بخشی از مقاله

ریزش اتمی

از دوران قديم، مردم به مرگ در اثر موج انفجار يك موشك اتمي فكر مي‌كردند، اما خطرات ديگري نيز در اين باره وجود دارد. يك بمب اتمي با انفجارش مطمئناً كساني را كه در نزديكي آن قرار دارند از بين خواهد برد. مرگ و صدماتي جدي به سبب اثرات حرارتي بمب ايجاد مي‌شود كه مي‌تواند سوختگيهاي درجه سوم را شش تا هشت مايل دورتر و سوختگيهاي درجه اول را براي كساني كه 10 تا 12 مايل دورتر از يك انفجار يك مگاتني قرار دارند، ايجاد كند.


اما مرگ و مير بيشتري بوسيلة تشعشعات حاصله از بمب اتمي و بيشتر بوسيلة دو زمان بالاي تشعشع حمل شده در مسير باد، به صورت ريزش اتمي، حاصل مي‌شود.
براي محافظت از خودتان در برابر تشعشع و ريزش اتمي شما به يك پناهگاه ريزش اتمي نياز داريد.
و براي محافظت از خودتان در برابر موج انفجار بمب شما به يك پناهگاه ضد انفجار، نياز داريد.
پناهگاههاي ضد موج انفجار معمولاً از عمق بيشتري نسبت به پناهگاههاي ريزش اتمي برخوردارند و داراي درها و دريچه‌هاي ضد انفجاري مقاوم و محكمي هستند و براي مقاومت در برابر فشارهاي بيشتر طراحي شده‌اند. اگر شما در منطقه‌اي كه مي‌تواند به علت اهميت استراتژيكش يك نقطه صفر (محل انفجار) باشد، يا نزديك به چنين منطقه‌اي زندگي مي‌كنيد، در اين صورت با داشتن يك پناهگاه ضد موج انفجار آسوده‌تر خواهيد بود. هر چند كه براي اكثر ما يك پناهگاه ريزش اتمي نيز مناسب
است.
حال باز هم به توصيف ريزش اتمي مي‌پردازيم:
به تعبير ساده، ريزش اتمي، گردو غبار اتمي است در هنگامي كه يك انفجار اتمي گرد و غبار (راديواكتيوي ايجاد شده بوسيلة بمب) را مايلها در هوا پخش مي‌كند.
گرد و غبارهاي سنگين ريزش مي‌كنند و در مسير موج انفجار فرود مي‌آيند و hot zone ها يا مناطقي را ايجاد مي‌كنند كه در آنها خطر تشعشع بيروني، اثرات انفجار اتمي احساس مي‌شود.
همچنان كه گفته شد، مردمي كه در اين مناطق زندگي مي‌كنند به پناهگاههايي در زير زمين يا پناهگاههاي ريزش اتمي براي اجتناب از مرگ يا بيماريهاي جدي‌اي كه از مصموميت تابش برايشان ايجاد مي‌شود. احتياج دارند. بطوريكه در يك معاوضة هسته‌اي بين هند و پاكستان، ريزش اتمي در پاكستان، هند و مناطق از چنين اتفاق افتاد(كره، ژاپن و ديگر قسمتهاي آسياي شرقي نيز از ريزش اتمي صدمه ديدند، البته صدمات آنها كمتر از مناطقي بود كه مستقيماً‌ و بلافاصله در مسير موج انفجار قرار داشتند.)
اگر يك معاوضة هسته‌اي در آسياي مركزي، شبه جزيرة كره يا هند بوجود بيايد، هيچ ريزش اتمي سنگيني به امريكا نخواهد رسيد اما ذرات سبكتر بوسيلة باد هزاران مايل دورتر حمل مي‌شوند و ممكن است روزها يا حتي هفته‌ها بعد در سطح زمين جمع شوند.


اين ذرات مي‌توانند يك هفته يا كمي بعد از انفجارهاي اوليه به ساحل شرقي امريكا برسند.
بعضي نقاط مي‌توانند در اثر يك تندباد با شرايط غالب آب‌و هوايي از ريزش اتمي به طور كامل تهي شوند. اخبار خوب براي ما اين است كه ايزوتروپان راديواكتيو كاهش مي‌يابند و راديواكتيويته آنها در طي زمان نسبتاً كم شود.
بنابراين يك ذره از ريزش اتمي كه دو روز بعد از انفجار روي كره فرود مي‌آيد خطر آن به اندازه ريزشي است كه در ساعت اوليه فرود مي‌آيد.
و مقدار ريزش كه دو هفته بعد روي زمين جمع مي‌شود خطر آن به اندازه ريزشي است كه در ساعت اوليه بعد از انفجار فرود مي‌آيد.


ذرات ريزش اتمي كه روي خانه يا نزديك شما فرود مي‌آيد مي‌توانند بوسيلة باد متفرق شوند و بوسيله باران يا يك جريان هوا از خانه‌تان پاك شوند.
اين بدان معني است كه يك باران خوب بيشتر آنها را پاك مي‌كند و سطح تشعشع محيطي را كاهش مي‌دهد.
داشتن يك دستگاه شمارشگر گايگر Geiger مي‌تواند در تشخيص اين مناطق و ديگر مناطق آلوده به مواد راديواكتيو هم در زمان ريزش اتمي و هم پس از آن مورد استفاده قرار گيرد.
حال خطرات اصلي از ريزش اتمي را بيان مي‌كنيم.
بيشترين خطر ريزش اتمي و ذراتي هستند كه آنها را استنشاق مي‌كنيد و آنها اندامهاي دروني شما را به مواد راديواكتيو آلوده مي‌كنند.
بنابراين در زماني كه ريزش اتمي فعال است بيرون نرويد و از تنفس هواي در مواقع پيش‌بيني ريزش اتمي سنگين احتناب كنيد. همچنين در زمان ريزش اتمي فن‌كوئل‌ها، Air Conditioning (سيستم‌هاي تهويه مطبوع) را كه هوا را از خارج به داخل خانه مي‌آورند خاموش كنيد مگر آينكه آنها با يك فيلتر HEPA مجهز شده‌باشند( تعداد كمي از سيستمهاي مسكوني اين چنين‌اند).
ماسكهاي ضد گرد و خاك مي‌توانند مفيد باشند اما ماسكهاي ضدگاز با يك درجه‌بندي NBC
( هسته‌اي، بيولوژيكي، و شيميايي) محافطت كننده‌هاي بهتري‌اند.
همچنين اگر شما در زمان ريزش اتمي به بيرون مي‌رويد از آوردن لباسهاي آلوده شده به ريزش اتمي به خانه‌تان خودداري كنيد. لباسهايتان را پاك كنيد خودتان را زير آب بشوئيد تا گرد و غبار اتمي جمع شده روي شما پاك شود. لباسهايتان را در خارج از خانه دربياوريد براي اينكه آلودگي آنها از بين برود.
به محض ورود به خانه دوباره و با يك صابون خوب و مناسب دوش بگيريد تا ذرات راديواكتيو از روي پوست و موي شما پاك شوند كه اين كار از شما و ديگر اعضاي خانواده‌تان محافظت مي‌كند.
يكي از اثرات درازمدت پرتوگيري توسط ريزش اتمي و راديواكتيويته با ميزان كم سرطان تيروئيد است. اين بدين دليل است كه تيروئيد يد راديواكتيو را جذب مي‌كند. ايزوتروپهاي خطرناك را متمركز مي‌كند و اثرات زيان‌آور وطولاني مدت ايجاد مي‌كند شما شايد يك هفته بعد از اين جريان مريض نشويد اما سالهاي بعد اين مي‌تواند مسائلي جدي را ايجاد كند مانند سرطان، علم پزشكي ثابت كرده است كه با مصرف يد يد پتاسيم يا يد ذرات پتاسيم به صورت و دهان قبل و در زمان ريزش اتمي تيروئي

د بايد شسته مي‌شود.
و بدين شكل مقادير زيان‌آور ايزوتروپهاي راديواكتيو جدب نخواهد شد.
ريزش اتمي از قدرت ندهيد: در روسيه گاوهايي كه در مسير باد حادثه چرنوبيل قرار داشتند علفهاي كه ذرات راديواكتيو روي آنها وجود داشت را خوردند.
ايزوتروپهاي راديواكتيو در بيشتر آنها پس داده شده كه سپس بوسيله كودكان با همان اثرات

زيانبارشان مصرف شدند در مناطق ديگر نيز محصولات كشاورزي با ذرات اتمي‌اي كه روي آنها بودند مصرف شدند.
پس مراقب باشيد تا در زمان ريزش اتمي يا اندكي بعد از آن غذايي را جمع‌آوري نكنيد.
و بعد از ريزش اتمي شير تازه مصرف نكنيد.
شستشوي شديد، مواد و ذرات اتمي روي سبزيجات را كاهش مي‌دهد و كندن پوست ميوه‌ها نيز آنها را برطرف مي‌كند.
اگر شما از مناطق سطحي آب مانند بركه‌ها رودخانه‌ها يا نهرها يا آب باران جمع شده مصرف مي‌كنيد تمامي اينها بايد قبل از مصرف از ذرات راديواكتيويته بسيار ريز تصفيه شوند.
آب خودش راديواكتيو نمي‌شود اما بايد از ذرات ريزش اتمي كه داخل آن قرار دارند تصفيه شود.
و بخاطر بياوريد كه وقتي ذرات به حد زياد در فيلتر شما جمع شوند چون راديواكتيويته هستند بايد آنها را از پناهگاه خارج كرد.
هر روزه بدن شما از نور خورشيد تشعشعاتي را جذب مي‌كند اما اثرات اشعة گاما و ديگر تابشهايي كه مي‌توانند از ريزش اتمي بوجود بيايند بسيار بدتر و خطرناكتر از يك آفتاب سوختگي‌اند.
بيماريهاي تابشي بسيار جدي و خطرناك‌اند.
پس كار شما كم كردن ميزان پرتوگيري از تشعشع است.
با توجه به آنچه گفته شد براي جلوگيري از اين همه آثار زيانبار شما به يك پناهگاه در برابر ريزش اتمي نياز داريد. پناهگاههاي ريزش اتمي براي فراهم‌كردن يك مكان ايمن ساخته مي‌‌شوند كه اغلب در زير زمين يا اندكي زير زمين قرار دارند كه شما مي‌توانيد با استفاده از آنها از تمام يا بيشتر تشعشعات ريزش اتمي جلوگيري كنيد.
همانطور كه گفتيم ريزش اتمي يا گرد و غبار اتمي(Fallout ) ذرات منتشر شده بسيار ريزي هستند كه بعد از يك انفجار اتمي از آسمان باريده مي‌شوند.
پناهگاههاي ريزش اتمي از خاك، شن، سيمان، آجر، بلوك سيمان، يا ديگر مواد چگال ساخته مي‌شوند تا از تشعشع مواد تا وقتي كه با علت نيمه‌هارشان كاهش يابند جلوگيري كنند.
يك پناهگاه بايد حداقل اجازه عبور تنها از تشعشع حاصله را بدهد و پناهگاههايي كه اصلاَ يا و يا ازتشعشع را عبور ميدهند مناسب‌ترند و اين استحفاظ بهتر شما را سالم‌تر نگه ميدارد.
چهار فوت خاك براي حداقل مقدار مورد نياز براي محافظت در نظر گرفته شده‌است و اگر شما در منطقه‌اي با ريزش اتمي سنگين قرار داريد محافظت بيشتر برايتان مناسب‌تر است.
شما بايد برنامه‌ريزي كنيد باز هم هرچه شما براي ماندن طولاني‌تر در پناهگاه آماده‌تر باشيد سالم‌تر خواهيد ماند.
گرچه پناهگاههاي مناسبي مي‌توانند با حفر يك جان پناه و پوشاندن آن با خاك يا با اختفاء در زيرزمين‌ها و تونل‌هاي مترو ايجاد شوند اما پناهگاههاي صحيح و اصولي برترند. زيرا آنها براي

فراهم‌كردن حداقل حفاظت مورد نياز براي هفته‌ها يا ماهها زندگي طراحي شده‌اند تا سطح تشعشع موضعي به مقدار لازم كاهش يابد.
اين پناهگاهها بايد شامل موارد زير باشند:
• سيستم تهويه
• يك ورودي مخصوص كاهش پرتودهي ريزش اتمي و در صورت امكان يك ورودي براي محافظت در برابر موج انفجار
• يك خروجي اضطراري


• يك توالت شيميايي، يك توالت اضطراري و توالت تركيبي يا امكانات مشابه
• آب جاري يا آب و غذا به شكل ذخيره و يك روش براي تهيه غذا
• منابع نور مصنوعي
• يك منبع گرمايي
• لوازم خانگي اساسي شامل: رختخواب يا تختخوابهاي توري و تختخواب و ملحفه و ميز و صندلي و غيره.
• راديو موج كوتاه و در صورت امكان تلويزيون براي دريافت اخبار و اطلاعات
• جعبه كمكهاي اوليه و لوازم بهداشتي
• دستگاه آشكارسازي تشعشع
• لوازم مختلف ديگر شامل كتاب‌ها، بازيها، البسه، ابزار، باتريها، زاپاس و غيره
چنانچه مشاهده مي‌كنيد بسياري لوازم مورد نياز براي يك اقامت طولاني مدت در پناهگاه ريزش اتمي مانند لوازم مورد نياز براي مقاومت در برابر ديگر حوادث طبيعي و حوادث ساخت بشر مي‌باشند.
در حقيقت موارد اضطراري زيادي وجود دارند كه يك پناهگاه ريزش اتمي نتوانند از شما در برابر آنها محافظت كند.
بدين سبب داشتن يك پناهگاه ريزش اتمي كه محكم ساخته شده و با اختفاء و استتار پنهان شده و با يك در محكم محهز شده‌است يك راه نجات خودتان است.
كاپيتان ديوCaptain Dave منابع زير را بيشتر از (Federal Energecy) FEMA ( نمايندگي مديريت اضطراري فدرال) تأليف كرده‌است.
تا شما براي نجات خودتان يك پناهگاه ريزش اتمي متناسب با احتياجاتتان طراحي كنيد و بسازيد.
ابتدا خلاصه‌اي از اين پناهگاهها را بيان كرده و سپس به تفضيل به شرح آنها خواهيم پرداخت.

پناهگاه ريزش اتمي خانواده:


چاپ شده در سال 1959 از ادارة بسيج دفاعي و داخلي
اگر چه قديمي است اما پناهگاههاي توصيف شده در اينجا برپايه تئوري جامدات بوده و درجه بالايي از حفاظت را امروزه فراهم مي‌كند در ابتدا مطالعه اين پناهگاه به شما توصيف مي‌شود زيرا شامل چندين تعريف پايه‌اي و نقشه‌هاي مفيد است.

پناهگاه خانگي:
در سال 1980 چاپ شده و جديدتر مي‌باشد و چگونگي ساخت يك پناهگاه بتني در زير زمين را نشان مي‌دهد اين پناهگاه با ارائه سطح بالاتري از محافظت بوسيلة تقويت سقف و دفن پناهگاه به اندازه چهار فوت در زير زمين بطور عمده‌اي مي‌تواند تقويت شود.

پناهگاههاي خانگي در بالاي سطح زمين:
اين پناهگاه در مناطقي استفاده مي‌شود كه سطح آبهاي زيرزميني بالا باشد و شما قادر به حفاري نباشيد و بعنوان يك پناهگاه در برابر طوفان نيز مي‌تواند استفاده شود اما مقدار محافظت اين پناهگاه از پناهگاههاي حاوي ديوار و جداره كه در بخش پناهگاه ريزش اتمي خانواده توصيف خواهد شد كمتر است.

پناهگاه ريزش اتمي خانواده
در يك جنگ اتمي موج انفجار گرما و تشعشعات نخستين مي‌توانند ميليونها نفر را در نزديك به نقطه صفر( محل انفجار) هسته‌اي از بين ببرند.
بيش از ميليونها نفر ديگر نيز بوسيله تشعشعات ريزش اتمي ممكن است تهديد شوند اما بسياري از آنها را مي‌توان نجات داد هدف ما اين است كه نشان دهيم چگونه مي‌توان از مرگ ناشي از ريزش اتمي گريخت.
همه افراد حتي آنهايي كه از هدف دور هستند به يك پناهگاه ريزش اتمي نياز دارند.
يكي از انواع پناهگاهها، پناهگاه بلوك سيمان در زير زمين خانه است كه بعنوان يك پروژه شخصي براي شما طراحي شده و از بلوك سيمان جامد( خشك) براي ساخت
آن استفاده مي‌شود.
بيشتر مردم احتمالاَ براي ساخت انواع ديگر پناهگاهها به كمك يك پيمانكار احتياج دارند.
ارزانترين نوع پناهگاههاي توصيف شده پناهگاه بلوك سيمان در زير زمين خانه است و گران‌ترين نيز پناهگاه سيمان در زير زمين است.
اگر پناهگاه به هنگام ساخت خانه ايجاد شود نجات امكان پذير خواهد بود.
همه پناهگاهها شامل يكسري اصول بنيادي براي حفاظت در برابر ريزش اتمي‌اند مانند حفاظت از مردم سيستم تهويه و فضايي براي زندگي كردن.
هر كدام از اين پناهگاهها مي‌توانند براي حفاظت دربرابر گردباد و ديگر طوفانهاي سخت و هم براي حفاظت در برابر تشعشعات ريزش اتمي بمب هسته‌اي بكار گرفته شوند اينها معناي محافظت هستند.
اما اين محافظت‌ها بايد قبل از صداي آژير خطر فراهم شود نه بعد از آن.
I- پناهگاه ريزش اتمي در همه جا لازم است:
يك چيز مشخص است و آن اينكه اگر كشوري مورد حمله سلاحهاي هسته‌اي قرار گيرد، پايگاههاي هوايي و موشكي اولين اهداف خواهند بود.
دشمن براي از بين بردن قدرت پدافند ما و همچنين براي نابودكردن شهرهاي ما تلاش خواهد كرد. هيچكس نمي‌تواند مطمئن باشد كه دشمن كي خواهد آمد؟ اما اين موضوع بايد مورد توجه قرارگيرد كه حتي اگر دشمن حمله‌اش را به پايگاههاي پدافندي ما محدود كند آنگاه ريزش اتم

ي ناشي از بمبهاي هسته‌اي زندگي را در سرتاسر كشور تهديد خواهد كرد.
يك انفجار هسته‌اي روي زمين ابري قارچ مانند بالا مي‌فرستد كه ذرات راديواكتيو آن صدها مايل دورتر سقوط خواهند كرد. ريزش اتمي اولين انفجار اتمي بيش از 7000 مايل مربع برروي اقيانوس آرام گسترش يافت. نقشه‌هاي زير گسترش ريزش اتمي بعد از يك حمله بزرگ را برروي اهداف نظامي و غيرنظامي نشان مي‌دهد ساعت به ساعت ريزش‌هاي اتمي گسترش مي‌يابند و رويهم مي‌افتند تا اينكه بعد از 24 ساعت تقريباً تمام كشور را پوشش مي‌دهند.
شكل 1 محدوده ريزش اتمي يك ساعت بعد از انفجار
شكل 2 محدودعه ريزش اتمي 24 ساعت بعد از انفجار
اين نقشه‌ها جريان باد را نشان مي‌دهند كه ريزش اتمي را در يك حمله فرضي در يك روزز مشخص حمل كرده‌است. در يك روز ديگر باد مي‌تواند تغيير جهت دهد و مناطق سالم در نقشه را به مناطقي با نهايت خطر ريزش اتمي تبديل كند.
تهديد ناشي از ريزش اتمي نشان داده‌شده در نقشه يكسان نيست. چنانچه ريزش اتمي از محلهاي انفجار هسته‌اي بيشتر رانده شود خطر نيز كاهش مي‌يابد اما حتي در محلهايي با حداكثر مقدار رانش ريزش اتمي تا مدتي بعنوان يك تهديد براي زندگي و سلامتي باقي مي‌ماند.

II - پناهگاهها
شما مي‌توانيد از خودتان در برابر تشعشعات ريزش اتمي محافظت كنيد.
هر جمعي از ماده بين شما و ريزش اتمي مقدار تشعشعي را كه به شما مي‌رساند تقليل خواهد‌داد.
حجم كافي باعث سالم ماندن شما مي‌شود.
بتن يا آجر خاك يا شن يكسري از مواد آلي هستند كه سنگيني لازم براي محافظت را بوسيله جذب تشعشع دارا مي‌باشند.
مقدار حفاظتي تقريبي يكساني در 8 اينچ بتن، 12 اينچ خاك، 16 اينچ كتاب يا 50 اينچ چوب وجود دارد در بيشتر كشورها درهر كجا به غير از مناطق هدف و برخورد كه مقدار ريزش اتمي سنگيني دارند اين ضخامتها حفاظت مناسب براي يك پناهگاه در زير زمين خانه را فراهم مي‌كنند.
پناهگاههاي پيشنهادي در اينجا داراي بتن و خاك براي محافظت هستند.
شما تعدادي از اين پناهگاهها را مي‌توانيد خودتان بسازيد و بقيه‌شان با پيمانكار نياز دارند.
تعدادي از پناهگاهها مخصوص زيرزمينها و تعدادي مخصوص هواي بازند براي پناهگاههاي خانوادگي براي هر نفر 10 فوت مربع فضا كافي است.
( فوت مربع فضا براي هر نفر در پناهگاههاي دسته‌جمعي توصيه مي‌شود.)

پناهگاههاي بلوك بتون در زير زمين خانه:
پناهگاههاي زيرزميني متداول ارزان‌ترين نوع پناهگاه هستند كه حفاظت جسمي را فراهم مي‌كنند. يك پناهگاه زيرزميني مي‌تواند با بلوكهاي بتني جامد بصورت يك پروژه شخصي ساخته ش

ود.
قيمت مواد در مناطق مختلف متفاوت است.
اين پناهگاهها مي‌تواند انواع حفاظت مورد نياز در بيشتر كشورها را فراهم كند.
اين بدان معني است كه اين پناهگاه مي‌تواند محل زندگي بسياري را در مناطقي با ريزش اتمي سنگين و زندگي انسانهاي بيشتري را در نقاط ديگر نجات دهد.
اين نوع ارزان پناهگاه زيرزميني همچنين مي‌تواند در نقشه ساختن خانه‌ها و همراه آنها ثبت شود.
انواع ديگر پناهگاههاي مفيدي مي‌توانند در خانه‌هاي جديد و با هزينة نسبتاً كمتر در طراحي و ساخت ايجاد شوند. (شكل 20 را ببينيد.)
براي ساختن يك رديف بلوكهاي بتن جامد در داخل حدوداً سه هشتم يك اينچ ملات آب را در طول مسيرهاي مشخص شده روي كف زيرزمين گذاشته مي‌شود.
ارتفاع كئشه تقريباً به اندازه 6 بلوك است.( شكل 3)
بقيه ديوار نيز با ارتفاع يكسان بالابرده مي‌شود گوشه‌ها نيز دوباره بالا مي‌روند ديوار به هر شكل تا سقف زيرزمين بالا برده نمي‌شود.
حداقل 16 اينچ فضاي خالي در بالاي سر براي كسب مجوز ساختن پناهگاه بعداً مورد نياز است.
رديف‌هاي بالايي بلوك‌هاي بتون تا وقتي كه سقف كار گذاشته نشده وروي ديوار قرار داده نمي‌شود تهويه بوسيله يك راهروي باز فراهم مي‌شود و دريچه‌ها نزديك كف روي ديوار قرار مي‌گيرند.
چهار دريچه شكافهاي كوچك ساده‌اي هستند در يك لايه بلوك‌ها.
ديوار ورودي پناهگاه كه از تشعشع مستقيم محافظت مي‌كند بايد ارتفاع يكساني با ديوارهاي اصلي پناهگاه داشته باشد.
ستونهاي (A-1, A در شكل 4) كه از تيرهاي سقف محافظت مي‌كند با پيچ‌هاي لنگه نيم اينچي روي ديوارهاي زيرزمين قرار داده شده‌اند.
ارتفاع ستونهاي A-1 بايد برابر با ارتفاع ستونهاي A و ضخامت آن برابر با تير B باشد.
تير B در شكل 4 در مقابل ديوار پشتي از روي يك تيغه كنج به روي ديگري قرار داده مي‌شود. تير B بايد روي تيرهاي عمودي كه روي آن قرار دارد كوبيده شود.
تيرهاي سقف( با علامت C در شكل 5) حداقل يك روز بعد از اينكه ملات بلوك‌هاي ديوار خشك شد نصب شوند. انتهاي پائين هر تير به تير ديوار ( با علامت B در شكل 5 ) كوبيده مي‌شود.
تيرهاي سقف روي لبه قرار داده مي‌شود تيرهاي تقويتي عرضي چوبي( با علامت D در شكل 5)آنها در جايشان محكم مي‌كنند. در يك طرف ورودي پناهگاه هر تير سقف در 4 اينچ بلوك ديوار باقي مي‌ماند 9 اينچ فضاي خارجي نيز بوسيله ملات‌ريزي روي بلوك‌هاي لبه پر مي‌شود.
تيرهاي تقويتي عرضي چوبي بين تيرهاي سقف هم سطح با ديوار قرار داده مي‌شوند.
بين اين تيرهاي عرضي و 4 اينچ از بلوك‌هاي روي لبه براي تكميل ضخامت ديوار بخاطر حفاظت در برابر تشعشع ملات‌ريزي مي‌شود.( براي مشاهده جزئيات نقشه فرعي شكل 5 را ببينيد.)
تخته‌هاي اول يا دوم سقف( با علامت E در شكل 6) از خارج پناهگاه در ميان تيرهاي سقف قرار مي‌گيرند اين تخته‌ها با استفاده از فضاي خالي بين تيرها از داخل پناهگاه به تيرهاي سقف كوبيده مي‌شوند بلوك‌هاي بتني از بين تيرها مي‌گذرند و روي تخته قرار داده مي‌شوند.
بلوك‌هاي سقف دو لايه‌اند و بين آنها ملات وجود ندارد كار بر روي سقف به همين شكل ادامه مي‌يابد آخرين تخته‌هاي سقف توسط بلوك‌ها از خارج پناهگاه پوشانده مي‌شوند.
وقتي بلوك‌هاي سقف تماماً بكار گذاشته شدند رديفهاي پاياني بلوك‌هاي ديوار با استفاده از ملات در محلشان قرار مي‌گيرند بدين ترتيب كار ساخت و ساز تمام مي‌شود( شكل 7 را ببينيد)( شكل 7 پناهگاه بلوك بتني در زير زمين خانه)


بلوك‌هاي بتن جامد و نسبتاً سنگين و متراكم براي ساخت اين پناهگاه بكار مي‌روند.
اين بلوك‌ها در اندازه‌هاي مختلفي به فروش مي‌رسند و به ندرت پيش مي‌آيد كه براي فيت‌كردن در هنگام ساخت بريده شوند.
بلوك‌هاي جامد و خشك براي كار توصيه مي‌شوند زيرا بلوك‌هاي توخالي براي اينكه اثر محافظتي داشته باشند بايد با بتن پر شوند.
آجرها بعنوان جانشين استفاده مي‌شوند و اگر بخواهيم از آنها استفاده كنيم ديوارها و سقف بايد 10 اينچ ضخيم‌تر ساخته شوند تا همان مقدار محافظت بلوك‌هاي بتني جامد 8 اينچي را داشته باشد.
تصاوير شكل 8 چگونگي ساختن يك ديوار از جنس بلوك‌هاي بتني را نشان مي‌دهد.
پناهگاههايي با ديوار دو جداره در بالاي سطح زمين.
يك پناهگاه بيروني اتمي نيز مي‌تواند با بلوك‌هاي بتني برروي سطح زمين ساخته شود. 1 شكل و پناهگاه با ديوار دوجداره) بيشتر مردم براي ساختن اين پناهگاه مجبور به استخدام يك پيمانكارند.
اين پناهگاه در مناطقي كه آب يا سنگ نزديك سطح زمين است مي‌تواند ساخته شود.
ساختن چنين پناهگاهي در زيرزمين غير عملي است.
دو ديوار از جنس بلوك‌هاي بتني حداقل به ضخامت 20 اينچ ساخته مي‌شوند و فضاي بيشتر آنها با خاك يا شن هم آورده پر مي‌شود. ديوارها با بندهاي فلزي كه هنگام ساختن ديوار در ملات آب‌دار قرارداده مي‌شوند بهم متصل مي‌شوند.
سقف نشان داده‌شده( در شكل 9) از يك تخته بتن آرمه با ضخامت 6 اينچ كه حداقل با 20 اينچ شن هم آورده پوشيده شده درست شده‌است.
سقف‌ جايگزين مي‌تواند با تيرهاي چوبي سنگين و محكم مخصوص سقف ساخته شود و با تخته و مواد ضد آب پوشانده شود اين سقف بايد حداقل با 28 اينچ شن هم آورده پوشانده شود.
( شكل 9 پناهگاه با ديوار دو جداره در بالاي سطح زمين)
اين پناهگاه تقريباً محافظت كاملي را در برابر ريزش اتمي فراهم مي‌كند.

پناهگاه فلزي پيش ساخته:
قطعات فلزي موج‌دار پيش ساخته يا بتن ساخته مي‌توانند هم براي پناهگاههاي روي سطح زمين و هم پناهگاههاي زير زمين استفاده شوند.
اين نوع پناهگاه خصوصاً براي مناطقي كه آب يا سنگ نزديك سطح زمين است مي‌تواند استفاده شود و مناسب است. همانطور كه در شكل 10 نشان داده شده هنگامي كه اين پناهگاهها با تپلي از خاك پوشانده شوند. اثر پناهگاههاي ريزش اتمي را خواهند داشت. احتمالاً براي ساختن اين پناهگاه به پيمانكار نياز پيدا مي‌كنيد كه هزينه پيمانكار هم به قيمت مواد اوليه اضافه مي‌شود اين پناهگاه در مقابل تشعشعات ريزش اتمي تقريباً بطور كامل مي‌تواند محافظت ايجاد كند.

پناهگاه بتني در زير زمين:
يك پناهگاه بتن آرمه‌اي در زير زمين مي‌تواند توسط پيمانكار ساخته شود و قيمت آن بسته به نوع ورودي‌اش متفاوت است.
اين نوع پناهگاه نيز كه به شما نشان مي‌دهيم تقريباً يك حفاظت كامل در برابر ريزش اتمي ايجاد مي‌كند.
شكل 11 اين پناهگاه را با سقفي هم سطح زمين و با پشته‌اي از خاك روي آن نشان مي‌دهد پناهگاههاي شبيه اين پناهگاه مي‌توانند درون يك خاكريز يا زير سطح زمين ساخته شوند

نقشه‌هاي اين پناهگاه هر كدام با يك راهرو يا دريچه ورودي در ضميمه وجود دارند.
نوع ديگر پناهگاه كه يك حفاظت بسيار عالي را در برابر ريزش اتمي ايجاد مي‌كند مي‌تواند به شكل يك اتاق اضافي در زير زمين خانه هنگام ساختن ايجاد شود.
پناهگاه نشان داده شده در شكل 12 يك چنين اتاقي را نشان مي‌دهد.
ملاحظات مهم: كه در هر نوع پناهگاه مشترك است.
1. شكل ورودي پناهگاه
2. تهويه
3. دستگاه راديو
4. روشنايي
ورودي حداقل بايد يك چرخش 90 درجه داشته باشد تشعشع تا حدي شبيه به نور پخش مي‌شود كه مقداري از آنها در گوشه قرار مي‌گيرند و بقيه در يك خط راست باقي مي‌مانند. بدين ترتيب پيچ‌هاي تند در ورودي يك پناهگاه شدت تشعشع را در داخل پناهگاه كاهش خواهند داد.
تهويه در يك پناهگاه بلوك بتني در زيرزمين خانه بوسيله هواكش‌هايي در ديوارها و بوسيله ورودي‌هاي باز فراهم مي‌شود. يك هواكش نيز براي راحتي بيشتر مي‌تواند نصب شود.
هواكش براي پناهگاههاي با ديوار و جداره و پناهگاههايي كه در زير زمين ساخته مي‌شوند ضروري است اين هواكش نبايد كمتر از 5 فوت مكعب هوا در هر دقيقه براي هر نفر توليد كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید