مقاله در مورد راهنمای حر فه ای برای بهینه سازی موتورجستجو (SEO)

word قابل ویرایش
65 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

نحوۀ مطالعه واستفاده ازکتابچه راهنما

دوروش برای مطالعه واستفاده ازاین کتابچه راهنما وجوددارد:

۱٫ اگرکاربرجدید SEO هستید،به شماپیشنهادمی کنیم فصلهای کتابچه راهنما را یک به یک بخوانید.
کتابچه راهنمادارای ساختاری روان بوده وسریع می توانید نحوۀ بهینه سازی موتورجستجو(SEO) رایاد بگیرید.

.۲ اگردانشی درمورد (SEO) دارید،می توانید فقط نگاهی به چک لیست انتهای هرفصل بیاندازید،اگرتوانستید تمامی باکس های موجود را تیک بزنید،می توانید مرحله بعدی رابررسی کنید.

دراین کتابچه راهنما یادمی گیرید چگونه ازIBP برای به دست آوردن موارد زیراستفاده کنید:

• رتبۀ برتردرموتورهای جستجتوی گوگل،یاهو و موتورهای جستجتوی دیگر
• ترافیک بیشترسایت به صورت هدفمند،بازدیدکنندگان وفروش بیشتر
• بهترین نتایج برای وب سایتتان

SEO مبحث پیچیده ای است.اگرمی خواهید نتایج خوبی بگیریدمهم است که تمامی روش هاو
جنبه های مؤثربررتبه بندی سایت رابه کارببرید.اگرفقط برروی یک یا دوروش تمرکزکنید
رتبۀ خوبی به دست نخواهید آورد.

اگرازIBP همانگونه که در این کتابچه راهنما توضیح داده شده است،استفاده کنید نتایج خوبی
به دست خواهید آورد.قویاً به شما توصیه می کنیم برای مطالعه این کتابچه راهنما یک ساعت
وقت صرف کنید.

تأثیررتبه بندی برتربرموفقیت سایت

تأثیررتبه بندی برتربرموفقیت سایت

 

طبق آمارهای اخیر، بیش از یک بیلیون نفردرسال ۲۰۰۵ ازاینترنت استفاده کرده اند،
(منبع: Nilsen/NetRatings). کاربران وب دوبرابرزمانی راکه تلوزیون تماشا می کنند online
هستند.(منبع:Stanford Institute for the Quantitative Study of Society).مصرف کنندگان
در سال ۲۰۰۵ ۲/۱۴۳بیلیون دلار رابه صورت online خرج کرده اند که این مبلغ ۲۲% بیشتراز
سال ۲۰۰۴ بوده است.(منبع:ComScore).

دریک بررسی کلی که توسط (مؤسسۀ تحقیقات بازاریابی TNS) صورت گرفت،مشخص شد که۷۵%
ازخریداران معتقد بودند بزرگ یا کوچک بودن شرکتها عاملی برای جلب آنها به خرید online نبوده
است،وفقط ۱۵% گفته اند که ترجیح می دهند ازفروشندگان بزرگ خرید کنند.(منبع:TNS).

بیش از۸۰% ازکاربران اینترنت وب سایت های جدیدرا ازطریق موتورهای جستجوپیدامی کنند این
بدان معناست که۶۵۰ میلیون نفراز موتورهای جستجو برای پیدا کردن وب سایت های جدید استفاده
می کنند.

کاربران موتورهای جستجتوشایسته ترین و با انگیزه ترین بازدیدکنندگانی هستند که وب سایت شما
همیشه خواهدداشت؛آنها مشتاق هستند به جستجوی مطالب معین در منابع online یپردازند پس برای
آموختن بیشترروی لینک های شما کلیک می کنند.

IBP به شما کمک می کند تا وب سایت خودرادردسترس این مشتریان بالقوه قراردهید.نتیجه رتبه بندی
برتربازدیدکنندگان بیشتر،مشتریان بیشتروفروش بیشتر می باشد.

مهم:کارهای درست رابایدبه روش صحیح انجام دهید

مهم:کارهای درست رابایدبه روش صحیح انجام دهید

اگرمی خواهید رتبه برتردرموتورجستجوداشته باشید،مهم است که کارهای درست را به روش های
صحیح انجام دهید.

 

ثبت وب سایت ومنتظرنتیجه بودن به تنهایی کافی نیست. موتورهای جستجوازفاکتورهای متعدد برای
رتبه بندی وب سایت ها استفاده می کنند،اگرمی خواهید به نتایج خوبی دست پیدا کنید،باید روی تمامی
فاکتورها کارکنید. IBPبه شما کمک می کند تا کارهایی را که بایدانجام دهیدباحداکثرسرعت ممکن به

۱٫ کلمات کلیدی صحیح را برای سایت خود پیدا کنید

کلمات کلیدی صحیح همیشه آشکارومشهود نیستند.دراین کتابچه راهنما چگونگی یافتن بهترین کلمات
کلیدی برای وب سایتتان راخواهیدآموخت.قبل ازشروع کاربا SEO بسیارمهم است که کلمات کلیدی
صحیح راهدف قرار دهید.

۲٫ صفحات وب خودرابرای این کلمات کلیدی بهینه سازی کنید

بهینه سازی صفحات وب برای کلمات کلیدی مهم،نقشی تعیین کننده در به دست آوردن رتبۀ برتردر
موتورجستجودارد. موتورهای جستجوتمام صفحات وب شما را تحلیل وبررسی کرده واین صفحات
رابه عنوان سابقه شما ثبت می کنند. بسیارمهم است که ترکیب صفحات وب شما به گونه ای باشد که
بتواند به موتورجستجونشان دهدکه سایت شما با موضوع و مبحث خاصی ارتباط دارد.

۳٫ صفحات وب خودرادرتمامی موتورهای جستجوودایرکتوری های عمده ثبت کنید

پس از بهینه سازی وب سایت خودبرای کلمات کلیدی متعدد می توانید آن را در موتورهای جستجو
و دایرکتوری های اینترنت ثبت کنید.هرچندکه ثبت در موتورجستجوامرزیادمهمی نیست،(بسیاری از
موتورهای جستجو وب سایت شمارا ازطریق لینک های سایت های دیگرپیدا می کنند)، ولی به شما
کمک می کند تا سریع تردرفهرست موتورجستجوقراربگیرید.

۴٫ ازسایتهای دیگرلینک بگیریدواطمینان حاصل کنید که این لینک ها حاوی کلمات کلیدی شما باشند

برای برخوردارشدن ازرتبۀ برتردرموتورجستجو لینک های سایت های دیگربسیارمهم هستند.اهمیت
آنها به قدری است که ما یک کتابچه راهنمای اضافه در IBPبرای آنها قرارداده ایم. وب سایت شما
باید لینک های ورودی خوبی داشته باشد تا رتبۀ خوبی به دست آورد.همیشه رتبۀ برتردرموتورجستجو
نتیجۀ بهینه سازی صفحات وب و لینک های ورودی خوب است.

اگرمی خواهید رتبۀ برتردر موتورجستجوداشته باشیدروی تمامی فاکتورها کارکنید.تمرکزبرروی
یک یا دوفاکتورکافی نیست.

اگرگام های۱تا۴ رادراین کتابچه راهنما دنبال کنید،بهترین نتایج رابه دست خواهید آورد. مناسب ترین
کلمات کلیدی را انتخاب کنید سپس به گام بعدی بروید.

آنچه قبل ازشروع باید بدانید

 

آنچه قبل ازشروع باید بدانید

چراباید صفحات وب خودرابرای موتورهای جستجوبهینه سازی کنید؟

میلیون ها صفحه وب برروی اینترنت وجوددارد.بدیهی است که تمام آنها نمی توانند درلیست Top10
موتورجستجو قرار بگیرند. موتورهای جستجوفقط وب سایت هایی را لیست می کنند که به موضوعات
خاص ارتباط دارند.اطمینان حاصل کنید که سایت شما ازاین دسته سایت هاست.

اگر موتورجستجو نتواند تشخیص دهد که وب سایت شما باچه موضوعی ارتباط دارد،نمی تواند رتبۀ
بالا به شمابدهد.به فرآیند بهینه سازی صفحات وب برای آنکه موتورجستجو تشخیص دهد آنها مرتبط
با موضوعی خاص هستند، بهینه سازی موتورجستجویا SEO گفته میشود.

فقط تعدادکمی ازکاربران وب بیش ازیک یادوصفحه ازصفحات یافته شده توسط موتورجستجورا
بررسی می کنند.

۷۵% ازجستجوگران هرگزصفحه ای غیرازصفحۀ اول رانگاه نمی کنند.بیشتر موتورهای جستجو۱۰
رتبۀ برتررادر صفحۀ اول نتایج نمایش می دهند،وتعدادکمی ازکاربران صفحۀ دوم را نگاه می کنند.

Jacob Nielsen کارشناس ماهر اینگونه اشاره می کند:
((کاربران تقریباً هیچ گاه آن طرف ترازصفحۀ دوم لیست نتایج را نگاه نمی کنند)).
Danny Sullivan مقاله نویس درClickZ Search Engine Marketing اینگونه می گوید:
(( لیست شدن درجایگاه ۱۱یابالاترممکن است به معنای از دست رفتن بازدیداز سایت شما برای
بسیاری ازمردم باشد)).

به همین دلیل، بهینه سازی موتورجستجوSEO نقشی تعیین کننده در موفقیت شما وسایتتان دارد.IBP
بهینه سازی موتورجستجوSEO را تاحدامکان برای شما ساده وآسان کرده است.

اگرمی خواهیدبازدیدکنندگان هدفمندازطریق موتورهای جستجوداشته باشید،باید صفحات وب خود
رابرای موتورهای جستجو بهینه سازی کنید.

ثبت وب سایت در موتورجستجوبه تنهایی کافی نیست.دراین کتابچه راهنمامی آموزید که چگونه
صفحات وب خودرابه مناسب ترین روش ممکن بهینه کنید.

آنچه قبل ازشروع باید بدانید

موتورهای جستجوچگونه صفحات وب رارتبه بندی می کنند؟

موتورهای جستجوبرای تعیین رتبۀ یک صفحۀ وب ازفرمول های ریاضی استفاده می کنند.به این فرمول های ریاضی الگوریتم رتبه بندی گفته می شود.هرچند که موتورهای جستجواین الگوریتم هارابه طوردقیق وکامل
فاش نمی کنند،ولی بهینه سازTop 10 درIBP به شماکمک می کند تا این الگوریتم هارارمزگشایی کنید.

 

گوگل چگونه وب سایت شما را رتبه بندی می کند

گوگل الگوریتم رتبه بندی رادراسناد شرکتش اینگونه توضیح می دهد:

((موتورهای جستجوی سنتی شدیدا ًبرتعداد دفعات نمایش یک کلمه برروی صفحۀ وب تکیه دارند. گوگل
از PageRank™ برای آزمودن وبررسی ساختارکلیۀ لینک های صفحات وب استفاده کرده وتعیین می کند
چه صفحاتی از همه مهم تر هستند. سپس به تحلیل وبررسی hypertext-matching می پردازد،تاتعیین
کند که چه صفحاتی مربوط به جستجوی انجام شده هستند.گوگل با ترکیب کلیۀ موارد مهم وتجزیه وتحلیل
رابط های ویژه قادراست نتایج مرتبط و موثق را در صدرلیست نتایج قراردهد)).

PageRank وتحلیل وبررسی hypertext-matching چیست؟

گوگل ازPageRank و hypertext-matching برای رتبه بندی وب سایت ها استفاده می کند.برای دستیابی
به رتبۀ خوب به گرفتن لینک های خوب ازصفحات مرتبط با سایتتان،نیازدارید.این یک قاعدۀ ساده است که:
اگر صفحۀ A به صفحۀ B لینک داشته باشدپس پیشنهادی است برای رفتن ازصفحۀ A به صفحۀ Bتعداد بیشتر
ازلینک هایی که به سایت شما اشاره دارند باعث بهترشدن رتبۀ شما می شود.

کیفیت لینک ها نیزمهم است.بهتراست به جای داشتن پنج لینک با متن Click here ،یک لینک داشته باشید که متن آن حاوی کلمات کلیدی موردنظرتان است.داشتن یک لینک ازیک سایت مرتبط با موضوع وب سایت شما خیلی بهترازداشتن لینک های متعدد از سایت های نامربوط است.

ابزارنرم افزاری ARELISبه شما کمک می کندتا به ساده ترین روش ممکن به لینک هایی با کیفیت بالا دست
پیدا کنید.با کلیک کردن برروی ARELIS درپنجرۀ اصلی IBP می توانیدکاربا آن را شروع کنید.راهنمای گام
به گام وجزئیات ARELIS رادرادامۀ این کتابچه راهنما خواهید دید.

مفهوم hypertext-matching کمی پیچیده ترازفاکتورلینک است.گوگل آن را اینگونه توضیح می دهد:

((تکنولوژی موتورجستجوی گوگل، گذشته از پویش متن اساسی(متا تگ) صفحۀ وب کلیۀ محتویات
وعناصرآن ازقبیل:فونت ها،بخش های فرعی ومکان دقیق هرکلمه رانیزتجزیه وتحلیل می کند.همچنین
محتویات وب سایت هایی که ازلحاظ موضوعی نزدیک یامشابه شما هستند،را نیزبررسی می کند تا
مطمئن شود که نتایج ارایه شده هرچه بیشتربه تقاضای کاربر مربوط باشد)).

نحوۀ بهینه سازی صفحات وب برای hypertext-matching گوگل

چون گوگل کلیۀ محتویات صفحات وب را بررسی می کند باید تمام آنهارابهینه سازی کنید.ویرایش متاتگ ها
به تنهایی کافی نیست،باید کلیۀ فاکتورهای مؤثربررتبه بندی را بهینه سازی کنید
آنچه قبل ازشروع باید بدانید

رتبه بندی سایت شما درموتورجستجو.

مشکل این است که بسیاری ازمدیران سایت نمی دانند که چه فاکتورهایی در صفحات مهم هستند.به همین
دلیل بهینه ساز Top10 رادر IBP ایجاد کرده ایم.

بیش از ۷۵ عنصرازصفحات وب که توسط موتورهای جستجوبرای رتبه بندی مورداستفاده قرار می گیرند
توسط بهینه ساز Top10 تجزیه وتحلیل می شوند.فقط کافیست موضوع جستجوراواردکنید،IBP صفحۀ وب
شمارا درارتباط با آن موضوع باصفحات وب دیگرکه درحال حاضر۱۰ رتبۀ برتررا دارند مقایسه می کند
این به این معناست که صفحات وب شما بعداًبه طورکامل برای hypertext-matching گوگل آماده خواهند
بود.جزئیات بیشتردرمورد بهینه سازTop10 رامی توانید دراین کتابچه راهنما بیابید.

یک صفحه کافی نیست

همانطورکه درتوضیحات hypertext-matching گوگل ذکرشد،گوگل محتویات کلیۀ صفحات وب شما رابررسی می کند تا مطمئن شودکه سایت شما واقعاٌ به موضوع جستجوارتباط دارد.

این بدان معناست که باید کلیۀ صفحات وب خودرابرای عبارات مختلف ولی درارتباط بهینه سازی کنید.هرچه
تعداد صفحات بهینه سازی شده برای کلمات کلیدی مرتبط با موضوعی خاص بیشترباشداحتمال اینکه رتبۀ
بهتری توسط این کلمات کلیدی به دست آورید نیزبیشتراست.

وب سایت شما باید هم ازنظرمحتویات وهم ازنظر لینک های ورودی بهینه سازی شودخوشبختانه
IBP می تواند درهردوی این موارد به شما کمک کند.

دراین کتابچه راهنما نحوۀ بهینه سازی صفحات وب را برای الگوریتم رتبه بندی گوگل،یاهو یا هر
موتورجستجوی دیگرراخواهیدآموخت.به علاوه یادمی گیرید که برای بالا بردن رتبه چگونه لینک
هایی با کیفیت بگیرید.

اطلاعات بیشتر را می توانید درخبرنامۀ ما ببینید:

Official Google Statement: How does Google collect andrank results

http://www.fre-seo-news.com/newsletter194.html

 

آنچه قبل ازشروع باید بدانید

آیا هزاران موتورجستجو وجود دارد؟

برخی به شماوعده می دهند که وب سایت شمارادر۰۰۰,۵۰موتورجستجوثبت کنند.روی اینترنت هزاران
موتورجستجووجود ندارد.اکثریت این ۰۰۰,۵۰ عدد که موتورجستجونامیده می شوند، صفحات لینک رایگان
برای همه(FFA) یا صفحات وب ویژه وجذاب هستند.ثبت وب سایتتان روی چندهزارFFA به معنای روبه رو شدن باهزاران هرزنامه(spam) است.

به علاوه اگروب سایتتان راکه به عنوان مثال درموردتجهیزات اداری است روی یک دایرکتوری مربوط به
شاعران ثبت کنید،حتی یک بازدیدکننده هم نخواهید داشت.

چهارگردانندۀعمده وجود دارد

فقط تعدادکمی ازموتورهای جستجووجوددارندکه واقعاً می توانند بازدیدکننده ای رابه سایت شماراهنمایی کنند.
مانند همیشه کیفیت مهم است نه کمیت.به همین دلیل هنگام ثبت سایتتان باید روی موتورهای جستجوی مهم
تمرکزکنید.

درحال حاضرچهارگردانندۀعمده وجود دارد:گوگل،یاهو،MSN وAsk.com آنها عهده داربخش عمده ای از ترافیکی هستند که ازطریق موتورهای جستجوکسب می کنید.زیرا آنها باعث قدرتمند شدن موتورهای دیگر
می شوند.به طورمثال موتورجستجویAOL.com نتایج گوگل رانمایش می دهد.

به علاوه درکشورهای مختلف موتورهای جستجتوی خاص آن کشوروجوددارد.اگروب سایتتان آلمانی است بهتراست آن رادریک موتورجستجوی آلمانی ثبت کنید.به طورمعمول دریک کشوربیش ازسه یا چهارموتور
جستجوی مرتبط با سایت شما وجود ندارد،عمدۀ جستجوگران ازموتورهای جستجوی یکسان استفاده می کنند.

اینترنت دایرکتوری ها می توانند مکمل خوبی باشند

اینترنت دایرکتوری ها و موتورهای جستجوبایکدیگرتفاوت دارند.در اینترنت دایرکتوری ها تمام اطلاعات
ثبت وب سایت توسط اشخاص بررسی می شود. اینترنت دایرکتوری های زیادی وجوددارند که می توانید
سایتتان رادرآنها ثبت کنید.یکی ازمهم ترین آنها Open Directory Project

درhttp://www.dmoz.org
است.

بهتراست وب سایتتان راروی موتورهای جستجویی که با موضوع خاصی مرتبط هستند نیز ثبت کنید.اگر
موضوع وب سایتتان به طورمثال فروش لوازم باغبانی است،بهتراست آن راروی اینترنت دایرکتوری ویژۀ
باغبانی ثبت کنید،ممکن است آنها تعداد کمی بازدیدکننده برای شما بفرستند ولی درعوض می توانند محبوبیت
لینک های شما را بالاببرند تا به ارتقای رتبۀ شما در موتورهای جستجوی دیگر کمک کند.

آنچه قبل ازشروع باید بدانید

شرح ساختار: موتورهای جستجو و اینترنت دایرکتوری ها

موتورهای جستجوازنرم افزارهایی یه نام spider یا robot برای ایجاد فهرست وب سایتها استفاده
می کنند.این نرم افزارها یه گونه ای برنامه ریزی شده اند که دائماً درحال جستجو و گشت وگذاردر
اینترنت برای یافتن صفحات جدید یا به روز شده هستند.

آنها ازیک URL به URL دیگرمی روند تا زمانی که ازهمۀ وب سایت های اینترنت بازدید کنند
Spider کلیۀ متون صفحات یافت شده را ثبت وضبط می کند،سپس کارش رابا بررسی لینک های
خروجی ادامه می دهد.URL صفحه وب به معنای آدرس آن صفحه است
.(http://www.google.com)

موتورهای جستجوبادنبال کردن لینک های خارجی که به سایت شما اشاره دارند، وب سایتتان را
پیدامی کنند،سپس spider موتورجستجودوباره از سایتتان برای refresh کردن اطلاعات ضبط
شده بازدید می کند.رتبه بندی در موتورجستجوبرپایۀ فرمول های ریاضی صورت میگیرد.

موتورهای جستجوو اینترنت دایرکتوری ها باهم یکی نیستند، اینترنت دایرکتوری ها برای فهرست
کردن وب سایت ها ازنرم افزاراستفاده نمی کنند.اگرسایتتان راروی یک اینترنت دایرکتوری ثبت
کنید،سایت توسط یک شخص حقیقی فهرست می شودواوتصمیم می گیرد که سایت شما درفهرست
قراربگیرد یا نه.

اینترنت دایرکتوری هااغلب به کلاس های مختلف تقسیم می شوند،باید سایتتان را در یک کلاس
مناسب واختصاصی ثبت کنید.درغیراین صورت احتمال زیادی وجود دارد که وب س

ایت شما
درفهرست قرارنگیرد.

آنچه قبل ازشروع باید بدانید

بهینه سازی موتورجستجو (SEO) غیرقابل قبول چیست؟

برخی ازنرم افزارها یا شرکت های SEO ازروش ها وفنون غیرقابل قبول برای ارتقاء کاذب رتبۀ یک سایت
استفاده می کنند.این عمل باعث پایین آمدن کیفیت نتایج شده و دقت آنهارا زیر سؤال می برد.

به همین دلیل موتورهای جستجودائماًسعی می کنند،باروش های کاذب(spam techniques) که ممکن است توسط برخی از مدیران سایت به کارگرفته شوندمقابله کنند،وآنهاراجریمه یا تحریم نمایند.

موتورهای جستجوبرای جلوگیری از پرشدن صفحات نتایج با موضوعات و محتویات نامربوط وبی کیفیت مرتباً الگوریتم های خود را نوسازی می کنند.

با به کارگرفتن ابزارهای بهینه سازی که ازتکنیک های غیرقابل قبول استفاده می کنند ،کسب و کارتان را
درمعرض ریسک وخطر جدی قرارخواهید داد.

ابزارهای Axandra فقط از تکنیک های قابل قبولSEO استفاده می کنند

محصولات ما فقط ازتکنیک های صحیح و قابل قبولSEO استفاده می کنند.آنها فقط تکنیک هایی را به
کارمی گیرند که،نتایج با ثبات ایجاد کرده و باعث دلخوری موتورجستجونمی شود.

موتورهای جستجوروش های بهینه سازی زیر را غیرقابل قبول می دانند.به همین دلیل محصولات Axandra ازآنها استفاده نمی کنند:

• تولید صفحات ورودی(doorway pages) به صورت اتوماتیک
• پنهان کاری ومستندات دروغین
• انباشتن کلمات کلیدی
• متن یا لینک های مخفی
• صفحات ذخیره شده با کلمات نامربوط
• صفحات مختلف با محتویات مشابه یا برابر
• تغییراملای کلمات سایت های معروف
• لینک های نامربوط ومجتمع دریک نقطه
• وهرروش دیگری که موتورجستجورافریب دهد

هرچندکه ممکن است با استفاده ازاین روش ها یک نتیجۀ کوتاه مدت بگیریدولی به احتمال زیاد توسط موتور جستجوجریمه و تحریم خواهید شد.درصورت استفاده ازیکی ازاین روش ها کسب وکارتان را درمعرض
ریسک قرارمی دهید.

ابزارهای محصولات Axandra برای ایجاد نتایج ثابت ودائمی ازروش های قابل قبول استفاده می کنند.

SEO قابل قبول باعث برد و موفقیت همه می شود

SEO قابل قبول وصحیح یک تعامل چند جانبه بین گروه های مختلف ایجاد می کند وتأثیر مثبت آن بر هریک
ازآنها به این صورت است:

• جستجوگران:آنچه را درخواست کرده اند دریافت می کنند
• موتورهای جستجو: قادر خواهند بود صفحاتی را دراختیار کاربران قراردهند که حاوی اطلاعاتی
باکیفیت بالاتروقابل فهم تر هستند.

• مالکان وب سایت: بازدید کنندگان علاقه مندی رابه دست می آورند که مشتاقند بدانند سایت آنها
چه چیزهایی برایشان تدارک دیده است.

IBP به شما کمک می کند وب سایت هارا طوری بهینه کنیدکه برای کاربران اینترنت،مالکان سایت و موتورهای جستجو سودمند باشند.

 

آنچه قبل ازشروع باید بدانید

آیا شرکت های SEO می توانند رتبه بندی برتر را تضمین کنند؟

برخی ازشرکت های SEO گرفتن موقعیت ویژه در موتورجستجورا،در صورت واگذاری انجام کار به آنها،
تضمین می کنند.ولی عملاً این امرممکن نیست.هیچ شرکتی نمی تواند فهرست بندی موتورجستجورا ضمانت
کند.

بیایید نگاهی دقیق تر به شرکت هایی که این وعده ها رامی دهند بیاندازیم،ماجرا اینگونه آغازمی شود که:
شرکت،موضوعات وسرفصل جستجورا انتخاب می کندوشما با موضوعات وسرفصل هایی نامربوط که هیچ
کس درموردآنها جستجویی انجام نداده است درفهرست موتورجستجوقرارمی گیرید.اگرنام شرکت یا محصول شما یگانه باشد،بدیهی است که گرفتن رتبۀ بالا در موتورجستجوامری واقعاًساده است.

قبل از آنکه به یک شرکت برای بالابردن رتبه اِتان پول پرداخت کنید،IBP را امتحان کنید.متوجه خواهید شد

که خودتان می توانید رتبۀ بالا در موتورجستجوبه دست آورید.

آنچه قبل ازشروع باید بدانید

یک عنصرکاذب (SPAM) به تنهایی می تواندکسب وکار شما رانابودکند

قبل ازشروع کاربرای SEO باید مطمئن شوید که صفحات وب تان خالی از SPAM باشد.این خیلی مهم است،
اگرازیک تکنیک غیرقابل قبول روی سایتتان استفاده کنید،تلاش های دیگرتان برای SEO بی فایده خواهد بود.

اگرموتورجستجوتشخیص دهد وب سایت شما محتوی عناصرSPAM است،باید قبل ازآنکه قبل از بازبینی عناصردیگرعناصرSPAM راازسایتتان خارج کنید.

SPAM های زیرتوسط بیشترموتورهای جستجومورد بررسی قرارمی گیرند:

• پنهان کاری(صفحات برگردانده شده توسط وب سرور برای Spider با صفحات کاربر تفاوت دارند)
• صفحات ورودی
• تعیین مسیرهای گمراه کننده
• متن های مخفی (متن هایی که رنگ آنها مشابه پس زمینه است، متن هایی با فونت های خیلی کوچک
،متن هایی که توسط tag های CSS مخفی شده اند و غیره).

اگرازیکی ازاین روش ها در صفحات وبتان استفاده کرده ایدهمین حالا آن را خارج کنید.ممکن است با استفاده
ازآنها یک نتیجۀ کوتاه مدت بگیرید،ولی احتمال زیادی وجود دارد که درصورت ادامۀ این کارسایتتان توسط موتورجستجوتوقیف یا جریمه شود.

هرگاه مطمئن شدید صفحات وبتان خالی از SPAM است،می توانید فعالیت های مربوط به SEO راشروع کنید

موتورهای جستجودوست ندارند آنها رافریب بدهید،ازروش هایی که باعث فریب آنها می شود استفاده نکنید
به کاربردن این روش ها ممکن است برای مدتی مؤثرباشد،ولی موتور های جستجو دیریا زود باشمابرخورد
خواهند کرد.

 

بهتراست برروی روش های صحیح وقابل قبول تمرکزکنید.استفاده ازاین روش ها هم برای شما هم برای
موتورجستجووهم برای کاربران مفیداست.(شمابازدیدکنندۀ بیشتری خواهیدداشت،موتورجستجونتایج بهتری
ارائه خواهد کرد وجستجوگران آنچه رامی خواهند می یابند).گذشته ازاینها رتبۀ شما دوام بیشتری خواهد
داشت.

آنچه قبل ازشروع باید بدانید

چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟

مهم است که فصل های قبلی رابه دقت مطالعه کرده باشید،اگرازموردی چشم پوشی کرده باشید،ممکن است
بهینه سازی وب سایتتان آنگونه که انتظاردارید انجام نشود.

• چه اتفاقی ممکن است رخ دهد،اگرازروش های غلط برای SEO استفاده کنید؟

اگرازروش های غیرقابل قبول برای SEO استفاده کنید،ممکن است وب سایت شما توسط موتورهای جستجو توقیف یا جریمه شود.موتورهای جستجو برخی ازروش هارا SPAM می دانند.مانند: صفحات ورودی یا پنهان کاری.

استفاده ازروش های غیرقابل قبول باعث جریمه یا توقیف شدن سایت توسط موتورجستجومی شود.

• درصورت عدم چشم پوشی ازاستفادۀ عناصرSPAM چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟

اگرصفحات وب شما حاوی عناصرکاذب یاSPAM باشد،تمامی تلاش هایتان برای بهینه سازی بی فایده
خواهدبود.تازمانی که روی صفحات وب SPAM وجود داشته باشد،گرفتن رتبۀ بالا از موتور جستجو
کار بسیاردشواری است.

گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

چگونه می توانید بهترین کلمات کلیدی رابرای رابرای وب سایت خود پیدا کنید

کلمات کلیدی کلماتی هستند که جستجوگران، برای پیداکردن وب سایت ها،درموتوروارد می کنند.این مهم است
که سایت شما رتبۀ خوبی توسط کلمات کلیدی مناسب که به موضوع سایت ارتباط دارند به دست آورد.دراین
کتابچه راهنما ازعبارت ” کلمات کلیدی”هم برای کلمات کلیدی یک کلمه ای مانند: ”software”وهم برای کلمات کلیدی چند کلمه ای مانند: “free software download” استفاده خواهیم کرد.

کلمات کلیدی صحیح برای موفقیت فعالیت های مربوط به SEO مهم هستند

بهینه سازی صفحات وب باکلمات کلیدی که هیچ کس ازآنهادرموتورهای جستجواستفاده نکرده است،کاری
بیهوده می باشد.به علاوه برای داشتن بازدیدکنندگان هدفمند کلمات کلیدی نباید خیلی کلی یا خیلی معمولی
باشند.ابزارمولد کلمات کلیدی درIBP به شماکمک می کند تا لیستی از کلمات کلیدی که توسط کاربران در
در موتورهای جستجوی مختلف مورد استفاده قرارگرفته اند را تهیه کنید.

چه کلمات کلیدی برای سایت شما مناسب و صحیح هستند

استفاده از کلمات کلیدی که روی آنهاتمرکزشده باشدوهدف دار باشند برای اینکه توسط کاربران مورداستفاده
قراربگیرند خوب است ولی بهترآن است که این کلمات کلیدی باعث برگرداندن میلیون ها صفحۀ مطابق با
آنها توسط موتورهای جستجونشوند. کلمات کلیدی ویژه باعث ایجاد ترافیک هدفمند وبا کیفیت روی سایت شما
می شوندوفروشتان را بالا می برند.اولین گام درانتخاب کلمات کلیدی صحیح طراحی آنها به طور ویژه است.

• از کلمات کلیدی استفاده کنید که مرکب از دو یا چند کلمه باشند
• از کلمات کلیدی که باعث ایجاد رقابت شدید می شوند پرهیزکنید
• از کلمات کلیدی ویژه وخاص استفاده کنید
• فقط کلمات کلیدی رابررسی کنید که برایتان اهمیت دارند

برای انجام یک بازاریابی موفق به صورت online باید کلمات کلیدی مناسب وصحیح راهدف قراردهید. کلمات کلیدی راکه استفاده کرده ایدباید مربوط به موضوع سایتتان باشند،زیراجستجوگران وب از طریق آنها
وب سایت شما راپیدامی کنند.بیشترافرادکلمات کلیدی مرکب از دوتاچهارکلمه رابرای شروع جستجووارد
می کنند،درنتیجه استفاده ازاینگونه کلمات کلیدی مؤثرترخواهدبود.

کلمات کلیدی یک کلمه ای تأثیرزیادی نخواهندداشت.به عنوان مثال:احتمال کمی داردکه فردی که درجستجوی
“free software download”است،فقط کلمۀ”software” رادرباکس جستجوواردکند.

از کلمات کلیدی رایج ومعمولی پرهیزکنید،زیرادرصورت استفاده ازآنها، برای اینکه مورد توجه موتورهای جستجوقرارگیرید،باید با میلیون هاصفحۀ وب دیگررقابت کنید.گرفتن رتبۀ اول توسط یک وب سایت جدید به
وسیلۀ کلمات کلیدی خیلی عام ومعمولی مانند”mp3” تصوری واهی می باشد.بیشترشرکت های قدیمی که
سال های زیادی به فعالیت برروی اینترنت پرداخته اند، استفاده های زیادی ازمحبوبیت بالای لینک هایشان برده اند.

احتمال خریدکردن کالا توسط آن دسته ازکاربران اینترنت که از کلمات کلیدی چهارکلمه ای برای جستجو
استفاده کرده اند،بسیاربیشترازآنهایی است که از کلمات کلیدی ای با تعداد کلمۀ کمتر استفاده کرده اند.
(منبع:Oneupweb Research).

با کلمات کلیدی چند کلمه ای شروع کنید وسپس لیست کلمات کلیدی خودراتوسعه دهید

موتورهای جستجوتمامی صفحات وب شما را تجزیه وتحلیل کرده ودرسابقۀ شما قرارمی دهند. با کلمات کلیدی چند کلمه ای شروع کنید وسپس لیست کلمات کلیدی خودراتوسعه دهید.اگرفایل های MP3 را روی
اینترنت عرضه می کنید،بهتراست درابتدا صفحات وب خود را با کلمات کلیدی همچون:
“independent bands mp3”،”alternative grunge mp3”،”pop music mp3 download”
ویا کلمات کلیدی مشابه اینها بهینه سازی کنید.

گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

اگروب سایت شماچندین باربه وسیلۀ این کلمات کلیدی رتبه بندی شود،موتورجستجوتشخیص خواهد داد که
سایتتان باموضوع mp3 ارتباط دارد.به محض اینکه موتورجستجواین موضوع راتشخیص دهد،گرفتن رتبۀ
بالا توسط کلمات کلیدی مشابه”mp3 download” یا حتی”mp3″ ساده خواهد بود.

اگرمی خواهیدوب سایتتان راباموفقیت روی اینترنت ارتقاء دهید،باید کلمات کلیدی مناسب وصحیح را
انتخاب کنید.درصورت انتخاب کلمات کلیدی غلط تلاش هایتان برای ارتقاء وب سایت بی فایده خواهد
بود.برای آنکه وب سایتتان رامرتبط باموضوعی خاص نشان دهید،مهم است که کاررابا کلمات کلیدی
مرکب ازچندکلمه شروع کنید.

اطلاعات بیشتررامی توانیددرخبرنامۀ ماببینید:

How to find right keywords for your site
http://www.free-seo-news.com/newsletter70.htm#facts

گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

سه نوع مختلف ازکلمات کلیدی

هنگامی که کاربران اینترنت قصدخریدبه صورت online دارند،درسه مرحله جستجوی خودراانجام می دهند.
ابتدابه طورمعمول کاررابا کلمات کلیدی عادی ورایج شروع می کنند.پس ازکسب اطلاعات بیشتردرمورد کالا
سرویسی خاص از کلمات کلیدی خاص تر استفاده خواهند کرد.وزمانی که دقیقاً بدانند چه می خواهند از کلمات
کلیدی ویژه استفاده می کنند.

به همین دلیل سه نوع مختلف از کلمات کلیدی وجود دارد

• کلمات کلیدی برای یافتن موارد خاص
• کلمات کلیدی برای مقایسه
• کلمات کلیدی برای خرید

۱٫کلمات کلیدی برای یافتن موارد خاص

کاربران اینترنت درطول مرحلۀ اول جستجوازکلمات کلیدی عادی برای کسب اطلاعات استفاده می کنند.
برای مثال اگرفردی علاقه مند به پیداکردن پخش کنندۀmp3 باشد،ممکن است کلمۀ کلیدی“mp3 player”رادرباکس جستجو وارد کند.

افرادی که از کلمات کلیدی نوع اول استفاده می کنند،معمولاًفقط به دنبال اطلاعات هستند.این نوع از کلمات کلیدی عموماًحجم بالایی از جستجودارند.گرفتن ده رتبۀ برترتوسط این کلمات کلیدی بسیاردشواروتقریباًًً غیر
ممکن است.

.۲کلمات کلیدی برای مقایسه

درمرحلۀ دوم از جستجوکاربران وب انتخابشان رامحدود می کنند،زیرا می دانندکه چه نوع ازیک محصول خاص رامی خواهند.به طورمثال:کاربری علاقه مند به یک پخش کنندۀmp3 با پورت USBو۱GB حافظه
می باشد، کلمات کلیدی این کاربرتخصصی ترهستند:

mp3 player 1GB
mp3 player usb stick
mp3 player under $100
trekstor mp3 player
Samsung mp3 player

افرادی که از کلمات کلیدی نوع دوم استفاده می کنند،آمادگی بیشتری برای خرید دارند. کلمات کلیدی مورد
استفادۀ این دسته ازکاربران به احتمال زیاد می تواندبهترین کلمات کلیدی برای شما درصحنۀ رقابت درموتور
جستجوباشد.این نوع ازکلمات کلیدی حجم جستجوی کمتری نسبت به کلمات کلیدی عادی ورایج دارند.ولی
می توانند باعث فروش بیشترشما بشوند.همچنین گرفتن ده رتبۀ برتر توسط آنها ساده تراست.

کلمات کلیدی برای خرید

درمرحلۀ آخر جستجو،کاربران دقیقاً می دانند چه می خواهند.آنها فقط در جستجوی وب سایت هایی هستند
که بهترین موارد راعرضه می کنند.به همین علت این دسته ازکاربران کلمات کلیدی ویژه را مورد استفاده
قرار می دهند:

Trekstor i.beat cebrax 1 GB
Trekstor i.beat cebrax 1 GB free shpping
Philips SA178/07 1 GB

افرادی که از کلمات کلیدی نوع سوم استفاده می کنند،برای خریدآماده هستند.هرچند اگر محصولات مختلفی
عرضه می کنید،این کلمات کلیدی کمک زیادی به شما نمی کنند.

گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

کلمات کلیدی نوع دوم عموماًبهترین کلمات کلیدی هستندکه برای SEO می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
افرادی که ازاین نوع کلمات کلیدی استفاده می کنندبه دنبال راه حلی برای مشکلشان وآمادۀ خرید هستند.

برای گرفتن بهترین نتایج بهتراست برروی این نوع از کلمات کلیدی تمرکز کنید.

گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

چرابایدصفحات وب را باکلمات کلیدی چندکلمه ای بهینه سازی کنید؟

کلمات کلیدی یک کلمه ای تأثیرزیادی درارتقاء سایت نخواهندداشت.به عنوان مثال:احتمال کمی داردکه فردی که درجستجوی”free accounting software download” است،فقط کلمۀ”software” رادرباکس جستجوواردکند.

از کلمات کلیدی رایج ومعمولی پرهیزکنید،زیرادرصورت استفاده ازآنها، برای اینکه مورد توجه موتورهای جستجوقرارگیرید،باید با میلیون هاصفحۀ وب دیگررقابت کنید.گرفتن رتبۀ اول توسط یک وب سایت جدید به
وسیلۀ کلمات کلیدی خیلی عام ومعمولی مانند”mp3” تصوری واهی می باشد.بیشترشرکت های قدیمی که
سال های زیادی به فعالیت برروی اینترنت پرداخته اند، استفاده های زیادی ازمحبوبیت بالای لینک هایشان برده اند.

افرادی که ازکلمات کلیدی چندکلمه ای استفاده می کنند درمرحلۀ مقایسه یا خرید قراردارند.احتمال خرید کردن
آنها خیلی بیشترازافرادی است که ازکلمات کلیدی باتعدادکلمۀ کمتر استفاده کرده اند.
(منبع:Oneupweb Research).

موتورهای جستجوتمامی صفحات وب شما را تجزیه وتحلیل کرده ودرسابقۀ شما قرارمی دهند. با کلمات کلیدی چند کلمه ای شروع کنید وسپس لیست کلمات کلیدی خودراتوسعه دهید.اگرفایل های MP3 را روی
اینترنت عرضه می کنید،بهتراست درابتدا صفحات وب خود را با کلمات کلیدی همچون:
“independent bands mp3”،”alternative grunge mp3”،”pop music mp3 download”
ویا کلمات کلیدی مشابه اینها بهینه سازی کنید.

اگروب سایت شماچندین باربه وسیلۀ این کلمات کلیدی رتبه بندی شود،موتورجستجوتشخیص خواهد داد که
سایتتان باموضوع mp3 ارتباط دارد.به محض اینکه موتورجستجواین موضوع راتشخیص دهد،گرفتن رتبۀ
بالا توسط کلمات کلیدی مشابه”mp3 download” یا حتی “mp3” ساده خواهد بود.

گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

چگونه ازمولد کلمات کلیدیIBP برای پیداکردن کلمات کلیدی استفاده کنید

استفاده از ازمولد کلمات کلیدیIBP بسیارساده است.روی لینک Keyword Generator درپنجرۀ اصلی IBP
کلیک کنید.

گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

روی دکمۀ Next درپنجرۀ اول ازپنجرۀ Keyword Generator برای شروع عملیات کلیک کنید.

گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

مرحلۀ ۱:

مولدکلمات کلیدی به شماامکان می دهد که سریعاً به ابزار پیشنهاد دهی کلمات کلیدی درموتورهای جستجوی
رایج دست پیدا کنید.ابزار پیشنهاد دهی کلمات کلیدی رامی توانید ازمنوی کشویی در بالای پنجره انتخاب کنید.

برای گرفتن پیشنهاد یک کلمۀ کلیدی وارد کنید.

گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

اگرکلمات کلیدی قابل استفاده برای وب سایتتان پیداکردید،آنهارابه وسیلۀ ماوس وبه روش انتخاب text در
نرم افزارهای واژه پردازانتخاب کنید.سپس دکمۀ Extract Selected keywords را برای اضافه شدن آنها به لیست کلیک کنید.

نرم افزارIBP کلمات کلیدی انتخاب شده را به لیست کلمات کلیدی درسمت راست پنجره اضافه خواهد کرد
تمامی ابزارهای پیشنهاد دهی کلمات کلیدی، نمی توانند تعداد جستجوهارادر دسترس شماقراردهند.به همین
ممکن است ستون”Searches” برای برخی از کلمات کلیدی خالی باشد.

دکمه های قسمت بالای “Your keyword list” امکان ویرایش،اضافه کردن وحذف کلمات کلیدی را به شمامی دهند.همچنین می توانید لیست رامرتب سازی کنید.
دکمۀ Keyword Editor… ابزارKeyword Editor رادرIBP بازمی کند. فقط زمانی که با موتورهای جستجوی pay per click (PPC) کارمی کنید، به این ابزار نیازپیداخواهیدکرد.این موضوع بعداًدراین کتابچه راهنماتوضیح داده خواهدشد.درحال حاضرمی توانید از این دکمه بگذرید.

تعدادجستجوها فقط یک شاخص ناهنجارودشواراست.شدیداً توصیه می شود که:
برای کسب اطلاعات وجزئیات بیشتراین مقاله رامطالعه کنید.

نکته:اگراز ابزار پیشنهاد دهی کلمات کلیدی برای موتورجستجوی دیگری استفاده ولی کلمات کلیدی
یکسان را انتخاب کنید،این کلمات کلیدی برای باردوم به لیست اضافه نخواهند شدوفقط تعدادجستجوها
اضافه می شوند.

هرگاه کلمات کلیدی مناسب راپیداکردید،روی دکمۀ Next برای شروع مرحلۀ بعد کلیک کنید.

گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

مرحلۀ ۲:

آخرین پنجره به شماامکان ذخیره کردن لیست کلمات کلیدی رامی دهد تا درهنگام کاربرروی وب سایتتان آماده ودردسترس باشند.

گام اول:اساس(SEO) موفق استفاده از کلمات کلیدی صحیح است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 65 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد