بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

برچسب گذاری چراغ راهنماي تغذيه اي

نشان دادن اطلاعات مرتبط با :

.1ميزان نمک

.2چربي کل

.3اسيدهاي چرب ترانس

.4قند

اسلاید 2 :

چراغ راهنما به صورت برچسب روي مواد غذايي درج مي شود و از سه رنگ سبز، زرد و قرمز تشکيل شده است.

رنگ سبز نشان دهنده مفيد بودن ماده غذايي، زرد نشان دهنده اخطار و احتياط و قرمز نشان دهنده مضر بودن آن ماده غذايي است.

اسلاید 3 :

اهداف برچسب گذاری چراغ راهنماي تغذيه اي

ارتقاء اطلاعات و کمک به انتخاب مواد غذايي براي مصرف کننده

تقويت نظارت مردم بر مواد غذائی

کنترل و کاهش نامحسوس تبليغات مواد غذائی مضر

در نهايت : ارتقای سلامتی مردم و کاهش بيماری های مرتبط با غذا (بويژه بيماری های غير واگير)

اسلاید 4 :

نشانگرهاي رنگي

.1اطلاعات مرتبط با ميزان انرژي بر اساس کيلو کالري در هر سهم ماده غذايي يا در 100گرم/ ميلي ليتر مواد غذايي که سهم براي آنها تعريف نشده است.

.2اطلاعات مرتبط با ميزان نمک (کلريد سديم)، چربي کل، اسيدهاي چرب ترانس، قند (کل قندهاي منو و دي ساکاريد آزاد به غير از پلي اولها) بر حسب گرم در هر سهم مواد غذايي يا 100 گرم / ميلي ليتر مواد غذايي که سهم براي آنها تعريف نشده است.

اسلاید 5 :

3. تعداد سهم ماده غذايي موجود در بسته بندي به صورتي که قابل تشخيص و قابل درک براي مصرف کننده باشد.

 

مثال : در مواردي که بسته بندي شامل چند سهم از ماده غذايي مربوطه است بايد ذکر شود. مثلا اينکه " اين اطلاعات براي يک برش پيتزا ، يا يک همبرگر " و از اين قبيل است.

اسلاید 6 :

4. تخصيص نشانگرهاي رنگي هر کدام از موارد ذکر شده در بند 2

5. توليد کنندگان يا واردکنندگان مي توانند همراه نشانگرهاي رنگي از لغات توصيفي " زياد" ، "متوسط"، يا "اندک" به طور هم زمان استفاده کنند.

اسلاید 7 :

مراحل برچسب گذاري تغذيه اي با نشانگرهاي رنگي

.1اندازه سهم به صورت قابل تشخيص و درک براي مصرف کننده (مثلا يک همبرگر، يک چهارم برش کيک) تعيين شود.

.2تعداد سهم موجود در بسته بندي ماده غذايي مورد نظر مشخص شود.

.3ميزان انرژي به کيلو کالري و نمک، چربي کل، اسيدهاي چرب ترانس، و قند بر حسب گرم در هر سهم ماده غذايي مورد نظرتعيين شود.

اسلاید 8 :

تعريف سهم يک ماده غذايي

مقداري از ماده غذايي که عموماً در هر وعده توسط فرد مصرف مي‌شود را سهم مي‌گويند.

مثال :

يک ليوان شير معادل240 ميلي ليتر

يک عد کيک معادل27 گرم

تکه گوشت پخته معادل 30گرم

پنير معادل 30 گرم و...

اسلاید 9 :

نرم افزار طراحی شده برای تعيين چراغ راهنماي تغذيه اي

مبنای برنامه بر اساس ضوابط برچسب گذاری (آخرين ويرايش در سال 93) می باشد.

در صورت تغيير ضوابط قابل ويرايش می باشد.

برنامه در محيط اکسل طراحی و نوشته شده است.

به سهولت امکان تعيين نشانگرهاي رنگي هر کدام از مواد غذائی وجود دارد.

يک فايل راهنما نيز در مورد شيوه کار با آن اضافه شده است.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید