مقاله در مورد طرح احداث نهالستان در سطح 5/3 هکتار

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان

طرح احداث نهالستان
در سطح 5/3 هكتار

خلاصه طرح
1-مجري طرح: شركت تعاوني توليدي باغداران كاويان ساوج
2-موضوع طرح: احداث نهالستان در سطح 2 هكتار
3-محل اجراي طرح: منطقه چهار باغ- از توابع شهرستان ساوجبلاغ
4-سرمايه گذاري قبل: 000/500/831/14
5-سرمايه گذاري جديد: 000/140/881/1


الف:تسهيلات بانكي: 000/000/360
ب:سرمايه گذاري شخصي: 000/300/787
6-مدت تسهيلات: 6 سال
7-نرخ سود بانكي: 5/13 درصد
8-نرخ بازده كل سرمايه گذاري: 26درصد

بنام خدا
1-مشخصات مجري طرح:
شركت تعاوني توليدي باغداران كاويان ساوج كه در تاريخ 19/2/1383 تحت شماره 686 نزد اداره ثبت شركتهاي ساوچبلاغ به ثبت رسيده و خلاصه شركت نامه آن بشرح آگهي تاسيس شماره 3668 مورخه 19/2/1383 مي‌باشد .


2-مشخصات محل اجراي طرح:
يك زمين و باغ جمعا به مساحت 14 هكتار واقع در منطقه چهار باغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ كه حدود 6 هكتار آن بصورت باغ مثمره قديمي بوده و 8 هكتار بصورت زمين مزروعي و فاقد درخت مي‌باشد و 24 هكتار بصورت اجاره اي به مدت 5 سال در اختيار شركت تعاوني مي باشد . آب مورد نياز زمين مزبور از يك حلقه چاه عميق با آبدهي حدوده 15 ليتر در ثانيه كه در همين زمين حفره گرديده و اختصاصي مي‌باشد تامين مي‌گردد بقيه امكانات موجود در جدول ساختمانها و تاسيسات موجود طرح تقويم شده است .


3-موضوع طرح:
عمليات طرح عبارتست از تخصيص2هكتار از زمينهاي مورد عمل به كشت بذر انواع نهال و ايجاد خزانه مي‌باشد كه با اجراي اين امر قادر خواهد بود در فاصله زماني3سال از زمان كشت بذر وانجام عمل پيوند تعداد 000/180اصله نهال پيوندي توليد و به بازار مصرف عرضه نمايد ضمنا قسمتي از نهال هاي توليدي نيز جهت احداث باغ جديد، واكاري و بازسازي باغ قديمي به مصرف خواهد رسيد

كه اين امر خود باعث احيا و زنده شدن باغ قديمي گشته و در نتيجه باعث افزايش راندمان توليد باغ موجود خواهد گشت وپس از 4 سال 000/180 اصله انواع نهال غير مثمر توليد و آماده عرضه به بازار مصرف خواهد شود ضمناً اجراي طرح در افزايش اشتغالزايي و همچنين شكوفادي اقتصاد منطقه تاثير بسزاي باقي مي گذارد.

4-مديريت و سازمان طرح:
مديريت طرح به عهدي آقاي مهندس بابك كمال پور طادي يكي از اعضاي شركت تعاوني مي‌باشد كه داراي تجارت عملي لازم در زمينه مذكور بوده و پرسنل مورد نياز نيز بشرح جدول كاركنان دائم طرح تقويم گرديده است .

جدول سرمايه گذاري و منابع تأمين آن
ارقام به هزار ريال

شرح سرمايه‌گذاري قبلي سرمايه گذاري جديد جمع
سال1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5


زمين 14 هكتار 14.000.000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 14.000.000
اعياني باغ 6 هكتار 300.000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 300.000
ساختمان و تأسيسات 126.500 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 126.500
زمين استيجاري 24 هكتار 200.000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 200.000
ماشين آلات 205.000 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 205.000
سرمايه در گردش 140/598 890/134 890/134 890/134 890/134 700/135/1
هزينه هاي متفرقه 200/3 100/2 100/2 100/2 100/2 600/11
340/599 990/136 990/136 990/136 990/136 800/978/15


منابع تأمين سرمايه گذاري :
الف:سرمايه گذاري جديد :
1-تسهيلات بانكي 000/360 000/1200
2-سرمايه گذاري شخصي 340/239 990/136 990/136 990/136 990/136 300/787
ب-سرمايه گذاري قبلي 14.831.500 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 14.831.500


جمع 14.831.500 420/232/1 240/216 240/216 240/216 800/978/15

نسبت تسهيلات بانكي به سرمايه گذاري جديد 64 درصد و نسبت به كل سرمايه‌گذاري 2/7 درصد مي باشد .
جدول ساختمان و تاسيسات موجود طرح
ارقام به هزار ريال

شرح مقدار مساحت مشخصات سال احداث ارزش قبلي
چاه يك حلقه به عمق 150 متربا لوله جداره12 38 000/120
خانه كارگري 120 مترمربع با سيمان آجر و تير آهن 58 000/20
موتور خانه قديمي 60مترمربع با سيمان آجر و تير آهن 60 000/15
انشعاب برق يك رشته تك فاز 25 آمپر 81 1500
تلقن 3خط 82 000/12
جمع 500/168


ماشين آلات و تجهيزات موجود
ارقام به هزار ريال

شرح تعداد مشخصات سال خريد ارزش قبلي
تجهيزات چاه يك سري كامل شامل موتورديزلي جعبه دنده شافت وغلاف 80 000/80
مخزن سوخت يك دستگاه يه ظرفيت 10 هزار ليتراز ورق سياه 80 5000
تراكتور باتجهيزات كامل 000/12


جمع 205000


هزينه احداث نهالستان در سطح 2هكتار
ارقام به هزار ريال

شرح مقدار مساحت واحد ارزش واحد ارزش كامل
آماده سازي زمين 2 هكتار 000/000/3 000/6
خريد بذر انواع نهال 1280 كيلوگرم 000/250 000/345
كود حيواني 30 كاميون 000/700 000/21
كود شيميايي 200 كيسه 000/70 000/14
ماسه بادي 40 كاميون 000/600 000/24
دستمزد پيوند زني 000/200 اصله 200 000/40
جمع 000/450


كاركنان دائم
ارقام به هزار ريال

شرح تعداد (نفر) حقوق ماهيانه حقوق ساليانه
مدير طرح 1 000/500/2 000/30
باغبان خبره 1 000/000/2 000/24
كارگر 2 150*2
000/000/3 000/36
جمع 000/90
اضافه مي‌شود:
حق بيمه سهم كارفرما 23/0 700/20
عيدي و پاداش يك ماه دستمزد 500/7
جمع 200/118


هزينه هاي نقدي سالانه
ارقام به هزار ريال
شرح سال1 سال2 سال3 سال4 سال 5 جمع كل
كاركنان دائم 200/118 200/118 200/118 200/118 200/118
كارگران فصلي 000/4 000/4 000/4 000/4 000/4
احداث نهالستان 000/450
سوخت و روغن 400/6 400/6 400/6 400/6 400/6
تعميرات 3000 3000 3000 3000 3000
هزينه هاي پيش بيني نشده 5/2 درصد 540/14 3290 3290 3290 3290
جمع 140/596 890/134 890/134 890/134 890/134 700/135/1


مقدار و ارزش توليدات
ارقام به هزار ريال
شرح تعداد (اصله) ارزش واحد ارزش كل
انواع نهال مثمر 000/180 5000 000/900
انواع نهال غيرمثمر 000/180 8000 000/440/1
جمع : 000/340/2
1-توضيح اينكه دوره توليد نهال پيوندي دو ساله بوده و فروش محصول در ابتداي سال سوم امكان پذير خواهد بود و نهال غيرمثمر سه ساله بوده و فروش محصول در ابتداي سال چهارم امكان پذير خواهد بود و چنانچه يك سال بيشتر بماند رشد بيشتري خواهد داشت و ارزش آن بيشتر شده و سوددهي بهتري خواهد داشت .


2-تعداد نهال توليدي 000/400 اصله خواهد بود كه 10% آن جزو ضايعات كسر گرديده است .

جدول بازپرداخت تسهيلات بانكي
ارقام به هزار ريال
تاريخ بازپرداخت اصل سود 5/13 جمع
پايان سال سوم 000/90 675/54
پايان سال چهارم 000/90 675/54
پايان سال پنجم 000/90 675/54
پايان سال ششم 000/90 675/54
جمع 000/360 700/218 700/578


جدول گردش وجوه نقدي و حساب سود و زيان
ارقام به هزار ريال
شرح پايان سال 5
درآمد 000/340/2
كسر مي شود هزينه 5 سال 300/147/1
مازاد عمليات نقدي 700/192/1
كسر مي شود :
سود تسهيلات بانكي 700/218
سود ناويژه 000/974
كسر مي شود :
اصل تسهيلات (فقط وام) 000/360
خالص مازاد نقدي
(سود) 000/614


نتيجه بررسي طرح :
همچنانكه از جدول فوق الذكر بر مي آيد طرح مزبور داراي سودآوري كافي بوده و ضمناً باعث اشتغالزايي در منطقه نيز خواهد شد و به دليل عمر طولاني درخت دهها سال اشتغالزايي بدنبال خواهد داشت وبه دليل انتقال نهالهاي توليدي به عرصه هاي مختلف ورشد آنها در پاكي هوا نقش مؤثري نيز دارد . عليهذا اجراي آن مقرون به صرفه بوده و باعث رشد اقتصادي مجريان طرح و رفع نياز باغداران منطقه خواهد گرديد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 17 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ‏طرح توجیهی احداث کارخانه ریخته گری در سرایان

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
ريخته‌گريريخته‌گري عبارت از شکل دادن فلزات و آلياژها از طريق ذوب، ريختن مذاب در محفظه‌اي بنام قالب و آنگاه سرد کردن و انجماد آن مطابق شکل محفظه قالب مي‌باشد . اين روش قديمي‌ترين فرآيند شناخته شده براي بدست آوردن شکل مطلوب فلزات است. اولين کوره‌هاي ريخته‌گري از خاک رس ساخته شده که لايه‌هايي از مس و چوب به تناو ...

تحقیق در مورد پروژه کارافرینی طرح احداث fast food

word قابل ویرایش
36 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پروژه کارافرینی طرح احداث fast foodفصل اول : كليات1-1مقدمه وبيان موضوع :انسان برابر تامين انرژي بدن نياز به غذا دارد وبراي فعاليت روزمره خود بايد از تغذيه اي سالم برخوردار باشد كه اين امر بدون مصرف خوراكي‌ها امكان پذير نمي باشد .درزمان هاي قديم ابتدا قهوه خانه هاي محلي وجود داشت كه در آن چاي وقليان و غذاهاي س ...

دانلود مقاله طرح تفصیلی احداث کارخانه نساجی

word قابل ویرایش
55 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته نساجی
تاریخچه نساجیپارچه ایرانی که امروز نا مرادی گریبانش را گرفته روزی برای خود سرور و سالاری بوده است .ایرانیان نخستین ملتی هستند که به صنعت نساجی (پارچه بافی ) پی بردند و در هیچ جا بهتر از صنعت نساجی نمی توان که روح کنجکاوی تازه جو و پیشرفت خواه ایرانی را دید.براي اگاهي از تاريخ پيدايش صنعت ريسندگي و بافندگي باي ...

مقاله در مورد طرح احداث کارخانه ایران نساجی

word قابل ویرایش
57 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته نساجی
طرح احداث کارخانه ایران نساجیتاریخچه نساجیپارچه ایرانی که امروز نا مرادی گریبانش را گرفته روزی برای خود سرور و سالاری بوده است .ایرانیان نخستین ملتی هستند که به صنعت نساجی (پارچه بافی ) پی بردند و در هیچ جا بهتر از صنعت نساجی نمی توان که روح کنجکاوی تازه جو و پیشرفت خواه ایرانی را دید.براي اگاهي از تاريخ پيدا ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی طرح کارآفرینی احداث مهد کودک

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : قبل از ورود به بازارکسب و کار٬باید نقشه راه خود را ترسیم کنیم.ما برای شروع هر کاری به نقشه نیاز داریم وکسب و کار نیز از این قاعده مستثنی نیست.باید یک طرح کسب  و کار خوب و جامع تهیه کنیم تا هم خود و هم دیگران٬بدانیم که می خواهیم چه چیزی را٬چگونه٬وبرای چه کسی ت ...

مقاله بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های با مصالح بنائی و ارائه طرح مقاوم سازی بر اساس سطح عملکرد بهسازی مبنا

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های با مصالح بنائی و ارائه طرح مقاوم سازی بر اساس سطح عملکرد بهسازی مبنا چکیده همه ساله زلزله های متفاوتی بــا شــدت هــای مختلف در کشور بخصوص در مناطق با لرزه خیزی زیاد رخ میدهدکه موجب تلفات و خسارات شدید می شود. جهت کاهش این آسیب هـا، احداث سازه های مقاوم در برابر زلزله و ...

مقاله امکان سنجی فضاهای زیر سطحی محدوده مرکزی شهرها ( نمونه موردی طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت رضا ( ع ) )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده توسعه ي علم و تکنولوژي با مهاجرت فراوان مردم به شهرها همراه بوده است ، هجوم جمعيت به شهرها، مشکلات شهري مرتبط با جمعيت ، محيط زيست ، ترافيک ، زمين و مصرف انرژي را به دنبال داشت . دانشمندان و پژوهشگران صاحب نظر، براي حل اين معضلات ، بهره برداري و استفاده از فضاي زيرزميني را توصيه و ثابت کردند که استفاد ...

مقاله توانمندسازی جوامع محلی حوزه طرح ساماندهی و مدیریت گلازنی منطقه آرمرده و روستای هه واره خول ( شهرستان بانه ، استان کردستان ) با هدف ارتقاء سطح معیشت پایدار ( بر اساس پروژه در حال اجرای منطقه )

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این مقاله بر اساس پروژهاي که هم اکنون در منطقه آرمرده و روستاي هه واره خول بانه در حال اجراست به نگارش درآمده است. پروژهاي که با مشارکت مردم محلی روستاها، مرکز پوهشژ و توسعه جنگلداري زاگرس شمالی و انجمن غیردولتی دامون و با حمایت برنامه کمک هاي کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی UNDP-GEF/SGP در منطقه پایه ریز ...