بخشی از مقاله

سيگنالهاي چشم


در سر تا سر تاريخ ، با چشم و تاثيرش بر رفتار انساني مشغول بوده ايم . همگي از عبارت هايي نظر «به او چشم غره رفت » ، « چشمان درشتي دارد» چشمان دغلبازي دارد» چشمان وسوسه انگيز دارد آن انعكاس نور را در چشمش دارد با « چشمش شوراست » ، استفاده كرده ايم. وقتي از اين عبارت ها استفاده مي كنيم ندانسته به اندازه مردمك چشم فرد و رفتار خيره اش اشاره مي كنيم. HESS در كتاب خود به اسم « چشم سخن چين » مي گويد كه چشم ها افشاننده

ترين و دقيق ترين سيگنالهاي ارتباط بشري را مي دهند چون نقطه كانوني در بدن هستند و مردمك ها مستقل عمل مي كنند.
در شرايط روشنايي ، مردمك ها به محض تغيير حالت و رويكرد فرد از مثبت به منفي و بالعكس ، منقبض يا فراخ مي شوند . وقتي كسي هيجان زده مي شود ، مردمك ها تا 4 برابر اندازه معمولي خود فراخ مي شوند.


بر عكس ، حالت رفتاري عصبي و منفي باعث مي شود مردمك به گونه اي منقبض شود كه م

عمولا به اسم « چشمهاي

ريز و گرد» يا « چشم مار » معروف اند. چشمها در عشقبازي هم مصرف زيادي دارند ، زنان براي تاكيد تصوير چشم خود آرايش چشم استفاده مي كنند. اگر زني مردي را دوست داشته باشد مردمك چشمش را براي فراخ مي كند و آن مرد اين سيگنال را به درستي رمزگشايي مي كند ، بدون اين كه بداند خود مردهم او را دوست دارد.به همين علت ، رودررويي هاي رومانتيك اغلب در مكان هاي به طور مبهم روشن شكل مي گيرد كه باعث فراخي مردمك ها مي شود.


عاشقان جوان به چشم هم عميقا نگاه مي كنند و ناآگاهانه دنبال گشاد شدگي مردمك هستند. هر كدام از فراخي مردمك چشم ديگري هيجان زده مي شوند . تحقيقات اثبات كرده كه وقتي فيلمهاي مستهجن كه زنان و مردان را در وضعيت هاي جنسي نشان مي دهند را به مردان نشان دادند ، مردمك چشمشان تا حدود 3 برابر اندازه معمول شان فراخ شد. وقتي همان فيلمها به زنا

ن نشان داده شد مردمك شان حتي بيش از مقدار ثبت شده مردان گشاده شد ، كه در مورد اين اظهارنظر كه زنان از فيلمهاي مستهجن كمتر از مردان تحريك مي شوند شك و شبهه ايجاد مي كند.
بچه هاي كوچك مردمك هايي بزرگتر از بالغين دارند و مردمك شان هنگامي دائما گشاد مي شود كه بالغين در تلاش براي تا حد امكان جذاب به نظر رسيدن و دريافت توجه دائمي حاظرند.
تستهاي انجام شده با بازيكنان جزه كارت نشان مي دهد كه افراد جزه زماني بازيهاي كمتري را

بردند كه رقباي شان عينك آفتابي يا تيره مي زدند.براي مثال ، اگر رقيبي در بازي پوكر 4 آس داشته باشد گشاد شدگي سريع مردمك چشمش را ناخودآگاه طرف خبره درك مي كند ، فرد جزه اي كه حس مي كند كه در

دست بعد نبايد قمار كند. عينك هاي آفتابي يا تيره اي كه رقيبان مي زدند سيگنالهاي چشم و در نتيجه افراد خبره بازيهاي كمتري را نسبت به معمول مي بردند.
تماشا كردن مردمك مورد استفاده تاجران جواهر چين باستان بود كساني كه گشاد شدگي مردمك خريداران را هنگام مذاكره در مورد قيمت ها مي ديدند . قرن ها قبل ،روسپي ها چند قطره گياه بلادون در چشم خود مي ريختند تا مردمك شان فراخ شود و زيبا و دلپسند به نظر برسند.Aristottle onassis مشهور به گذاشتن عينك هاي آفتابي در زمان مذاكره در مورد معاملات تجاري بود طوري كه چشمانش افكارش را بر ملا نمي كردند.
كليشه اي قديمي مي گويد " هنگام صحبت كردن با كسي به چشم او نگاه كنيد" وقتي با ديگران ارتباط برقرار مي كنيد يا مذاكره مي كنيد ، نگاه كردن به مردمك آنها را تمرين كنيد و بگذاريد مردمك ها احساسات واقعي آنها را بيان كنند.


رفتار خيره
فقط زماني است كه با فرد ديگري " چشم به چشم " مي شويد كه مبناي واقعي برقراري ارتباط را مي توان بنيان گذاشت. در حالي كه بعضي افراد مي توانند باعث شوند هنگام مكالمه با ايشان كاملا احساس راحتي كنيم ، بعضي ديگر باعث مي شوند در محضور باشيم و بعضي ديگر غير قابل اعتماد به نظر مي رسند. اين در اصل با طول مدتي وابسته است كه آنها به ما نگاه مي كنند يا به هنگام صحبت شان نگاه خيره ما را نگه مي دارند .وقتي فردي نابكار مي شود

يا از دادن اطلاعات خودداري مي كند ، چشمانش چشم ما را كمتر از يك سوم زمان مي بينند.
وقتي نگاه خيره فردي نگاه شما را بيش از دو سرم زمان مي بيند ، به معناي يكي دو چيز است ؟ اول ، او شما را بسيار علاقمند يا جذاب مي بيند ، كه در آن صورت نگاه خيره با مردمك هاي گشاد شده همراه است ، دوم ،وي نسبت به شما خصومت دارد و چالش و مبارزه طلبي غير كلامي از خود صادر مي كند ، كه در آن صورت مردمك ها محدود مي شوند. ARGGLE اعلام كرد كه وي

دريافته هنگامي كه فرد A فرد B را دوست دارد ، زياد به او نگاه مي كند . اين باعث مي شود فرد B فكر كند A او را دوست دارد ، پس B هم در عوض A را دوست خواهد داشت . به عبارت ديگر ، براي ساختن حسن تفاهم با فرد ديگري ، نگاه خيره شما بايد 60 تا 70 درصد از زمان به او نگاه كند. باعث مي شود او هم شما را دوست بدارد . تعجبي ندارد ، كه فردي عصبي و ترسو كه نگاه خيره شما را كمتر از يك سوم ببيند . در هنگام مذاكره از عينك هاي تيره بايد هميشه پرهيز كرد چون باعث مي شود ديگران حس كنند به آنها خيره شده ايد.

 


طول مدت زماني كه يك فرد به ديگري زل مي زند مثل اكثر ژست ها و حركات بدني از نظر فرهنگي تعيين مي شود . اوپايي هاي جنوبي تكرار زيادي از خيرگي دارند كه براي ديگران دلخور كننده و توهين آميز است و ژاپني ها هنگام گفتگو به جاي صورت به گردن زل مي زنند. هميشه مطمئن شويد كه پيش از نتيجه گيري شرايط فرهنگي را مد نظر داريد.
حدود 30 روز تمرين آگانه زمان مي برد پيش از آن كه تكنيك هاي ذيل براي بهبود مهارتهاي ارتباطي به طور موثر استفاده شوند.
نگاه خيره تجاري ( شكل 159)
هنگام بحث در سطح تجاري ، تصور كنيد كه در پيشاني فرد مقابل مثلثي وجود دارد . با ادامه نگاه خيره خود به اين منطقه ، جدي جدي به وجود مي آوريد و فرد ديگر حس مي كند كه شما معناي تجارت را مي فهميد . به شرطي كه نگاه خيره تان پايين تر از سطح چشمان فرد مقابل زوده شما قادر به حفظ كنترل رابطه خواهيد بود.


نگاه خيره اجتماعي (شكل 115)
هنگامي كه نگاه ممتد به پايين تر از سطح چشم فرد مي افتد ، جو اجتماعي گسترش مي يابد .آزمايشات در مورد نگاه خيره آشكار مي كند كه در طول مواجهه هاي اجتماعي چشمان فرد خيره نگاه كننده هم به ناحيه مثلثي در صورت فرد مقابل نگاه مي كند ، در اين مورد بين چشم ها و دهان.
نگاه خيره صميمي و شخصي (شكل 111 )


نگاه خيره بين چشم ها و پايين چانه تا قسمتهاي ديگر بدن فرد است .در رودرويي هاي نزديك ناحيه اي مثلثي ميان چشم ها و سينه و براي نگاه خيره دور از چشم تا كشاله ران است . مردان و زنان از اين نگاه خيره براي نشان دادن علاقمندي خود استفاده مي كنند و آنها يي كه علاقه دارند نگاه را بري گردانند.
نگاه كوتاه يك طرفي
اين نگاه كوتاه براي برقراري ارتباط علاقه يا خصومت به كار مي رود .هنگام تركيب با ابروهاي اندكي بالا رفته يا يك لبخند ، نشان گر علاقه است و اغلب به عنوان سيگنال نافردي به كار مي رود. اگر با ابروهاي رو به پايين پيشاني چروكيده يا گوشه هاي دهان رو به پايين ، علامت شك ، خصومت يا نظر انتقادي است.


چكيده
منطقه اي از بدن فرد مقابل كه نگاه خيره تان را بدان هدايت مي كنيد مي تواند اثري قوي بر نتيجه هر رودررويي چهره به چهره داشته باشد . اگر مديري باشيد كه مي خواهيد كارمندي تنبل را مواخذه كنيد ، كدام نگاه خيره را به كار مي گيريد ؟ اگر از نگاه ممتد اجتماعي استفاده كنيد ، كارمند به سخنان شما توجه كمي مي كند ، بدون توجه به بلندي يا تهديد كنندگي صداي تان.نگاه خيره اجتماعي نيش زبان و كلام شما را مي برد و نگاه صميمي كارمند را هراسيده يا غفلت زده مي كند . نگاه تجاري نگاهي مناسب است ، چون تاثيري قوي بر گيرنده دارد و به او مي گويد شما چقدر جدي هستيد.


آنچه مردان به عنوان نگاه " انگيزان" شرح مي دهند كه زنان براي برقراري ارتباط با نگاه اجمالي يك وري و نگاه خيره صميمي استفاده مي كنند. اگر مرد يا زني بخواهد سخت بازي كند تا ببرد ، فقط بايد از استفاده از نگاه خيره صميمي بپرهيزد و در عوض از نگاه خيره اجتماعي بهره بگيرد. استفاده از نگاه خيره تجاري در طول عشقبازي باعث مي شود مرد يا زن به عنوان سرد يا غير دوستانه لقب

گذاري شود. نكته اين است كه هنگام استفاده از نگاه خيره صميمي در مورد شريك جنسي بالقوه ، بازي را مي برد. زنان در ارسال و دريافت اين نوع نگاه خيره كارشناس اند ولي متاسفانه ، اكثر مردان نه . مردان معمولا زماني آشكار و واضح هستند كه از نگاه خيره و صميمي استفاده مي كنند و در كل از اين كه نگاه خيره صميمي دارند ناآگاهند ، بيشتر براي سر خوردگي زناني كه آنان نگاه را منتقل مي كنند.


ژست انسداد چشم
بعضي از آزار دهنده ترين افراد با زناني كه سر و كار داشتيم نهايي آنهايي اند كه به هنگام صحبت از ژست eye – blockاستفاده مي كنند. اين ژست ناخودآگاه رخ مي دهد و تلاشي توسط فرد است كه شما را از نگاهش دور كند چون از شما خسته است و حس برتري به شما دارد. در مقايسه با درصد زمان 6 تا 8 چشمك زدن در هر دقيقه در طول گفتگو ، پلك ها بسته مي شوند و براي ثانيه اي بيشتر بسته باقي مي ماند چون فرد آنأ شما را از ذهنش پاك مي كند. دور از نظر نگه داشتن نهايي بسته نگه داشتن چشم و به خواب رفتن است ولي در طول رو در رويي تك به تك به ندرت اين اتفاق رخ مي دهد.
اگر فردي بر شما حس برتري داشته باشد ، اين ژست با حالت سر خم شده به عقب تركيب مي شود تا به شما نگاهي طولاني بكند ، كه معمولا به اسم "از بالاي دماغ ديدن" معروف است. وقتي در طول گفتگويي اين ژست را ديديد ، علامت آن است كه روش مورد استفادتان عكس العمل منفي ايجاد مي كند و در صورتي مي خواهيد ارتباط موثر صورت بگيرد رويه اي تازه اي لازم است. (شكل 112)
كنترل كردن نگاه خيره فرد
بحث در اين نقطه ارزش دارد كه هنگامي كه به فردي سخنراني بصري با استفاده از كتاب ، نمودار ، تصوير و غيره مي دهيد نحوه كنترل كردن نگاه خيره فرد اهميت دارد تحقيق ها نشان مي دهد كه از اطلاعات تقويت شده به مغر يك فرد ، 87 در صد از طريق چشم ، 9 درصد از طريق گوش ، و 4 درصد از طريق حواس ديگر مي آيد. اگر ، براي مثال هنگام صحبت كردن شما ، فردي به وسائل كمك آموزشي بصري شما نگاه كند ،‌اگر پيغام شما با آنچه وي مي بيند ارتباط مستقيم نداشته باشد او فقط اندازه ي 9 درصد پيغام را دريافت مي كند .

5 تا 30 درصد از پيغامتان را مي گيرد اگر به آنها نگاه كند. براي حفظ حداكثر كنترل نگاه خيره ، براي اشاره به وسائل كمك آموزشي بصري از قلم يا چوب اشاره استفاده كنيد ودر عين حال آنچه را كه فرد مي بيند را به زبان بياوريد (شكل 113). بعد ، قلم را از روي كك آموزشي بصري برداريد و آن را ميان چشمان وي و خود بگيريد (شكل 114). اين كار تاثير آهن ربايي در بلند كردن سر دارد طوري كه به چشمهاي شما مي نگرد و آنچه مي گوييد را مي بينيد و مي شنويد ، پس به حداكثر جذب پيغام تان مي رسد. مطمئن شويد كه كف دست ديگرتان به هنگام صحبت ديده مي شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید