك قطر دارد پس مي توان عيوب را كلاسه بندي نمود.
انواع كلاس عيوب در طبقه بندي Classy data
1-short thick class 16 دسته (كوتاه كلفت)
2-long thick class 3 دسته (بلند كلفت)
3-long thin class 4 دسته (بلند نازك)


پس هر عيي كه نخ داشته باشد در يكي از دسته هاي فوق قرار مي گيرد. در اين دستگاه نخ مورد آزمايش مي تواند بوبين اتوكز كه clean شده است و يا ماسوره رينگ باشد پس مي توان نتيجه گرفت كه اين دستگاه مي تواند عملكرد اتوكز را بررسي نموده وبا اين كار اتوكز را با راندمان بالاتري مي تواند كار كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید