مقاله طرح پیاده سازی ترکیبی سیستم های کانبان و سنکرون

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

بسمه تعالی

طرح پیاده سازی ترکیبی سیستم های کانبان و سنکرون

چکیده

یکی از راه های افزایش بهره وری در مدیریت زنجیره تأمین۱، کاهش موجودی انبارها تا سطحی است که با توقفات ناشی از کـسری مـواد در خط تولید، مواجه نشد. بدین منظور می توان از فنون اجرایی کانبان۲ و سنکرون۳ با راهبرد تولید به هنگام۴از طریق رویکـرد تولیـد نـاب۵

بهره گرفت. در این مقاله که ماحصل پژوهشی در میدان اجرا می باشد، سعی بر آنست که با انجام مطالعه ای موردی روی یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور، به چگونگی بکارگیری ترکیبی این فنون در تأمین مواد و قطعات مصرفی و تغذیه خطوط پرداخته شـود. هـدف از انجام این تعمق، ارایه مدلی اجرایی برای دستیابی به بهره وری مطلوب تر، به مدد استفاده از پیشرفتهای اکادمیک این حـوزه علمـی، بـرای میدان اجرا است.

واژگان کلیدی: تأمین مواد، تغذیه خطوط، کانبان ، سنکرون

.۱ مقدمه
امروزه پیشرفت سریع فناوری ایجاب می کند که هر سازمانی برای داشتن توان رقابتی در
بازار، بدنبال بهبود مستمر۶ باشد. یکی از موثرترین روشهای بهبود مستمر، تولید ناب است نگهداری و تعمیر مدیریت کیفیت
که به سازمانها کمک می کند با سرویس دهی مناسب به مشتریان ـ کیفیت بالا و تحویل
بهره ور فراگیر منابع انسانی فراگیر
به موقع ـ و کاهش پیوسته هزینه ها در این راستاگام بردارند.[۱] مهمترین زیر سیستمهای سازمان
تولید ناب عبارتند از نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر۷، مدیریت کیفیت فراگیر۸، تولید و تولید و تحویل
تحویل بهنگام. رابطه این زیر سیستم ها را در چرخه ای، به نام چرخه ناب که در شکل ۱
بهنگام
بصورت شماتیک به تصویر کشیده شده، می توان نشان داد. برای دستیابی به تولید ناب، شکل :۱ چرخه ناب

پس از استقرار یک زیرسیستم، ایجاد دیگر موارد ضروری می باشد. زیرا در غیر اینصورت پروژه بهبود با شکست مواجه خواهد شد.[۲]

بعنوان مثال عدم نگهداری و تعمیرات منسجم منجر به بروز خرابی ماشین آلات تولیدی و توقف تولید می شود. عدم کیفیت مناسب منجر به افزایش دوباره کاریها می گردد و در هر دو شرایط مذکور، اجرای سیستم تولید به هنگام شکست می خورد.

این مقاله حاصل پژوهشی روی زنجیره تأمین شرکتی خودروسازی است. بررسی های صورت گرفته نشان داد که در تحویل به هنگام کالاها از جانب تأمین کننده مطابق توالی سفارشات و تغذیه خطوط مطابق توالی تولید ضعف ها و کاستی هایی وجود دارد، که منجر به عدم کارایی لازم آن گردیده است. بنابراین برای رفع این ضعف ها و با توجه به پتانسیل های بالقوه سازمان، فنون اجرایی کانبان و سنکرون راهبرد تولید و تحویل بهنگام مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، ارائه مدلی جهت استفاده ترکیبی سیستم های کانبان و سنکرون می باشد.

.۲ طرح مساله

یکی از راه های جلب رضایت مشتری در نظر گرفتن سلیقه آنان در تولید محصولات می باشد، که از آن تحت عنوان سفارشه سازی۹
محصولات یاد می شود. بدین معنا که انتخاب برخی از مشخصات محصول در اختیار مشتری قرار می گیرد و می تواند آنها را در هنگام ثبت سفارش خود تعیین نماید. بنابراین تنوع محصولات تولیدی و درنتیجه قطعات مصرفی افزایش می یابد.[۱۱] به عنوان مثال کارخانه ای اتومبیل سازی را می توان درنظر گرفت، که یک مشتری اتومبیلی آبی را با سپر مشکی، مشتری دوم آن را با سپر دو رنگ آبی/مشکی و دیگری همان را با سپر آبی درخواست می کند. این امر را می توان به سایر اقلام مانند جلو پنجره، تودوزی، موتور و غیره نیز تعمیم داد. در مدل مورد بررسی، مساله کمی ساده تر است.سپر، جلو پنجره و بدنه هر اتومبیل باید همرنگ باشند. همانطورکه در شکل۲ مشاهده می شود، پس از آنکه برنامه تولید مشخص شد، در اختیار تأمین کنندگان قرار می گیرد و آنها ملزم به ارسال قطعات مطابق برنامه هستند. به هنگام تولید و همزمان با ورود بدنه از سالن رنگ، تغذیه خطوط باید به تعداد مورد نیاز و هماهنگ با برنامه، قطعات مذکور را به سالن مونتاژ منتقل نماید. در صورت هر عدم هماهنگی، اگر از جانب تأمین کننده باشد؛ بدنه هایی که اقلام مورد نیاز آنها موجود نیست، به بانک بدنه های رنگی در خارج از سالن منتقل می شوند. اگر هم از جانب تغذیه خطوط باشد؛ اقلام اضافه، به بارانداز اقلام اضافه منتقل می گردند.

در ادامه تحلیل وضعیت موجود، بررسی های صورت گرفته نشان داد که مشکلات ذیل در تأمین اقلام رنگی وجود دارد :

• عدم انعطاف پذیری در برابر تغییرات ناگهانی برنامه بدلیل عدم محاسبه و وجود موجودی اطمینان برای اقلام مورد نیاز.
• عدم رعایت فی فو۱۰ بدلیل ناهماهنگی های موردی برنامه رنگ و تأمین قطعات؛ مطابق آمار موجود، در یکماهه اول سال ۸۶، تعداد ۶۷ بدنه بدلیل عدم وجود اقلام رنگی مورد نیاز، به بانک بدنه منتقل شده اند.

• وجود حمل و نقل غیر ضروری ـ حمل به بخش مونتاژ و انتقال اقلام اضافه به بارانداز ـ ؛ زیرا تعداد بدنه های همرنگ ورودی به مونتاژ، ضریبی از ظرفیت پالتها نیست.

• بالا بودن ضایعات ناشی از ایجاد خط وخش، شکستگی حین جابجایی ها و ایرادات رنگی بدلیل قرار گرفتن در مجاورت نور آفتاب؛ مطابق آمارهای سال۸۵ این موارد، بیش از %۹۰ ضایعات را شامل می شود.
• اشغال بخشی از فضای انبار توسط اقلام رنگی غیر ضروری .[۳]
• کاهش کیفیت مانند تغییر رنگ اقلام رنگی؛ بدلیل باقی ماندن در فضای خارج سالن .
• کاهش بهره وری بدلیل هزینه های ناشی از موارد فوق .
ریشه مشکلات فوق را در دو مورد می توان خلاصه نمود؛ الف) عدم وجود اقلام مورد نیاز در زمان مورد نیاز، ب) عدم هماهنگی های لازم در تأمین اقلام بین سازمان و تامین کننده. بنابراین به سیستمی نیاز است که بتواند مشکلات مذکور را رفع نماید. فنون اجرایی کانبان و سنکرون راهبرد تولید و تحویل بهنگام دارای مزایایی برای سازمان و تأمین کنندگان هستند که با استفاده ترکیبی از آنها، می توان این مشکلات را حل نمود.[۴] این مزایا عبارتند از:

.۲,۱ مزایای طرح برای سازمان

• کاهش هزینه های ضایعات؛ بدلیل کاهش سطح موجودی های انبار و انبارش اقلام در بارانداز خط .
• رعایت فی فو بطور کامل و دقیق؛ بدلیل هماهنگی برنامه تولید و توالی تامین قطعات .
• کاهش احتمال پایان مهلت مصرف قطعاتی مانند باطری؛ بدلیل رعایت کامل و دقیق فی فو .
• آزاد شدن بخشهایی از فضای انبار؛ بدلیل کاهش میزان انبارش در انبار .
• کاهش سرمایه راکد در انبارها؛ بدلیل سفارش دهی در زمان مورد نیاز و به میزان مورد نیاز .
• تسریع در پی بردن به مشکلات کیفی و انتقال آن به تأمین کنندگان؛ بدلیل کوتاه شدن دوره زمانی مصرف قطعات .
• کاهش سفارش گذاری های موردی و فوری؛ بدلیل برنامه ریزی شناور و ارتباط مستمر با تأمین کننده .
• توزیع یکنواخت حمل و نقل ها در طول شبانه روز؛ بدلیل ثابت بودن دوره های زمانی سفارش دهی .
• بهبود لجستیک با کاهش اقلام داخل محوطه .
• استفاده بهینه از پالتها و کاهش تعداد پالت در جریان .

.۲,۲ مزایای طرح برای تأمین کنندگان

• کاهش ضایعات ناشی از انبارش ناصحیح؛ بدلیل در اختیار داشتن پالت کافی .
• کاهش هزینه حمل و نقل؛ بدلایل
ƒ رفت وسیله حمل کالا با پالت پر و برگشت آن با پالت خالی .
ƒ کاهش زمان تخلیه کالا از وسیله حمل کالا و بارگیری پالت خالی .
• جلوگیری از حذف سفارشات صادره؛ بدلیل موجودی پائین اقلام ـ امکان دارد سفارش قطعه ای بدلیل تغییر مشخصات فنی آن نزد مشتری حذف شود ـ .

• کاهش احتمال عدم امکان ارسال قطعات، بویژه برای اقلام کسری؛ بدلیل در اختیار داشتن تعداد پالت کافی .
• کاهش تعداد قطعات معیوب تولیدی؛ بدلیل تسریع در انتقال مشکلات کیفی از جانب مشتری .
• آگاهی از آخرین وضعیت محموله های ارسالی؛ بدلیل کوتاه بودن دوره گردش اقلام نزد مشتری .

همانطور که مشاهده می شود این طرح علاوه بر حل مشکلات مطرح شده، هم برای سازمـان و هم برای تأمین کننـدگان، مـزایای دیگری نیز دارد که بر شمرده گردید. درنتیجه این طرح از کارایی لازم برای حل مشکلات مذکور بر خوردار است. یکی از مهمترین عوامل در اجرای موفق این طرح اطلاع رسانی دقیق و به موقع است. بدین منظور از تبادل الکترونیکی داده ها(EDI) 11 ـ تبادل داده های تجاری از یک رایانه به رایانه دیگر، تحت استانداردی خاص که مورد توافق طرفین باشد ـ مانند پست الکترونیکی، می توان استفاده نمود.[۵]

.۳ چگونگی بکارگیری کانبان

کانبان، سیستمی اطلاعاتی جهت تأمین کالای مورد نیاز، در زمان مورد نیاز و به میزان مورد نیاز است. در سیستم کانبان برای سفارش دهی از کارت کانبان استفاده می شود. برای هر پالت کارت کانبان مخصوصی در نظر گرفته می شود که در آن مشخصات کالای مورد نیاز درج گردیده است. تأمین کننده موظف به تأمین قطعات مطابق با کارت کانبان می باشد. در شکل ۳ نمونه ای از کارت کانبان تأمین کننده۱۲
آورده شده است.

نام انبار دریافت کننده شماره قفسه: تأمین کننده:
قطعات در شرکت:

شماره قطعه: تاریخ تحویل:

مکان دریافت قطعه: نوع قفسه: نام قطعه: شماره برگشت قطعه: ساعت تحویل:

شماره قفسه انبار: ظرفیت: نوع خودرو: چرخه تحویل: تحویل دهنده :

شکل :۳ کارت کانبان تأمین کننده

در خط تولید هنگامی که قطعات یک پالت برداشته می شوند، کانبان مربوطه آن باید آزاد شده و تقاضای تأمین مجدد آن برای تغذیه خطوط ارسال شود. عدم انجام این کار توسط کارگران منجر به کمبود قطعه مذکور و توقف خط تولید می گردد. بدین ترتیب اعتماد کارگران تولیدی و تغذیه خطوط از سیستم کانبان سلب می گردد و اقدام به انجام کار، طبق روال پیشین آن می نمایند. واحد سفارشات اقلام تولیدی نیز موظف است هنگامی که تعداد پالت های خالی به حد معینی رسید، تقاضای تأمین مجدد آنها را برای تأمین کننده ارسال نماید.

.۳,۱ قوانین کانبان

برای دستیابی به یک خط تولید هموار و انعطاف پذیر در سیستم تولید کانبان، قوانین خاصی وجود دارد که تنها با رعایت این قوانین، مزایای سیستم کانبان قابل دسترسی است.[۶] .۳,۱,۱ هر فرآیند باید محصولات لازم را از فرآیند پیش نیاز به مقدار و در زمان لازم برداشت نماید.

• هر برداشتی بدون کانبان ممنوع است.
• هر برداشتی بیشتر از مقدار کانبان ممنوع است.
• یک کانبان همواره باید همراه با محصول فیزیکی باشد.
.۳,۱,۲ تأمین کننده باید محصولات خود را به اندازه مقادیر ارسال شده برای مشتری تولید کند.

• تولید بیش از کانبان ممنوع است.
• اولویت تولید با کانبانی است که ابتدا رسیده است.۱۳ هنگامیکه انواع مختلفی از قطعات توسط یک تأمین کننده تولید می شوند، تولید آنها باید بر طبق توالی تحویل کانبان هر نوع قطعه باشد.

۳,۱,۳٫ تأمین کننده هرگز نباید محصولات معیوب ارسال نماید. در غیر اینصورت بدلیل عدم وجود واحد های اضافه موجودی، خط متوقف می شود.

.۳,۱,۴ تعداد کانبان ها در سیستم نشان دهنده ماکزیمم موجودی است. بنابراین برای کاهش خواب سرمایه، تعداد آنها باید حداقل شود. .۳,۱,۵ مهمترین خصوصیت سیستم کانبان، انطباق با نوسانات کوچک تقاضا است. برای تغییرات تا حدود۱۰درصد، تنها تعداد دفعات انتقال

کانبان کنترل می شود.

.۳,۲ نیازهای اجرای کانبان

پیش از اجرای کانبان لازم است که استانداردسازی کارها، هموارسازی تولید و چیدمان مناسب فرآیندها صورت گرفته باشد، درغیر اینصورت طرح با شکست مواجه می شود.[۷] نیاز های اجرای طرح کانبان عبارتند از:
.۳,۲,۱ برنامه هفتگی رنگ ؛ که از یک هفته قبل در اختیار واحد سفارشات و تأمین اقلام تولیدی قرار می گیرد . .۳,۲,۲ ظرفیت پالت ها ؛ ۸ سپر در هر پالت جای می گیرد .
.۳,۲,۳ تعیین میزان موجودی اطمینان۱۴هر یک از رنگها با توجه به روند مصرف ماههای گذشته .

.۳,۲,۴ محاسبه تعداد پالت های مورد نیاز با توجه به برنامه هفتگی، ظرفیت پالت ها و موجودی اطمینان. [۸] .۳,۲,۵ ایجاد زمینه های تبادل الکترونیکی داده ها با تأمین کننده و سفارش دهی توسط کارت کانبان .

.۳,۳ نحوه اجرای کانبان

در سیستم کانبان برای هر قطعه، تعداد مشخصی پالت ـ با ظرفیت مشخص ـ وجود دارد و همانطور که در شکل ۴ مشاهده می شود، این پالتها در حلقه ای به نام حلقه کانبان، بین مشتری و تأمین کننده در گردش است. لازم است که پالتهای داخل حلقه کانبان بنحوی مطلوب مدیریت شوند. تعداد این پالت ها به میزان تولید شرکت بستگی دارد و ثابت است. به محض خالی شدن پالت ها تا سطح نقطه سفارش، از طریق سیستم های الکترونیکی به تأمیین کننده اطلاع داده می شود تا پالت های خالی ـ همراه با کارت کانبان های مربوط به سفارش بعدی ـ را با پالت های پر جایگزین می گرداند.

پالت پر

حلقه کانبان
مشتری تأمین کننده

پالت خالی

شکل :۴ حلقه کانبان

.۴ چگونگی بکارگیری سنکرون

هدف سنکرون؛ ایجاد هماهنگی در مشخصات فنی و همزمانی در رسیدن قطعات به یک ایستگاه کاری، بین تولید و تغذیه خطوط می باشد.

و برای تأمین کنندگانی قابل استفاده است که از نظر مسافتی، فاصله زیادی با محل شرکت نداشته باشند ، چراکه باید زمان تحویل۱۵ کمتر از زمان در اختیار۱۶ باشد، تا با کسری در خط مواجه نشد. زیر سیستم های سنکرون عبارتند از:
• تبادل اطلاعات با تأمین کننده از طریق ای دی آی
• توالی دهی۱۷ در ترتیب ارسال قطعات مطابق برنامه؛ سنکرون بدون توالی دهی بصورت اثربخش اجرا نخواهد شد.

• رعایت فی فو در مصرف اقلام

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد