بخشی از مقاله

جریان در کانالهای رو باز

پمپ حرارتی (دیجیتال) :
بررسی سیکل مربوط به پمپ حراتی و خواندن اعداد مربوط به دمای هر سنسور و خواندن فشار هوای ورودی و خروجی کمپرسمو در دودبی مشخص و هر دو دوبی با دو حالت خاموش و روشن بودن تن این اعداد خوانده می شود.
حوزه کار پمپ حرارتی : نحوه کار به این صورت است که ابتداء ناز فریونی که در سیستم جریان دیده در داخل «Evapava Tor» تبخیر کنند گرهای ما از محیط اطراف گرفته تا محیط سرد شود که محیط در اینجا همان داخل یخچال و موارد داخل یخچال است بعد از گرفتن گرهای با کار خارجی که روی کمپرسور انجام می شود بین گاز داخل کمپرسور شده و در حالی که ورودی کمپرسور ما همواره فشار کمی از گیچ آبی رنگ متصل به سیستم می خوانیم و در خروجی کمپرسور فشار

زیادی را از گیج گرمز رنگ می خوانیم سپس بعد از خروجی کمپرسور ما درای ثاز «Supertlet» یا فوق گرم خواهیم بود در مرحله ی بعد برای اینکه ثاز گرمای خود را از دست بدهد وارد «Condenser» می شود و گرمای را به محیط پس می دهد تا دمای خود را کاهش دهد نه م

رحله ی سوم بعد از خروج از کندانسور و با کاهش دما و در شیر انبساط یا لوله مویین می شود و در هنگام خروج با افت فشار مواجه می شود و در نهایت وارد تبخیر کننده می شود تا چرخه کامل شود بنابراین در یک پمپ حرارتی چهار مرحله رخ می دهد تا این که یک سیکل کامل شود و عمل تبرید صورت گیرد شکل تشکیل پمپ حرارتی و روابط میدان آن ها :


= ضریب عملکرد یخچال
همان گونه که از شکل مشاهده می شود دارای 8 دها هستیم که در مانیتور مشخص شده است و نحوه ی عملکرد آن همان گونه است که در قسمت بالا گفته شده است که دو گیج ورودی و خروجی است که فشار کمپرسمر را در هر دو حالت نشان می دهد است و کنداسمور ما هم دارای یک آب خروجی و ورودی است.
مردی کنه اسور = خروجی آب = ورودی آب = خروجی تبخیر کننده = دمای شیر انبساط=

خروجی کمپرسور = ورودی کمپرسور = خروجی کنداسور =
2 ) فن روشن
= حسابی

جدول اشباع
جدول فوق گمان
1 – 2 ) فن خاموش
= خروجی

جدول
جدول فوق گرم
2 – 2 ) فن روشنجدول
جدول فوق گرم

اعداد خوانده شده در آزمایش:
حالت(2) دبی آب حالت(1) یا = دبی آب
4( 1 3 (1 2 (1 1 ( 1وات توان وات توان وات توان وات توان
محاسبه مربوط ب اعداد جدول بالا:
1 . 1 ) فن خاموش:
خارجی


کمپرسر: حجم کنترل

جدول اشباع
معبد داوری سیستم کار انجام داده :

گرم جدول اشباع
تبخیر کننده: حجم کنترل

جدول اشباع

آزمایش شماره (2) :
هدف :
در این آزمایش هدف بررسی تهویه مطلوع می باشد که تهویه مطبوع برای آسایش در زندگی انسان می باشد در این آزمایش ملاحظات مربوط به تهویه مطلوع را انجام داده اعداد و ارقام را ثبت می کنیم و در ادامه درباره هر کدام توضیح روابط و محاسبات آنرا انجام خواهیم داد.
روابط حاکم بر تهویه مطلوع :
می دانیم هوا مخلوطی از نیتروژن، اکسیژن و هیدروژن و گازهای دیگر است.
هوای خشک
بخار آب P جو
می دانیم در ثاز ایده آل (T) h = h ، تابعی از دما است- و h = CPT
بنابراین خواهیم داشت.
طبق قانون دالتون داریم : 
P فشار کل
Pa فشار هوای خشک
Pv فشار بخار
بنابراین:
بخار آب انتقال


آمپالی بی اشباح
هوایی که بخار آب دارد (مرطوب) هوای جو
هوایی که بخار آب ندارد. هوای خشک
نتیجه گیری :
از اعداد خوانده شده در صفحات وجه اول قبل نتیجه می گیریم که فشار ورودی کمپرسور از فشار خروجی آن زیاد است که بین نشان دهنده صحیح بودن آزمایش است.
فشارها در دبی کم یعنی حالت 2 کمتر از فشار دومی زیاد نیست یعنی فشارها (چه ورودی و خروجی) در دبی زیاد از فشار های دبی کم کمتر است.
فشاار در حالت متن روشن از فشاردر حالت متن خاموش زیاد است.
دمای در هر چهار حالت یکسان است و برابر است که این همان نشان دهنده حالت فوق گرم بودن کمپرسور است.
تعاریف و ورابط رطوبت نسبی و مطلق :
رطوبت نسبی و ( ) : عبارت است از نسبت جزء مولی نهار در مخلوط به جزء مولی هنجار در مخلوط اشباع در همان درجه حرارت و فشار کل.

فشار اشباع در دمای داده شده

رطوبت نسبی بنابراین
رطوبت مطلق یا رطوبت مخصوص (w) :
عبارت ست از نسبت جرم بخار آب به جرم هوای خشک در مخلوط بخار و هوا :w رطوبت مخصوص
اعداد خوانده شده در آزمایش :
در این آزمایش دمای هوای ورودی به سیستم در هر دو حالت ثابت می باشد در این آزمایش در حالت را در نظر می گیریم .
حالت اوّل : بویلر 1 و دو یلو 2 خاموش است و فقط کولر روشن است پس دمای خروجی کولر معنی نقطه های 5 و 6 را می خوانیم. (یعنی فرآیند سرهایش خالص)
حالت دوم : کولر و بویلر 2 خاموش شده و فقط بویلو 1 روشن است پس دمای های خروجی بویلو را می خوانیم یعنی نقطه 3 و 4 (یعنی فرآیند گرمایش خالص)
اعداد خوانده شده در زیر نوشته شده است.
؟ = سرعت هوای m 53/10= قطر لوله ی خروجی D
خروجی 25/5=
دمای تر و خشک هوای ورودی
حالت اول:
هوای خشک = جدول (1
دبی هوای تر=
جدول ( 2
حالت دوم:
هوای خشک جدول (2


نتیجه گیری :
با توجه به اعداد خوانده شده ملاحظه می گردد که هر دو آزمایش گرمایش خالص و سرمایش در هوا ترشوری باید و برابر باشد در حالتی که در عمل و و برابر با هم نشد و در سرمایش خالص باید باشد که با توجه به این که آزمایش دارای خطا است این اتفاق نمی افتد و بر عکس گرمایش باید باشد که با توجه به اعداد خواندهشده این گونه نیست.
آزمایش شماره ی 3
آزمایش کمپرسور :
هدف : در این آزمایش هدف از بررسی کمپرسور بررسی نحوه ی کار کرد یک کمپرسور است و خواندند اعدادی از قبیل دمای ورودی و خروجی کمپرسور فشار ورودی و خروجی با توجه به این که طول کورس و قطر سیلندر معلوم است.
خلاصه آزمایش : در این آزمایش ابتدا با روشن کردن کمپرسور و بستن شیرخروجی مخزن صبر می کنیم تا اینکه فشار در داخل مخزن به bar3 برسد وقتی که فشار داخل مخزن به این مقدار رسید شیر خروجی مخزن را باز می کنیم دوباره این عمل را تکرار می کنیم سپس بعد از مدتی که شرایط پا یا در سیستم بر قرار گشت یعنی دبی ورودی و خروجی یکی شر و آن گاه شروع به خواندن اعداد نموده اعدادی که در این آزمایش خواندیم یکبار در دوره اعداد مربوط به فشار 5. او اعداد مربوط به فشار 5. 2 کمپرسور را خواندیم سپس در دوره 1400 اعداد مربوط به فشار 5. 1 و اعداد مربوط به فشار 5. 2 کمپرسور را خواندیم که این اعداد شامل دمای ورودی و خروجی کمپرسور و فشار مربوطه بد اختلاف فشار، فشار خروجی کمپرسور و فشار مخزن که با آن کاری نداریم.
بدین ترتیب آزمایش را 4 بار تکرار کرده و برای هر 4 بار اعداد خاص خودشان را می خوانیم شکل شما تیک دستگاه :
- دکمه اگر بالا باشد دمایی که نشان می دهد دمای خروجی کمپرسور است.
- دکمه اگر پایین باشد دمای ورودی کمپرسور را نشان می دهد.
- عمق سیلندر : 45mm - پولی بزرگ : 260 mm
- قطر داخل سیلندر : D = 61.5 mm – پولی کوچک : 80 mm
- تئضیحات دستگاه و روابط :
کمپرسور رفت و برگشتی توسط یک الکترو موتور و تسمه پولی کوچک و بزرگ به حرکت در می آید پس از اینکه فشار مخزن بالا رفت شیر خروج هوا را به قدری باز می کنیم که شرایط پا یا «SSSF» برقرار شود سپس داده ها را یادداشت می کنیم اگر دور موتور N دور بر دقیقه باشد و داریم :
D : قطر سیلندر
L : طول کورس =
N : دو موتور
دبی حجمی هوا در سیلندر
- اعداد خوانده شده در آزمایش :
حالت چهارم حالت سوم حالت دوم حالت اول
21
21
21
21
دمای ورودی کمپرسور
9/36
6/39
7/38
39
دمای خروجی کمپرسور
9
9
4
1
اختلاف فشار و تئوری pa خروجی
6/10
4/1
5/2
5/2
فشار خروجی (pis)
66/3 49/5 44/3 49/5 ولتاژ (v)
20/1 46/1 78/0 611/3 جریان (I)
6540 9300 20/6 1030 سرعت زاویه ی ram
حالت اول:
دبی حجمی هوا در سیلندر
دبی حجمی هوا در سیلندر
= دبی حجمی هوا در سیلندر

آزمایش شماره ی 4
آزمایش تست موتور دیزل :
- هدف : در این آزمایش هدف تست موتور دیزلی است و مقدارنواز خروجی که یک موتور دیزلی دارد با توجه به جریان های خروجی آن که جریان خروجی آن را به صورت شروع روشنایی در لامپ ها می بینیم و همچنین می خواهیم در این آزمایش دما را بخوانیم این دما ها عبارتند از دمای ورودی پائین اگزوز دمای خروجی بالای اگزوز بعد از خنک شدن و همچنین دمای ورودی آب به داخل لوله ی

خنک کننده ی اگزوز و دمای خروجی آب از اگزوز و همچنین خواندن آمپر و ولتاژ خروجی و یافتن دبی آب خروجی از شلنگ و همچنین یافتن دبی آب ورودی به داخل و در آخر یافتن دبی سوخت به داخل موتور دیزل می باشد که سوخت ما در اینجا گازوئیل می باشد.


- خلاصه آزمایش : در این آزمایش ما ابتدا موتور را روشن می کنیم نحوه ی روشن کردن موتور به این حالت است که ابتدا باید ساسات موتور پائین باشد سپس کلید موتور را روی Run گذاشته و موتور یک صندلی دارد که به صورت ریسمانی است سپس آن را گرفته و با قدرت به بیرون می کشیم تا موتور روشن شود بعد از روشن شدن موتور مدتی صبر می کنیم تا اعداد خروجی فیکس شود در ادامه بعد از فیکس شدن اعداد خروجی و بعد از این که شرایط پا یا در سیستم برقرار شد می

توانیم اعداد را بخواهید ما این اعداد را که شامل 4 دما و آمپر و دبی خروجی آب و دبی ورودی سوخت می باشد را یکبار در حالت تمامی لامپ ها خاموش خواندیم یک بار در حالت یک لامپ

روشن خواندیم یک بار هم در حالت پنج لامپ روشن خواندیم و نتایج اعداد خوانده شده را در خروجی در کنار هم آورده ایم تا نتیجه گیری و محاسبات را انجام دهیم که در ادامه خواهد آمد.
شکل صفحه ی قبل مربوط به تابلوی خروجی اطلاعات موتور دیزل می باشد که نشان دهنده ی 2 دمای ورودی و خروجی اگزوز و ولتاژ و جریان خروجی موتور و دو بر حسب rpm می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید