مقاله نگاهی بر نرم افزارهای پردازش نمودارهای تصویرگر

word قابل ویرایش
6 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

نگاهی بر نرم افزارهای پردازش نمودارهای تصویرگر
چکیده
قبل از تفسیر نمودارهای تصویری، اطلاعات خام برداشت شده میبایست مورد پردازش قرار بگیرند. پردازش نمودارهای تصویری شامل فرآیندهایی است که باعث حذف برخی از خطاها، افزایش کیفیت تصویری نمودار و محاسبه خودکار بعضی پارامترها از جمله شیب و امتداد پدیده های زمین شناسی است . اطلاعات اولیهای که توسط دستگاه تصویربردار الکتریکی برداشت میشوند، شامل مجموعهای از اعداد است که مقدار مقاومت الکتریکی سازند را در هر فاصله نمونهبرداری نشان میدهند. پردازش های لازم بر روی این داده ها انجام میشود، لذا حجم محاسبات بسیار بالا است .
شرکت های دارای ابزارهای نمودارگیری تصویری، نرم افزارهای خاص پردازش و تفسیر این نمودارها را نیز دارند.
واژه های کلیدی: نمودارهای تصویرگر، نرم افزارهای پردازش ، پردازش ایستا، پردازش پویا
١ – مقدمه
یکی از مهمترین عوامل موثر در تولید مخازن نفتی تراوایی است که این عامل ارتباط مستقیمی با شکستگیهای موجود در سنگ مخزن دارد. بنابراین تعیین تراکم شکستگیها، امتداد و جهت شیب آن ها، میزان بازشدگی، فاصله آن ها از یکدیگر، باز و بسته بودن آن ها و در نهایت ارایه الگوی مناسب از شکستگیهای مخازن ، کمک فراوانی در برنامهریزیهای توسعه و تولید میادین نفتی دارد.
هدف اصلی این مقاله، تشریح مراحل پردازش نمودارهای تصویرگر که با استفاده از آنها میتوان تعداد و مختصات شکستگیها، فراوانی نسبی آن ها در زون های مختلف ، تعیین شیب و امتداد لایهبندی، تنش های وارده بر حفره چاه و شناسایی دیگر عوارض زمین شناسی موجود در سازندهای حفاری شده را تعیین نمود، میباشد.
٢- روش تحقیق
فایل های داده های سرچاهی ابتدا به وسیله کامپیوتر با استفاده از نرم افزار Data Load خوانده میشوند. این نرم افزار صرفا فرمت داده های کسب شده را به فرمتی که برای پردازش های بعدی مناسب تر است تبدیل میکند. از آنجا که توضیح عملکرد این نرم افزارها بر روی داده های خام دارای جزییات فراوان است تنها به توضیح مختصر هر یک از آن ها میپردازیم [٢و١].
نرم افزار GPIT Survey : به منظور بهبود و اصلاح داده های انحراف سنجی ناصحیح و برای قابل اعتمادتر کردن داده های سرچاهی استفاده میشود.
نرم افزار این امکان را فراهم میآورد که داده های انحراف سنجی غلط برداشت شده توسط ابزار اصلاح گردد یا در صورتی که به دلیلی داده های انحراف سنجی در حین نمودارگیری محاسبه نگردیده باشند بتوان آن ها را از روی داده های خام مجددا محاسبه نمود.
نرم افزار Bor EID : هدف اصلی آن تصحیح پایهای بر روی داده های تصویری و شیب سنجی قبل از پردازش های بعدی و تفسیر است . پردازش هایی که به وسیله این نرم افزار صورت میگیرد شامل موارد زیر است :
– تصحیح زاویه انحراف مغناطیسی : مرجع جهت یابی ابزار، شمال جغرافیایی است .شمال جغرافیایی و شمال مغناطیسی در بیشتر نقاط جهان متفاوت و دارای اختلاف زاویه هستند که این اختلاف به نام زاویه انحراف مغناطیسی خوانده میشود. اگر عدد ثبت شده توسط ابزار اشتباه باشد در زمان اعمال این نرم افزار عدد صحیح با وارد کردن موقعیت چاه و زمان نمودارگیری قابل محاسبه است .
– تصحیح سرعت : عمقی که در سر چاه ثبت میگردد عمق کابل است که به وسیله جابجایی کابل اندازه گیری میشود. اگر حرکت کابل مرتبط با حرکت حقیقی ابزار نباشد یعنی به عنوان مثال ابزار برای لحظاتی به دیواره چاه گیر کند در این صورت کابل به دلیل حالت کشسانی خود همچنان جمع میشود و تغییر عمق را ثبت میکند در حالی که ابزار در یک عمق ثابت مانده است و در نتیجه داده ها خطا خواهند داشت و در تصاویر مقاومت اسکن شده بهم ریختگیهای واضحی مئل سیمای دندان اره ای مشاهده میشود که در شکل ١ میتوان نمونهاش را دید. این تصحیح در واقع تصحیح عمق است ولی چون در صورت مساوی بودن سرعت ابزار و کابل اشتباهات عمقی به وجود نمیآمد، به نام تصحیح سرعت گفته میشود. دو روش برای تصحیح سرعت وجود دارد:
١- اطلاعات شتاب را به کار میگیرد (شتاب پایه). این گونه که ابتدا از شتاب محلی انتگرال گرفته میشود تا سرعت ابزار در آن محل تعیین گردد. سپس از آن برای محاسبه جابجایی مورد نیاز جهت تصحیح عمق در آن محل استفاده می شود.
٢- پردازش بر اساس خود داده های تصویری است (تصویر پایه).

شکل ١- تصویر سمت راست تصحیح سرعت بر روی آن اعمال نشده است و تصویر سمت چپ که تصحیح سرعت شده است .
– برابرسازی : داده های خام دکمه های ابزار اغلب پاسخ متفاوتی را نسبت به مقاومتی خاص و معین میدهند. برابرسازی دکمه ها با اصلاح کانال هر دکمه صورت میگیرد؛ به صورتی که میانگین و انحراف معیار آن تقریبا برابر میانگین و انحراف معیار تمام داده های ابزار در سرتاسر اصله نمودارگیری شود.
– تشخیص و اصلاح دکمه های معیوب : این پردازش میتواند به صورت اتوماتیک بر اساس مقایسه تمام پاسخ دکمه ها صورت بگیرد. البته این در صورتی است که پردازش برابرسازی نیز اعمال گردد. در این صورت در حین برابرسازی بر اساس محاسبات آماری، دکمه هایی که نسبت به دکمه های مجاورشان اندازه گیریهای نامعقولی دارند شناسایی میگردند. کانال دکمه های معیوب (آن هایی که فعالیت کم و یا عدم فعالیت دارند)، به وسیله میانگین کانال دکمه های مجاور جایگزین میگردند.
– تصحیح ولتاژ : در هنگام نمودارگیری ابزار به طور پیوسته سطح جریانی که به درون سازند فرستاده میشود را اصلاح میکند تا پاسخ سیگنال مناسب بدون توجه به مقاومت سازند حفظ شود. برای نگاه داشتن تناسب بین داده های ابزار و هدایت سازند، تصحیحی برای محاسبه تغییرات در جریان متمرکز شده باید صورت گیرد. اگر چه این تصحیح معمولا تغییر اساسی در تصاویر ایجاد نمیکند برای نگاه داشتن رابطه بین داده های ابزار و نمودارهای مقاومت متداول مهم است .
نرم افزار Bor Dip : جهت و بزرگی شیب را محاسبه میکند. روش معمولی برای نمایش شیب محاسبه شده روش ترسیم پیکان یا تدپول است . هر تدپول از یک سر و یک دنباله خطی تشکیل شده است که مکان قرارگیری سر تدپول بزرگی شیب و جهت خ دنباله جهت شیب را نشان میدهد. همانگونه که در شکل ٢ میبینیم نتایج شیب محاسبه شده بر روی تصویر یک فاصله اغلب صدها تدپول را دربر میگیرد که از روی آرایش آن ها تغییرات در مقدار و جهت شیب به طرف بالا یا پایین چاه قابل مشاهده است .

شکل ٢- شیب و جهت ساختارهای صفحهای را میتوان با رسم تدپول نمایش داد. تدپول A شیب ١١ درجه را به سمت شمال غرب نشان میدهد
نرم افزار Bor Nor : به منظور عادی سازی پویای داده ها برای افزایش تباین محلی تصاویر به کار می رود. در واقع با این عمل تمام داده های فاصله نمودارگیری شده به پنجره های عمودی کوچک تری که معمولا یک فوتی در نظر گرفته میشوند، تقسیم شده و این پردازش با افزایش دامنه تغییر رنگ تصویر در این پنجره ها تغییرات کوچک تر در مقاومت سازند که توسط ابزار اندازه گیری شده را مشخص میکند. در واقع اگر داده ها در ابتدا دامنه کمی داشته باشند یعنی تغییرات کوچکی از نظر رنگ نشان دهند، این پردازش باعث افزایش دامنه رنگی تصویر شده و تباین آن را افزایش میدهد.
در شکل ٣ دو تصویر که نتیجه پردازش های متفاوت بر روی داده ای معین است با هم مقایسه شده است . بر روی تصویر سمت چپ تصحیح EMEX و برابرسازی صورت گرفته که پردازشی ایستا است و به نام تصویر ایستا نیز شناخته میشود. این تصویر برای تعیین تفاوت مقاومت بین زون ها، تشخیص شکستگی باز از شکستگی پر شده یا فرعی و نیز برای تطابق با دیگر نمودارها مناسب

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 6 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد